Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vb.net Database Programming With Examples

Vb.net Database Programming With Examples

Ratings: (0)|Views: 1,365|Likes:
Published by hanima4
This book is teaches vb.net database programming with examples. It includes a database lottery program,library management system etc.
This book is teaches vb.net database programming with examples. It includes a database lottery program,library management system etc.

More info:

Published by: hanima4 on Jul 16, 2012
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/03/2013

pdf

text

original

 
5
Veyo.<U{kyvmjb 5- Fkcmbk ebf ktxaemb vdk vk|ny"e- Velaky
 E velak mb feveleyk my e feve jlgkiv {ykf vj yvj|k feve" Velaky desk vdk cjaajpmb` ckev{|ky7' Feve my yvj|kf mb e velak pmvd e yv|{iv{|k jc |jpy ebf ija{nby"' Ija{nby n{yv lk x|k.fkcmbkf pmvd benky! v}xky ebf ijbyv|emby" Cj| ktenxak! e velak ieaakf Eff|kyy ne} desk ija{nby fkcmbkf vj yvj|k fmcck|kbv kaknkbvy jc eb eff|kyy amok! yv|kkv b{nlk|! imv}! ij{bv|}! xjyvea ijfk! kvi"
l- Cmkafy Cmkafy e|k vdk ija{nby mb feveleyky" Keid cmkaf ieb jba} djaf jbk feve v}xk ev eb} vmnk" k"`" e cmkaf  cj| e fevk pmaa eape}y! ebf jba}! djaf e fevk" Cmkafy ieb lk kmvdk| cmtkf j| se|melak mb akb`vd" Vdk}ijbvemb e xmkik jc yxkimcmi mbcj|nevmjb c|jn e |kij|f i- \kij|fy E |kij|f ijbvemby eaa vdk mbcj|nevmjb elj{v e ymb`ak nknlk| jc evelak" Mb e yv{fkbvy velak! keid yv{fkbvy fkvemay $benk! fevk jc lm|vd! ijbveiv fkvemay! ebf yj jb- pmaa lk ijbvembkf mb mvy jpb|kij|f"f- Mbfkt Mbfkt my e y{nne|} velak pdmid akvy }j{ u{mioa} ajjo{x vdk ijbvkbvy jc eb}|kij|f mb evelak" Vdmbo  jc djp }j{ {yk eb mbfkt vj e ljjo7 ey e u{mio g{nxmb` jcc xjmbv vj cmbfmb` c{aa mbcj|nevmjb elj{v e y{lgkiv" E feveleyk mbfkt pj|oy mb e ymnmae| pe}" ]j{ ieb i|kevk eb mbfkt jb eb} cmkaf mb e velak" Ktenxak! }j{ desk e i{yvjnk| velak pdmid ijbvemby i{yvjnk| b{nlk|y! benky! eff|kyyky ebf jvdk| fkvemay" ]j{ ieb neok mbfktky leykf jb eb} mbcj|nevmjb! y{id ey vdk i{yvjnk|y i{yvjnk| b{nlk|! aeyv benk / cm|yv benk $e ijnxjymvk mbfkt leykf jb nj|k vdeb jbk cmkaf-! j| xjyvea ijfk"Vdkb! pdkb }j{|k yke|idmb` cj| e xe|vmi{ae| i{yvjnk| j| `|j{x jc i{yvjnk|y! }j{ ieb {yk vdkmbfkt vj yxkkf {x vdk yke|id" Vdmy mbi|keyk mb xk|cj|nebik ne} bjv lk bjvmikelak mb e velakijbvembmb` e d{bf|kf |kij|fy? mb e feveleyk jc vdj{yebfy jc |kij|fy mv pmaa lk e lakyymb`"
Njf{ak Vmvak7 Efsebikf Smy{ea X|j`|ennmb` $Sl"Bkv- Eyym`bnkbv Vmvak7 FeveleykX|j`|ennmb`Yv{fkbv Mf7 NMFYK ;;< Yv{fkbv Benk7Njdenkf Deyyeb
 
<
k- U{k|} E u{k|} my eb mbu{m|} mbvj vdk feveleyk {ymb` vdk YKAKIV yvevknkbv" E u{k|} my {ykf vj ktv|eiv feve c|jn vdk feveleyk mb e |kefelak cj|nev eiij|fmb` vj vdk {yk|y |ku{kyv" Cj| mbyvebik! mc }j{desk eb knxaj}kk velak! }j{ nm`dv myy{k e YUA yvevknkbv vdev |kv{|by vdk knxaj}kk pdj my xemf vdknjyv" Vdmy |ku{kyv vj vdk feveleyk cj| {yelak knxaj}kk mbcj|nevmjb my e v}xmiea u{k|} vdev ieb lk xk|cj|nkf mb e |kaevmjbea feveleyk" c- \kij|f ykv 
 \kij|fykv 
my e feve yv|{iv{|k vdev ijbymyvy jc e `|j{x jc  feveleyk|kij|fy! ebf ieb kmvdk| ijnk  c|jn e leyk velak j| ey vdk |ky{av jc e u{k|} vj vdk velak"Vdk ijbikxv my ijnnjb vj e b{nlk| jc xaevcj|ny! bjvela} Nmi|jyjcvy Feve Eiikyy Jlgkivy $FEJ-ebf EivmskT Feve Jlgkivy $EFJ-" Vdk \kij|fykv jlgkiv ijbvemby e Cmkafy ijaakivmjb ebf e X|jxk|vmky ijaakivmjb" Ev eb} vmnk! vdk \kij|fykv jlgkiv |kck|y vj jba} e ymb`ak |kij|f pmvdmb vdk ykv ey vdk i{||kbv |kij|f"
Njf{ak Vmvak7 Efsebikf Smy{ea X|j`|ennmb` $Sl"Bkv- Eyym`bnkbv Vmvak7 FeveleykX|j`|ennmb`Yv{fkbv Mf7 NMFYK ;;< Yv{fkbv Benk7Njdenkf Deyyeb
 
9
<- Ydjp vdk yv|{iv{|k jc EFJ"BKV ijbbkivmsmv} mb Smy{ea Leymi"BKV pmvd eb ktenxak:Vdk feveleyk xe|v jc "BKV! ieaakf EFJ"BKV! jcck|y ym`bmcmiebv mnx|jsknkbvy mb mbvk|jxk|elmamv}!keyk jc x|j`|ennmb` ebf nembvkbebik! ebf xk|cj|nebik" Mv my eb ksja{vmjbe|} efsebik c|jn Nmi|jyjcvy ke|amk| feveleyk vkidbjaj`}! ieaakf ymnxa} EFJ $cj| EivmskT Feve Jlgkivy-"Vdk x|jikyy jc neomb` e ijbbkivmjb my ey cjaajpy5- I|kevk e ijbbkivmjb yv|mb` vdev ijbvemby eaa vdk bkkfkf mbcj|nevmjb! y{id ey vdk feve yj{|ik! {ykf benk! ebf xeyypj|f" Cj| ktenxak7
 Njf{ak Njf{ak5X{lami ijbb Ey Bkp YuaIamkbv"YuaIjbbkivmjbX{lami Y{l ijbbkiv$-ijbb"IjbbkivmjbYv|mb` > ,mbmvmea ieveaj`>yny?feve yj{|ik>ndeyeb?{yk| mf>ye?xeyypj|f>ye?, Kbf Y{l Kbf Njf{akVdk ambk ‑X{lami ijbb Ey Bkp YuaIamkbv"YuaIjbbkivmjb„ nkeby i|kevk e bkp YUAyk|sk| ijbbkivmjb"
 Mbmvmea ieveaj` my vdk feveleyk benk Feve yj{|ik my vdk benk jc vdk ijnx{vk| j| yk|sk| pdk|k vdk YUAYk|sk| my mbyveaakf"[yk| mf my vdk {yk| benk {ykf vj ijbbkiv vj vdk YUAYk|sk|  Xeyypj|f my vdk xeyypj|f {ykf vj ijbbkiv vj YUAYk|sk|"
Ijbbkivmjby
Vdk|k e|k vpj EFJ"BKV iaeyyky vj i|kevk e ijbbkivmjb vj e feveleyk" Vdk YuaIjbbkivmjb iaeyy my{ykf cj| ijbbkivmjby vj Nmi|jyjcv YUA Yk|sk| feveleyky $sk|ymjb 0 ebf aevk|-! ebf vdkJakFlIjbbkivmjb iaeyy my {ykf cj| ijbbkivmjby vj feveleyky vdev y{xxj|v vdk JAK FL vkidbjaj`}$cj| ktenxak! Eiikyy! J|eiak! YUA Yk|sk| sk|ymjby 3"; ebf ke|amk|! ebf vdm|f xe|v} YUA x|jf{ivy-"
Njf{ak Vmvak7 Efsebikf Smy{ea X|j`|ennmb` $Sl"Bkv- Eyym`bnkbv Vmvak7 FeveleykX|j`|ennmb`Yv{fkbv Mf7 NMFYK ;;< Yv{fkbv Benk7Njdenkf Deyyeb

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Aya Yakout liked this
Aya Yakout liked this
Aya Yakout liked this
dnlkaba liked this
dnlkaba liked this
dnlkaba liked this
dnlkaba liked this
Aissa Ka liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->