Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
NP 060 - 2002 Normativ Privind Stabilirea Performantelor Termo-higro-Energetice Ale Anvelopei Cladirilor de Locuit Existente in Vederea Reabilitarii Termice

NP 060 - 2002 Normativ Privind Stabilirea Performantelor Termo-higro-Energetice Ale Anvelopei Cladirilor de Locuit Existente in Vederea Reabilitarii Termice

Ratings: (0)|Views: 21 |Likes:

More info:

Published by: Dorobăț Mihai-Marian on Jul 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2012

pdf

text

original

 
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRCU
Ţ
IILOR
Ş
l TURISMULUI
 
ORDINUL Nr. 933din 02.07.2002
 
pentru aprobarea reglement
ă
rii tehnice „Normativ privind
 
stabilirea performan
ţ
elor termo-higro-energetice ale anvelopei
 
cl
ă
dirilor de locuit existente în vederea reabilit
ă
rii lor termice",
 
indicativ NP 060-02
 
 În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construc
ţ 
ii, cu modific
ă
rile ulterioare,
 
 În temeiul prevederilor art. 2 pct. 45
ş
i ale art. 4 alin. (3) dinHot
ă
rârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea
ş
i func
ţ 
ionareaMinisterului Transporturilor, Construc
ţ 
iilor 
ş
i Turismului,
 
 Având în vedere avizul Comitetului Tehnic de CoordonareGeneral
ă
nr. 1/16.01.2002,
 
Ministrul transporturilor, construc
ţ 
iilor 
ş
i turismului emite urm
ă
torul
 
ORDIN :
 
 Art. 1. - Se aprob
ă
reglementarea tehnic
ă
 
„Normativprivind stabilirea performan
ţ
elor termo-higro-energetice aleanvelopei cl
ă
dirilor de locuit existente în vederea reabilit
ă
rii lor termice",
indicativ NP 060-02, elaborat
ă
de Institutul de Proiectare,Cercetare
ş
i Tehnic
ă
de Calcul în Construc
ţ 
ii Bucure
ş
ti (IPCT S.A.)
ş
iprev
ă
zut
ă
în anexa care face parte integrant
ă
din prezentul ordin.
 
 Art. 2. - Prezentul ordin se public
ă
în
Buletinul Construc 
ţ 
iilor 
ş
i în bro
ş
ur 
ă
tip
ă
rit
ă
de Institutul de Proiectare, Cercetare
ş
i Tehnic
ă
deCalcul în Construc
ţ 
ii Bucure
ş
ti (IPCT SA), prin grija Direc
ţ 
iei GeneraleTehnice.
 
 Art. 3. - Prezentul ordin intr 
ă
în vigoare la data public
ă
rii iui în
Buletinul Construc 
ţ 
iilor.
 
 Art. 4. - Prezentul ordin con
ţ 
ine o fil
ă
, iar anexa con
ţ 
ine125 pagini.
 
 Art. 5. - Direc
ţ 
ia General
ă
Tehnic
ă
va aduce la îndeplinireprevederile prezentului ordin.
 
MINISTRU,
 
MIRON TUDOR MITREA
 151
 
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC
Ţ
IILOR
Ş
lTURISMULUI
 
NORMATIV PRIVIND STABILIREA PERFORMAN
Ţ
ELOR
 
TERMO-HOGRO-ENERGETICE ALE ANVELOPEI
 
CL
Ă
DIRILOR DE LOCUIT EXISTENTE ÎN VEDEREA
 
REABILIT
Ă
RII LOR TERMICE
 
INDICATIV NP 060-02
 
Elaborat de:
 
Institutul de Proiectare, Cercetare
ş
i Tehnic
ă
de Calcul în Construc
ţ 
ii
 
- IPCT S.A.- Bucure
ş
ti
 
Director general:
d r. ing. Dan C
 Ă
P
 ĂŢ
 ÂN
 Ă
 
Director general adjunct:
ing.
Ş
erban ST
 Ă
NESCU
 
Director tehnic:
ing. Cristian B
 Ă
LAN
 
Director cercetare:
ing. Victoria PL
 Ă
E
Ş
U
 
Ş
ef de proiect:
ing. Mihaela GEORGESCU
 
Elaboratori:
ing. Moses DRIMER
 
ing. Mihaela GEORGESCU
 
 Avizat de:
 
DIREC
Ţ
IA GENERAL
 Ă
TEHNIC
 Ă
- MTCT
 
Director general:
ing. Ion ST
 Ă
NESCU
 
Ş
ef serviciu:
ing. Octavian M
 Ă
NOIU
 
Responsabil de tem
ă
:
ing. Ligia FORSEA
 
152
 
CUPRINS
 
1.
 
GENERALIT
ĂŢ
I ...................................................................... 1552.
 
DETERMINAREA REZISTEN
Ţ
ELOR TERMICEUNIDIREC
Ţ
IONALE ............................................................ 160
 
3. DETERMINAREA REZISTEN
Ţ
ELOR TERMICE
 
CORECTATE ......................................................................... 175
 
4. DETERMINAREA REZISTEN
Ţ
EI TERMICE MEDII
 
A ANVELOPEI
Ş
I A COEFICIENTULUI GLOBAL
 
DE IZOLARE TERMIC
Ă
..................................................... 194
 
5. EVALUAREA COMPORT
Ă
RII ELEMENTELOR DE
 
CONSTRUC
Ţ
IE PERIMETRALE LA FENOMENUL
 
DE CONDENS SUPERFICIAL ............................................. 199
 
6. EVALUAREA COMPORT
Ă
RII ELEMENTELOR DE
 
CONSTRUC
Ţ
IE PERIMETRALE LA DIFUZIAVAPORILOR DE AP
Ă
........................................................... 207
 
7. EVALUAREA STABILIT
ĂŢ
II TERMICE A
 
ELEMENTELOR DE CONSTRUC
Ţ
IE PERIMETRALE
 
Ş
I A ÎNC
Ă
PERILOR ............................................................... 209
 153
 
ANEXE
 
Anexa Al,
- Solu
ţ
ii practice la cl
ă
dirile existente ................ 215
 
Anexa
A2. - Coeficien
ţ
i de reducere r,
ş
i
2 .......................................
235
 
Anexa A3,
-Coeficien
ţ
i liniari de transfer termic
.............. 253
 
Anexa A4.
- Aportul de c
ă
ldur 
ă
în subsolul neînc
ă
lzit, provenit de la conductele de instala
ţ
ii termice
 
care trec prin subsol .......................................... 270
 
Anexa A5.
- Aportul de c
ă
ldur 
ă
în podul neînc
ă
lzit
 
 provenit din radia
ţ
ia solar 
ă
prin suprafa
ţ
a opac
ă
 
a învelitorii ........................................................ 272
 154
NORMATIV PRIVIND STABILIREA
 
PERFORMAN
Ţ
ELOR TERMO-HIGRO-
 
ENERGETICE ALE ANVELOPEI Indicativ NP 060-02
 
CL
Ă
DIRILOR DE LOCUIT EXISTENTE ÎN
 
VEDEREA REABILIT
Ă
RII LOR TERMICE
 
 ______________________________________________ 
1. GENERALIT
ĂŢ
I
 
1.1. Obiect
ş
i domeniu de aplicare
 
Prezentul normativ cuprinde prevederi referitoare la particularit
ăţ
ile calculului higro-termic al elementelor de construc
ţ
ie perimetrale ale cl
ă
dirilor de locuit existente, ce urmeaz
ă
s
ă
fie supusereabilit
ă
rii
ş
i moderniz
ă
rii termice.
 
Sunt specificate toate etapele care trebuie parcurse, precum
ş
iverific
ă
rile specifice necesare în procesul de stabilire a unei diagnozetermo-energetice a anvelopei unei cl
ă
diri de locuit.
 
Prevederile Normativului se aplic
ă
la toate tipurile de cl
ă
diride locuit:
 
-
 
cl
ă
diri de locuit individuale (case unifamiliale, cuplate sauîn
ş
iruite, tip duplex
ş
.a.);-
 
cl
ă
diri de locuit cu mai multe apartamente;-
 
c
ă
mine
ş
i internate;-
 
unit
ăţ
i de cazare
 
din hoteluri
ş
i moteluri,
ş
. a.În mod orientativ prevederile din prezentul Normativ pot fiutilizate
ş
i la alte categorii de cl
ă
diri.
 Elaborat de: Aprobat de: MINISTRULINSTITUTUL DE PROIECTARE, TRANSPORTURILOR,CERCETARE
Ş
I TEHNIC
Ă
DE CALCUL CONSTRUC
Ţ
IILOR 
Ş
IÎN CONSTRUC
Ţ
II - I.P.C.T. S.A. TURISMULUI, cu ordinulBucure
ş
ti nr. 933 din 02.07.2002155

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->