Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Scumpa Golgota

Scumpa Golgota

Ratings: (0)|Views: 126 |Likes:
Published by ionioanaion

More info:

Published by: ionioanaion on Jul 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

 
SCUMP}GOLGOTA
NT}RICORALECRE&TINE
 „Isus Hristos este acela$i ieri $i azi $i @n veci.“ (Evrei 13:8) „În El avem r{scump{rarea, prin s@ngele Lui, iertarea p{catelor...“ (Efeseni 1:7) „În nimeni altul nu este m@ntuire: c{ci nueste sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, @n care trebuie s{ fim m@ntui<i.“ (Fapte 4:12)
CHICAGO, 1997EDITURASPERAN>APEREGRINULUI
GRATIS
 
SCUMP} GOLGOTAC@nt{ri corale cre$tine© - 1997Toate drepturile rezervate
Dreptul de autor — compozitori, textieri (versificatori sau traduc{tori) precum $i cel alcelor ce au f{cut armoniz{ri sau aranjamente muzicale — este reglementat $i rezervat conformlegilor @n vigoare.#n ce prive$te alc{tuirea acestei c{r<i, a$a cum au f{cut @nainta$ii no$tri care au consideratc@ntarea cre$tin{ ca fiind inspirat{ de Duhul Sf@nt – vestind prin armoniile imnurilor de laud{ $ide sl{vire Cuv@ntul lui Dumnezeu $i Evanghelia m@ntuirii noastre prin Domnul Isus Hristos – amr{spuns la @ndemnul Sfintelor Scripturi de la Isaia 55:1, unde avem chemarea:
 „Voi to<i cei @nse- ta<i, veni<i la ape, chiar $i cel ce n’are bani! Veni<i $i cump{ra<i bucate, veni<i $i cump{ra<i vin $i lapte, f{r{ bani $i f{r{ plat{!“ 
A$adar, cartea aceasta este menit{ a fi distribuit{ @n mod gratuit tuturor adun{rilor $i bise-ricilor cre$tine, pe unde va ajunge — cu excep<ia celor @nvrednici<i de Dumnezeu s{ contribuiela acoperirea costurilor de retip{rire $i difuzare, f{r{ a avea @n vedere vreun profit comercial.Mul<umim tuturor celor ce $i-au dat asentimentul la @ntocmirea acestei c{r<i: caselor de edi-tur{ $i compozi<ie, compozitorilor, textierilor, celor ce au f{cut armoniz{ri sau aranjamente muzi-cale, precum $i tuturor celor ce ne-au trimis caiete muzicale $i partituri. Dumnezeu s{ le r{spl{-teasc{ osteneala.#n alegerea con<inutului acestei lucr{ri, am folosit ca surs{ urm{toarele fascicole $i c{r<i, @nordine alfabetic{:
 Aleluia!, Baptist Hymnal (Imnurile Bapti$tilor), C@nt{rile Armoniei, C@nt{- rile Betaniei, C@nt{rile Credin<ei
 , C@nt{rile Evangheliei (trei edi<ii),
C@nt{rile Slavei, C@nt{rileTriumfului, Harfa Copiilor, Harfa Corului Cre$tin, Harfa Evangheliei, Imnurile Credin<ei, Imnuri Evanghelice, Imnurile Speran<ei (vol. 5, 6 $i 10), Living Hymns (Imnurile Vie<ii), Pe Drumul Credin<ei
$i
Sunetele Evangheliei.
Citatele biblice apar<in traducerii @n versiunea lui Dumitru Cornilescu. #n general, <in@nd conttotu$i $i de preferin<a textierilor, @n cazul cuvintelor proprii, am ales scrierea fonetic{ (Betleem,Cristos, Ghe<imani, etc.) @n favoarea celei etimologige (Bethlehem, Hristos, Ghetsimani, etc.). Deasemenea, din considerente estetice, pentru a evita comprimarea sau @nghesuirea cuvintelor cu silabemai lungi, am folosit cu generozitate apostroful @n locul cratimei (liniu<a de unire).Bun de tipar: 16 mai, 1997Tiraj: 1000 de exemplare
Iovan MicleaFlorea Burc{Iovan MicleaPuiu Cocian
Corectura:Redac<ia:
Editura Speran<a Peregrinului
 
 Precuv@ntare
Psalmistul David spunea:
 „C@nta<i, c@nta<i @n cinstea Domnului!“ 
 Iar apostolul Pavelare @ndemnul:
 „Vorbi<i @ntre voi cu psalmi, cu c@nt{ri de laud{ $i cu c@nt{ri duhovnice$ti...“ 
Poporul lui Dumnezeu are c@nt{ri minunate de pream{rire a Domnului. Muzica este graiulsufletului @n adorarea Creatorului. C@nd a creat Dumnezeu p{m@ntul, la @nceput, stelele dimi-ne<ii izbucneau @n c@nt{ri de bucurie $i fiii lui Dumnezeu scoteau strig{te de bucurie. Aveadreptate cine spunea c{ muzica e graiul @ngerilor. Iar la cap{tul cel{lalt al timpului, @n nouacrea<ie a Paradisului ceresc, oastea r{scump{ra<ilor se va uni cu oastea @ngerilor @ntr-o c@n-tare nou{, c@ntarea biruin<ei Mielului. P@n{ atunci @ns{, ca popor al Domnului, c@nt{m c@nta-rea iubirii noastre pentru Cel care &i-a dat via<a pentru noi $i ne-a r{scump{rat cu s@ngele Lui. E adora<ia sufletului nostru pentru Preaiubitul $i Regele vie<ii.Cartea Psalmilor era numit{ cartea laudelor lui Israel. Din experien<ele $i luptele vie-<ii, credincio$ii S{i $i-au ridicat glasul c{tre Domnul @n c@nt{ri de o frumuse<e rar{. Iat{ $iaici, @n aceast{ colec<ie de c@nt{ri, o carte a laudelor Domnului. La Psalmul 22:3, este scris:
 „Totu$i Tu e$ti Cel Sf@nt, $i Tu locuie$ti @n mijlocul lau- delor lui Israel.“ 
Copiii lui Dumnezeu au avut @ntotdeauna c@nt{ri de sl{vire a Numelui lui Dumnezeu, @n orice condi<ii — uneori @n valea suferin<elor $i a @ncerc{rii, sau alteori pe cul-mile @nsorite ale desf{t{rii $i bucuriei m@ntuirii — ei au c@ntat Domnului aduc@ndu-I ca laud{  jertfa buzelor sau prinosul unei inimi pline ca un pahar ce d{ peste el. De$i @n temni<{ $i cu picioarele @n butuci,
 „Pe la miezul nop<ii, Pavel $i Sila se rugau $i c@ntau c@nt{ri de laud{lui Dumnezeu...“ 
(Fapte 16:25) C@nd regele David a suit chivotul lui Dumnezeu,
 „David $i toat{ casa lui Israel c@ntau @naintea Domnului cu tot felul de instrumente de lemn de chiparos, cu arfe, cu l{ute, cu timpane, cu fluere $i cu <imbale.“ 
(2 Samuel 6:5)Cei ce trec pe la Golgota $i @n<eleg pre<ul depus acolo pentru m@ntuirea noastr{, nu pot s{ nu c@nte Domnului. E c@ntarea spontan{ a unei inimi predate, a st{rii binecuv@ntate de a fi un copil al lui Dumnezeu. C@nt{rile din cartea aceasta, compuse de fra<ii no$tri — unii cumult{ preg{tire muzical{, al<ii cu mai pu<in{, dar folosi<i de Dumnezeu — sunt c@nt{rile noas-tre, unele mai vechi $i altele mai noi. Inspira<ia divin{ din aceste imnuri de laud{ se poatevedea $i din faptul c{ @nal<{ Numele Domnului Isus Hristos.Fie c@nt{rile acestea expresia bucuriei noastre c{ suntem copii ai Domnului, c{ ne pre-g{tim pentru @nt@lnirea cu El, $i suntem aici @ntr-o repeti<ie a c@nt{rilor pe care le vom c@nta@n slav{ @n marele cor al celor sp{la<i @n s@ngele Mielului, pentru gloria Lui, a Celui care laGolgota &i-a dat via<a ca pre< de r{scump{rare pentru noi. Sl{vit s{ fie Domnul!Pastori: Mar<ian Cocian $i Dr. Alexa Popovici

You're Reading a Free Preview

Download