Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KT156

KT156

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by Saranghe Nore
KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty B×nh Minh
KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty B×nh Minh

More info:

Published by: Saranghe Nore on Jul 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2012

pdf

text

original

 
Lêi më ®Çu
Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh trong bÊt kú doanh nghiÖpnµo còng lµ mét qu¸ tr×nh kÕt hîp vµ tiªu hao c¸c yÕu tè s¶nxuÊt ®Ó thu hót ®îc s¶n phÈm. Tæng hîp toµn bé c¸c hao phÝmµ doanh nghiÖp bá ra liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinhdoanh trong kú t¹o nªn chØ tiªu chi phÝ s¶n xuÊt. Sù tån t¹i vµph¸t triÓn cña doanh nghiÖp phô thuéc vµo viÖc doanh nghiÖpcã b¶o ®¶m tù bï ®¾p ®îc chi phÝ ®· bá ra trong qu¸ tr×nh s¶nxuÊt kinh doanh vµ b¶o ®¶m cã l·i hay kh«ng. V× vËy, viÖc h¹chto¸n ®Çy ®ñ chÝnh x¸c, chi phÝ s¶n xuÊt vµo gi¸ thµnh cña s¶nphÈm lµ viÖc lµm cÊp thiÕt, kh¸ch quan vµ cã ý nghÜa rÊt quanträng, nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng. MÆt kh¸c,xÐt trªn gãc ®é vÜ m«, do c¸c yÕu tè s¶n xuÊt ë níc ta cßn rÊth¹n chÕ nªn tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt ®ang lµ nhiÖm vô quanträng hµng ®Çu cña c«ng ty qu¶n lý kinh tÕ.NhiÖm vô c¬ b¶n cña kÕ to¸n lµ kh«ng nh÷ng ph¶i h¹ch to¸n®Çy ®ñ chi phÝ s¶n xuÊt, mµ cßn ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó kiÓmso¸t chÆt chÏ viÖc thùc hiÖn tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, phôc vôtèt cho viÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®¸p øng yªu cÇu cña chÕ ®éh¹ch to¸n kinh doanh. §ång thêi cung cÊp th«ng tin h÷u Ých, kÞpthêi cho viÖc ra quyÕt ®Þnh. §Ó gi¶i quyÕt ®îc vÊn ®Ò ®ã, ph¶ihoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸thµnh s¶n phÈm. C«ng viÖc nµy kh«ng nh÷ng mang ý nghÜa vÒmÆt lý luËn, mµ cßn mang ý nghÜa thùc tiÔn to lín cÊp b¸chtrong qu¸ tr×nh ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ cña c¸c doanh47
 
nghiÖp s¶n xuÊt ë níc ta nãi chung vµ C«ng ty B×nh Minh nãiriªng.NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò, cïng sù gióp ®ìtËn t×nh cña c« gi¸o
NguyÔn ThÞ Quý
, trong thêi gian thùc tËpem ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: “
KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµtÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty B×nh Minh
” lµm b¸oc¸o thùc tËp.
KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ngoµi phÇn më ®Çu vµkÕt luËn, gåm 3 phÇn chÝnh:
Ch ¬ng I: C¸c vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n chi phÝ s¶nxuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm.Ch ¬ng II: Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh sn phÈm ë C«ng ty B×nhMinh.Ch ¬ng III: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸nchi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶nphÈm t¹i C«ng ty B×nh Minh.
Víi kiÕn thøc vµ tr×nh ®é cã h¹n, cha cã ®iÒu kiÖn tiÕp xócnhiÒu víi tÕ nªn chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nµy sÏ kh«ng tr¸nh kháinh÷ng khiÕm khuyÕt nhÊt ®Þnh. KÝnh mong sù th«ng c¶m vµnhËn ®îc ý kiÕn ®ãng gãp cña thÇy c« vµ c¸c anh chÞ trongphßng kÕ to¸n c«ng ty B×nh Minh ®Ó chuyªn ®Ò ®îc hoµnthiÖn h¬n.Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o
nguyÔn ThÞ Quý
cïng c¸c anh chÞ trong phßng kÕ to¸n c«ng tyB×nh Minh trong qu¸ tr×nh häc tËp nghiªn cøu ®· gióp ®ì emhoµn thiÖn chuyªn ®Ò nµy.48
 
Hµ néi, th¸ng 8 n¨m 2003
49

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->