Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Orucun Hikmeti Teşriiyesi Ali Fuat Başgil

Orucun Hikmeti Teşriiyesi Ali Fuat Başgil

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by Sedâd Gırşehrî

More info:

Published by: Sedâd Gırşehrî on Jul 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2012

pdf

text

original

 
('5
 
..
ORUCUNHIKMET-ITE$RIIYYESI
Ord.Prof.Dr.
ALi
FUAD
BA~GiL
Orucunfarzkilmmasmmbikmetinedir?Busualincevabmagelmezdenevvel,birnoktatizerindedurmakisterim:Orucmusltimanhgmaslierka-,mndanbiridir.Binaenaleyhmazurolmayanhermtisltimanmbufarizayihicbirfaydavemenfaatgozetmeksizin,sirfAllahmemriolduguicinyerinegetirmesilazrmdir,Orucgibidinifarizalardafertvecemiyeticinbirtaknnfaydavemenfaataramakvedini,herhangibirfelsefiveyaictimaidoktringibi,faydafikriileizahakalkismak,onugayesindensaptmnaknr.Din.nebirfaydacihkfelsefesi(=pmlosophieutilitaire)ne.debirmenfaatdoktrini(=doctrinedel'intcret)dir.Din,ferdinHalikma,kendinefsinevedigerinsanlara
karst
vazifelerinibildirenilahibirkanundur.Dindarolankimse,bukanununemirvenehiylerinihiemilnakasaetmeden,§ekve§upheye
dtismeden,
bir.faydavemenfaathattamukifatbeklemedenifailemukel-leftir.Aksihaldedinilefaydacihkfelsefesibirbirinekansurrlmis,:dahadogrusudinbufelsefeyeircaedilmisolur,Esefedelimki,zarnarunuzdabircoklanbuyoladokulmektcvehataetmektedirler.Hatasuradadrr:Faydavemenfaatfikrizamanicindepekcokdegi§enbirfikirdir.Dunfaydaholdugunainamlanbirseybugtinfay-<:la.SlZ1Il1a.kJa;dunmenfaattelakkiedilenbirsey,bugunmazarratsayil-maktadrr,Dini,herandegisenbugibifikirvetelakkilerdena)'lrannokta,degi§mezbiriIahlnizamolmasidir.Bumulahazamnamelineticelerindenbiri,bahsimizolanoru~fariza-smdakendisinigostermektedirvSoyleki,birkimse
oructa
bazisihhifayda-largorerekRamazandasadecebuniyetvemaksatlaoructutsa,dinifarizayi·yerinegetirmisolmaz..Qunkudiger
btitun
islam!amellerdeoldugugibi,oructadaniyetsartnrveneyeniyetedilirse,ameleterettupedecekhtikiimdeonagoredir..
.***
 
4
.ALiFUADBA$GiL.
Bu,boyleolmaklaberaber,AllahTealainsanlaramanasizvefaydasizdahicbirtekliftebulunmaz.Zira"Alim've"Hakim"olanAllahmala-yaniilei§tigaldan.miinezzehdir."Allaronheremrindevehernehyindemut-lakaamelibirhikmetveinsanlaricinbirmanavefaydamevcuttur.
Su
.kadarki,insanlarbuilahih.ikrneti
ancak
akilveilimlerinininkisafi00-betindeanhyabilirler.Bunundelili:buglintababetinrnenettigialk(;liive.domuzetini,kanunlannmenettigi-kuman,sosyalizmin""afaro~·ettigifaizi~Kur'anbundanondortasirevve1menetmistir,Ilimbu§eylerin·hayatvecerniyeticinpek_zararholdugunuancakbugiinkiiinkisafisayesindeortayakoyabilmistir.
***
Meselemizebuyondenbakilirsa,orucfarizaslnda,.bugunkii~i~de§ehadet"ettigigibi,derinhikmetlermundericoldugugorulttr.Bu
hik-.
metlerdenbiro
kISIDl
'ferthayatma,birIasmrdacerniyethayatmataaU:ukeder..
I_
Orucusi
forthayatzndakiyeri
tierolii:
.
'"
"lnsanruhilecisimdenmurekkepbirvarlikoldugunagore,orucunferthayatmdakirolunu
ill
bakimdaneleahnakIaznngelir.a)
Orucunruhuzerindekitesiri:.
Orucmiislumarunsabiridmamdir.Sabiriseruhutemizliyenveiradeyiterbiyeedipnefsehakimiyetkazandiranbir(i<;cehdijdir.Orucunpsikolojikifadesibudur,Fert,iradesinesahipvenefsinehakimalmafaziletinisabirlaeldeeder.Sablr,ferdinmetanetini
arnnr
veruhunu
"Sabfrr"
olanAllahayiikseltir.Sabrr,insanikemalvefaziletinbasioldugugibi,hertemizmuvaffa-kiyetindesirrrdrr.Harptesabredenkumandankazamr.Ilimvesan'aty()llliidasabreden,alimvesan'atkar-.olur.-'TiGarette,.siyasette,hulasahayatmhersahasmdamuvaffakiyet,sabrmrntikafaudrr.Dehabile"uzunbirsabnnmeyvesidir".Sabirinsanda
iki
§ekilahr:birielem.vekederetahammiil,digeridearzuveistahlaramukavemettir.Oructabuiki§eklinikisidemevcuttur."Korlikagzlndademirdogenoruclubirmu'minidu§uniiniiz.Bukamilinsanbirtaraftanachkvesusuzluguneleminesabrederek<;ekiciile
kizgm
demiridoverken,obtirtaraftandaarzuveistahlannadirenmeksuretiylelnrcinnefsinidovupterbiyeetmektedir.Bununicindirki,
sabir
fazileti
Kur'an-i
Keriminmuteadditayetlerindeovulmusve"Allahsabredenkullariyle

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->