Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Adisankarar's sayings -ஆதி சங்கரின் அறியுரைகள்- Tamil

Adisankarar's sayings -ஆதி சங்கரின் அறியுரைகள்- Tamil

Ratings: (0)|Views: 18 |Likes:
Published by kumaravelkkv

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: kumaravelkkv on Jul 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
ஆதசஙகர
 
றயவ
 
தவசதனய
 

!
 
*
 
உலக
 
வக
 
ப
,
 
சவ
 
ற
 
இளம
 
நலயன
 
அல
.
இத
 
உண
 
ஆமக
 
வகய
 
இறஙஙக
.
 
*
 
ப
 
வகயல
 
வதல
 
அடவட
,
 
மனத
 
அடவத
 
லம
 
இதயத
 
இ
 
இறவன
 
கணல
.
 
*
 
மன
 
அலயதக
,
 
ஆமக
 
சதன
 
நல
 
நக
,
 
ஆசய
 
அடக
 
பரதனய
 
ப
 
தயன
 
ச
.
 
 
*
 
உற
,
 
சவ
,
 
இளம
 
இவ
 
அனத
 
கல
 
ஒ
 
கணத
 
வஙக
 
வவத
 
பயனவற
 
ற
 
வ
.
இறவன
 
மயக
 
நப
 
அவன
 
சதனய
 
கவ
.
 
*
 
ஒளயற
 
எத
 
பள
 
பக
 
ய
,
 
அதப
 
ஆமகபயசயற
,
 
வ
 
எத
 
வதத
 
ஞன
 
உதக
.
 
*
 
பள
 
மள
 
பரசய
 
வ
.
உழப
 
அடதத
 
க
 
ததயட
.
 
நரயணன
 
வணஙவ
 
''
r
ய
 
ந
 
தகற
.
அவ
 
சவவயப
.
இத
 
உலக
 
தவத
 
கரணமன
 
பற
 
இற
 
மற
 
மற
 
வவத
 
ற
 
வகய
 
த
,
 
சசர
 
சகர
 
அவனட
 
ழகற
.
இத
 
உலக
 
அவனடமத
 
தற
 
உள
.
அ
 
ஒறக
 
பணகபப
,
 
இப
 
பஙகள
 
ல
 
இயஙவ
 
அவனத
.
அவ
 
ஆனதம
 
வவனவ
.
ரணமக
 
இபவ
.
எணற
 
ணஙகள
 
உடயவ
.
அவனயற
 
வ
 
ஏம
 
இலக
 
இல
.
 
அவ
 
அனவ
 
வசகற
.
அவன
 
உடல
 
நம
 
உட
.
எல
 
த
r
த
 
அவன
 
எவர
 
அறய
 
ய
.
அவன
 
உமப
.
பரம
,
 
வ
,
 
ர
,
 
அன
,
 
r
ய
,
 
சதர
,
 
வ
,
 
வவ
 
என
 
அவ
 
பலவதமக
 
றபகற
.
 
ஏக
 
பரமமவகய
 
அவ
 
வவ
r
க
 
யத
 
இத
 
பரபசத
 
ச
 
அத
 
ஒவ
 
அசத
 
ஊவ
 
ஐகயபகற
.
 
சரத
,
 
பத
,
 
தயன
,
 
தனடக
 
ஆகயவற
 
ல
 
ஈசன
 
நட
 
யவ
,
 
இலகலய
 
அவன
 
வரவ
 
அடவ
.
இவ
 
 
இலதவக
 
கணகன
 
பறவக
 
எதபத
 
அவன
 
அடய
 
ய
.
 
வ
 
பரவ
!
எ
 
கவத
 
அழவ
.
எ
 
மனத
 
த
 
பகள
 
அட
.
வஷய
 
இசகளன
 
கன
 
நர
 
ந
.
எய
r
ப
 
உள
 
உ
 
கணய
 
எனட
 
க
.
இத
 
சசர
 
சகரதன
 
என
 
வவவ
.
பல
 
அவதரஙக
 
எ
 
உலக
 
ந
 
எ
 
ககற
.
இலக
 
பஙகளக
 
அச
,
 
இ
 
ந
 
உனட
 
அடகல
 
தகற
''.
 
உலக
 
ய
 
கப
?
 

 
எபவ
 
உமய
 
அறதவ
.
தன
 
அன
 
சடகள
 
நலகக
 
இடவட
 
பபபவ
.
ய
 
எபவ
 
உள
 
மன
 
மயக
 
இகறவ
.
பத
 
எபவ
 
வவக
.
 
சசரத
 
சரமக
 
இப
 
எ
?
 
அக
 
இத
 
நன
 
கபதய
.
'
சசரத
 
ஏ
 
சர
'
 
எ
 
நன
 
கட
 
இத
 
பறவ
 
பறப
 
அகல
.
 
ர
 
எபவ
 
மகத
 
மன
 
பகம
 
மனத
 
அடகறவ
;
 
பகள
 
பவகளன
 
பணஙகள
 
அபடதவ
.
சமத
 
எபவ
 
பகள
 
நடயன
 
வசகபடதவ
.
ட
 
எபவ
 
பத
 
கட
 
க
r
ய
 
சபவ
.
சவட
 
எபவ
 
இதத
 
நலத
 
ககதவ
.
 
இத
 
பரபச
 
ப
r
யமக
 
பச
 
க
 
க
 
தமத
 
அபவ
 
மம
 
வசப
.
 
லம
 
பன
 
சதடயவன
,
 
நத
 
தவறத
 
நடட
 
பவனடயவனம
 
வவ
.
யச
 
சபவக
 
பய
 
கட
.
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->