Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Miếng Ngon Hà Nội

Miếng Ngon Hà Nội

Ratings: (0)|Views: 330|Likes:
Published by Huy Phạm

More info:

Published by: Huy Phạm on Jul 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2012

pdf

text

original

 
MIEÁNG NGON HAØ NOÄI
(1)
1TUYEÅN TAÄP VUÕ BAÈNGhttp://ebooks.vdcmedia.com
(1)In theo baûn in cuûa Nhaø xuaá t baûn Vaên hoïc xuaá t baûn naêm 1994
 
Thaân meán taë ng Quyø ,ngöôøi noäi trôï ñaõ giuùp toâi vieát xong cuoán saùch naøy;ngöôøi baïn ñaõcho toâi thöôûng thöùc mieáng ngon ñaá t Baéc; ñeå kyû nieäm nhöõng ngaø y vui soáng treân ñaàm Linh Ñöôøng ngaøongaït höông sen.
 V.B
 MIEÁNG NGON HAØ NOÄ I 
2http://ebooks.vdcmedia.com
 
THAY LÔØI TÖÏ A
Vaøo khoaûng naêm taøn thaùng heát, ôû mieàn Nam nöôùc Vieät coùnhöõng buoåi toái ñìu hiu laïnh nhö muøa thu ñaát Baéc.Gioù buoàn ñuoåi laù ruïng treân heø. Maây baïc naëng neà troâi ñi chaàmchaäm nhö chia moái buoàn cuûa khaùch thieân lyù töông tö. Ngöôøi xa nhaø ñoät nhieân thaáy troáng traûi trong loøng. Leâ böôùcchaân treân nhöõng neûo ñöôøng xa laï, y thaáy tieác nhôù moät caùi gìkhoâng maát haún, nhöng khoâng coøn thaáy. Nhôù vaån vô, buoàn nheï nheï.Caùi buoàn khoâng se saét, caùi nhôù khoâng day döùt, nhöng chính caùibuoàn vaø caùi nhôù ñoù môùi thöïc laøm cho ngöôøi ta nhoïc meät, thaãn thôø. Loøng ngöôøi, cuõng nhö caùnh hoa, choùng giaø ñi theá. Ngöôøi ta khoâng naëng laém veà hieän taïi, nhöng thieát tha vôùi quaùkhöù hôn. Moät tieáng deá ôû chaân töôøng, moät ngoïn gioù vaøng heo haét, haymoät tieáng laù ñuïng caønh traâm ñeàu nhaéc nhôû ta nhöõng kyû nieäm xa xoâi, dìu dòu. Ngaøy xöa, ngöôøi cung nöõ ôû trong tieâu phoøng laïnh ngaét thaáy xedeâ thì nhôù ñeán luùc ñöôïc quaân vöông aáp uû thöông yeâu. Tieáng con yù nhi gôïi laïi ôû trong loøng ngöôøi chinh phuï buoåi ngöôøi traùng só “laâm haønh”. Taïi kinh ñoâ Tröông Haøn thaáy laù ngoâ ruïng gieáng thuthì söïc nhôù ñeán rau thuaàn, caù lö vaø muoán treo aán trôû veà queâ cuõ.
3TUYEÅN TAÄP VUÕ BAÈNGhttp://ebooks.vdcmedia.com

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->