Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ge 029-97 Ghid Executie a Pilotilor

Ge 029-97 Ghid Executie a Pilotilor

Ratings: (0)|Views: 109 |Likes:
Published by laszi
Uploaded from Google Docs
Uploaded from Google Docs

More info:

Published by: laszi on Jul 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2013

pdf

text

original

 
ORDIN
nr.
55/NI
DIN11.03.1997.\lI:\ISTERl"I.IXCR.\RltORPI'BUCE~IAl\lE:-';A.J"\RIITERITORIlU'I-'ILPATDlRECTIACOOR()O~ARECERCETARE-STlIY{'IFIC..\~IRt:<;U:'tE\TARITEH:'\ICEPE~TRl'CO:,\STRl'CTIIMINISTERlJLLUCRARILORPlJBLICE~IAMENAJARIITERITORIlJLlH
AvandinvedereAvizulConsiliuluiTehnico-Stiinjitmnr.3701l4.11.1996,
GHIDPRACTICPRIVINDTEHNOLOGIADEEXECUTIEAPILOTILORPENTRUFUNDATIIINDICATIVGE029-97
n
temeiulHotarariiGuvemului
nr.
45611994privindorganizareasifunctionareaMinistcruluiLucrarilorPublice~iAmenajariiTeritoriului,-Elaboral
Lie:
l:--';STITUTULNATIONALDECERCETARE-DEZVOLTAREINCOt"STRL!CTII~IECO:-..rOMIACOI\:STRUCTIILOR-INCERC
Directorgeneral:Dr.ing.PaulPopescu
In
conformitateeuHotarareaParlarnentuluiRomanieinr.I21I996~iaDeeretuluinr.59111996,InbazaRaportuluiDirectieiGeneraledeReglementari
~l
AtestariTehnice,
DepartamcntulStructurisi
lngincne
Seismica
Director:Prof.dr.ing.AugustinPopaescuCoordonator~tiin,ific:Prof.dr.ing.DanGhiocel
Sef
Laborator
(;.F.:
Conf.dr.ing.Maria~tl'fanicaResponsahillucrure:Conf.dr.ing.'1ariaStefiiniciiMinistrulLucrarilorPubliee~iAmenajariiTeritoriuluiemiteurmatorul
ORDIN:
-incolaborarc
ell:
l'!\'IVERSITATEATEIlNIC\DECONSTRUCTII8UCURE~TJCATEDRADEGEOTEH;'\JICA~JHJNDATIIPROI'.OR.ING.(ACINT~lANOLlt;
rt.I:Seaprobareglementarea"Ghidpracticprivindtehnologiadeexecutieapilotilorpentrufundatii"indicativGE-029-97.Art.2.Reglementareamentionatala
art.
IsepublicainBuletinulConstructiilor~iintrainvigoareladatapublicarii.
LNIVERSITATEA"POLITEHNICA"TIMI~OARADEPARTMI/IENTULDEINGINERIEGEOTEHNICAPROF.DR.(NG.TADEUSSCHEIN
Art.3.DirecjiaProgramedeCercetare~iReglementariTehnicevadueelaindeplinireprevederileprezentuluiordin.
MINISTRU,NICOLAENOICA
-Avizatde:
DIRECTJACOORDONARECERCETARE~T1INT(FICA~lREGLErvlENTARITEHNICEPENTRL'CONSTRUCTlI
Director:Ing.Octaviun:\hinoiuResponsabildelucrare
\lLPAT:Ing.Nicolae
Radu
48
49
 
CUPRINS
l.
GENERALITATl.DEFINITII.CLASIFICARE512.DOMENIULDEUTILIZARE....,'".,..".,'55
3.
CERINTE
oSl
CRITERIIDEPERFORMANTA.,,,."
56
4.MATERIALEFOLOSITE.CONFECTIONARE..,....61
5.
PROCEDEEPRELIMINAREDEREALIZAREAPILOTILOR..,,,,,.,64
6.
EXECUTAREALUCRARILORDEINFIGEREAPILOTILORPREFABRICATI....,.,,,.,,,,..687.EXECUTAREAPILOTILORFORATI,,,,,.,.,...74
8.
EXECUTAREAPILOTILORREALIZATIPELOCPRINVIBRARE..,....,",',...........88
9.
EXECUTAREAPILOTILORFRANKl,
91
10.CONTROLULSIEVIDENTALUCRARILORDEPILOTAJ,,..,,,',,,..97Il.VERIFICAREACALITATIILUCRARILORDEPILOTAJ....".,..,..,.'.............10212.MASURIDETEHNICASECURITATIIMUNCII....10713.MASURIDEPROTECTIEAMEDIULUI...,.,..110ANEXA
1
ANEXA
2,,,,.
ANEXA3,,.,,.,,.ANEXA4.,,,,,,.,..,..ANEXA
5.,,,.
ANEXA6.ANEXA7.ANEXA8,..,.LISTAREGLEMENTARILORLACARESEFACREFERIRIiNTEXT..............................112
50
pag.
GUIDPRACTICPRIVINDTEHNOLOGIADEIndicativ:GE-029-97EXECUTIEAPILOTILORPENTRUinlocuie§te;C160-75FUNDATIE
1.
GENERALIT
All.
DEFINITII.CLASIFICARE1.1.Prezentulghidpracticseaplicalaalcatuirea
~i
executareapilotilordebeton,betonarmatsaubetonprecomprimatpentruexecutareafundatiilordeadancimelatoatetipuriledeconstructii,Pentrulucrariledepoduri,constructiihidrotehnice,altelucrarideartaspeciale,prevederileprezentuluighidpracticsevorcompletadecatreproiectantprincaietedesarcinicontinandcondijiilesuplimentarespecificelucrariirespective.1.2.Pilotiisuntelementestructuraledefundaredeadancimecaracterizateprintr-unraportmareintrelungimeaIsilatura(diametrul)d,ingeneralI/d
>
20.1.3.Prinfisapilotuluiseinjelegeportiuneaingropatainpamantaacestuiaprincaresetransrniteterenuluisarcinadatadesuprastructuraconstructiei.1.4.Pilojiireprezinta
0
fundatiedeadancimerealizataprinmijloacemecanizate.1151171181201211231251271.5.Refuzullabatereaunuipilotesteinfigereamediefinal
a
aluimasuratasub
0
seriede10loviturideberbecexecutateinconditiilenormaledebatereapilotului.
Elaboratde:INSTITUTULNATIONALDECERCETAREDEZVOLTAREiNCONSTRUCTJI~IECONOMIACONSTRUCTIILOR-INCERC-incolaborareen:UNIVERSITATEATEHNICADECONSTRUCTII-UTCB-BUCURE~TIAprobatde:MINISTRULLUCRARILORPUBLICE
~IAMENAJARII
TERITORIULUI-MLPATenordinulor.55din11.03.97
51
 
I.h.Prelungitor.pilot
lab
'"Illklij;lesle
unclementajutatur
din
metal11\<11pecapulpilotului,lapilolilinfipuprrnhatcre.pcntruapcrmucinfigerca
lUI
subnivclulpl.uturmci
de
haterc
I12.."'Pilotii
tloiam:
sun:
eei
lacarehazasauvartulpilotilor
Sl'
l'IHL'~le
intr-unstrat
coinprcsihil.
Laaces!
lip
depilotiincarcarca
a.\I:t1;1'L'1ranS1l111L'
la
tcrcn
prcponderent
prin
trccarca
latcrala
~i
partialprincontactul
rercnului
cuhaza.
1.7.Pilouiforatitubau
Se
L'\l'Clllacu
aiutorul
unci
colo.inc
mcialicc
aleatuiladin
tronsoanc
lit:
tuburiculungimcade~.RIll,
grosllllL'
-I..
.onun
~i
diamcrre\ariahile.
IU
DUr;1
nuululliecxccunc.pilotiiscclasi
ric';l
III
pilot:
prl"i:lhrica\i
~I
piloticxccuuuipcloc.
I:;(',lrcasadearmatur.'
c'slc'
ans.unblulde
0tt'l
bctonrcvuh.n
dill
l,i1l
L!1111dl'
rt'II~lell\~
clcctuatdepruicctantduranonucleIn
\Ie',
',!!l'
cu
,';lIL'
,e
anne,vJ
pilotu
1.
I.
13.IPilotiiprctahricatisuntpiloiide
iL-1l111,
metal,hewn
annalsau
hcton
prccornpnmat.
care
se
conkCliol1l'azil
in
nurcprindcridcprefabricate
sau
pcsanucr.sunttransportaulalocul
de
puncrc
in
opera~Iinfiptiillpamantprin
batere.vibrare.
vihrnprcxarc
sau
insuruhare.
'J.
1)ISldllliLTi
xaucentrar:xuntPIt'St:IIII:'eller:lldill
lu.tuu
,1:111,11.
'Ill,
[(,rl11:'1
tiL"
ro!c.
mlllHap
Jlc
carcaSl'de
arm;llur:I,L'<!I"Cau
I,,illi<I"LLll1l"t'(L
Lt
intruduccrcaci
In10r;1(
inainicdcbctonarc.
1.13.2.
Pilotii
l'\c'(ulatipc
locsuntpilotiila
care
cnrpul
pilotuluisc
rcali/C,lI;1
prin
iurnarca
hetonuluiintru
gaur;lformal;!pc
l(lllil\
iiioruluipi
1111.
"(";lflla~a
pierduta
"Illle.tC'-1cxicun
tuhdelJlci
sutuirc
I,','
u.r
',I
r.un.ma
111pamant
dllP:1
turnarca
hctunului
I.
i
I.
('1
>I'I;tll:1
sauburlan
de
bcionarc
estc
untub
llc
uul
.ilr.u
uitdintruuxo.medcxtin.uc
tumariihl'IIIIlUIUI
ill
curpul
pilotului
"'r;l1.
I.U.3.Dupaproccdculdercali/arca
gauri1.
SL"
deoschcsc
I'ilo\!executa]
i
pe
loc
pnn
b.ncrc.
pnn
vihrarc
sau
prin
forare.tTlr;l
tuh.u
,;illel
tuhajrccupcrabil
sau
ncrccupcrubil.
sau
forat
in
uscat.
carepp:lte
Ii
cxccui.u
cu
huruhiu
I
xtrcdcl)
sauellII
CUP;I
(h('I1;1IS,\lI
I'll
1101"1i
hcutonitic.
'Iasificarea
pilotilor
I.I:'.Dupamudul
deuansmitcrc
111
icrcn
;I
inc:,rC;LrlI
;1\I<tk
'L
dL'(1\L"iX'sc
UOUrl
ripuridepilou:piloripun.uori
pc\arl~I
piluli
1l11t;1l11
i.
II~.Dupactcciul
pecarl'
proccdcul
de
lealizarea
gaufllil
arc
~Nlpr:l
icrcnuluiLImiur.pilorii
se
impart
ill
pilot:
deindcs.m-
~i
pilot:dl'dislocuirc.
I.I."'IPilotiipurt.uori1)('varfsunt
Le
lacure
pilurul
p:-llrlllltiL'ell\
artul
intr-unslfalpracric
incornprcsibil
\piL"tri~llriSI
ni-ipuri
IIl(ks:lte.
argile
Ian.
marne.ruci
scnu
SlaIlCI1:['L"
sau,I<lIlC(
l:"'l'
etcI.
111
:lL'i."q
calse
admire
[';1
uurcaua
iIlLflrL'arL'
apilotului
'L'
Ir.uismitc
pnnprcsiunea
P
lacunuwtulha/eicuterenul.II~IPilot
ii
de
indcsarc
sun!
pilotiila
care
prin
lllilgerl'a
pil.nului
(Ia1'1111\11
prdabrica\iIsauprin
rcalizarca
ronatfl
<I
g~nlrii.
1;lr;~t
L\
acu:lrl':t
p.uuantului
t
lapiloiii
cxccutati
JlL'
Inc
prui
b.ucrc
';11I
\ihrarc
i
seproduce
compacrarcapfllll.illlUllli
dinjurul
~l
de
la
h<ll<tpilutului
~I
unconchiarridicarcasuprateteitcrcnului
ill
cazulp.uu.uuurilor
argilo<lsL'.
52
53

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->