Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dich Can Kinh

Dich Can Kinh

Ratings:

4.67

(3)
|Views: 969 |Likes:
Published by binhgreat
A guider book to practice yourself
A guider book to practice yourself

More info:

Published by: binhgreat on Sep 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/09/2012

pdf

text

original

 
D
CH CÂN KINH
 
M
C L
C
Ph
n th
nh
t:
D
n nh
p1. Ngu
n g
c2. N
i dung
Ph
n th
nhì:
Chu
n b
 1.
 Đ
i
u ki
n
để
luy
n2. Tr 
ườ
ng h
p không nên luy
n D
ch Cân Kinh3. T
ư
th
c d
b
lúc m
i luy
n4. Hi
u n
ă
ng5. Ch
tr 
 6. Thu công
Ph
n th
ba:
12 th
c D
ch Cân kinh
Ph
n th
t
ư
:
T
ng k
ế
t
Ph
l
c:
Tài li
u D
ch Cân kinh
a nhà v
ă 
n V 
ũ
nh s
ư 
u t 
m
.
Th
ư
a Quý
 Đồ
ng-nghi
p,
 
Hôm nay chúng ta h
p nhau
đ
ây,
để
th
o lu
n m
t
đề
tài v
a có tính ch
t Y-h
c, v
a có tínhch
t Võ-h
c, Th
-thao r 
t c
c
a Trung-Qu
c. T
i các
 Đạ
i-h
c Y-khoa Á-châu Thái-bình d
ươ
ng,vi
c
đư
a v
n
đề
nh
ư
th
ế
này vào gi
ng d
y, là m
t s
bình th
ườ
ng t
 
đầ
u th
ế
k
th
20. Nh
ư
ngt
i châu Âu chúng ta thì th
c là hi
ế
m hoi. H
ơ
n n
a
đề
tài, mà chúng ta bàn lu
n
đ
ây, s
gây ra
t nhi
u tranh lu
n.
 Đ
ó là:
D
CH CÂN KINH
 D
ch Cân kinh là ti
ế
ng g
i t
t c
a
D
 ị 
ch Cân T 
y T 
y Kinh
. B
sách này
đầ
y nh
ng huy
n tho
i,
đầ
y nh
ng ng
y t
o,
đầ
y nh
ng m
ơ
h
,
đ
ã làm h
i bi
ế
t bao nhiêu ng
ườ
i tin vào các b
n ng
yt
o, r 
i luy
n t
p, gây ra ph
n
ng nguy h
i cho c
ơ
th
, d
 ĩ 
chí ch
ế
t ng
ườ
i.Vì v
y sau bu
i h
i th
o hôm nay, tôi xin Quý-v
hãy vì Y-
đạ
o, ch
u khó gi
ng d
y cho ng
ườ
i xungquanh, cho thân ch
,
để
s
th
c
đượ
c soi sáng.Th
ư
a Quý-v
,Tôi là ng
ườ
i Pháp g
c Vi
t, s
ng
Pháp nhi
u h
ơ
n
Vi
t-Nam. Tuy nhiên lúc nào tôi c
ũ
ngt
ưở
ng nh
 
đế
n c
qu
c xa xôi v
n d
m. Tôi hy v
ng b
n ti
ế
ng Vi
t c
a tôi, s
 
đượ
c chuy
n v
 Vi
t-Nam nh
ư
m
t bông h
ng dâng cho bà m
hi
n tóc m
u s
ươ
ng
đ
ang ng
i trông tin con.
Ph
n th
nh
t:
D
n nh
p
1. NGU
N G
C
Trong h
ng tr 
ă
m nghìn ngôi chùa Ph
t-giáo trên th
ế
gi
i, không m
t ngôi chùa nào
đượ
c ti
uthuy
ế
t hóa, huy
n tho
i hóa và th
n thánh hóa b
ng chùa Thi
ế
u-Lâm bên Trung-Qu
c (1). Vàc
ũ
ng trong h
ng tri
u v
t
ă
ng, không v
nào
đượ
c vi
ế
t,
đượ
c nói,
đượ
c tôn sùng b
ng ngài B
-
đề
 
 Đạ
t-ma. B
ra ngoài v
n
đề
tôn giáo, qu
th
c Ngài là m
t trong nh
ng ng
ườ
i
đ
ã
đ
em Thi
n-công vào Trung-Qu
c, và làm cho qu
ng bá.
Ghi chú:
 Trung-Qu 
c có 3 ngôi chùa
đề
u mang tên Thi 
ế
u-Lâm.1. Hà-Nam
đă
ng phong Tung-S
ơ 
n Trung-Châu Thi 
ế
u-Lâm t 
ự 
,2. Hà B
c Bàn-S
ơ 
n Thi 
ế
u-Lâm t 
ự 
,3. Phúc-Ki 
ế
n Tuy 
n-Châu Nam Thi 
ế
u-Lâm t 
ự 
,
M
t trong nh
ng s
ki
n ng
ườ
i ta t
th
n thánh hóa ngài, r 
i
đ
i
đế
n ng
y t
o ra nh
ng b
Thi
n-công, Khí-công và gán cho ngài là tác gi
. Trong
đ
ó có b
 
D
 ị 
ch Cân T 
y T 
y Kinh
. Bài t
a b
 
Thi 
ế 
u-Lâm t 
ự 
ư 
li 
u
c
a V
ư
u C
c, Diêu Nguyên, do
ă
n-Hi 
ế
n xu 
t b
n xã B
c-Kinh
, xb. tháng10-1984, ph
n t
a, trang 2 vi
ế
t:
"T 
ừ 
tr 
ướ 
đế
n nay, m
t b
n
D
 ị 
ch Cân kinh
nói là n
i công Thi 
ế
u-Lâm, r 
đượ 
c l 
ư 
u truy 
n trêntr 
ă
m n
ă
m
đế
n gi 
ờ 
. C 
ă
n c 
ứ 
vào s
ự 
ế
t thành c 
ủ 
a n
i dung b
sách c 
ũ 
ng nh
ư 
cú pháp thì không th
nào tin
đượ 
c. B
này ch
ỉ 
có th
 
đượ 
c vi 
ế
t vào th
ờ 
i Thanh Khang-Hy (1662-1723), Ung-Chính(1723-1736) là quá. Trong th
ờ 
i vua Quang-T 
ự 
(1875-1909), chính Phúc-S
ơ 
n V 
ươ 
ng T 
Nguyên
ũ 
ng 
đ 
ã vi 
ế
t: Xét 
đế
n Tung-S
ơ 
n Thi 
ế
u-Lâm t 
ự 
, ng 
ườ 
i ta m
o ra t 
 p
i-công 
đồ
, ph
bi 
ế
n r 
ng".
 
Th
c s
 
D
ch Cân kinh
là b
sách Khí-công do các
 Đạ
o-gia Trung-Qu
c so
n ra vào cu
i
đờ
iMinh hay
đầ
u
đờ
i Thanh, t
ươ
ng
đươ
ng v
i bên
 Đạ
i Vi
t vào cu
i
đờ
i Lê sang
đờ
i Nguy
n. Lúcm
i xu
t hi
n D
ch Cân kinh ch
ỉ 
là m
t trong h
ng tr 
ă
m b
sách Khí-công, không quá siêu vi
t.B
sách này tr 
ướ
c n
ă
m 1950 ch
ng n
i ti
ế
ng cho l
m. Nh
ư
ng t
khi nhà v
ă
n Kim Dung, ti
uthuy
ế
t hóa
đ
i trong
Thiên-long Bát-b
, thì b
kinh này tr 
thành thánh kinh. N
i ti
ế
ng
đế
n
độ
 
đ
ãcó ng
ườ
i b
ngã g
y chân, thay vì
đ
i tìm th
y
đ
i
u tr 
, l
i n
m
 
nhà luy
n, chút n
a ph
i c
ư
achân. Tác gi
D
ch Cân kinh không bi
ế
t là ai.D
ch Cân kinh ra
đờ
i kho
ng 1662-1736, th
ế
nh
ư
ng Kim-Dung l
i cho nhân v
t ti
u thuy
ế
t M
 Dung Bác, Du Th
n Chi, C
ư
u Ma Trí luy
n vào
đờ
i B
c T
ng (960-1127). Có l
Kim Dung cho
ng mình vi
ế
t ti
u thuy
ế
t, nên không c
n s
chính xác, r 
i ông c
ũ
ng và gán cho tác gi
là ngàiB
-
đề
 
 Đạ
t-ma c
a chùa Thi
ế
u-Lâm. Thành ra t
th
p niên 60 th
ế
k
th
20, ng
ườ
i Vi
t không h
 th
y b
sách này, r 
i cho r 
ng
đ
ó là b
sách trong huy
n tho
i, không có th
c.M
t s
ng
ườ
i th
t h
c, trong
đ
ó có vài võ s
ư
, vài th
y lang Vi
t-Nam, ch
ư
a h
th
y b
n D
ch Cânkinh trên, h
b
a ra nhi
u b
n D
ch Cân kinh, r 
i
đ
em ph
bi
ế
n. T
t nhiên qu
n chúng tin ngay.Trong th
i gian 1960-1975
mi
n Nam Vi
t-Nam, ngay khi ra ngo
i qu
c (1975-2001) l
ư
u truy
n
m
t ph
ươ 
ng pháp
luy
n D
ch Cân kinh, b
ng ti
ế
ng Vi
t, ch
ỉ 
có m
t th
c duy nh
t là
đứ
ng th
ngbuông l
ng r 
i v
y tay nh
ư
chim non t
p bay.
 Đ
ính kèm còn chép thêm r 
ng nhi
u ng
ườ
i t
p,
đ
ãch
a kh
i ung-th
ư
gan, lao, th
n, Parkinson, huy
ế
t áp cao, và hàng ch
c th
b
nh nan y. Cho
ng
đ
ây là m
t
n b
n khác c
a D
ch Cân kinh, tôi
đ
ã b
công tra trong các th
ư
vi
n c
a nh
ng
 Đạ
i-h
c Y-khoa Th
ượ
ng-H
i, Giang-Tô, H
-Nam, Phúc-Ki
ế
n, d
 ĩ 
chí
đế
n các gia, các phái võthu
c các h
Thi
ế
u-Lâm
H
ươ
ng-C
ng,
 Đ
ài-Loan, nh
ư
ng c
ũ
ng không th
y. Vì v
y tôi
đặ
t tênb
n này là
D
 ị 
ch Cân Kinh Vi 
t-Nam (DCKVN)
, vì
đượ
c sáng tác vào th
i k
1960-1975.G
n
đ
ây m
t vài t
báo Vi
t-ng
bên Hoa-K
l
i l
ư
u truy
n m
t b
n D
ch Cân kinh n
a, h
ơ
igi
ng b
n DCKVN, h
ơ
n n
a còn
đă
ng l
i xác nh
n giá tr 
c
a Bác-s
 ĩ 
Lê Qu
c Khánh (sinh 1932),ng
ườ
i t
ng h
c
 
 Đạ
i-h
c Quân-y, t
ng làm vi
c chung v
i các Bác s
 ĩ 
Pháp, M
, Phi-Lu
t-Tân,và c
ng tác v
i Bác-s
 ĩ 
 
 Đ
inh V
ă
n Tùng trong công cu
c nghiên c
u tr 
ung th
ư
b
ng Ph
u-thu
t(1936-1965), ngh
 ĩ 
a là ông Khánh m
i 3 tu
i
đ
ã thành Bác s
 ĩ 
. (Tài li
u
đ
ính kèm). Tôi không ph
 nh
n t
p tài li
u này, tôi h
a s
nghiên c
u k
i xác nh
n sau.T
n
ă
m 1974, m
t s
 
 Đạ
i-h
c Y-khoa Trung-Qu
c dùng D
ch Cân kinh làm khóa b
n gi
ng d
ycho các th
y T
m-qu
t (Kinésithérapeutre) và Bác-s
 ĩ 
Th
-thao
để
luy
n l
c ph
c h
i sau khi tr 
 b
nh b
tiêu hao chân khí. Tài li
u còn dùng tr 
b
nh k
ế
t h
p Tây-y, Trung-d
ượ
c, Châm-c
u:- Lão khoa (Geratology)- Th
n kinh, (Psychiatrics)- Não khoa, (Neurology)- Ni
u khoa (Urology)- Phong th
p (Rhumatology)- Ph
ế
khoa (Pneumology)- v.v...
 Đế
n
 Đạ
i h
i Y-khoa toàn qu
c n
ă
m 1985 t
i Trung-Qu
c, các tr 
ườ
ng
 Đạ
i-h
c Y-khoa trao
đổ
ikinh nghi
m,
đ
ã chú gi
i, phân tích, t
ướ
c b
ph
n có h
i, ho
c không có k
ế
t qu
 
đ
i. T
 
đấ
y D
chCân kinh
đượ
c gi
ng d
y chung v
i m
t s
b
Khí-công khác, theo th
t
là:
1. D
 ị 
ch Cân kinh,2. Tráng yêu bát 
đ 
o
n công, (8 th
ứ 
c luy 
n cho l 
ư 
ng kh
e).3. Ng 
ũ 
m công, (n
ă
m th
ứ 
c luy 
n nhái theo 5 lo
i thú).4. Bát 
đ 
o
n c 
m, (8 th
ứ 
c Khí-công 
đẹ
 p nh
ư 
m).5. 24 th
ứ 
c luy 
n công c 
ủ 
a Tr 
n Hy-Di.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
tienminh_cz liked this
tkluan liked this
tienminh_cz liked this
Davidhuynh liked this
Davidhuynh liked this
bienhoa_3 liked this
tienminh_cz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->