Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Venetia 1964 Romanian

Venetia 1964 Romanian

Ratings: (0)|Views: 37|Likes:
Published by IFpj

More info:

Published by: IFpj on Jul 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2013

pdf

text

original

 
translatedm
ICOMOS National Committee using this version:
Romania/Roumanie
 
Purtatoare a unui mesaj spiritual al trecutului, operelemonumentale ale popoare1or ramin, în zilele noastre,marturia vie a tradit;iilor loc ~lare. Umanitatea, care pe zice trece ctevine tot mai con$tienta de unitatea valorilorumane, le consi.dera patrimoniu comun ~i se socote~tesolidar responsabila de salvarea lor fa~a de generat;iileviitoare. F:a are datoria de .3 le transmite urma~ilor cutoata bogata lor autenti~itate.Este deci esen~ial ca pr.incipiile conducatoare aleconservarii $i restaurari.i monumentelor sa fie trasate încomun ~i formulate pe plan interna~ional, lasînd totu$ifiecarei nat;iuni grija de c: asigura aplicarea lor în cadrulpropriei culturi ~i conform tradi~iilor proprii.Dînd o prima [orma acestor principii fundamentale, Carta dela Atena clin anul 1931 a contribuit la dezvoltarea uneivaste mj.sciiri .internationale, care s-a tradus, mai ales,prin documente na~ionale, prin activitatea UNESCO-ului ~iprin crearea de .catre acesta din urma a CentruluiInternational de Studii pentru .conservarea ~i restaurareabunurilor culturale. Sensibilitatea ~i spiritul critic seîndreapta spre probleme cl.in ce in ce mai complexe ~i mainuan~ate; pare sa fi venit momentul ca principiile Carteisa fie revizuite în vederea adîncirii lor si làrgiriieficientei lor într-un nou document.In consecin~a, al II-1ea Congres Interna~ional alarhitec~ilor si tehnicienilor de monumente istoriceîntrunit la Vene~ia între 25 si 31 mai 1964 -a aprobaturmc3torul text:DEFINJTII
ARTICOLUL 1[.jot.iunea (le monument j~tori.c cuprinde atît creatiaarhitecturCIl,3 i.zol.,tci cît. !:;i asezarea urbanà 5au ruralacare ;3duce marturia unei. civi lizatii anumite. , a uneievolutii semnificative ~,.'11 ."1 l1nui eveniment jstoric. Ea seextinde nu numai ?suP["(", mari lor crea1;ii c i ~i asupraoperelor mod~ste ç3re ùtl C"ilp~ta.t cu trecerea timpului osemni[ic~tie culturala.ARTICOLUL 2Conserva rea $ j res tau r.31..e;) monumen te] or cons tituie odisci.plin;,' c.~r~ face ,3P~1 1;:] toate ~tiint;ele si la toatemijloacelc tehnice putînd contribui la .c;tudiul ~i salvarea.p'atrimoniullJi monumental.
174
 
SCOPARTICOLUL 3Conservarea 5i restaur~re,') monumentelor are ca scop atîtsalvar:ea oper:ei oe art5 cît si ;jceea a marturil?r istorice.CONSERVAREARTICOLUL 4Conservarea monumentel/)r Impune in primul rind permanentalor întret;inere.
ARTICOLUL SConSeCVaLea monumentelor Aste intotdeauna favorizatadeafectarea loc unei r:uncÇii utjle .c;ociet(lt;:.i.i; o astfel defoJo.c;int;:a este d~ci de dOL,it, cu condi,1;ia însa d~ a ,nuschimba o["df)nant;a s~u rleçor()tia edificiilor. Deci, înaceste 1. mj te tLebuj-e g" concepem $'i sa autoriz'àmarnenajaril~ impuse de f'volut;i;:1 cerin\;elor viet;ii de toa-t.ez.i-lele.
ARTICOLUL 6COn5erVare(l unui rnonumE'nt jmpl i.ca ~i pe aceea a cadruluicorespunz.'itol:". cînd c~(}ruJ. !.:r,1(lit;.ionJal maj exista, acelatrebuie conservat si orice construct;ie noua, bricedistrugere $j orice -3menajare ce ar puteà alteraraporturile de volum $i culoare trebuie interzise.ARTlcOLUL 7J"'onumentul este inseparabillegClt atît de epoca istorica.acareimarturie este, cît $i de cadrul ce-l înconjoarà.In consecint;~ mutarea unC?i p.;rt;i sau a între:gului monume:ntnu poate fi r>ermisà r1ec.i t în cazul cind salvareamonumentului impune aceastà mutare, saù cînd motive deinteres nat:ional sau intet"nat;.ional o justifica. ;ARTICOLUL 8Elementele de sculpturd, ri'?; piclurà sau 'de oecora:1;ie ce fàc'parte integrant.3 ùin monl)m'?nt n~ pot fi separate dedît in,ca zu l cin(1 aceas ta es tc' s i n'lu ra cale de a le asigui:aeconservarea. o;, :,RESTAURARE ' c:,::" ~.cc:r'A.:;?!f',;::'ARTICOLUL
9:,,(,C,c\c;i , , c .Restaura re "3; es te o opera t i~ , ce trebu ie sa a i bc'i indeobstê uricaracter exc~pt;ional. .E(~ ar~ ca scop conservarea ~i punereain ev.idenç,') a valorii ~stet ice $i istorice a monumentului$i se .bazeaza pe resp~ct.ul ràma~it;elor .trecutuluj. ~Lpedocu~entel~ autentice. Ra ~e opre$te acolo unde incepeipot;eza; dincoLo de aecasta P!'ice lucrare de completareconsiderat.] inQis.pensabi ta va f.i inteleasa ca o compozit;iearhjtecturaliJ ~iva trebui sa poa'rte pecetea epociinoastreARTfcOLUL 10Cînà mijloace),e tehnjce traditionale se dovedescinadecvatG, consolciqare(, linu 1 lTIonument poate Ei asiguratàÇàcîndu-se ('1pe l ),9 toa te mi j l.oacele tehnice moderne deconserva["e $l\ de cons;truc';.je q c,j:ror eficacitat~ va, fi fost
f9,5'

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->