Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Shade 6 25

Shade 6 25

Ratings: (0)|Views: 15,753|Likes:
Published by Thit Htoo Lwin

More info:

Published by: Thit Htoo Lwin on Jul 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2012

pdf

text

original

 
www.shadejournal.com
Issue Vol:6,No-25(July- 18 to July-24)
 
www.shadejournal.com
Issue Vol:6,No-25(July- 18 to July -24)
2
vlrIa&;OD;wnfcsuf(4)&yfvlrIa&;OD;wnfcsuf(4)&yf vlrIa&;OD;wnfcsuf(4)&yfvlrIa&;OD;wnfcsuf(4)&yf vlrIa&;OD;wnfcsuf(4)&yfpD;yGm;a&;OD;wnfcsuf(4)&yfpD;yGm;a&;OD;wnfcsuf(4)&yf pD;yGm;a&;OD;wnfcsuf(4)&yfpD;yGm;a&;OD;wnfcsuf(4)&yf pD;yGm;a&;OD;wnfcsuf(4)&yfEkdifiHa&;OD;wnfcsuf(4)&yfEkdifiHa&;OD;wnfcsuf(4)&yfEkdifiHa&;OD;wnfcsuf(4)&yfEkdifiHa&;OD;wnfcsuf(4)&yfEkdifiHa&;OD;wnfcsuf(4)&yfjynfol Uoabmxm;jynfolUoabmxm; jynfol Uoabmxm;jynfolUoabmxm; jynfolUoabmxm;'k  dYwm0efta&;okH;yg;'kd Ywm0efta&;okH;yg; 'k  dYwm0efta&;okH;yg;'kd Ywm0efta&;okH;yg; 'k  dYwm0efta&;okH;yg;
à jynfaxmif pk rNyd KuG  Ja&; 'k  d Yta&; à wk  dif ;&if ;om;pnf ;vk  H ; nD ñT wf rI rNyd KuG  Ja&; 'k  d Yta&; à tcsKyftjcmtmPmwnf wH  hck  dif NrJa&; 'k  d Yta&; à jynf ytm;uk  d;ykqdef½kd ; tqk  d ;jrif0g'D rsm;tm;qef Y usif Mu/ à Ek  difiHawmf wnfNid rfat;csrf;a&;ESif  h Ek  difiHawmf wk  d;wufa&;uk  daESmifh ,S uf zsufqD ;ol rsm;tm; qef Y usif Mu/ à Ek  difiHawmf\jynf wGif;a&;uk  d0ifa&muf pG uf zufaES mif  h ,S ufaomjynf yEk  difiH rsm;tm; qef Y usif Mu/ à jynf wGif;jynfytzsuform;rsm;tm;bk  H&efoltjzpfowf rS wfacsrIef ;Mu/ à Ek  difiHawmfwnf Nid rfa&;?&yf&G mat;csrf ; om,ma&;ESif  h w&m;Oya'pk  d ;rk  d ;a&;/ à trsd K;om;pnf;vk  H;nDñGwfrIckdifrma&;/ à pnf ;urf ;jynfh0aom'D rk  dua&pD pepf &Sifoefck  dif rmatmif wnfaqmufa&;/ à zG  JUpnf ;yk  HtajccHOya'opfESif  htnD acwf rD zG  H YNzd K;wk  d ;wufaomEk  difiHawmfopf wnfaqmufa&;/à pk  dufysdK;a&;uk  d yk  d rk  dzGH UNzdK;wk  d ;wufatmifaqmif &G uf NyD ;acwfrD pufrIEk  difiH xlaxmifa&;ESif  h tjcm;pD ;yG m;a&;u@rsm;uk  d vnf ;buf pk  H zG  H YNzd K;wkd ;wufatmif wnfaqmufa&;/ à aps;uG uf pD ;yG m;a&;pepf yD jyif pG mjzpfay:vma&;/ à jynfwGif ;jynfyrS twwf ynmESifht&if ;tES  D ;rsm;zd wfac:ípD ;yG m;a&;zG  HUNzd K; wk  d ;wufatmifwnfaqmufa&;/ à Ek  difiHawmf pD;yG m;a&;wpf&yfvkH ;ukd zef wD ;Ek  dif rI pG rf ;tm;onfEk  difiHawmfESif  h wk  dif ;&if ;om; jynfol wk  d Y\ vuf0,f wGif&S  da&;/ à wpf rsd K;om;vk  H ;\pd wf "mwfESif  htusif  h pm&d wå jrif  h rm;a&;/à trsd K;*kPf? Zmwd *k Pf jrif  h rm;a&;ESif  h ,Ofaus;rItarGtES pf rsm;?trsd K;om;a&; vu© Pmrsm; raysmuf ysufatmif xdef ;od rf ;apmif  ha&S mufa&;/ à ppfrSefonfh rsd K;cspf pd wf "mwfjzpfonf  h jynfaxmif pk pd wf "mwf&Sifoef xuf jrufa&;/ à wpf rsd K;om;vk  H ; usef ;rmMuH  hck  difa&;ESif  h ynm&nf jrif  h rm;a&;/
Mo0g'
opö marwå mausmif ;q&mawmf?  puú  def ;wJawmifawmf  rif ;bl ;Nrd KU/
olwpfyg;qif;&J'ka&mufatmif BuHpnf-ajymqk d jyKvkyf&if olawmfaumif;t&d,mrjzpfEk difbl;/
2
owif;pmawGud kvnf;ajymvdkufr,f
owif;pmawGud kvnf;ajymvd kufr,f/ 'D tpd k;&vufxufeJ Y  tjcm;tpd k;&vufxufaoaocsmcsm Ed Iif;,SOfMunf hapcsifw,f/ usKyfwd k Yb,fvd k tpd k;&vJqd kwm odapcsifw,f/ usKyfwd k Yud k axmufcHcsifaxmufcH? tm;ay;csifvnf; tm;ay;? twd kuf tcH a0zefcsifwJ howif;pmuvnf; a0zef? oabmtwk dif;yJ? qdwf vaphowif;pmvnf; vkyfcsifvkyfMu/ od k Yaomftpd k;&ud k  tMunfndKysufapcsifwJ hpum;rsdK;? wk dif;jynfqlylvIyf&S m;apr,f h pum;rsdK;? r[kwfrrSefvdrfvnfvSnf hjzm;a&;wJ h[mrsdK;awGud k onf;cHr,fr[kwfbl;/
1947 ck? {NyDv(17)&uf? jrefrmESpfqef;wpf&ufwGif>rufMum;cJ honf h ESpfopful;rdef YcGef;rSaumuf EIwfcsuf
a0zefwmeJh yJ tcsdefukefaeMuw,f
 tcsdKUvlawG[m usKyfwd k Yud korm;½k d;uspepfjzpfwJ htmPm zDqefa&;? ppfNydKif tpd k;&wnfaxmifa&;awGud kom wk dufwGef; csifMuw,f/ wk difjynf tajctaeud komMunf hNyD; nDnDñGwfñGwf eJ Ytvkyfvkyf&r,f h tcsdefrS m cGufapmif;ckwf0g'awGay:vmwm awG U&w,f/ 'D[mu wk dif;jynf tm;enf;atmifvkyfwJ henf;jzpf wJ h twGufwpfenf;enf;eJ YumuG,f&r,f/ y&d,m,f tao;pdwf ud k toH k;jyKNyD; A[d k|meu vwfwavmajymif;vJoif hwmajymif; vJ&vdrf hr,f/ acgif;aqmifawG[m vlwk dif;aumif;vdrf hr,fvd k Y rqd k Ek difbl;/ tJ'gud kyJwqdwf&S da0zef&wmeJ Ytjypfajym&wmeJ Y  tcsdefukefaewmyJ/ ta&;BuD;wmu 'gu ud k,fuwpfuGuf pm;NyD; wpfzufvluESpfuGufpm;rnfud kowdjyK&r,f/
1946 ck? ZGefv (7)&ufuefawmfrifyef;NcHwGifusif;yaom tpnf;ta0;ajymMum;csufrSaumuf EIwfcsuf
opö meJharwÅ mudka&SYxm;r,f
usKyfu arwå mESif hopö mud ka&S Uxm;NyD;tkyfcsKyfr,f/ wu,f vd k Yaumif;w,f? rSefw,fxifvd k Y&S d&iftoufpGef Y&Jw,f/ (vlawG [mrod&ifaMumufw,f ) (&Jaomfraoç aoaomfi&Jrvm;)vd k Y a,mtwGif;0efOD;bk d;vd Iifuajymzl;w,f/ &J&J&if h&if hopö m? orm"d  ESif hvkyfcsifvQifatmifjrifrS myJ/ acgif;aqmif[m rcd kruyfbJ vkyfr,fqd kvQifatmifrS myJ/ ud k,f hwyfvH kvQifwjcm;u vm rwd kuf Ek difbl;/
1947 ck?{NyDvwGifewfarmufNrdKU 'DyuF&mausmif;0d kif;twGif;wGifusif;yaom vlxk tpnf;ta0;wGifajymMum;onf hrdef YcGef;rS
 tm;vkH;vkyfay;r,f
ausmif;q&m? tvkyform;? tpd k;&trIxrf;rsm;ta&;ud k oD;jcm;rvkyfbJ tm;vH k;NcHKiH kNyD;vkyf&rS myJ/ qk dif&m toif;tzG J Ursm; u enf;vrf;wus w&m;ojzif hawmif;qd kMur,fqd kvQiftpk d;& wd k Yu aoaocsmcsmpOf;pm;NyD;xd kufoif hovd kaqmif&Gufay;rS myJ/ 'Dvd kajymvd k Yvnf; awmif;orQay;r,fvd k Yrqd kvd kbl;/ b,f tpd k;& rSvnf; awmif;wk dif; ay;Ek difrS mr[kwfbl;/
1947ck?ar(30)&ufaeY?owif;pmq&mrsm;tpnf;ta0;wGifajymMum;csufrsm;rSaumuf EIwfcsuf
 
www.shadejournal.com
Issue Vol:6,No-25(July- 18 to July-24)
33
'g½d kufwm armifrsdK;rif;ud k tEkynmeJ Yywf oufwJ h taMumif;t&mrsm;pyfpkrdwJ h tcg .....
OD;rsdK;rif;½dkuful;wJh ]trnfcHcspfol}Zmwfum;av;u ,aeYacwfvli,fawGjzpfavhjzpfx&Sdwmav;udk rSDjirf;NyD;awmh ½dkufxm;wmaemf/
q&mrykncif0w¬KZmwfvrf;ud ktajccHNyD;  ½d kufxm;wmyg/wpfcsdKU½d kufNyD;om;awGa&m½d kuf aeusyH kpHrsdK;awG&S dw,f/ wjcm;ZmwfawGeJ Yrwl atmifawmh ½dkufay;vd kufw,f/ wu,fpdwf vIyf&S m;atmifwu,fcspfwmcG Jjcm;odatmif ½d kuf jyxm;wmayghaemf/,aeYacwfvli,fawG tcspf ud kodatmif ½d kufjyxm;wmayghaemf/
a'G;0ifpm;wJhuav;eJY ywfoufNyD; tjyifrSm Mum;ae&w,f/ tJ'g[kwfygovm;/
uRefawmfwd k Yvnf;rawG U&ao;awmhaocsmrod&ao;bl;/tJ'Duav;eJ YawG U&ifawmhar;p&m awmifrvd kygbl;/ vljrifwmeJ Yodygw,f/
'gqdktJ'Duav;eJYoGm;awGUzdkYtpDtpOf&Sdvm;/
wul;wuBuD;oG m;awG Uzd k Yawmhtqifrajybl;/ 'Dud kvm&ifawmhoG m;awG Uzd k Y tpD tpOf&S dygw,f/ wul;wuoG m;awG Uzd k Yqd kwmtcuf tcJawG&S dygw,f/ tJ'Duav;ajymwJ hpum;awGolrsm;uwqif h ajymwmud kMum;&w,f/ uav;utrSefwu,fajym&ifawmhuRefawmfwd k YupOf;pm;&OD;ayghAsm/
 trSefwu,fa'G;0ifpm;w,fqd k&ifawmhrSef&ifawmhb,fvd kvkyfay;zd k YtpD tpOf&S dvJ/
a'G;0ifpm;vd k Y&S d&ifawmhuRefawmf hbufuwwf Ek difoavmufyH hyd k;ay;½H kygyJ/
OD;rsdK;rif;½d kuful;wJ h]MumndKwpfyGif h&J Uork dif;}Zmwfum;ut&ifwkef;u]tjzLa&mifopö m} Zmwfum;avmuf t&omr&Sdbl;aemf/
'Dum;qifqmwifwkef;uawmhuRefawmf Ek difiHjcm;rS m ynmoG m;oifaewJ h tcsdefjzpfaew,f/ wpfcsdKU tcef;awGqd k&iftacsmrowf&ao;bl;/ uRefawmf hpdwfwk dif;usrjzpfbl;/ t&ifwkef;u ]tjzLa&mifopö m}u t&omawmfawmfav;&S dw,f/ tJ'Dwkef;u tcsdefeJ Yawmht&rf;uG mjcm;w,f/  tJ'DZmwf ½kyfu a'G; o½kyfaqmifaumif;wmvnf;ygw,f/ t&ifwkef;uum;uawmhuRef awmf hpdwfwd kif;usjzpfw,f/
xGef;xGef;0if;(yk g;) vwfwavmBudKufaewJhzuf&Sif
*g0efav;awGyJBudKufw,f/ukwfav;awGBudKufw,f/
 t&ifc&pöuenf;enf;0w,f/tckvdkud k,fvH k;av;jzpfzd k Y
Body Beauty
udka&mb,fvd kxdef;vJ/
 t"duu tpm;avQmhpm;&wmaygh/ t&ifvnf; trsm;BuD; awmhpm;wmr[kwfygbl;/ tjyifrS mawG UwJ holawGuajymMuw,f/ wDADxJrS momenf;enf;yd kBuD;aewmwJ h/ tJ'gaMumif htJ'Dxufyd k ao;atmifolrsm;enf;wlpm;w,f/ xrif;enf;enf;avmufyJ? npmrpm;bl;/
c&pöwD;em;qd kwJ hemrnf&S daeatmifc&pöbufubmawG jyifqifxm;vJ/
 tNrJBudK;pm;aewmyJ/ b,fae&myJa&mufa&mufb,fvd kyJ jzpfjzpf tEkynmbufa&muf&ifBudK;pm;aewmyJ/
enf;ynmawGwk d;wufvmwmeJ Y trQtEkynm&SifawG&J U owif;yHkawG tNrJrjywfawG Uaew,f?tJ'D tay:c&pö&J Utjrif
enf;ynmwdk;wufwmawmhaumif;ygw,f/ usefwmu wu,f[kwfr[kwfqd kwm y&dowfuqH k;jzwfrS myg/ enf;ynm eJ Yrif;orD;awGud k*kPfod musatmifvkyfxm;w,fqd k&ifvnf;  trSefw&m;uawmhay:vmrS myJav/tJvd krsdK;ud kawmhud k,fusif h w&m;eJ Yxdef;xdef;odrf;odrf;aewmuawmh taumif;qH k;ygyJ/
rdef;uav;eJ Yud k,fusif hw&m;ud kb,fvd kMunf hNyD;qH k;jzwfvJ/
 tay:,HMunf hNyD;awmhqH k;jzwfvd k Y&r,frxifygbl;/ ol&JU  tjyKtrl taetxk diftajymtqd kawGay:rS myJqH k;jzwfvd k Y&w,f vd k YajymvmwJ hc&pöwD;em;u tckaemufyk dif;ZmwfawGud kvufcH  ½d kuful;&ifum½d kufwmud kMunf hovd kvkyfuGufud kMunf hNyD;wpf um;eJ Ywpfum;rwlatmifvufcH ½d kufygw,fvd k YajymoG m;cJ hygw,f/
rdef;uav;&JY uk d,fusif h w&m;uk d  tay:,HMunf UNyD;qk H;jzwfvk d h r&ygbl;
c&pöwD;em;

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
uwintunyin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->