Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Παρακαταθήκη • Ιούλιος - Αύγουστος 2007, τ. 55

Παρακαταθήκη • Ιούλιος - Αύγουστος 2007, τ. 55

Ratings: (0)|Views: 14 |Likes:

More info:

Published by: Ἀρχονταρίκιον on Jan 10, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
≠Ù·Ó ı¿ ÎÚ·ÙÄÙ ÛÙ¿ ¯¤ÚÈ· Û·˜ Ùfi ÙÂܯԘ·éÙfi, ì ·ÙÚ›‰· Ì·˜ ı¿ ö¯ÂÈ ÌÈ¿ Ó¤· ΢-‚¤ÚÓËÛË, Ô‡ ı¿ ÚÔ·„ÂÈ àfi Ù›˜ âÎÏÔ-Á¤˜ Ùɘ 16˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. Eé¯fiÌÂı· ï Ï·fi˜ Ó¿ÛÙ›ÏÂÈ ÛÙ‹ BÔ˘Ï‹ ¬ÛÔ Ùfi ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂ-ÚÔ˘˜ ñÔ„ËÊ›Ô˘˜, Ô‡ à¤‰ÂÈÍ·Ó ¬ÙÈ àÁ·ÔÜÓÙ‹Ó \EÎÎÏËÛ›· η› Ù‹Ó ¶·ÙÚ›‰·, œÛÙ ӿ âÚÁ·-ÛıÔÜÓ ÁÈ¿ Ùfi ηÏfi ÙÔÜ ÙfiÔ˘.AéÙfi Ô‡ ı¿ ı¤Ï·Ì âÌÂÖ˜ ·éÙ‹ Ù‹ ÛÙÈÁ̋η› àfi ·éÙ‹ Ù‹ ı¤ÛË Ó¿ Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘ÌÂ, ÂrÓ·È ì«öÎÚËÍË àÓıÚˆÈĘ», ¬ˆ˜ âÈÙ˘¯á˜ ¯·Ú·-ÎÙËÚ›ÛıËÎÂ, Ô‡ Âú‰·Ì ¬ÏÔÈ âÍ àÊÔÚÌɘ ÙáÓηٷÛÙÚÔÊÈÎáÓ ˘Úη˚áÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ‹Ó ¶ÂÏÔ-fiÓÓËÛÔ ÛÙ¿ Ù¤ÏË AéÁÔ‡ÛÙÔ˘.^YËÚÂۛ˜ ÙÔÜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ η› ÙÔÜ å‰ÈˆÙÈÎÔÜÙÔ̤ˆ˜, ‰ÉÌÔÈ, ÙÚ¿Â˙˜, êÏÔ› ôÓıÚˆÔÈ –·éÙԛ̿ÏÈÛÙ· Ôî ÙÂÏÂ˘Ù·ÖÔÈ àfi Ùfi ñÛÙ¤ÚËÌ¿ ÙÔ˘˜ Û¤ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ– öÛÂ˘Û·Ó ·éıfiÚÌËÙ·, ̤οı ÙÚfiÔ, Ó¿ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ‡˜ ˘ÚÔÏ‹ÎÙÔ˘˜.M¤ Ù¿ Ì¿ÙÈ· Ì·˜ Âú‰·Ì àÓ·ÎÔ›ÓˆÛË Û¤ ÎÂÓÙÚÈÎfiÂÚ›ÙÂÚÔ ÛÙ‹Ó \Aı‹Ó·, Ô‡ öÏÂÁ ¬ÙÈ Ôî ÂåÛÚ¿-ÍÂȘ Ùɘ ì̤ڷ˜ âΛӢ ı¿ ‰ÈÂÙ›ıÂÓÙÔ ÁÈ¿ ÙÔ‡˜˘ÚÔ·ıÂÖ˜.T¿ âÁÎÏËÌ·ÙÈο ¯¤ÚÈ· Í¤ÓˆÓ Ú·ÎÙfiÚˆÓ Î·›ÙáÓ â‰á Û˘ÓÂÚÁ·ÙáÓ ÙÔ˘˜, Ô‡ ïˆÛ‰‹ÔÙÂö‚·Ï·Ó Ù›˜ ʈÙȤ˜, ‰¤Ó Ê·ÓÙ¿˙ÔÓÙ·Ó ¬ÙÈ ì ‰Ô-ÎÈÌ·Û›· ·éÙ‹ ı¿ ö‰ÈÓÂ Ù‹Ó ÂéηÈÚ›· ÛÙÔ‡˜ ≠EÏÏË-Ó˜ Ó¿ ʤÚÔ˘Ó ÛÙ‹Ó âÈÊ¿ÓÂÈ· ÙfiÓ Î·Ïfi ë·˘ÙfiÙÔ˘˜. Tfi ÊÈÏfiÙÈÌÔ, ì àÏÏËÏÂÁÁ‡Ë, ì àÓıÚˆÈ¿âΉËÏÒıËÎ·Ó ·éıfiÚÌËÙ· Û¤ ¬ÏÔ Ùfi ÌÂÁ·ÏÂÖÔ
oø TÈÌfiıÂÂ, ÙcÓ ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎËÓ Ê‡Ï·ÍÔÓ, âÎÙÚÂfiÌÂÓÔ˜ Ùa˜ ‚‚‹ÏÔ˘˜ ÎÂÓÔʈӛ·˜ ηd àÓÙÈı¤ÛÂȘ Ùɘ „¢‰ˆÓ‡ÌÔ˘ ÁÓÒÛˆ˜, ≥Ó ÙÈÓ˜ â·ÁÁÂÏÏfiÌÂÓÔÈ ÂÚd ÙcÓ ›ÛÙÈÓ äÛÙfi¯ËÛ·Ó (Aã TÈÌ. Çã 20-21) 
¢IMHNIAIA EK¢O™I™ TOY OMøNYMOY ™Y§§O°OY?IOY§IO™ – AY°OY™TO™ 2007?TEYXO™ 55
EKPH•H AN£Pø¶IA™
O
¶EPIEXOMENA
òEÎÚËÍË àÓıÚˆÈĘ ..................................................................................................ÛÂÏ.1^H ¶·Ó·Á›· Ùɘ âÓÙ·ÙÈÎɘ .........................................................................................ÛÂÏ.2^HàÌÔÈ‚·›· àÓ·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔÜ ‚·Ù›ÛÌ·ÙÔ˜ ...........................................................ÛÂÏ.4\AÓ·›ÚÂÛȘ ÙáÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙÔÜ Î. \Iˆ¿ÓÓÔ˘ ¶·Ï·ÈÙÛ¿ÎË ............................................ÛÂÏ.6\EÈÛÙÔÏ‹- \A¿ÓÙËÛË ..............................................................................................ÛÂÏ.13òAÔ„Ë .......................................................................................................................ÛÂÏ.14\EÈÛÙÔϤ˜ \AÓ·ÁÓˆÛÙáÓ ..........................................................................................ÛÂÏ.16E剋ÛÂȘ η› Û¯fiÏÈ· ...................................................................................................ÛÂÏ.18
 
TfiÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ \AÚ›ÏË ñÔ‚Ï‹ıËη Û¤ ÌÈ¿Ôχ ÛÔ‚·Ú‹ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ â¤Ì‚·ÛË. XÚÂÈ¿-ÛÙËΠÛÙ‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó¿ ·Ú·Ì›ӈ ÁÈ¿ Ï›ÁÔ ÛÙ‹ÌÔÓ¿‰· âÓÙ·ÙÈÎɘ ÓÔÛËÏ›·˜ ÙÔÜ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ.¢¤Ó ͤڈ fiÛÔÈ ö¯Ô˘Ó Ù‹Ó âÌÂÈÚ›· ÓÔÛË-Ï›·˜ Û¤ ÌÈ¿ Ù¤ÙÔÈ· ÌÔÓ¿‰·! M¤ Û˘Ó¯‹ å·ÙÚÈ-΋ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË, ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û¤ ≤Ó· ¯áÚÔàÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔ ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ ôÏÏÔ˘˜, âÎÙfi˜ àfi Ùfi å·-ÙÚÈÎfi η› Ùfi ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi. °È¿ Ô-χ Ï›ÁÔ ¯ÚfiÓÔ, ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Ù‹ ̤ڷ, âÈÙÚ¤ÔÓÙ·ÈοÔȘ âÈÛΤ„ÂȘ.™’ ·éÙ¤˜ Ù›˜ Û˘ÓıÉΘ âÎÂÖÓÔ˜ Ô‡ ÓÔÛËχ-ÂÙ·È, ¬ˆ˜ ÂrÓ·È Ê˘ÛÈÎfi, ‰È·Î·Ù¤¯ÂÙ·È àfi ≤Ó·öÓÙÔÓÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· àÔÌfiÓˆÛ˘. MÂÚÈΤ˜ ÊÔ-Ú¤˜ ÙfiÓ ÏËÌÌ˘Ú›˙ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ì ·úÛıËÛË ÙɘâÁηٿÏÂȄ˘. ErÓ·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó¿ ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈηÓ›˜ ̤ ÏfiÁÈ· ·éÙ¿ Ù¿ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. ™Ù›˜àÙ¤ÏÂȈÙ˜ zÚ˜ Ùɘ ÌÔÓ·ÍÈĘ, ÔÏϤ˜ ÛΤ„ÂȘηٷÎχ˙Ô˘Ó Ùfi Ì˘·Ïfi ÙÔÜ àÚÚÒÛÙÔ˘ η› ο-ÔÈ· âÚˆÙ‹Ì·Ù· ÙfiÓ à·Û¯ÔÏÔÜÓ.¶Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ı¿ Í·Ó¿ÊÂÚÓ· ·éÙ‹ Ù‹ ÛÙÈÁ-Ì‹ ÛÙfi ÓÔÜ ÌÔ˘ Ù›˜ ÛΤ„ÂȘ η› Ù¿ âÚˆÙ‹Ì·Ù·,Ô‡ ̤ ‰È·Î·ÙÂÖ¯·Ó ¬ÏÔ ·éÙfi Ùfi ‰È¿ÛÙËÌ·.≠EÓ· ÂrÓ·È ‚¤‚·ÈÔ: ì öÓÙÔÓË ·úÛıËÛË Ùɘ ÌÔ-Ó·ÍÈĘ Ô‡ Âr¯Â ηٷϿ‚ÂÈ Ù‹ ÛΤ„Ë ÌÔ˘ η›Ù·Ï¿ÓÈ˙Â Ù‹Ó „˘¯‹ ÌÔ˘.¶ÚÔÛ¿ıËÛ· Ó¿ ‰È·ÙËÚ‹Ûˆ Ù‹Ó â·Ê‹ ÌÔ˘Ì¤ Ù‹ ˙ˆ‹, ͷӷʤÚÓÔÓÙ·˜ ÛÙfi ÓÔÜ ÌÔ˘ ùÌÔÚ-ʘ ÛÙÈÁ̤˜ àfi Ù¿ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ^HÚÔÛ¿ıÂÈ· οÙÈ à¤‰ˆÛ ÛÙ‹Ó àÚ¯‹. ≠YÛÙÂÚ·¬Ìˆ˜ àfi Ï›ÁÔ Ì¤ η٤ÎÏ˘Û ¿ÏÈ Ùfi Û˘Ó·›ÛıËÌ·Ùɘ ÌÔÓ·ÍÈĘ η› Ùɘ âÁηٿÏÂȄ˘.≠Oˆ˜ õÌÔ˘Ó Í·ψ̤ÓÔ˜ ÛÙfi ÎÚ‚¿ÙÈ, ÎÔÈ-Ù¿˙ÔÓÙ·˜ ۯ‰fiÓ ¿ÓÙÔÙ Ùfi Ù·‚¿ÓÈ ÙÔÜ ‰ˆÌ·-Ù›Ô˘, ôÚ¯ÈÛ· Ó¿ ÂÚÈʤڈ Ùfi ‚ϤÌÌ· ÌÔ˘ Á‡Úˆ-ÙÚÈÁ‡Úˆ. K·› Í·ÊÓÈο àÓ·Î¿Ï˘„· ÛÙfiÓ à¤-Ó·ÓÙÈ ÙÔÖ¯Ô, ÛÙ‹Ó â¿Óˆ àÚÈÛÙÂÚ‹ ÁˆÓ›· ÙÔ˘,ÌÈ¿ ÂåÎfiÓ· Ùɘ ¶·Ó·Á›·˜ Ô‡ ÛÙ‹Ó àÁηÏÈ¿ Ù˘ÎÚ·ÙÔÜÛ ÙfiÓ XÚÈÛÙfi. K¿ÔÈÔ˜ ηÏfi˜ ôÓıÚˆ-Ô˜ Ù‹Ó Âr¯Â ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ âÎÂÖ.\Afi Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹ ·éÙ‹ ì ¶·Ó·Á›· Ì·˜ öÁÈÓ ìÛ˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÌÔ˘. AéÙ‹ ì êÏÉ ÂåÎfiÓ·, Ô‡ ‰¤ÓÂr¯Â å‰È·›ÙÂÚË Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ àÍ›·, qÙ·Ó ÌÈ¿ fiÚ-Ù· Ô‡ ̤ ÁËÛ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ‹Ó ¶·Ó·Á›·. K·-Ù·ÓfiËÛ· ηÏÏ›ÙÂÚ· ÙfiÙ ٛ ¿ÂÈ Ó¿ ÂÖ ¬ÙÈ «ìÙÈÌ‹ Ùɘ ÂåÎfiÓÔ˜ â› Ùfi ÚˆÙfiÙ˘ÔÓ ‰È·‚·›ÓÂÈ»,¬ˆ˜ ϤÓ Ôî ¶·Ù¤Ú˜ Ùɘ \EÎÎÏËÛ›·˜ Ì·˜.™˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·, ÛΤ„ÂȘ, àÁˆÓ›Â˜ ÌÔ˘ öÁÈÓ·ÓàÓÙÈΛÌÂÓÔ âÎÌ˘ÛÙËÚ‡ÛÂÒÓ ÌÔ˘ ÛÙ‹Ó ¶·Ó·-Á›·. \EΛÓË Ê·ÈÓfiÙ·Ó Ò˜ ̤ ôÎÔ˘ÁÂ. º˘ÛÈο‰¤Ó ÌÔÜ ÌÈÏÔÜÛÂ, ö‰ÂȯÓ ¬Ìˆ˜ ¬ÙÈ Î·Ù·ÓÔÔÜÛÂÙ‹Ó àÁˆÓ›· ÌÔ˘. òEÙÛÈ ÌÈ¿ àÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Á·Ï‹-
H ¶ANA°IA TH™ ENTATIKH™: MIA •EXøPI™TH EM¶EIPIA
ÙÔÜ Eé·ÁÁ¤ÏÔ˘ KÚÔ˘ÛÙ·Ï¿ÎË,âÈÙ›ÌÔ˘ ÂåÛ·ÁÁÂϤˆ˜ ÙÔÜ \AÚ›Ԣ ¶¿ÁÔ˘*
ÙÔ˘˜, ÁÈ¿ Ó¿ àÔ‰ÂȯıÂÖ ÁÈ¿ ôÏÏË ÌÈ¿ ÊÔÚ¿, ¬ÙÈÙ¿ ÙËÏÂÛÎÔ˘›‰È· ÚÔÛ·ıÔÜÓ Ó¿ ‰È·ÛÙÚ¤„Ô˘ÓÙ‹ ʇÛË ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ, ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÌÈ¿ ÂåÎÔ-ÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ô‡ â͢ËÚÂÙÂÖ Ù¿ Û˘Ì-ʤÚÔÓÙ· ÛÎÔÙÂÈÓáÓ Î¤ÓÙÚˆÓ.Tfi ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔÓ ÂrÓ·È, ·éÙfi˜ ï «Î·Ïfi˜ ë·˘-Ùfi˜» Ó¿ Ì‹Ó âΉËÏÒÓÂÙ·È ÌfiÓÔ Û¤ ïÚȷΤ˜ η-Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ, àÏÏ¿ Ó¿ Á›ÓÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ú·ÁÌ·-ÙÈÎfiÙËÙ·, Ô‡ ı¿ àÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜ η›Ù‹Ó ÎÔÈÓˆÓ›·.H ™YNTAKTIKH E¶ITPO¶H
2

¶APAKATA£HKH
AP
. 55
* ^O Eé¿ÁÁÂÏÔ˜ KÚÔ˘ÛÙ·Ï¿Î˘ âÎÔÈÌ‹ıË âÓ K˘Ú›ˇ ˆ ÛÙ›˜ àÚ¯¤˜ AéÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2007. Tfi ΛÌÂÓfi ÙÔ˘ ·éÙfiâÁÚ¿ÊË Ù‹Ó ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔÜ 2007.
 
3
IOY§IO™-AY°OY™TO™ 2007

Ó˘ η› äÚÂÌ›·˜ âÈÎÚ¿ÙËÛ ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ η› àÓÂ-·›ÛıËÙ· ÛÙ‹Ó ÙÚÈ΢ÌÈṲ̂ÓË „˘¯‹ ÌÔ˘.Oî àÙ¤ÏÂȈÙ˜ zÚ˜ Ùɘ ·Ú·ÌÔÓɘ ÌÔ˘ ÛÙ‹ÓâÓÙ·ÙÈ΋ ö·„·Ó Ó¿ ÂrÓ·È È¿ âÊÈ·ÏÙÈΤ˜. Er¯·Ù‹Ó ·úÛıËÛË Ò˜ οÔÈÔ˜, Ô‡ ̤ àÁ·ÔÜÛÂÔχ, ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ‰›Ï· ÌÔ˘. òEÓÔȈı· Ùfi ˙ÂÛÙfi¯¿‰È àfi Ùfi ¯¤ÚÈ ëÓfi˜ ‰ÈÎÔÜ ÌÔ˘ àÓıÚÒÔ˘, ÛÙfiÍÂÚfi η› ÊÏÂÁfiÌÂÓÔ àfi ÙfiÓ ˘ÚÂÙfi ̤وfiÌÔ˘.TÒÚ· Ì·ÎÚÈ¿ àfi Ù‹ ‰ÔÎÈÌ·Û›· Ô‡ ÙfiÙ ¤-Ú·Û·, ͷӷʤÚÓˆ ̤ Û˘ÁΛÓËÛË ÛÙfi ÓÔÜ ÌÔ˘âÎÂÖÓ˜ Ù›˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ùɘ âÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÌÔ˘ ̤ Ù‹Ó¶·Ó·Á›· Ì·˜.AéÙ‹ ì âÈÎÔÈÓˆÓ›·, ηıÒ˜ Ù‹Ó àÓ·ÔÏá,̤ οÓÂÈ Ó¿ ı˘ÌÄÌ·È Ì¤ Û˘ÁΛÓËÛË Î¿ÔȘôÏϘ, àÓ¿ÏÔÁ˜, ÛÙÈÁ̤˜. TfiÙ Ô‡ ÚÔÛ·ÓË-Û· Ù‹Ó ÂåÎfiÓ· ÙÔÜ òAÍÈfiÓ \EÛÙÈÓ ÛÙfi ¶ÚˆÙ¿ÙÔÙÔÜ ^AÁ›Ô˘ òOÚÔ˘˜ õ Ùɘ ¶·Ó·Á›·˜ ™Ô˘ÌÂÏÄÛÙfi B¤ÚÌÈÔ, Ùɘ MÂÁ·Ïfi¯·Ú˘ ÛÙ‹Ó TÉÓÔ, Ùɘ^EηÙÔÓÙ·˘ÏÈ·Óɘ ÛÙ‹Ó ¶¿ÚÔ, Ùɘ ¶·Ó·Á›·˜ÙÔÜ MÂÁ¿ÏÔ˘ ™ËÏ·›Ô˘ ÛÙ¿ K·Ï¿‚Ú˘Ù·, Ùɘ¶·Ó·Á›·˜ ÙÔÜ K‡ÎÎÔ˘ ÛÙ‹Ó K‡ÚÔ, Ùɘ ¶·Ó·-Á›·˜ Ùɘ ^IÂÚÔÛÔÏ˘Ì›ÙÈÛ·˜ ÛÙ¿ ^IÂÚÔÛfiÏ˘Ì·, Ùɘ¶·Ó·Á›·˜ ‚ÔËı›·˜ ÛÙ‹ X›Ô.Oî àÓ·ÌÓ‹ÛÂȘ ·éÙ¤˜, àÏÏ¿ å‰È·›ÙÂÚ· ì âÌÂÈ-Ú›· ÌÔ˘ àfi Ù‹Ó ¶·Ó·Á›· Ùɘ âÓÙ·ÙÈÎɘ, ·åÛı¿-ÓÔÌ·È Ò˜ ̤ ö¯Ô˘Ó Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÛÙÂÓ¿ ̤ Ù‹Ó ÂåÎfi-Ó· Ùɘ ¶·Ó·Á›·˜. òEÙÛÈ ÙÒÚ· ÌÔÚá Ó¿ ÓÔÈÒ-Ûˆ ηÏÏ›ÙÂÚ· ÁÈ·Ù› ÙfiÛÔ ÔÏÏÔ› ôÓıÚˆÔÈ, Û¤‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ Ùɘ ˙ˆÉ˜ ÙÔ˘˜, ÛÙ‹Ó ¶·Ó·-Á›· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó Î·› ·éÙ‹Ó âÈηÏÔÜÓÙ·È, ÚÔ-Û¢¯fiÌÂÓÔÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ‹Ó ÂåÎfiÓ· Ù˘. K·Ù·Ï·-‚·›Óˆ ÙÒÚ· ÙfiÓ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË Ô‡, ¬Ù·Ó ÙfiÓâÁη٤ÏÂÈ„·Ó Ôî Û‡ÓÙÚÔÊÔ› ÙÔ˘, ÛÙ‹Ó ¶·Ó·Á›·ÚÔÛ¤Ê˘Á η› ÚÔÛ¢¯‹ıËΠÛÙfi Èfi ÎÔÓÙÈÓfiâÚËÌÔÎÎÏ‹ÛÈ.BÈÒÓÔÓÙ·˜ ¬Ï· ·éÙ¿, ÂåÏÈÎÚÈÓ¿ η› ̤ ¬ÏËÌÔ˘ Ù‹Ó àÁ¿Ë, ‰¤Ó ÌÔÚá Ó¿ ηٷÓÔ‹Ûˆ á˜ñÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È àfi οÔÈÔ˘˜, àÍÈfiÏÔÁÔ˘˜ ÓÔ-ÌÈÎÔ‡˜, ¬ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó¿ ηÙ‚¿ÛÔ˘Ì ٛ˜ ÂåÎfiÓ˜àfi ÙÔ‡˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÁÈ¿ ÙfiÓ ÏfiÁÔ ¬ÙÈÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ù‹ ıÚËÛ΢ÙÈ΋ âÏ¢ıÂÚ›· ο-ÔÈˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙáÓ Ì·˜, Ô‡ ÂrÓ·È ôÈÛÙÔÈ õàÏÏfiıÚËÛÎÔÈ. K·Ó¤Ó·˜ Ì·˜ ‰¤Ó ÓÔÌ›˙ˆ Ò˜àÌÊÈÛ‚ËÙÂÖ Ù‹ ıÚËÛ΢ÙÈ΋ âÏ¢ıÂÚ›· ÙÔÜ ïÔÈ-Ô˘‰‹ÔÙÂ. \A‰˘Ó·Ùá Ó¿ Ê·ÓÙ·ÛÙá ¬ÙÈ ÌÔÚÂÖÓ¿ ñ¿Ú¯ÂÈ ôÓıÚˆÔ˜ ÏÔÁÈÎfi˜, Ô‡ Ó¿ ı¤ÏÂÈ Ó¿âÈ‚¿ÏÂÈ ÛÙfiÓ ôÏÏÔÓ Ù›˜ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ıÚËÛ΢ÙÈ-Τ˜ àfi„ÂȘ. ^H ıÚËÛ΢ÙÈ΋ âÏ¢ıÂÚ›· ÂrÓ·È≤Ó· ıÂÌÂÏÈá‰Â˜ ‰Èη›ˆÌ· àfiÏ˘Ù· Û‚·ÛÙfi Û¤ÌÈ¿ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ^H ›ÛÙË õ ì àÈ-ÛÙ›· ‰¤Ó ·‡ÂÈ Ó¿ ÂrÓ·È ·éÛÙËÚ¿ ÚÔÛˆÈ΋ñfiıÂÛË ÙÔÜ Î·ıÂÓfi˜. £¿ qÙ·Ó ¬Ìˆ˜ à‰È·ÓfiË-ÙÔ Ó¿ ÊÙ¿Ó·Ì ÛÙfi ôÏÏÔ ôÎÚÔ Î·› öÙÛÈ Ó¿ Ê·Ï-Îȉ‡·Ì àÓÙÈı¤Ùˆ˜ Ù‹ ıÚËÛ΢ÙÈ΋ âÏ¢ıÂÚ›·ÙáÓ ôÏÏˆÓ ÔÏÈÙáÓ.¢¤Ó àÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÌ·È, ᘠì ≈·ÚÍË ÙáÓ ıÚË-Û΢ÙÈÎáÓ Û˘Ì‚fiÏˆÓ ÌÔÚÂÖ, ·éÙ‹ ηı·˘Ù‹,Ó¿ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ Ù‹ ıÚËÛ΢ÙÈ΋ âÏ¢ıÂÚ›· âΛ-ÓˆÓ Ô‡ ö¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÈÛÙ‡ˆ õ ‰¤Ó È-ÛÙÂ‡Ô˘Ó Û¤ Ù›ÔÙ·. ¢¤Ó ÓÔÌ›˙ˆ Ò˜ ı¤ÏÂÈ Î·-Ó›˜ Ó¿ ÙÔ‡˜ âÈ‚¿ÏÂÈ Ó¿ Û‚·ÛÙÔÜÓ Ù¿ ۇ̂Ô-Ï· ·éÙ¿, ÔûÙ ӿ Á›ÓÔ˘Ó ç·‰Ô› ÌÈĘ Û˘ÁÎÂ-ÎÚÈ̤Ó˘ ıÚËÛΛ·˜.òAÏψÛÙ Ôî Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÔ› õ Ôî ‰ÈÂıÓÂÖ˜ η-ÓfiÓ˜ Ô‡ ıÂÛ›˙Ô˘Ó Ù‹ ıÚËÛ΢ÙÈ΋ âÏ¢ıÂ-Ú›·, ‰¤Ó ÌÔÚÂÖ, ηٿ ᘠöÏÂÁ ï \AÚÈÛÙfi‚Ô˘-ÏÔ˜ M¿ÓÂÛ˘, Ó¿ ëÚÌËÓ‡ÔÓÙ·È âÚ‹ÌËÓ Ùɘ ÎÔÈ-ÓˆÓÈÎɘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. \EÎÙfi˜ η› ôÓ Î¿-ÔÈÔÈ, ¯ˆÚ›˜ Ó¿ ÌĘ âÚˆÙ‹ÛÔ˘Ó, ı¤ÏÔ˘Ó «Ó¿ ÌĘâÈ‚¿ÏÔ˘Ó» (ÓÙ¤ η› ηϿ) «Ó¿ ıˆÚÔÜÌ ôÍÈÔÏfiÁÔ˘ ÌfiÓÔ ¬,ÙÈ ÂrÓ·È âÊ¿ÌÈÏÏÔ ÙáÓ ÂéÚˆ·˚ÎáÓ»,¬ˆ˜ Ùfi Û·Ù›ÚÈ˙ ï TÛ·ÚÔ‡¯Ë˜ η› Ùfi âÈÛË-Ì·›ÓÂÈ ï °È·ÓÓ·ÚĘ.^H âÌÂÈÚ›· ÌÔ˘ àfi Ù‹ ÌÔÓ¿‰· âÓÙ·ÙÈÎɘÓÔÛËÏ›·˜, ̤ ö¯ÂÈ Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÛÙÂÓ¿ ̤ Ù‹Ó ÂåÎfi-Ó· Ùɘ ¶·Ó·Á›·˜. ™¿Ó ≤Ó·˜ êÏfi˜ ÔÏ›Ù˘, ¬ˆ˜¬ÏÔÈ Ôî ôÏÏÔÈ, ‰ÈηÈÔÜÌ·È –ÓÔÌ›˙ˆ– Ó¿ ö¯ˆ η›Ó¿ àÓ·ÚÙá (ηْ 剛·Ó õ η› ‰ËÌfiÛÈ·) Ù›˜ ÂåÎfi-Ó˜ Ùɘ \EÎÎÏËÛ›·˜ ÌÔ˘. K·› Ì¤Ûˇˆ ·éÙáÓ Ó¿àÓ¿ÁÔÌ·È ÛÙ¿ ÂåÎÔÓÈ˙fiÌÂÓ· Û’ ·éÙ¤˜ îÂÚ¿ Úfi-Ûˆ·. XˆÚ›˜ Ó¿ ̤ ‰È·Î·Ù¤¯ÂÈ ïÔÈÔÛ‰‹ÔÙÂÊ·Ó·ÙÈÛÌfi˜, ‰¤Ó ı¿ âÈÙÚ¤„ˆ Ó¿ ÌÔÜ Ê·ÏÎÈ-‰Â‡ÛÔ˘Ó Ùfi ‰Èη›ˆÌ¿ ÌÔ˘ ·éÙfi, Ô‡ Ùfi ‚›ˆÛ·ñfi ÙÚ·ÁÈΤ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ.£¿ ·Ú·Î·ÏÔÜÛ· ¬ÛÔ˘˜ ÛΤÙÔÓÙ·È ‰È·ÊÔ-ÚÂÙÈο, η› ÙáÓ ïÔ›ˆÓ Ù›˜ 剤˜ àfiÏ˘Ù· Û¤-‚ÔÌ·È, Ó¿ ÛÎÂÊıÔÜÓ Ù¿ Ú¿ÁÌ·Ù· η› ̤ ·éÙ‹Ù‹Ó çÙÈ΋ ÁˆÓ›·. TÔ‡˜ Âû¯ÔÌ·È ÂåÏÈÎÚÈÓ¿ η›ïÏfi„˘¯·, Ó¿ Ì‹Ó ö¯Ô˘Ó ÔÙ¤ ÙÔ˘˜ Ù‹ ‰È΋ ÌÔ˘âÌÂÈÚ›· Ùɘ ÌÔÓ¿‰·˜ âÓÙ·ÙÈÎɘ ÓÔÛËÏ›·˜.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->