Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
C 37-03 Normativ Acpoerisuri Caiet i r1

C 37-03 Normativ Acpoerisuri Caiet i r1

Ratings: (0)|Views: 15|Likes:
Published by laszi
Uploaded from Google Docs
Uploaded from Google Docs

More info:

Published by: laszi on Jul 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2012

pdf

text

original

 
2
MONITORUlOFICIAL
AL
ROMANIEI,
PARTE
A
I,Nr.776'bis1S.X1.2003
NORMATIVPRIVINDPROIE"CTAREA,EXECUfIA$1EXPLOATAREA
fN·.'.,'
A¥ERIco'RILR
iN
p....
L.
An
VELJTORILOR.CO
L.:}U
0_...ANTA._ACL.._lR1I.PREVEDERIGENERALE
l.t.Object
PREZENTULNORMATIVSTABll..E$TEELEMENTELE'GENERALENECESARELAPROIECTAREA,EXECU'fIA
SI
EXPLOATAREAiNvELITORILORACOPERISURILOR
iN
P
ANT.A
LACLADIRI,
iN
CONFORMITATECUPREVEDERILELEGn
10/1995:
PREVEDERIPRIVINDPROIECTAREA,EXECUTIA$IEXPLOATAREAINvELITORILORACOPERI~URILOR
iN
PANTA-...
(cap.Il,
ill.
IV);
-ELEMENTE
GENERALE
CARACTERISTICE
ALEACOPERI~URI-
LOR
IN
PANTA
(cap.V);
-TIPURlDElNvELITORISPECIFIeE
ACOPERI$URILOR
iN
PANTA
(cap.VI);
-SPECIF1CA
Til
DE
ZONARE
GEOCLIMATICA(cap..VII);
CONDITII
PRIVINDVERIFICAREA
CALITArrr
$IURMARlREA
COMPORT
ARn
tN
TIMPAINvELITORlLORACOPERI$URlLOR
IN
PANT
A
(cap.VID).
NOTA:
PrezentulnormativrevizuiestesiInlocuiesteCaietul1-
.Presoriptii
generate"din"-N
ormati
vulC..37/1988"Normativpemrualcatuirea
siexeemarea
Invelitorilorfa
construetii".
Prezentulnormativ
56
refers'silainvelitoare
in
contextulacoperisuluicaansamblu,
I.2.Domeniuldeapficare
L2.1.Prevederileprezentuluinormativseadreseazaproiectantilor,executantilorsibeneficiarilor
(utilizatorilor)deIucrarideconstructii,precum§iorganelordeavizare,control
~i
responsabililortehniciouexecutia,dindomeniulconstructiilorcivile,
industriale
§i
agrozootehnice,
Elaboratde:INSTITUTULNATIONALDECERCETARE-DEZVOLTAREINCONSTRUCTll$1ECONOMIACONSTRUCTIILOR-INCERCAprobatde:
MINISTERUL
LUCRARILORPUBLICE
TRANS
PORTIJRILOR$1LOCUfNTEI,Cuordinulnr.
).Anexasstsrsprodusatnfacsimil.
 
MONITOHULOFICIALAL
ROMANIEI'
j
PARTEAI,Nr.776bis/5.X1.2003
3
I.2.2.Prevederileprezentuhtinormativserefera
la
invelitorlle
aeoperisuriloreupants,supusedirectunuiregimnormalalactiuniiagenrilornaturalidemediu,din:panouriprofilatesauprofilst-amprentate;panouricomplexe,prefabricate;
membranehidroizolante;
elementeplanesuprapuse;
foi
metaliceplane;clemente
tip
tiglesiolane;
materiale
locale,
traditionale,mannfacrurateita-,~indrila,paie,
stuf).I.2.3.PrevederileprezentuluinormativNUserefera
La:
Invelltotilesupusemediilorcuagresivitatechimicapestelimitelenormale,admise;
reabilitari
.,i
reparatiialeInvelitorilor;
hidroizolatiileprevazute
in
"Nonnativprivindproiectarea,executiasiexploatareahidroizolatiilorlae1adiri"-NP.040/2000.
I.3.
Refer
in
t
e
Legeanr.
10/1995
privindealitateain
constructii;
SR-ISO6240
Normedeperformanta
In
constructii
«
continut
sl
prezentare;NonnativcadruprivinddetaliereaoonpnutuluieerintelorstabiliteprinLegeanr.1
0/1995;
Seria
C.107-Nonnative
pentru
proiectarea
siexecutarealucrarilorde
izolati!
termice
Laeladiri;
NP.040/2000-Nonnativ
privindproiectarea,executia
si
exploatareahidreiaolatiilor
Ia
cladiri;SR
137/95-
Materialehidroizolantebitumate..Reguli
~i
metodedeverificare;
GAT-OS-Glrid
tehnic
de
agrementarepentru
alcamiri
de
Invelitori,
AgrementetebniceprivindprodusepentrutnvelrtonleacoperisurilorInpanta;P
.13011999~
Nonnativprivindurmarireacomportarfinlimpaconstructiilor;
P.I00/92...
Nonnativ
pentruproiectareaantiseismicaa
construcjiilor,
inclusivcompletare§imodifiearecap.I
I,12(MLPAT
71/N/96);
P.11S/99-Nonnativdesigurantalafoeaconstructiilor;
SR
1907/1/97-Calculul
necesaruJui
decaldcra-Prescriptii
decalculiSTAS10I01l20/90-Actiuneavantulni;STAS10
J
0
1I2l/92-lncarearidatedezapada;
HG
nr,925/1995-Regulament
deverifieare
§i
expertizaretehnicadecaIitatea
proiectelor,a
executiei
lucrarilors]constructiilor;
Legeanr.90/1996-LegeaprotectieimunciicompletatacuLegeanr.
177/2000;
Normegeneraledeprotectiamuncii,elaboratedeMinisterulMunciisiProtectieiSoorale
in
colaborareenMinisterulSanatatii-1996;Regulamentulprivind
proteotia~i
igienarnuncii,aprobateuOrdlnul
nr.
.9fNI15.03.1993
alMLPAT;
Normativcadrudeacordare
~i
utilizarea
echipamentuIui
individual
de
protectiamuncii,aprobatcuOrdinulnr.22511995;OGnr,.60/97privindaparareaimpotrivaincendiilor,aprobataprinLegea
nr.212/1997;
 
4
MONITORULOFICIALALROMANIEI,
PARTEA
I,Nr.776bis/5.XI.2003
Normegeneraledepreveniresistingereaincendiilor,aprobate
ell
OrdinulMI
Dr.775/1998;
Normativdeprevenire
~i
stingere
a
incendiilorpedurataexecutariilucrarilordeconstructii~imstalatiiaferenteacestora,indicativC300aprobatcuOrdinul
m.201N
al
MLPAT;
Dispozitiigeneraledeordineinterioarapentruprevenirea~istingereaincendiilor-D.G.P.S.l-OOJaprobatecuOrdinul
MI
nr.102311999;Dispozitiigeneraleprivindinstruirea
In
domeniulprevenirii
~i
stingeriiincendiilor-D.G.P.S.I.-002,aprobatecuOrdinul
MI
nr.1080/2000;Directiveeuropeneprivindproduselepentruconstructii(89/106/CEE).1.4.Terminologieinvelitoare:-componentaexterioaraaacoperisuluicareprotejeazacladireaImpotrivaagentilornaturalidemediu;-subansambluconstructivformatdinelementestructuralesinestructuralecareinchidecladirea1aparteasuperioara,peste
ultimul
ni
velconstruit.acoperis:
n.
PREVEDERlPRIVINDPROIECTAREA
n.1.
Doeumentatiadeexecufieprivind
invelitorile
acoperisurtlorin
panta,
caparteintegrantaadocumentatieideexecutieacladirii
in
ansamblusiaacoperisuluicasubansambluse
vaconforma
prevederilor
reglementarilortehnicespecifice
din
domeniu,avandinvedereurmatoarele:
elaborarea
documentatiei
de
carrefumesi/sau
persoanespecializate,autorizate;prevederiexprese
ill
cadrultemeiprogramgeneralesauspecifice(dupacaz);alcatuireaacoperisului~imoduldeutilizareaspatiilordesubacoperis;stabilireacerintelordecalitateprivindinvelitoareaacoperisului;definirea§lstahilireatipului
§i
sortuluidematerialdeinvelitoareavandu-seinvedereaspectelespecificeraportatelacelegeneraleprivitoarelacladire(categoriade.importanja,functionalitatea,volumetria
~i
structura)
§i
niveluriledeactionareafactorilordemediu(zonaregeoclimatica),
n.2.
Stabilirea
tipului
deinve1itoaresevafaceavandu-se
in
vedere:dateleceruteprintemaprogram;conditiilegeoclimaticespecificezoneideamplasareaeladirii;specificatiiletehnice(AgrementeTehnice,dateemisedeproducator,fisedeprodusetc.)privindsortuldematerialdeinvelitoarepreconizat
§i
accesoriile;acestespecificatiivorraspundenivelurilordeperformantacorespunzatoare
cerintelorde
calitateprezentate
in
tabelulA;alcatuirea
in
campcurentsisistemuldemontare-fixare;relatiiledintreelementeleconstitutivesiaccesoriileperimetraleadiacentesaucuprinse
In
planulInvelltorii(streasinacoama,dolie,colectoarepluvialeatice,strapungeri,ruperidepanta,racord
la
constructiisauelementedeconstructie,
luminatoare,
etc.);dispozitiveledeasigurare
~i
protectieautilizatorilor(parazapezi,scari
§i
podinedeacces,gratare,etc.),consideratenecesare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->