Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
raportul Comisiei 18.07.2012

raportul Comisiei 18.07.2012

Ratings: (0)|Views: 10|Likes:
Published by Menaru Blajan

More info:

Published by: Menaru Blajan on Jul 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/10/2012

pdf

text

original

 
RO RO
COMISIA EUROPEAN
 Ă
 
Bruxelles, 18.7.2012COM(2012) 410 final
RAPORT AL COMISIEI C
Ă
TRE PARLAMENTUL EUROPEAN
Ș
I CONSILIUPrivind progresele înregistrate de România în cadrul mecanismului de cooperare
ș
iverificare
{SWD(2012) 231 final}
 
RO
2
RO
RAPORT AL COMISIEI C
Ă
TRE PARLAMENTUL EUROPEAN
Ș
I CONSILIUPrivind progresele înregistrate de România în cadrul mecanismului de cooperare
ș
iverificareI. Mecanismul de cooperare
ș
i verificare: sprijinirea României în procesul de reformarea justi
ț
iei
ș
i de combatere a corup
ț
iei
În perioada premerg
ă
toare ader 
ă
rii României la UE în 2007, s-a convenit c
ă
erau necesareeforturi suplimentare în domenii-cheie pentru a solu
ț
iona deficien
ț
ele existente în reformareasistemului judiciar 
ș
i în combaterea corup
ț
iei. Acest lucru a dus la crearea unui cadru pentru asprijini România
ș
i a monitoriza progresele înregistrate în aceste domenii,
ș
i anumemecanismul de cooperare
ș
i verificare (MCV)
1
. Au fost stabilite obiective de referin
ță
în patrudomenii: reforma sistemului judiciar, integritatea, combaterea corup
ț
iei la nivel înalt, precum
ș
i prevenirea
ș
i combaterea corup
ț
iei din sectorul public. Decizia impunea prezentarea periodic
ă
de rapoarte de c
ă
tre Comisie
ș
i prevedea c
ă
mecanismul va continua pân
ă
laatingerea obiectivelor MCV
ș
i îndeplinirea satisf 
ă
c
ă
toare a tuturor celor patru obiective dereferin
ță
2
.La cinci ani dup
ă
aderare, este un moment oportun pentru a evalua dac
ă
obiectivele MCV aufost atinse. Raportul tehnic care înso
ț
e
ș
te prezenta evaluare sintetizeaz
ă
evolu
ț
iile cele maiimportante din ultimii cinci ani. Acest raport prezint
ă
ce s-a realizat pân
ă
acum
ș
i ce r 
ă
mânede
ă
cut. Raportul se refer 
ă
atât la legisla
ț
ia
ș
i instrumentele deja existente, cât
ș
i laelementele cadrului legal care trebuie înc
ă
finalizate
ș
i la punerea în aplicare, analizândtotodat
ă
dac
ă
aceste aspecte au fost suficient asumate pentru a men
ț
ine direc
ț
ia reformei.Procedând astfel, Comisia ia în calcul, ca elemente definitorii ale evalu
ă
rii sale, caracteruldurabil
ș
i ireversibil al procesului de reform
ă
.În cursul acestor cinci ani, au existat perioade de progres
ș
i de regres, momente în carecooperarea a func
ț
ionat bine,
ș
i momente în care mecanismul s-a confruntat cu atitudini ostile
ș
i a întâmpinat rezisten
ț
e. Prin urmare, prezentul raport recunoa
ș
te progresele globaleînregistrate de la aderare.Cu toate acestea, prezentul raport este adoptat într-un moment în care se pun întreb
ă
riimportante legate de respectarea statului de drept
ș
i de independen
ț
a sistemului judiciar dinRomânia. Progresele globale trebuie evaluate în contextul unei recunoa
ș
teri sociale mai amplea unor principii esen
ț
iale cum ar fi statul de drept
ș
i independen
ț
a actului de justi
ț
ie, ca parte aechilibrului puterilor într-o democra
ț
ie care func
ț
ioneaz
ă
în mod corespunz
ă
tor. Un sistem judiciar func
ț
ional
ș
i independent, precum
ș
i respectarea institu
ț
iilor democratice sunt
1
Concluziile Consiliului Uniunii Europene, 17 octombrie 2006 (13339/06); Decizia Comisiei13/XII/2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare
ș
i de verificare a progresului realizat deRomânia în vederea atingerii anumitor obiective de referin
ță
specifice în domeniul reformei sistemului judiciar 
ș
i al luptei împotriva corup
ț
iei, 13 decembrie 2006 [C (2006) 6569 final].
2
Decizia prevedea, de asemenea, un eventual mecanism de salvgardare, a c
ă
rui utilizare nu a fostnecesar 
ă
.
 
RO
3
RO
elemente indispensabile pentru existen
ț
a unui climat de încredere reciproc
ă
în cadrul UniuniiEuropene
ș
i pentru a câ
ș
tiga încrederea cet
ăț
enilor 
ș
i a investitorilor.Comisia consider 
ă
c
ă
m
ă
surile adoptate recent de Guvernul României genereaz
ă
preocup
ă
riserioase privind respectarea principiilor fundamentale. Aceste m
ă
suri au fost luate într-unsistem politic excesiv de polarizat, în care neîncrederea dintre entit
ăț
ile politice
ș
i acuza
ț
iilesunt o practic
ă
obi
ș
nuit
ă
; totu
ș
i, acest context politic nu poate explica natura sistematic
ă
a maimultor ac
ț
iuni. De
ș
i anumite ac
ț
iuni pot fi explicate par 
ț
ial de aceast
ă
polarizare politic
ă
,ac
ț
iunile respective ridic
ă
îndoieli serioase privind angajamentul fa
ță
de respectarea statuluide drept sau privind modul în care este în
ț
eles statul de drept într-un sistem democratic pluralist. Contestarea la nivel politic a unor decizii judiciare, subminarea Cur 
ț
iiConstitu
ț
ionale, r 
ă
sturnarea unor proceduri stabilite
ș
i eliminarea unor mecanisme-cheie princare puterile în stat exercit
ă
controlul asupra activit
ăț
ii celorlalte puteri pun sub semnulîntreb
ă
rii angajamentul guvernului de a respecta statul de drept
ș
i independen
ț
a controlului jurisdic
ț
ional. În special, Comisia este extrem de îngrijorat
ă
de informa
ț
iile privindmanipul
ă
rile
ș
i presiunea care afecteaz
ă
institu
ț
iile
ș
i membrii sistemului judiciar 
ș
i care, încele din urm
ă
, au un impact grav asupra întregii societ
ăț
i. De
ș
i prezentul raport analizeaz
ă
 ultimii cinci ani în ansamblu, controversele actuale reprezint
ă
o amenin
ț
are grav
ă
la adresa progreselor realizate pân
ă
acum
ș
i ridic
ă
întreb
ă
ri serioase în ceea ce prive
ș
te viitorulreformelor deja lansate. Prin urmare, prezentul raport con
ț
ine recomand
ă
ri specifice pentru a
ă
spunde situa
ț
iei actuale
ș
i pentru a sprijini restabilirea respect
ă
rii principiilor care stau latemelia democra
ț
iei europene.Uniunea European
ă
de ast
ă
zi se caracterizeaz
ă
printr-un grad ridicat de interdependen
ță
.Statul de drept este una dintre valorile fundamentale ale UE
ș
i exist
ă
un puternic interescomun pentru acesta, fapt reflectat în interesul opiniei publice din România fa
ță
de acestechestiuni
3
. Un sondaj Eurobarometru a ar 
ă
tat c
ă
93 % dintre români consider 
ă
corup
ț
ia cafiind o problem
ă
important
ă
pentru
ț
ara lor, iar 91 % au dat acela
ș
i
ă
spuns cu privire ladeficien
ț
ele din sistemul judiciar. Acela
ș
i sondaj a indicat, de asemenea, c
ă
76 % dintreromâni au sprijinit ideea ca UE s
ă
ajute la remedierea acestor chestiuni
4
.MCV nu cere României s
ă
ating
ă
standarde mai ridicate decât cele existente în alte statemembre. Obiectivul mecanismului este de a ajuta România s
ă
ating
ă
standarde comparabilecu cele din alte state membre, un obiectiv sprijinit de 72 % dintre români
5
. Pentru a situa înacest context realiz
ă
rile României de la aderare, un factor important îl constituie situa
ț
ia dinalte state membre. În prezentul raport, Comisia utilizeaz
ă
puncte de referin
ță
 
ș
i indicatoricomparativi, în cazul în care sunt disponibili
6
. Pentru a compara progresele înregistrate înRomânia cu situa
ț
ia din alte state membre, Comisia a apelat, de asemenea, la exper 
ț
i de înaltnivel din cadrul unor profesii-cheie care se ocup
ă
cu aceste chestiuni
7
.Începând cu 2007, bugetul UE a sprijinit combaterea corup
ț
iei
ș
i reforma sistemului judiciar în România prin intermediul fondurilor structurale, cu peste 12 milioane de euro. De aceast
ă
 
3
Concluziile Consiliului European din 28-29 iunie cuprind un angajament asumat de UE în cadrul Pactului pentru cre
ș
tereeconomic
ă
 
ș
i locuri de munc
ă
de a aborda întârzierile din sistemul juridic ca parte a moderniz
ă
rii administra
ț
iei publice(Concluziile Consiliului European din 29 iunie 2012, pagina 9).
4
Sondaj Flash Eurobarometru efectuat de Comisie în România în luna mai 2012 (Flash Eurobarometru 351 „Mecanismul decooperare
ș
i verificare pentru Bulgaria
ș
i România” la adresa:http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm).
5
Flash Eurobarometru 351.
6
Printre punctele de referin
ță
se num
ă
ă
activitatea Consiliului Europei, a OCDE
ș
i a agen
ț
iilor ONU.
7
Printre exper 
ț
ii utiliza
ț
i în 2012 se num
ă
ă
practicieni de înalt nivel din Fran
ț
a, Germania, Regatul Unit, Irlanda, Spania, Polonia
ș
i Slovenia.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Dan liked this
mamaruza liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->