Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Teori Upah Dalam Islam

Teori Upah Dalam Islam

Ratings: (0)|Views: 1,268|Likes:
Published by NaiNi Nan

More info:

Published by: NaiNi Nan on Jul 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2013

pdf

text

original

 
1
ABSTRAK
Ilmu Ekonomi baik Konvensional mahupun Islam memandang tenaga kerja sebagai sebuah salahsatu roda penggerak ekonomi negara. Tenaga kerja dianggap sebagai pengguna yang berpotensikerana sebahagian besar produk negara dikuasai oleh tenaga kerja dan tanggungannya.Perubahan pada upah akan sangat berpengaruh pada tingkat pengambilan, daya beli dan taraf hidup mereka. Malahan sekiranya penetapan upah tidak dilakukan dalam konteks yang wajar danadil, ianya akan memberi pengaruh kepada keseluruhan ekonomi. Prinsip penentuan upah supayaupah setimpal dengan bidang kerja dan kualiti buruh tidak mempunyai sokongan kuat dalamIslam. Sebaliknya, Islam mengutamakan prinsip musyawarah yang boleh difahami sebagaiproses tawar-menawar antara majikan dan pekerja. Prinsip bahawa upah perlu memenuhikeperluan asas pekerja adalah konsisten dan boleh dilaksanakan secara berintegrasi dalam sistemtenaga kerja. Walaubagaimanapun, pelaksanaan prinsip ini mungkin berbeza daripada yangdiamalkan oleh negara kapitalis.
PENDAHULUAN
Dalam perjalanan hidup ini manusia mempunyai dwi fungsi kehidupan iaitu fungsi sebagaihamba (
‘abdun
) dan khalifah di muka bumi ini. Manusia harus mengimbangi dua fungsi tersebutsecara seiring tanpa melebihkan salah satu daripadanya, dan kaitannya dengan fungsi yang keduaini manusia dituntut untuk berinteraksi dengan manusia dan alam semesta dengan baik, antarasesama manusia misalnya, harus berhubungan dengan baik, saling tolong menolong agar mampumencukupi keperluannya. Tanpa orang lain manusia tidak akan mampu memenuhi keperluansendiri, maka dari itu hubungan antara manusia ini diperintahkan oleh Allah untuk salingmembantu agar semua dapat memenuhi fitrah dan keperluannya. Sebagaimana yang difirmankanoleh Allah seperti berikut :
 
 
 
2
Maksudnya:
“Dan tolong
-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dantakwa, dan jangan tolong-menolong
dalam berbuat dosa dan kejahatan”.
1
 Dengan landasan tersebut, maka jelaslah bahawa manusia ditakdirkan hidup berkelompok untuk saling membantu dan tolong-menolong. Dalam berinteraksi dengan orang lain, tiap-tiapindividu mempunyai kepentingan dengan individu lainnya sepertimana majikan dengan pekerja-pekerjanya misalnya dalam bidang pertanian dimana salah satu pihak menjadi buruh tani dansatu pihak lagi merupakan pemilik sawah. Matlamat utama seseorang itu bekerja adalah untuk mendapat upah bagi memenuhi keperluan ekonomi dan sosial. Upah merupakan elemen pentingdalam kontrak perkhidmatan. Setiap pekerja menawarkan perkhidmatan dan kemahiran yang adauntuk mendapatkan upah. Penetapan jumlah upah untuk sesuatu kerja adalah berdasarkankeperluan asasi, iaitu keperluan kepada makanan, perlindungan, pengangkutan, pendidikan,perubatan dan keperluan-keperluan lain dengan tidak mengenepikan faktor ekonomi dan politik sesebuah negara.Perihal upah ini sangat penting dan kesannya sangat luas. Jika para pekerja tidak menerima upah yang adil dan segera, bukan sahaja mempengaruhi daya beli yang akhirnyaterkesan pada taraf kehidupan para pekerja serta keluarga mereka, malahan akan mempengaruhiseluruh masyarakat kerana mereka merangkumi sejumlah besar produksi negara.
PERMASALAHAN KAJIAN
 Institutusi ekonomi memainkan peranan yang penting dalam pembangunan negara danmasyarakat. Dalam konsep ekonomi yang besar ini terdapat aspek upah yang mempunyaiperanannya yang tersendiri. Melihat konteks di Malaysia kini, ekonomi Islam diaplikasikansecara amnya namun yang demikian ada juga dalam beberapa aspek muamalat Islam itu tidak diaplikasikan secara keseluruhannya.Perbincangan mengenai upah merangkumi pelbagai aspek, jenis dan bentuk-bentuknyayang tersendiri. Islam telah memberikan tunjuk ajar dan teori tentang bagaimana, mengapa danuntuk apa konsep upah itu harus dilaksanakan. Persoalannya disini, apakah konsep upah dan
1
Al Maidah 5:2
 
3
bagaimana ia dilaksanakan pada masa kini dan sejauh mana upah menurut Islam ini ditetapkandalam ekonomi dan masyarakat khususnya di Malaysia.Persoalan yang timbul dalam kajian ini merangkumi keselarasan upah yang terdapat diMalaysia dengan yang disyariatkan dalam Islam dan bagaimana sesuatu itu dapat dikategorikansebagai upah serta penentuan dalam menentukan bayaran berdasarkan kepada faktor-faktornyayang tertentu. Oleh yang demikian, kita dapat melihat sejauh mana aplikasi sistem upah yangdigunapakai di Malaysia hari ini selaras dan selari dengan kehendak Syarak.
1.1 DEFINISI
Untuk memahami kajian ini, perlu difahami tentang definisi tajuk secara terperinci. Teoribermaksud pendapat iaitu bersifat pandangan yang tidak dapat dibuktikan dengan kukuhnyayang dikemukakan untuk menerangkan sesuatu perkara dan lain-lain, banyak dikemukakanmengenai kehidupan pada masa prasejarah. Teori juga merujuk pada prinsip-prinsip am atauasas-asas kasar yang menjadi dasar pembentukan atau perkembangan sesuatu pengetahuan danekonomi. Teori juga merupakan asas, dasar atau bukan amalan atau apa yang biasanya berlakupadanya. Contohnya seperti raja yang memerintah negeri itu, tetapi sebenarnya baginda menurutnasihat jemaah penasihatnya. Teori juga boleh dianggap sebagai andaian yang dihuraikan untuk menerangkan sesuatu perkara seperti linguistik dan ekonomi atau dua prinsip yang terbuktikebenarannya dan dijadikan sebagai dasar perkembangan sesuatu ilmu, contohnya teori gravitidan kinetik.
2
 Manakala, Upah pula menurut takrifan Kamus Dewan ialah wang dan lain-lain yangdiberikan kepada orang yang disuruh mengerjakan sesuatu iaitu bayaran sebagai membalas jasaatau ganjaran untuk tenaga orang yang telah digunakan.
Contohnya: “aku sering diberi kerjamengangkat beg.”
3
 Dalam konteks semasa di Malaysia, upah dan gaji mempunyai makna yang hampir samaiaitu gaji bermaksud upah yang tetap, bayaran yang tetap untuk pekerjaan.
4
 
2
Kamus Dewan Edisi Ketiga. 1994. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan pustaka. Hlm 1423
3
Kamus Dewan Edisi Keempat. 2005. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka
4
ibid. Hlm. 362
 

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Zur Emma Sidin liked this
Zur Emma Sidin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->