Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giáo trình PHP và MySQL III

Giáo trình PHP và MySQL III

Ratings: (0)|Views: 9|Likes:
Published by haitromhoarung_nd

More info:

Published by: haitromhoarung_nd on Jul 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2012

pdf

text

original

 
 
LAÄP TRÌNH WEB
ĐỘ
NG
VÔÙI
PHP / MySQL
 
GUESTBOOK
 
CATALOG
 
FORUM
 
SHOPPING CART
PHAÀN 3
Toáng Phöôùc Khaûi (toång hôïp & bieân dòch)
 
BIEÁN (variables)
vaø caùc pheùp xöû lyù treân bieán
PHP
1- Bieán vaø caùch söû duïng Bieán2- Xöû lyù döõ lieäu töø FORM3- Tìm hieåu saâu hôn veà Bieán
 
 Baïn ñoïc thaân meán,Vöøa qua toâi ñaõ soaïn xong phaàn 1 vaø phaàn 2 cuûa giaùo trình töï hoïc PHP/MySQL. Toâi ñaõ nhaänñöôïc email cuûa nhöõng baïn quan taâm, chôø ñôïi phaàn 3 cuûa giaùo trình naøy. Ñaùng leõ phaàn 3 ñaõcho ra ñôøi sôùm nhöng vì baän roän quaù nhieàu coâng vieäc(hieän toâi ñang phuï traùch vaø coù raát nhieàucoâng vieäc trong nhoùm Hanosoft - software Haùn Noâm)neân vieäc bieân soaïn saùch töï hoïc naøy ítnhieàu bò trì hoaõn.Do hoaøn caûnh treân, chaéc chaén coâng vieäc bieân soaïn naøy khoâng traùnh ñöôïc nhöõng sai soùt. Nhöngduø sao ñi nöõa, bieát ñöôïc caùc baïn coù theå aùp duïng giaùo trình naøy vaøo thöïc teá thì toâi phaàn naøocuõng laáy ñoù laøm söï khích leä cho rieâng mình.Ñuùng lyù ra phaàn 3 naøy laø daønh troïn cho vieäc noùi veà ngoân ngöõ SQL nhöng phaàn 2 ñaõ baøn veàCSDL roài, neáu phaàn naøy neáu cuõng baøn veà noù thì coù veû hôi nhaøm phaûi khoâng caùc baïn? Vôùi yùnghó naøy toâi ñaõ daønh troïn phaàn 3 ñeå noùi veà bieán trong PHP.Haún nhieân toâi bieát moät soá baïn mong moûi nhöõng gì trong ñaây coù theå aùp duïng lieàn thì ñôõ chaùnhôn. Nhöng theo toâi nghó tröôùc tieân heát baïn caàn phaûi naém roõ moïi ngoùc ngaùch cuûa PHP vaøMySQL thì môùi coù theå thieát keá ñöôïc nhöõng chöông trình ñaït tieâu chuaån. Do vaäy mong caùc baïnhaõy kieân nhaãn khi ñoïc nhöõng chöông höôùng daãn suoâng nhö theá naøy! Ñöøng naûn loøng vaø neân ghinhôù ñaây laø coäi reã cho caùc öùng duïng thöïc teá cuûa caùc baïn.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->