Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Yeni Sabah - Mayıs 1940 I

Yeni Sabah - Mayıs 1940 I

Ratings: (0)|Views: 1,027 |Likes:

More info:

Published by: gereklitarama.buray.net on Sep 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2013

 
··d·
ArnaoutluktaYugoslavhududuna
r
dogruyollar
yaptltyor
ita
ya,
Yugoslavyamn
Sovyetlerletemas
m
veRus
oiifLi.
--~----~~----~------~~--------------------------
zunun
Adt'i.yatik
klYliar'lna
ya··Yllm,asIDI
iyi
kar§llamlyor
2MAVIS1940
a
kayboldu
.rtavlkte
I
A,lmankumandaru
I·Iyanm
b
.1
ku
Vaziati
IL...J1
arb
b~laylJ
bl:'ri
l~~a.da,.
bir
u--u
siairbuhraru
IliikliD'l
auru-
yur.
deniJe-liJir.BIIb:'lZ2..l1
jiddet
l'ey-
dueder:
f
ryau
veleM,i!.lIlekendisl-ni
gosteriT
r.X::3l'l
s:tiklw
i
bulacM
I,.
i
verir,
Herhalde;w~yor
kItalyada
l\,Ini~lIl
kaYlla.yan
bir
c.vartur,Bu
J'l
dir?
Sarih
5Ul'eUe
oil
voruz,
min
yapabilmeki-;;in
11
rmat!:lulltlndnn~k~rnli~
tiLica.lar.:J.
bak]yoI"llZ.Fakatol:l!::J.nt
tia
akJlc.rr;lin.ntikkabildegi1dlr.Sengunlerde,
ltaJyanruhLl
genebOylebad
bill:'
buhran
devresigel;lriyor.
~eta,
Italyan
gazetC~.ij.eriDdeill
bi-
ri
tt.a1y3.
gibibiTmemJeKctin
ilb:i-
haye
A\7Upa.barbidu;:mJ.akalmas»
Jl
a.
Unkioolmarug,.fil
blldi.rm..£¥.
Harre
i2;itirakctmek:
I~
mldlf,
d~1midil"?'J'abil,bW1.Ll.
karol"
ver-
mLiettaiYllnlarn.
aLt
atr
1la.ktJ:r.
It.:-d-
yan
Vl1f4UJlrun
menfan.t.il
:n..antllla
neyi
munasib,r;;;,
'h!,ru
QI1U
yarpacaJdar-
dlr.
F;wmtbU·
le
l'IaT1!"'et
etmiyortar.
Mul:tas.tl,bizbitaro{
rl~>ifu,
sadc
harbbarici.yiz.
[.':"ka
nihaym
kl\darboyl
kalmryacagtz,
diyorhtr.
Boou
Han
k1.en.takrar
tell'
l!.a,n
t~
mektennefo.sdahckledlkl.
i
=11'1-
1ayamadlgtmJZJ
it
i
l:lf
mecbunyetilJl_
deyiz,ttalyahmlismilrll1:m.rbe<
1."1.~
rakettnesil::i..<rungeldigine
kanL
1m...:
Iunursa,harael"ltirakeder,
olurbi-
ter.Rundia.(1kcndlliinl
kiIlU!ie
m
e-
II
met\''meeLmclr
U'I.',kimsenin
ak-
lrndangec;em.,:.
Yalru..:.:
!:alyaiqindt:gll.her
mtlletir-rnUI.:
uyniaaJa.ru-
y('t,
.l1yni
hnreketst'rbesi:llii'll'ardJr.
wbtehlik(·"HlJ,,!.-upbige'J!1
'gjT
rJ'lellll~:kcl..a~11olLh.l~u
netk.eye
go..
re"'t:ndl.!'lifll~
bil·h;}ltl
ha.-ekctoc;:i:fCr.
1':11,(
It
mIl11""JI,b-cnh.,rbe
gi!'l'cegiDl
r
'gll"ffi(.,jenour
ImJ.m
rkme~
blr
l'.P.y
L"I.LI1~(d
i(',h'{'m"";o:flul1abcn
alan
rnr-mltdrlctltr
heM"11
Romaya
NO};
tt~II·'1.}'l
harb(>mrmcken
vv:geC:1"
m.
It.;
ir;inImlSI
bLTfllililLemleke.
lu-
rm
Iblr
:\dn,
In
riHf"I
hi!"
r;,.,nil.
i1:lI1'li.Hl
hJ<"u
1011"
Vil[t3;1
t
U.kdifJ1
6£lemez.
YJiJ-
11IZ;
h:J;r'lIIoII"be
fjU
1'PY;J.!:III
w:U'ta
i...
..!
"ll....me),
I~
m
[~"t:lkbel
1!Ilenfaa'lj..
Uj~."J1i(l('
hit!
\'~\.LCIN'
Landr.i,
1.
(A..A.}-
ReuteraJo..IlSl
1R1di'ri.yor:
LDndrnya
g;
lenenson
h(L~l"loCre
gOre,Non)e~t.t!lu
am.
ha.rek.it
o'}U
DORta}!.
arabnekt.ediF:
(,s0ftli
j,
W...!d.o)
Yugoslavoroheyeti
dun
sehtimize
geldi
Bualt.,amFranstztiyatr,o.unda
Ib
iiy
uk'
bir
honser
ver'ileee,k
.,-
YU~fI.,LavJtoro11:'I'~li'It'ak4m
Tugo~l\'i1"l1r'l'1dif~rcil~r
;wbirligi-
jinio
klUdugl!
70
kiljillk
JlOro
hejl~
ti
dUn
saMh
'i
hriml2;E'
geinll!jur.
"e~
JIt
Si.rkccig~rlnda
a".vo~ju
Htdk
~i
(']I'l~a.n~,
YugoHla~
kOl'iiiDl.n:9_
~li'el{QloniH~
t.trarmdan
IUU-.jl_
~T.
Mi:omllr
ru:yel
dUnsa'lt
aIJJlI.·
ille
~·Ioo)(.
bydrrtan
1i1llD1'8.
11de'If'ah'ffi5.b1desiDehir
.;l'IclIk
kOJ.'mu~,'Yl.lgonlav
lr"'lli
'I\irk
ruilli
m
il.C
ij]
a
1'1111
sciy
!cmi~~
HeyetIIk
ko~
dUn
a.kfj.llOJ,
YII.J~l;LV
klilblind'a
D1atbl.llat
f!l"kA
Dl.Il8.
voYugo.slll..,
WonJain~I:I1I1.1luail
olarnk
vermi..§tU-.
("hili
'1-)
Idare
Veri
Nfirdosnum!,..No.SI
~1mI
'Te~:
YENi8ABAJI'
but
TELEPON:207
AZETESI
.,HerYerd.e5KIlJ'UI
-
Amerika
E1Ci&i
w
MUBoliniyi
Ziyaret
etti
i
ta~yada
Ingmere
ile
harbe-
dllece!'iine
linandm~yo'r_Ai-X
tranaallanlial
Amerika)'s
hare'kelUi
III·Raman
daglnda
,.pllmakta
elen
sandajln
bugiinkli
vlHziyeti
miitehasslSlarln
kal'i
ifa-
dalBrine
gore
bir
petrollmlntakilSlnln
lezahiirud~"
r,o"
•1(AA)-
Bo
salmh
trerde
Bi'll"ll'lUgid
ba!'
J-
oklmlJotiilleyolliu''Jlln.:Jcvamp.hni~]l'rve
saat
11d
Raman~-
petro1
mIn~ru.Iamu\.
t
e~Jerni::-lerd_;r.
(Smw,!i-ncGdB)
RClm...,
:1
(J\.A.)-
D.N.
:It
Roma
Hlya.s.i
mahfillerl.lngilliza-
miJ"1lllikdaire9in.inAkdenzde
aldlg,
ledbir1-:tha!klnililda
diyul'l
rkl:~8
u
tedbirler,
itab"3.n
h
\j
k
Umet
mallfil~rindc
l.a.m
bir
sUkim
ilckar-
lI.(l.llll'll~lJr.
EC'erlogtliz
hiiklimeli
bu
t.'U"Zdaledbi
rler
almak
me.c:'hluriyetin
hi
tmil;j
ise,by
ya.lruz
lngilt
rc-yia-
la.k:1..daredenblrmeledlr.Bu
!illl
d-
iktiham
tnt
te"
31IUd.h,Rn
boodun
tt:'\ltilliid
e-)'1iy~k(uat
tWya
Ilze-:rmdehiebu'
iI.e5.i1i
olmayacak
!lulu-
11HIdn.
daaa
had
end,j~
DilY&5lD.ln
me-5-uli·t'l.iuide
i1z.crinc.
il..maktadJr"
(SoI[JIIJ
3
IiinoeiJ
s.a.yiliada,]
,
UharTir
SemihMiimtazS.
diYOT
ki:
SOVlst
Rusya
harbe
.
..
glrmlor
Mare,.alVorofilofun
Dutku
&'(JGko\'&,l(A.A.)-1
mayLB
bay
ramI,
bu~parhlkbir
~ildete-
sld
rdilll'li~
ir.
Biiyllk
asker]
lribibl.,
FtllhlIldi~'ii
harlli.~1rum~aDJIleaYDiharbdemadaly
aiM
suhaylar
tarnhmiM..il~
m:lilmifjii.
Sta1i.m
QC1fil'
UrtUi
Mokd)(),f
'I·e
~,rilk~kme-
mUl"lar
'tarafmdant
l"Iki'O
edil.e:rel!:
t.nbiioe
g,elm..i§ti.r.
lirh~re~
Budinne),
I
NiI'iII~ri
teItbj
'ctmi!jveitJsQ,
bir'
nuruk
m.tI
'le.m~tir.Lenin£I"8dda.,
Kiyetd,"'.
Mlnskdeve
V~bo:r,::da
asken
..i
g
t;;ildl€'r
yn-
pllmu;br.
I
Di~ell"
it.araIdu.
1
nta.yu;:
m.lln~-
tletileli'follft'jaJVo:r~iW.Q.fbiT'JlIutu
sOyliyeil'~kK'lmollduyoOllllJlUi}'~
SOlo'yd
R.~I'I
DugilDk'LidW"iya
harbi
~IDMIda
mmllmHe
l:Iit!lr1l
r
kilbC<Ltuu
siiyWniifli
r,
15.000·I:onluk,gemi2000
askerta.§1IJDr.
Buna.,gore
denizlerebikim
oluuyanlarlh
senehesab
edilebilir
u
Kendinden
olmlyan
birkaduntercibeden
Tiirkiin,TiirklukhakkmdakileIik!d.s
i
veim
01
zaYlfbr
u'
'Emekdarklllemerbabm.danveiDeetetlIik
ve
Itlu:i
LiJ
YIILlhiri
h~
iijah-
ImdaTiirk
O!otJjJY1HllJ.aUDUb
b'llyU1t
takdiJ"
"£0
s,e\'gisWi
topltlmllj.
o.lan,
degerlimi.itefekklrJerimUdemm.u-~
(So
lli
'J-
0)
SABAHT.ANSABAHA:
A·
y
r
r
Goktiklorim
j
--------
,
ilJ.,./J!d,.,.in
NQ~"
,k.
1fU~
.ItoJ"..
.nlfftf
fJ"p1dd(l"~
.ll:LI
IttsuJrit.,..J
AIMIlII\!'"nnkllf4lloli:lF.D
It
lfta/ulut
kll
flu~n"r
S~J1l:tJHi'klcri
!J~!.
An~at,
Ill:
I.
Sa'ibe
Or.
B'Lmntt·artUndeWtOOrumijd&ftl.
I
hehid"~
H.u.a
J>~[I1l1
f;
i
BIt=
JlIUI.
Su.i
be
Ors'iJw:
mi'rL"tkll
VG
i'lrl'\."l.il"mb
l'm.~l'nJll_n"
--
o
z
.
_
Bugllnba,lad.k
7ncisuyfamlda
 
•-_Ii
buy-k
g,/aka
••
gas
e
I.y
Ornya
y
rl~imin.
Sir
b·llft.nSGn·
In.,
d.
rstel"bn;l:.Iytlc~Gtbr.
lLsmail
daIlililye
III
Y.dijli.iniln
~,rMIIi'
dim
I;llkb.
ilk
I'Af~,m
ve~i
il'Ie"ii.ru;:
s~Hcri~iirdlndeokU!llU)'OTdu.
Rey·
lbe.sini
I'.iIDIUun:1
vurdu.,
A
II1J
alii.,
Be\rvn'b
f
at
ctti,
K
i
i'tl
tah-
SLs
e
!1
ailnYl
gbB
bmail
odada
)'.;Jlmrul.R
y~r
'ocal<llgn
koJythD..
Birazl!OllLfll
bcvvnb
ocalfuju.
fI
dill,
jfU
urmra
wVIl)
iki
kL<t;C
ile
~.kbl
'Y<m
Y'llstJi~
ve
bit'ijamJJanda
g'l:1.irdi,]{eodwlI1e
\'Il'nli.
Isrnull
kaplyl
arkIW11l00tkilidlet.tik-
le.usonra
heybetii11Ln3gzwd'1\
ki-
Jjdi
nr;Ji.l.
DallaI!:".-:\'~Idel:mllion:l
Q~t-
1W1
['lOR
roy'
[Ill
fJl1rdl'tutmassm
I
utmCBl'
!}1i,
H
'Y
ID
bi:rJ;V...un-,bu.y
ii.
k
b'
I:i
11'
lka.rol
AI
Lin
i
'ipd~
iki
kat
Yem('>n
elbl~.!Ii\'lIrtIIL
HunJ::J.I1
di..Uell
j,
Elbise111(l
f~nihr:lCcn
bir
tlii:'
rnokt
U
b
~lk!:!
rtl.L
Lhn
IIl'1de.1m
ilt
b
yay
ile
ok
i~~tlb!!hll'lllllIn.
mekl;ubu
tlA
ynn.L.Il:l
kuydu,ikinlJl
gtiz;ti.
Ilt;ll.
BlI
afu
.il~ec.
idi.
Bum·
dan
cl::L
Deylem
..,l,ICLL.~:nll
~ar-IJml1~
btr
pake~~\ka]'d:LAt;l.i.,
aJt.ill
dollL
on
kese\'l:I.rxil.
(_;likarti.i.kllru_
bI'lili
0-
danm
or-tasmda
idl,
Uurnul
arabikQl
t.J,
0
aJllIl
f<yakkaknJIg.na.
imh,
Burnda
kth,i.ill
bir
k11._1[\'a:rcl.I.~r:'l.·
ya
kL¥w
00
11kfl1tLITLiu.
lsrrulllblrkedi
glbl
"i!rtirwrek
i~'el
i~e
gil
Iii,
['OJ
~u:1ekib~r
t:ll'ljl
ktlhhnh.
Oth.lflpa·-:a!-1i.lc
altJntlufaJrbirl'ukllJ'kll.r:.h,
0ttW
ikl
de
u.;uui
lAhla
bl.lhl.liI..
Bu.III-
larl
iliitU~1".e
k
oyclal.nlkI'&r
:;;i.lrii.i.fIlo,;-·
nil-!
dl$jIISIl.
<;lIk.lL.
AltlI1
l.("rhalarull
Vif
rr:~klllbubumy'\
gtlH"Lh
l.'m'blalan
(:k
Ira
y
11tiirdI.lltUli!
de
La!!.
Jc
pa.J.J.M,·khliJu
.tl.
2'
tahtarun
ar8.-
~kn...
Ju.
FlU"cI.:nn
bir
oyun
ra]Jmm1la:lIicintll.'l-"1ht.a.nlfl
w,,·U,ini;:
Iig:.Tcnbll'~
kaJI;,;;'lII.
DJ:!i~ln)'ll
!ilk,1LDLl\Tanl9.1d
t;iviye
.;lIgl
cski
.cub-
bPzmi
J[~d!rd.i.
S:Ij
kolulloln
iJ.S
Tlnl
sO
til.
1!:h1t!{'!.1
!:.leu
I'ill
f:ibl
Ince~Irte
III
Idu
bir
Beylern..-u
hlLni,}oeri
~lka.l'dl.
h,mn.iJ
Ll
h
~cri
tiC'
1.~
en.m
m
ro1
i
inboymmdn.nha:mmIden
""ow
U
"ii
ib'lf'
mll~
lJ.'f~ya
so...OIlU
tl:l
«0
nii!"1.ge
r;otu.rdU.
Da!j
JIll
tall
lDlll
lU'Of1OJ::J.
YICijtJrtIi.
lsr
.fliJil'l.
i§i
hen.w.bitInemi§ti,El·
:,il:lCh:.r
i
i:k-
sa.khy8.C~k
[(min
bITy~
r
li.z'::rl'U11.
Kitab
d!)1abull
u~t•.
Apttall
tn_ln.nm
s(lktu"
j~ilr'i
~k~k
ctb,
l(iil'
g-i.rdolal;:nn
ic,;i.nu~
bi.,bir
dehk)Ink-
tu.
Fa.rel.r,;luen
korkulm'
";01".Elbt!R....
lerridbllrn}'.Il.
yecJ
j,
L;i
bitm.i§·
ti,
yinee
'lresiod!!D
q1kardlSI:Ii
ro
1J
IrL:!ind\:n,)
<l.pl
1m
:J
Buhara
.im]m~tmi
f!.yn-,
iydi.
st"
n
d~
u.,;lul!
:siVI
I1Klt'1yememkl
il'ugct;irdi.
U7-lHl
s::t,!<1Jl1,,_'('
slY<l.h!:'J;Lka
!l-
mt.:aradl,
UITllC
lJap!
kli!!iiI;:"!Oi
nr.:iI,m
~l·
k:JnJ'~1flnltlk
gib..i
kl;lALik
boir
kutu
<
!lannlkik
kedilini11J
g:fillC'.{!tmlDll
y:I-
pdml!Jbir
kokll
!:LIlli.Sak<Jlma
!!.:ii"llna
V
koltu~;
:JrlrtasUrdi.i,
B~
lnaince
sartlllu:tunI!erpo.,uuud~"rii.Ills
.bel
hooaGlnlll.
"Co
I!
iii
.,.i2inin
ziyil.·
r
tm~
haZlid>l.nn'll};tl.!\:l1pJYI,ui
b•
M(~!lrcsf'ninCtJmkI,!Slnd:-
'1I1mbr.:v·abdannl'lam
r~~
dildin
R
~I.Hli,~
ikametglcCllnnsordt.!"
_C8tndme....
nel'
I.e?
T1l........
a
~
!!I'E
!.LI
K
I«Q
K"....
1700
K.toif'UI
I
A/I..IKl'!III
11
'J4III
11
I.......
..,)(
40D
BOO
1
lI.a
100
~-_I1!',.
s
r
I
T_"
DI,
Ti,caret
Umum,
m··..
'rOI
geldi
I,i'"
~-OKUYUCU
DiYOR
xi,
lesinill
li
Hulicm
rJh
i..,llotk
ticart"l
islcele-
lerladenbjrl
01
unY[].Clro
pnru
i:lloke-'
I
leal;u1.!kj:9lifade
edllrnea
bi'['
bUlle:
g
_d..i.CI"ek
etrafbJ,ci
dD.kld1..ru:s......
dunve~oob
I{!diye
lI,Iopdileri.
.IUIII
etraltantoplmirWQOpll"'bu
l,ed.endenise
doke-
'mnWr
\'C
_...........1
11.'
bi
r
1jIC
d.llltlurmar\,~.hergUo
dedoldllm:lakiadevamtme
~I;e
blJ.-
]uru:Ilaktad.l..-1ar.
Baled
I)'
H
9,]
ii
'I;.emi;;1
It
!~
mUfd'1tl!~
11m
!:JH....[~
'l~nmill
CLlilli'kr.hbill
tareda
hiri1[J.MI!lt.e
uJ
mlicoedil
miyC{;egi
"~i.'iiphecsizdi.r,
BUJr8.d1I.k.i
~i-
canhl!.yatmo!lelfum
t]
namma
alii-
ka
:u'titH_3t'i-
111"
'V
I"'ilmemni
OlIuhilcr,t!m
vH.ijmizin
mii:s~IlQme-
lilnJc.raatrndkn
bekH},orllZ,
I
Istanbul-
Blikrel
havaseferlel'i:ugiinbalbYilr
~el1.reminm.de
1..u
'li..l1)
ukbull!
ill!
J$18.D,k,ml,
Jl\DJ.:a.n\~
bm:ir-AJ'I
kwFo.tlrul
tiurick
lml'dlijlc
'v
cn·
II
IImsm-..b:ava
1!J~H'1
dim
ba-
m.i
er,
MakbulflyibLhTUk,
F:
may.
hill'bayrllllll
I
olm3.!DmWla.
bet.i
I
kii1ijult'kr!l'd~i
IlJm!jbr,
rakb1l1fl1lll~)'fl:SH1~"
Tayya.relel.'1
!!II.]
sa·
ktJoCa.<;J.
olo..n
bUyU.k
Urde~rn
bah
Vl1k-
bahYLnemuladftfcrleI'wiyapac.ak.
rLi
o1dllk~
ye.l"i.tJdeciir.
Un
eVl.1ilnnl.Z
~U;:~da.n~
.Bi.ikr~_
lslanbuJ
~Ul:kdi.
eljy.ll.
\-ewire5i..ardLr.Gel
z:lJ-
mall.
git
MIlUm,
Fa.Lm.EJJlllI
yed.i
M.;:Q-
ilkyolc:~
taF)'UllSidebunbahdan
Cll~
.ohlhl..!i,
[A.1rn.t.
M&kbu.Len.l1I,
bll.
itibaren
bqbya.culll
!Ie
ilk
post.a.
bu.-
son
~ilnn
c::oocu.-.n-u
o1ma.m
1
l3
ttr.
gOll
11.15YClJilkbyegelektir.
BLLillll'l
iCin.
bu
'M[uktanbII'
Her
paztutesi,Q3.(~ba.,cu.m.a
gnn-
Ik!l~l,
F..
tmll.mn
a.nni;Slnin
c;oCl.I.gu
Jerisaot
7.JOdBY~iIki)yd8n
mbel'
imilj
~bjr
nillu.~,Mb.llUlenin
na_
sal
I,
J_J.~
v
CUDllln.esi
gUnlc~'
11
I
DlJllii.
kaydr;;ilir:ilm.'.ooye
0
unl::a
ri
do
0
dEl.
Bi1k:r~tc:D.bimr
da
:resmcn,hiu~m:UkI{Jnnaro~l.an
tayy:ll"2
JmN:ket
odflOOktir.
babu,
bi..iyhk.
armeien
de.ann!?
01::1.-
Y~ki:iyd!im
hOlr.1'ekd
edeca::ktal'-
ra.k
IUI.J:ru.i
edilmi.
ti."
Ji
rchn
I:_~
Jl:rulii'~
a.,lil.
--"t.I...t_.;
Ge~enf
Un
kll.llI.l.ea.k
alII.{].
I)~tala_l'dall.I5Cilmii~.
>Him.:;:
ol~.
"'f
Sehl'
ml-
d~koyO'I,lanlU;r0',u:..
dal:'di
njllde;de
bll'-v
blntkm.u;::tJr.
Filtm:J..
Tayya
ryolcudan
b'
kf!l.
muailu"evic.yanSl[llIl
kcnrh:.ocuKlB.l'lna
yen.
miid:.ard.all
agll'
01mEWlQkWere
aill
oldugullll
sDyliyer~
IStedi;gi
~tll
V'"
guete
na~1iy.atJ.
da
)".1.[1&-
gibiya.n
hi5seyi-.
:rruf:J.
kall.u§
=
co.klilrdlir.
mJ.
ill.
'Makbul
bUll
~o~'lc
itiraz
--_~_--
et:mi~Ltt;
_Yoooac:
.k.!;z;un!
Ejid'rbn~o
m
cuklm1
benim
!,;O'C-LLlJanm
Ol::1.TI1KkH-
buJ
edi.yorSFl.Jle'l."lk..-.nm
hi~
'hi.
iaal;;ktnyukiUl'_
1:
ok,
etcr
kW"ldi
IJO'
cukl,lnll
QI~rak
s.a)11yo.r~,
eyde
hi.B~c~er-1olmam~~1l:i7.lmgeliT,
BeD
kllJcamdau
k&Lan
crioylesanyut-
tura.mam!
Bu.babis.gUnlerc.eue,'am
;;tmi~.
nibayelevveUti
gUn
al(lvl(lnmi~.an~
k1z
b
Lribir
l~rinmij~~r
Lf1C
yi.irii.mi.i~-
ll"r,Makbul.clloJ.lmnyeYlkapHlt;a.111-Zln.1llImf<l.~W;iy.apl~llrlImj.,
b~
poli.s-e,
nihayet
.m
hkcIru:ye
~~·dn:u:;;,;tir.
Dill1.
bill
uavrnfl
d8vf~~lnaSultun
rulllnedmrim:i5ulhc('za
mal1kernc-sinde'11
tIr.
l:l'it.tm
!I,
lJl1H~si
).I.akl~l\lIenJn~rovd~nunu,Mu.kbulede
dovrncdigi.r1iictdia
etmi~lerclir.
A
'1I.i
1il''l'de
T4;:1
(La!"
koi'-1mn
Makbll.lenm
hiilytikhaiasl
ill
ya~inda
A]jye
!':a.b.idolD.r.ak
rlmlenilmi;'Ma
'buhmin.~!lZl
ThtmOl.YI
1:..rtlmnye
ile
dth.
I.H.i
~nil
i'ioyl
C'R:1
ilit
ir.
Makbule:blInnitirn1letmu'j:-Aliy-
1:11
ver
I.,.
Qrd
1.1,
·'Evim·
den
~lk~,.
de,On
J.ll!.dJ.'
aley-
hirode
IICjyhl\-'OI';
demi~
r.
'Ru.oID!':lyaile
yapllll.cak
b.caJ."et
mi,w.H.e.rcle;rme
j§1t.ir.J..k
edecek
ala.in
11
"ym.il"l'Ijz
dUnAnkul:"ad~l]~~hll"ii.
zcgrJmJ
T.
[!yot,.
D'.!I
TiC[lNtUI1U!IID
Milll',oU
.kV'P4'1.
rklnsa
,1
yin
Mlnil.a.l!a.
'1'i__
~mi1U.rlUgU'l:'i!l)
gcle-
rekihrnrotWrliilderi
IDruncSI!IiUcrue
oriWmWlwe
pelrol
llmikd
~irk
.ine
!
&111~k
'11U'da.
bu
IUIl...lll.tlll.
Hcyetimiz~
curnartc:l!lictinii
I
.Im.re.klilt
,eder.qtndenbll
goril!pllele:re
&r'a~•giinJer.rurfmda
da
de-
W'I1
'"~tiJr.
RI,llffi.Ol:nyo.Ua
1i:1ill'1.l-
)"D.ncdeockg.ii~mci!}:rILI
lB.8Sa
Leyil!
,-enii
bi:r
fdyal
Wbiti
~!jldil',
Bu
ma.k-
aadlil
Senret
Bcrkut]e
birlikte
Ru-
manyu.ya
bAr
mnliyeml1re!.'ill~lla
do.
I
g,id,·(!i1ktir.
Bwi
bwi-kl!.
lPamuk,
.zeytinya·l,
Ww!:,
yapa.g1,
i.hracat
birli£i
ile
pelrollimiled.i;jiir~etiJldeu
binI'..
eElltiJeye~
birlikt8
Btl-
m~yu.
gidere.k
ba.~
u
titan
tlOtMIJ..I;r.
Ja.1'"da
bu]~f.'iI'1J.r.
'KIZlnl
do_
en
kadin
mahk",oldu
I
Flrtlna
yuz.unden
vul(ua
gelen
kazalar
BirvalJurIk.ara,a
oturdu,
baz.motorLI"batarak
tayfiJ~arll
bo[jumdu
----0
Evvo(;'l~i
giJ.n
b:.wJJy~fUFI'll!.l
fi'lrl.1-
U[[Ell
oil
til
n
dt'Di;.:]enie
C1.!'I"D..m
~1.mI!J.t.
tcdir,
FirtJIlli.
!,ra[lur
~fC'I'I(::nn
i
f!ek·
'W'ye
ujr
'Lacak
delV"'.eci;;!
§liddeUi
ot-
m!lwg.nualftVrmi;olwnn
nlrnmn.a.~.
V!II.ID
e
O<JegJ
"rom
ed.llinektedlr.Flrlma
yu.r.:md
ra
nevvelkii
gec.e
bir
VoIlllUrIk
.lyl!
OLu.f'l'1Um
lie4
yIktotJ'lili
motorlw·u
ilkyflLlhndo.n
f.
ki,i
bo~w.E\"Vellq
gUn
I'Unldeni7ldenlima~
iumlZa.
g(,!'lrncilttJ!!
DJanMal!at"
bandi-rahDunn.vapUf'IJ.MidyollI\i"l.klfll'JDda
nrUllayatutulmusve
BottI.a:rm
tasirile
PndUnl'l.
m
kiind.ka.nynotunnu
tUI".
V.
purun
Yll::Ziyoitli
ereaunea
diiD.
acentesiadenCa.zJ.a
M;;UUm8.t
annn
m&m.l:t:r.
Yalruz.
insanr.u
IUly~'
[1]-
lJIadJg.
ogr
nitimliJl,ir.
Fn1JD.ak'rileb::u.ull!vckarnya
otUr'dD
mo-ror:JE'J'
b&l«luJldi&un
'\11-
IAral'lisw;ounlanndan
flU
nULlfu.lllat
~L.!.t·,
~il.,limn.mallbagil
M.w.1mro
Ac.li.T
iwpwnlD
id.ares.Ll'Ideki
UI
tonluk
Nc.unI
1:1
I
yelkem.li.fI.~
odUll
y
~I.ii
olilI':lk
It·
'I!I.
gehrlterlYOlda
11.
.Il.}'
lItlu.lal'lJlIjve
A.tin.callmOll....
kiint]
1,8.la....
di..i.l1m~r,Tayin:l
ibrahim,Osmru:l,Mehmed
Emin,
.Mustafa,
UI.ll.
ehme;r:1tamlmlCl1
kurtanlmllflJ:"d:!:r.
YiM§iJc
lima'lml8~agll
Hamil
l"rtiEl
idnrcsiru]elt.i
IF:
lonIuh
.I.hsan
liudamotiirii
!"U1:.)u
OtUl:llt
!.sutnbnl<l
I
,"elirken
(Irtl]'!,tlLtula.ra.k
A1aeaiI
m-evkiim:ic
I:latml~
'i.~
mureUelii;stlW;-
mrunenkurtnnlIDJb.r.
&at:t.I...ll
lima·
Dill.
bag!
I
\-'cOsman
II
flliU!
iLl.uro-
:sindek'?
Lr
nl
M
)S'oo
motOriiZo.nguldatUtn
}..w.lcdigim[1den
~ij-
miiir-uniih.tanbulaceth:ir.enAd:'t-
etklAr
ciInci.ltlml§.
L£:yfliJardSill
ThJ\'ud
Ilgl0
B.:SdI"
I..iogull!llu~.diHc:r
.AU.l:
Irisj
In
nllY\1.
iI
hmo..nma
g.,
Ah.n\
"lI.p-
taOID
idlll'esinde'ki
SdluihaYl'molii-
r1l
'lanD
viiklii
01[J:!lkAg.'adanlima.-
immza.
g
ir'kenGela.riII.Ql\wlf'ld
futm.ad,UlB)'ara~mn.k
'UI
til
p.llr;aJanml.
ve
Mcbml;llll,
Ah,
med,lLl.san
adlanndaki
Laylll1anbr,gwm.u-tr.
h:hmed
kn.ptiinladi
gcrlen
1;,
urtanlhl,~]a.r.:llr.
B1.lIldanb:..'"NimetHlUda
i6:Mm·
de
digm'
bir
oilirilll
Bognz
baricrn-·
de
ba.tllf;l
DgT
nilm.U_.,ti
r.FllI..katb~
husum
g
\'.9ll:t.e
k:i.da~
tazla.
mil-
lillno.talinrl!!nallll(}t.L:'.
---·:.1.C----
II
rk-
,du
_..imdiaral
I
uu
MCfi
?
-E...
et
~iDil:
I
Z~yllTClL
knmil
101;l."
mamdtr;u...Iaaklmk
OIIlU,
bulur
SUIIUII7.,
Luno.:ildernhcu
E~Pl
min
1111tiim.:
"l.Limols~isilzywzlJom
nliA
hDdiaImm:lm.usb.
t'iol'sellincikunuym
a.
])crnba:ne~illl.kanmund
g,mri~
Illy
0-
limnn
!W'::J..
mlUa.
·1.1.l3rmue
cl.bR;e_
n,
serpW)l.aTI
bil'-'ail.FUJ.l'
bcnzcmiye[l
b'tr
~ok.
kim..!;lderin
It,l'tUL'tIU]r.1
gordi.l,
lhltibJ!B.d
It
l'!!
hi:l.'
milID'llllllld!U"1
ken~
i:aisinlde
'l=itll
oo3.yn
da"'f't
etti:
-DuyurnnllZ,tm-nz!rrtini.lifat~
din
iz,
eftm.di
Ilan.oUeri
ijimdi
Br.t:;-
di.lllIlIUl
g:clc~
bI
r
ilinl
hr_
b..
bill
otti,
Am])"'f]'Idb..
l~_
1.[1
{ltu
slId:m
geleolkiiihmi
\IeGiitg81l(:h
hi!">i4:lyh
i
K!lh!.d
edl!
klp.l'.Dallaso
11:1SIm
sizm~.
U.IDD.lJ
odaY!I
'~unH,
SilCc-lini
M·
lltine
kuyo.Tak
IIU
tfJ[,
~'I"~
l:itl.rl.tll~!".
Hlimtlu.i.hkLau
nt,
km
d!:>im.:
giit..
tcril
'1'1
bar
kl.lflicyc
tcVU2\1<
11lotmdll.Hal'woina'Jbiriml,~
foh·
911Il
[bi:r
m.il
!;"Yd'
i:mi
1W-
muna
101!1"
:\ora.
tutu~mu;jf
1
d.,Goriwi:C:eg.o,
rcv.du"pek
QIil
indl.
IlI'r1I
keHi.mm
pek
:rot
Dif
lDel,'zuu
111'.ef'lndekol'llWu'nr];.L1'
'It
dei
kill-
lry~vr:LrIl.¢h:-ictmi,yf!IbahBi~
]..h:;,ub!bilg:in
diyordu
ki:-.lI.1:J.dem
J~~
AUah.kudJ"ctvas-
£11('
miiIntIDli1l',
OMlIn
Irodrct"i
her
l\~ym-e"kmdl.:"di.
KlIdtr.i
mtll'l8kc-
rlllr.
K,_.
J:!'J
rll'1
kacl!
tlor;ri
!nfInJ
kud-
r
,tlllll'
naLarlUJ
iij
tiro
Allah
aylu
Zll-
ffi<l.IlIdaMi..iridd.il
dc..,
Onu.l!ikudr.eti
gib.iiradesmf'deMynnyoktnT.0
stedifini:'Itap
11',
l'3e;<:Tinrradesi.
Onun
1I11.d(;l1
killl1yu'I·u
yanlJldla~llfll·-
dan
J:l
~$~~dlr...
-\.1hdJlI]
~m.~trne
~UI"C
be:.~N:
~:r.aa~mil
C
nrcl!:
.,"e
I[}I.J
l~lluiFooO£in.i
kuuaadt
diyercl!de
Ollt!
kUl.f~l
yijKlelm~k
bilfi1~1'W'I
dog"
UJ
e
8QLl
'kiifiIr
:ka't.~!e
~ZLERD.I'
Eski
kansln~
d,(jgen
bUF!t,~i
Tram.\liij
1biI1!'~
isiiUehna'I:CJbirbuC;nk!:Iene
eweJ
e);'lemiigiFenJiane
den
bl'r
Sf
e!Kadar
11\"1
iflynlm.r!},
evvl;:lln
gUm
Kii~bkp:;L_Ui.rdi.~ee
iba..'1
1ndaFen:b.neyeI-nsU:lrm!l,Fe
dane
Mehmed.i
gilrilm.c
kll!<mak
ist
]rli.;.
MebmeiJ
dIi:
"Ht:nden
Ille
ka-;t
yo£!nruJ:iI
?"
di~
jj
zetine
yi.itU:rUp
~tiv·
m~...e
davllllii$fu""
M~hm~d
dfin
adliy'eye"'eriJmi§.Sw.t.ltnJ'~h:m0dbirinc
i
juJ."
C[:!I1A
mah-
k!o::mes.irrde
muhl:l.!tel1l~i
~"9.pLhhkta.n
:son~<l
i.i~
gun
ha.~
W
31
lira.
l'
kn-
rn.'}
Pill'
CieZllSlJtWc
rnal:tikCfuied.i1m~·
tiro
Te
j(i'
edildi
Esl.t:j
j;mdanna
onba.'HlsTimlail
&Iimhaklmlllilrivet
!lLl"W1I11Ul.
hminh.lli!vkll
karar!
\·erilmi~'lil'.
bl..
ln'buh:lo.
nldilguanl~Ll[l_l'I
S~lim
.i~la.nmU!,diinSuJtnnahmetl
'I:liril'l-
ei
sulhcc:.za:m.ahkemeSLrLe
\'cri
len:-](sorglls,u
yapdJDl!j,
me...
cud~1'I
lzmil
e
giW.
hl'rilmesJnI!.k:
r,JI.!"
verflml.
ti.
irsarho!i
mahkOmoldu
~ofi5l'
MQruun
e-n'elki
s-m:.'
r-
hOlJol8rakSull..'iJ1lielimrle!:mKitkta
TH-~r(l.atr:n.l.f;l,
ya~~l:l.Jun:a.k
duJl.
Sul
t;l!lIlt\mroblT'IIlCl:!tulhccza
mob'~
l"!'Iesina.
W"i.lUIIIJ,
muhl'l,Kcmesi:yap.l-
(w~L.a11
sonrn
2
ILUI.
L~aIa
c-ezaRInfl
mahkCtm
ed~t..
,Iii
re
ilurj
akanulan
yani
tiyatlar
SiI'Ion;.o:am.ank!,rda
tJ31"1
'l~nyapll-
glMIZ
still'
der~ll
lUIHI~tl
u....llIIIIU
Q
IllmaSIve
Wr-hlcnnde
arlmlH
UIJ
t
hlllma~mdll..BbuJilda.kimilllarH.
kly-
1iJl1'i1l;,rr"ia:rlrnulilll.r.
fill
s..:b<:blc
ll~...
balmlllJt
kcsilerr
l'ci
ff
:falla,~
IlYd.sn
u.Ylol.
lcsbi
t
edilen
SJ-
ItJr
t!
"nlu,
Im.lg
kiloJ;,t6-7
lH.lru~
1m.
d;II
bi
I
yukSfilmegonilmu!Jlti1r.
H,
'\'oil'l
Silhihleriyt'm['00-
I
J
iWr.imln
te.sbit
:Jlll••
g.nnl.,.wf
n
tehk
kiraml
v
ril
mis.?Bugi.indUll
Y;I,
)fltl'lIl
o.:trrL-".
N
ynlan~y1iyc
yi:m?Yanll
ikJ
lim
Y
mtl.il
g;eJc
cclt..'-
1l1l1l'l.l11
(lco
k~OO;Ii£U1
db"'d1i...bil-
!:1bi.
de
uu\'dii"
'E'lflki1pR~,Y
bulc:-n
i
1,
kUl
F.atmRYl
La~
Hed'"
H.lr:un
ii
SR·
"rrnii
:29
Ii
10
lrurtuj
pa.m
1.4Ii~
th·,
.LEDif'JJD~,
Valini_riyaseti
alttnda
bir
toplanb
BugiirlVali
ve
&.l~diye
Reisi,
Dokt,)!
Lutfi
Kln:i:anl'l
riy.o.rti~-
'tlrH.l£1
~ehif(':~1ik
m.ii.l.eh:1.~"lsl
Pro.:::
II
lediye
lmal'
I1lUdiJfl.!,Hti.mli
H-
Fti
F
n
i
miidii.ril.
1';urwm
inti-
raJdlebii
toplan
L
)"ap1Llr:om.kt·T.
BLl
toplrJ.'lltl.iliLbu
~fl~
y.Ilpllmn5
1
LCi!1.o.1-
la.:ju.nlanB(',YJ..IJ'!dve
SuI
t~ll'lahmed
mcydall1n.rlnl1'lllazlr
anan
pt!m
yeo
projl;:'l€Ti
buradatm!jksBea.:w1.meydalllnda
Y.l[lLhlcak
DIan
}id-n·M·t
k.alH'c~l:lnenin
plan
Ian
tlO'Lkiko]w.ta.·
cakhl".
,cth)-
nnda
'"'loti'
unlUl.
jil~",haliblLl!i:Y
ZI...
~tiul'l\
u'Hull'
\If!
ob,}f!kli[hlrmll~
WJp
hlll'llkct
<iF"
Z.UolUl,
hu-
~TID
mMllito
91111~
,6bmIk
inr.
ifidr.r,
Ii:..
Ie&\~
lIlOHlllJ.etlni
v;,
cu:i
Q,ildtln;
cd'nbokuko
dill,,'_
ziim
lir
hdYmIp;lI'OI~iHP.Il1D
l<ilpanlJ
fu1maIIu'\'~
u]~_
I~d:ilil
Ii~
~':I4Iar~
cu'm
~IIllir.
Ilol,+~
oU
nlk
I:mr'b
'hlll-lu1I11
nI
b;~
hal.
n~
iill-;]..
~(j)
&0~
biJ:,iiJ.t
I'IIh~!i'''
~'iihll
lIH!\'cu.!ldur.
n~buu~..llanmii-
b.imm'·Imrnu
~\'e
l,iDI~
bulu
dil"_
,..U-
.II
bb-
nil.
I~
111e~"ne!mil01kQnJ'el'Bmllard.a
ilfil'lt
il
edi!r
D
mul.ulrlm~t.
-lliIlkii
tOCiH
"z
i~wC!let:i:nj_n
fa.aliiF~tl
.a.'DI"I
i
kra
~lmmaJ.c"ilIZIIfl.
hi.d~;,.e1l!-rin
!JlI[it.S'O;:I7.lmnlndilhir~'IlWl
'!I
t11.,tlami
I.:tlt,:ij"ij
}'Kpdm__ak~,'r,
o
dllihul.um:y
IIbnD
ikinei
Ill:-.-fll1illUi
b
)l.ya....
k
OhIW!
~"Im:bki
[a:ill~r_
lliklcrakki,.",'~dolayJ.lii·
lm.rb
11"
·b~
nimlasllun1l1:lid11':"cti
;"
t~
i:mkin-
lar.
\C
Ililu7itl-1W·v'J
tkl"in
!,t!.ononlilk
hun~
!Pr'J
\'oi'l
~tim:Ji
b,a.~·a.1:ta.ki
tl\:'ki·
miH"sIH~tleri
~07.d
nI~","
hr.
h1J.rb
"lIblhilan,
Dlutnnadin:n
'of'm-
miil
~{I"1li
h:..rb
m..
.J:a!au;h:ri.
uprliz
\_~
IHU"Jl
hill'bll'rnnoD'Ve
Im,':,x
mi.J\":JJi
j.,..
ta·l"Zl.lf
Illil
Ill:"~"iJ'ti'I"I'D...~I~.,
yn
i!)1imIal
ba:ya:tta.ki
wno~
m..l;
"e
!.'.1·a.,..;i
~W
dB.:;-
m.i1;;.
)"!;t.a.
dt'~i:,1ir.-sah:l.l'
hi:
·ral?.
idhlJ.~t
!m1·ftlumUmlTt
an.ryll"
1iE;i.
taha....~
~;'Io'tmlI
dI:k
b.l:t'ir.
N'e
lice
o1uak~
(.ullii~Ptiuin
muh
hoIi
I
l«.r..w.hiirlerioio.
gO...
b:rc1ikb·~
ri
kl~
metwr
!.i.J~..
lC:DU1li,)'l'tli
bil'
t
,tllUk'
mr"i!;il
Q--
iIl~.
Ik"-I!'I'
Imkukn
n
1111'
tao
It
oi
i'lt~.oJoji
m:ulf'Y_
J'(
pro.~
~;1\nda
T!'B...
lit~
lie
0riiil:Jw!;k.
tftl-
I'Il.i!
tir.
BiJlw.l;a
~e
ru.!i-
iJU'!B.1lI
,"eh!u'i.Ii."llIe
NOrw.l,t..ki
harh
lAaIi:relerini~""rk>
t
~.l'tw:l.k
r'i
~ftti(.wcr
W'ntak
b.ti"
L'II.~
kkj-
If'I',
n'
ylin!'J!
l;;Mclri
ImilLimijda~lJ..u.
lli'Ll.
blr11'rI1'l[~
If:dt:..rnfbk
\!P
'ham
hu-
l...nl..."U
kllid.eTi'rlnr:
f-.1::irulf
(j
rr
k{
·nli.1'J
p
'If'nlek
isti)'f'1lI
flkirllilr.1111
at-m
flh
nllnire-tinl'
r
obluuhlJ.a.-
nm
j"
!.li·1
I."
'L..nwldftlirJ
c,
~i.lph
·Zoo
:ml
kai.deit"1i'••
ri
~[111111
lifllkmaml
"Jr.
n,.!"lj
ll.::Hlklan:kun
t
t,
;I;,uilii.rh'riiiniiOdl'.
mOI".J1
yi.i)i!lot-IlliE,'
d'3··'Oll.D.
t-t"
itT
Jun.eli
ztlI.II
uii;rnOI!Oh:r.
l...
b,
~II;,itrl
~O-o'I'~J(·m~k1.e
b;r'~r.
1l4.'J'l,,:·hlli~
IIii.1('rN"miit.!>ad'd
fertltML
'rinzu·
1111
:Loa
,btoh
obn
·hlr.
D:\Umki.bPJ.'lII'lrniJt'l
mll1ll-"
hrt.,
II'll.
L-,;_rr1
I!m.ilkk
hH,P.tm
r
alil'-
.:rc
f"!'i1.!i1'Qfhki
"'aii
',pti
II
nh
~r
I
H;:
hari'l;."tsl~·9.so~tini
tl'rdll
i>dl'n
Ih'~4·
l
t-
IJ.crinIwmen
iinilnLl.,
~l
i11",,1H-
rl
!:..J.Ill..
kt{'lojllr.}'anrnw:la...~inlN"~
1m1m!;;]'\.
o
~i
I
~;ilerinmil-
'l'31.1,aLtlItr
ill'~-i,,:ilJi:l.c
e"...
..
rlllil'
~ni.
l\.tmi
in!.~4.T1tn
I"i"~
tiRUH
iilll'rin1t~"Ru~n
t'"7.;.l.fli..
i
nllz1
AlII
fI,
t-
...mm
1l'ftL8Ii,w(
tarzmda
nlJt._:lhd.
or.--
iii..
0
h:IZl
i<;ti.
l"Lri'"
d.,
~".I
n
III
lml.mll.->me
mmlAnlllo
1,
t...-
ho...
ile
uil:rl'lI1f~'~1II1
tf
~":l."
nlll\"ll
nl:«'ru_'mI~r!J
t
,'mttk
l..
~
l!.
r~iIlllatlU5j
bli
hwD
t
,f'
"1)-:.(-
~.tl{'rillil
ull1l.~re
lJlIll.i
meh
!reId
(t..
dlrlf'lI'.
Hu
1i.arr.:1L",,,..
lIblt
jfe'.ri..
ilILi(
Lm
d~,
leth'l'in
kluve.h
VP
kuUrt'tiai
tl'ulirl
..tlot'!'1
['11M
tJl&
n_lilla
ve
ku\
\etlii
I"liye-t
h-).1
Wtr.
__-10,,011;---
K
't~1""
H""vnd~tI:
:l
1\1.J"
I...
f)ln
,'11,
20,:1.(1
o;itl
e:-..lnill.
S3-
Ll,Il1l.1ndlin.)'PI,1[(or,
Si,,,,
'l..
'er
Wir
r~n-
dSoll
(N"dO
.e
Br.:
;r,
fltJlI.li.bHlnl
ITII!Hulu
b.1
~!
r;lllji'1trH:'«!ldll'.H!!r~
ii;;ek
1-
Ur,
1J.t<Ud..,H.IIHwlnd~..:
r.f~/!1UJ
Il:ltZl!lrguullr;;,riol15~O<I.
£\1-
1111.1:
ssol"''Lur.d
(Dakt(>1I,;:.'izml
i.l;1n:'
I::ur-
k
n
l"T';rrmdm''K.,\NSG.m...
Iu
if
~Gn
de
fi}lImll
,1mt;k
Llo~I'lI.I
d
·JdIT,
AJlcili
gnlal"lll
b
lyle:
ola.;uk
IIiFlm
e~.el
laki~.hrv'
if!1.
etm~l,tr.
Bmllenu.leyh
\!1i1ul1dil14:fu
9il;birJ'(!Y
ylll.::Lur,
D.
mLlD.z-
:lam
i~JI:'....
kudn:l
tufa'lUl1llltiHi..in·
~b1f'
~~y
aibldir,
M
Ilk1l»fiIIl.Llt..
im
K
nl
yo].:
LUI'!"
h:m
II'luIllHldmlcdi.
Okudug;u
it·
rn
r
km>lMnda.bill
m
e.s
:;:inmiin~ble·
rine
Ccl!J1'iyyGf::ndl';;:mr
'hIaL
rl.aA!J.
Hllr7..l!mli,m
tl'lrllya
De\'!\b
~'e-
l
"~tinniye
ga
.~Iynr
lu:
-Allah
mo.demJcoi,
imMP!ll~1l.
bu'
lI"3de'Ir'£!uni.'jtir.
In!;l.fl.n~i.()()l!"ak
;,;:lbi
camid
degildir.
AUahl
o-nu
lli.]-
mil
J1l
,hl!tka'lJD'n:o:r:rrcnis.iolara'k
YlYa~ml1jtlr.
In:lllla
iradcsmi
kl.lTian-
m::.Lk
sUFctile
az.abavcnimet.e
il:aq}1
1!ij.1!
l~zaD1r.
Kliij
YC
katilazab
gurtn~ti,miimllldentmele
kavuIj
mall
I
Sill:;,
0
d'
&>ii1
i:n
lumDll-
lan,!jeriatleri)tl;J.ldll'lDak
,'e
elinLd,
IU~!UT}Ll~U.
1:m.gll)'.'l.uJ.k
J1Jsmbrm
bi-
riblI'leJ'm1kll:m~hr
mi.
k
·1(lriIJi
rni
n
I<lIytt
'l:lli!IU:.
'!
l)yle
)'111
kuhm
u~irhle
hit,b1r~"
yl!"ik".ncr~i'U,
AI-
llillyuPlyOl'.
t;lp'iJrm
Ij'lrlgt
S'ib~ImI;U·
niln
f.:n
I~I
dII.
Al
lID_
Killiy'i
veY;l
fl;!!lUl'.yl
i!jl
1tQye
m
wli
i
.I.ul!'sik
mlkir.rn
y~
Jll
ckl
rduy.
Yagma
yok
St;y,
ena.!..1nsan1.
0
ku-
d:J.l
l1o.klI'
g()nnl,mi7.•..
Suikl
:lli.m
11.iblticnnllimae-
dem1yr,!'!ardl,F
:rCiltl~1IThuIYI
ha·
Irr"m
y::lpIIny::l
karWverdiJer.
KClwde
otltTRUkl!ln.~
Sfu.:
II,RZUD
I,T(!-
1fti~
blyll5.h
i:ll
lI.ru.m
od
y:mllld3kill.can"
In.tlyordu:
-Azi.:iru
Biz
.,k
hu!>iLruJamlar-
8111I?;,
Bli
J
lizAU
'UrI
~rUziindrki
~[j_.
mllTli
~opi.J.n.c
limn::r.
Dt'l'inlt:lc
nufuz
ccJenun..rnlz.
r;:
.nIDIb,lSll
Dl3J11U1Ue
w.lIY(I
nUZ.
Du
buyiil!
lOur..
n[;(I.t..
hloda
k~lly(.lnIUDDZ,
b:
lullnl
Ollila"
1H1:il'JnnmUZ,
B·n.ce
Kur'andn.kI
r:I
l'U(l:tan
ml:L-H:mll.l
bj
riosan:J.D
kC.tldtsi-
11'·'t.evdi
.,rlitE'l'n
srrn
sa.W1mULo..;l
t.l,-
md~lu,
'Ba~JHl8l1'1m
BUTIIlI
sn.k.lo.m.t.
y~n
adamIul".
u~
dilile
orucmnll
h
:.:.nu.!1J
d
'ml~
til.
{uriz·
larla
da
dl'!Cru60)"1
1II1.!k
kaf;d!.."Iiil-
mi§l
il"(Lh!'-'WHI
vUlr)
 
:ID
Nfir-vC.4;i
wtil.i.
ct~bbu.-
aU
mul!"
lidi
Mca.k
i1eFin
f'
Sm"J--
y
va..
Sl
:I;;il'
ilti5a..ll:
~yd:a
ed;>bilecd(Lanhw~i
lam;wlile
t.ecri.ti
etmi!j,
lllCJlll-
1.1.
Bu
se;
!bd~
11"
ki,
1
kan
rllA"
Y
lDlaUamrungar
kismma
lli1-.k-;-,
nllrim
L~]U_Ilea
.l\.lm:
l
nYllJll'1·
!stolt.
b
111m
LJ.:k'
etme
tn~k
11'I~
h'"ell'
C,-
li..'
t
eden
~r
leb
Ull
I:iLne
'LeosJ!'l!Ie
u
ilebm
lsiil:{YI
,jtI"d.
m
I:.'ylcm-esi
IHlki-
.kate~ok
II
c_lw:-1;Jn.
NO-V
n:Lij;meo.,lil>'Ve~,
b-i:r
uITIu.m.iAlmllll
ta-
a.Il"rUWI.lln
~el;,
USIe
ine
ni.s'od..
l~,1939
i:01lUil
birltl~ladePolen-
y.:mm
bu1ll1ldllgu_
a,ylii
."arl1a.r
.a'lllc.-
d
dir,
Bumm
i.;:inrlu·
lc:i
,se",kUl
!Jar,
lillte]OOpl"l!nsspinin
tQ-
l1aldruJrunJlmilaiddir.Boylebir
all-
damii£bi
Unllt
ne~eu
i':c:s-
[",y,_
c.yi
itldia
e:t.Incksizin~
~bOyie
btl!"
miUlc"lI"awnmublu--
IMI
§eiklini
i~!!"et
imk{uu'I'Ilcdn:.
Biiyle
hie
illa.nevn.,;:enubucunda
t.sVe1O
kUFI'etierini
lesnL'L
i~j[l
D1l!ri-
mB!"b!
aiillhlr:nda.nSca.nie',Ye!t!'lkef".lergeQ;l'Ineyi
l'C
ayuizamanda,.-
hifmiidJdnru
il"
IUI!II
bll"ll.b-
r:a.kveyn
su.S
!IJTlil"".lkbutaraJtan
cateoorg-'un
~aline
biT
~n
dQ
StokhoJm'i..lnceDlJbw:uia
a.=>k~l'
,.~l-ml!!l,j
taza.mnnl!},
edecek-
til'.
MOtilirt'ii
ku'A'f"tlerle
)I:
,1
<
ii.;wrumf'
bllhul
it
Almank~n'~Ucritehhkede-dir.
'~Lc
t.&kTIye~.
-.In-
tarahudaa
~'~Llde
rhJan
'I'~
muian...
Ju.tlt;pl
j"
Sb.iet:
durol
tknizalLlg-emile--
nmn~
J.~
L1aJ'iI
gostennektec:rr."""llkliyet.ayyan:~Jeri
il
R-osIreT-
N
I."Inrt('
!IJry-::tT""
sa.-
haJanrun
kW~illdiigu
ve
Jl.edldi
S[l-
bcbinden
gU~
olmakl03dn,
Bu
ru~&
igindw
sl~;ILIIl1}:
ve:
N.,~
'r.3.Kiyr:tli:J.S1i.h
i
ich
yaJnru'taIsve.;;i
lstihi
~e-cekmi-
dli.r?
hlijl
·d
\'etirldi
i~ftrttll?r
01.1
.ahnil:l.J
teyid
I!'JLor
::!;ibl
g-(,nlnmekt...
hr_13lJsebebdt:11lSw.r,:tehi..Alman
m!aSlmnnHlht~
olma~a
bu
mueel::II'1e:t;ol:l.C'akb'l1
SOnllllCU
mu.
=
harebe
un~urlllr-Jnln
,,&ZJfe-si.GOI..a.-
landlveScanie'J.J;:h)uLunanJmvvetie--
rinin
rica.:t
m.tunl~
~ln
bii-
yiik
goller
a:rasmdak'i
g
I.;i
lel"imum
kiinolUDsiira.Ue
I.§sal
eyl'mekols-h-e-
Ada
a
bir
8ir
Til....
erur..,lisi
Z8
sazil
gazetes;n.
taarr'Uz
en,
.e--
,i-
Ai
aniktisatmli!
h
s~n
Solyada
Siofya.,
1
(A.A.)-
11
Jktl
III
a
m
lit
t:ll~"~
I
J...
r
j
l1J
huJ;iUl
Bclt.raddanSl'l,lo....
a
~l,;llrHII,
I!II_'rlaJIY
I
il•
!'
A
llil
UI;,.;!ll,IB.mda
!oj'I'
l~r:=\f'oIlt
nnh.onil
I,
kHili
Bukl..
it:
rnUk_L
ere
t'oJe-tl
ClI)UHtS,
tJ.rillJ
I
B"'~fll~lkyc.Lkl
'J
ada
~itl!ll~tI_l"_
ir~1I'1
kabjnasindabi!"layln
':f'flJlr.w,
-1
lA.A,,~-Pun.
njrl]
bildlriyD!';
$;l.turli!J,h
Jw;zrc:.oj
I~·ri,BIl.}'A
IJ
/'t.».
.&iI"
liiJurlittl
lkrllJ'U....
uJI}'l"
IH~-
t
c
gctu-in
"liE.
'<'1
m~k
1~lnD,nl:vr.;1eltl:-tl('ri
maliimdw·.
.1
co":
"a,oo;l:,ct
It
·yl'
bil1'1
m
"01..
'l1::Ul'tn-
cu.k
mLl..".~tr
~hr-.}
I
n-
kd..:::l.
Jm'worn_
.111;)klfl'lH
~!.oll.hol_
mUllgarbmole.relal",(la
rl..
r"'~_
~icillq·Jc
ba:;'l~.ml.[I
til!'
hU,j'u1r
ri1I"el."
zen
.n
DiemliJmlcl,ttin
Dll!..'1'l~t:zJtH_]~lI,
JW_r'I".en
aYl""~gi'b'wI:r.
Mman·ibnl.Clf1:1k"r:]1
k"!,IlTIfik
i.,
,;111,
b.l':..,
'l"-ti-lll.lb
ve~al'l(
~'1hiJlcn
Wennd
"V~
mocky~Ui.
bir
1:ahtimat
,
u..Bdrr)
n.l'llllal"llDa
:i111~
edilenbu.yer
bebill'G:J.
'loo
kilem.eknmil-
raarD.zt.ye
,j
dir,
USIl
10mHyt"Jno1lll"_
A.m.zi:aldaghk
VEl
'IIo1ga.ni.kti
r,
Zel-
,-.eIDIe:r
ve
"Tj'
r
11
oras"lar
eksik
i.le-
gi.bht.
nU~E1
i}e
rl~~Osaka.
Ie
oti1,
No.goyn,
Yn~..'obe,
NII.gn.-
&aki.,
Hako.
dir"J
rXmlarlD
hJlldk'ili.arihi
yedi11d
asirdsnrm
d&
ilk
t.fffll.kki
b.a'
v,el].68d
en
beda
eder,,Ja}IDnlar~arbeftb'vel-crekki
nilr;ol,;;mi1l~m:lyl1ve
mij~laid
old
hu:omdB
nAVl'u!_'Ia
mcdelllytlni
m.rmle:l-i.cml<"
l!!iml.tJc
i
ii
bal
ebtUiJ-
leI'v
biiyll'k:bit
a:;r.iml~il'lki§3.f
ct
ti.rmiIJ1Cl!'du'"
,JIlp!Jl1lal'-
Bdti,;,1'1kuw()-tlIeril'Jlve
paraJ.anmIm~lIcib~hldilderierne]-
leri
0
aya
ne-
tt
lDlI
k
om:n~lanbr-
V
bu-
gi.iA
luriw.ugi
Ii:r
Avru.pl!.d
le
i_-_
dunanmaveorduhLl"ih!:
boy
6I1ii.i§ec~
de~edj'rlr.
JIli~O"ll
karaf.Lskel'lerinin:ilk
fur
vcm.uaU
inl11"ri
Frnn5l:ila:rdJr.
Ja]lOn
IJ.dyes.inj
de
!ngilillle_t"
lnlFmWjlardlr.
mn
m.Uhim
~[l!Uh
halJriye
1:e7.gih-
Ian\'eI!'tvmJanTokyo
yakln
1
nua
··Yoltosks
r
dlf
Vtl
askeri
imaliJ.
b-
nclerit..'lfWJ.mih~
moderndir.
Japony,adnaskeril'iizm.otmecbu-
r:idir,V~11
ya~mdilll~iu!'.
Maa-
rill
df,i
Stnldell~l:!e
Hecidir.:!IITvt.dcri-
Vaktile
"Sa-
do"fi_da.51lidabel
altU'll
ccvben
~1ka-,
I'~br.
EI}'of;;r!,m
giimb§:,
1b:aJnro,
i,yi
~_i_ma;;itmn)":II.dc:i'i1ir-C-{''''he-
d'-heneyjmadeniy
du801
yagmuriar
UQ
dai1arlkmiimbittir.
l{u'k
~Btac;lacrile
d'ludu.r.
P
lnicilik.
igld
\·e.
SIl1!l,;!;yi!.,int'ernarn.ngorzhJlk
w
sedef
C;ilik
9DkmtislIIIll"surct.re
iledemi:;;..tiro
Herne\
i
men~u.cRl
-r;.ay,
kUlliYl"t-
!ii
pirinc;
z~ri~'atlve
JI'iaden
komilrleni!h"
lki8eIledenbeCJ
JU)lonlana
II.shribalmnlEL.ronnAv-
HTANSABAttA
r
uyu
··rkle
Inec
As
N~1md:I
uzarym'.
~........~kM
:zl
gWt".QU;1I-IoIII1WI"
pi.zlar
,!}:J:dwidnn.
bir
lUlita&On...~
U
_bit'
nokta:p
thr.~
ba.rek
YIp.
DUljlh.l",bum~di'-er
19.rac
ha..rekeU,=ri
bJdb
etmi~ti.
Is_
ri
haber_
·1
I~
1m.~
a.t'Uk
IWl4!.lim§.
br.~
gi:B1.erildigl
gibi
I'!bzvik~imll]i.Namsos,
liI-
An-
&J.nesve
LordaldH.Bwl'
m
ll
Allima.nlanndenizyo1ile
yapbklan
ibJ1l1O01110
istilmmetiDdedi!'.
Dani..
markada.'I'l
~<I.ldlkL.Ii.J'l
n~mb~k:lI\'VetiarYI~
ikm..
Lan
gete-
.k.'l"!rnll
g;mda
No",e~e(.
l-l:&l"
rnJya9dI1lmakm.{hrhll'.