Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Avocatul Poporului ( fost PSD-ist) raspunde celor 200o de petitii

Avocatul Poporului ( fost PSD-ist) raspunde celor 200o de petitii

Ratings: (0)|Views: 192|Likes:
Published by mamaruza
http://www.avp.ro/comunicate-de-presa/comunicat-18-iulie-2012.pdf
http://www.avp.ro/comunicate-de-presa/comunicat-18-iulie-2012.pdf

More info:

Published by: mamaruza on Jul 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
A
ROMANIA
~g;~.
Str.EugeniuCarada,nr,3,Sector3,BucurestiTelefon+40·2]-312.71.01Fax:+40-21-312,49.21Internet:http://www.avpoporului.roE-mail:avp@avp.ro
COMUNICATDE
PRESA
:.-1~
'TOC
ATlTLPOP0RLL'Ul
,RLGISTRATURA
GENERAL:&'
i
Il::?IRENr....
z.S.4J..I····.l·SJUL.JU
Inultimaperioada,AvoeatulPoporuluiaprimitunnumardepeste1990petitii,majoritateaeuuncontinutidentic,princare
i
s-asolicitatsasesizezeCurteaConstitutionalacuexceptiiledeneconstitutionalitatealeprevederilorOrdonanteideurgentaaGuvemuluinr.
41/2012
pentrumodificarea~icompletareaLegiinr.3/2000privindorganizarea
~i
desfasurareareferendumului,preeumsialeOrdonanteideurgentaaGuvernuluinr.
38/2012
pentrumodificareaLegiim.
47/1992
privindorganizareasifunctionareaCurtiiConstitutionale,Deasemenea,uniipetitionariausolicitatAvocatuluiPoporuluisasesrzezeCurteaConstitutionala
in
privintaneconstitutionalitatiihotararilorderevocaredinfunctiealepresedintilorSenatului
;;i
CamereiDeputatilor,precumsiaAvocatuluiPoporului,iaraltiiaucerutinitiereaproceduriidedizolvareaPartiduluiSocialDemocrat,aPartiduluiNationalLiberal
si
aPartiduluiConservator.Fatadeacestesolicitari,AvocatulPoporuluicomunicaurmatoarele:
1.
ReferitorLasolicitarileadresateAvocatuluiPoporuluipentrusesizareaCurtiiConstitufionalecuexceptiadeneconstiuuionalltateaprevederilorOrdonanteideurgen{aaGuvernuluinr.4112012pentrumodificarea
§i
completareaLegiinr.312000privlndorganizarea
#
desJii§urareareferendumului,
actnormativ
in
temeiulcaruiademitereaPresedinteluiRomanieiesteaprobatadacaa
intrunit
majoritateavoturilorvalabilexprimatealecetatenilorcareauparticipatlareferendum,precizamurmatoarele:Potrivitart.58-60dinConstitutiesiaart.1alin,(1)dinLegeanr.3511997privindorganizarea
;;i
functionareainstitutieiAvocatulPoporului,republicata,eumodificarilesicompletarileulterioare,rolulAvocatuluiPoporuluiesteaceladeaparatoraldrepturilorsilibertatilorpersoanelorfiziceinraporturileacestoraeuautoritatilepublice.
 
Invederearealizariiacestuiscop,AvoeatulPoporuluiafostinvestiteu
0
seriedeprerogative,printrecare,duparevizuireaConstitutiei
in
anul2003,sieuposibilitateasesizariiCurtiiConstitutionaleeuexceptiadeneconstitutionalitatealegilorsiordonantelor,intemeiulart.146lit.d)din
Constitutie
raportatlaart.13alin..(1)lit.f)dinLegeanr.
35/1997,
republicata,eumodificarile
si
completarileulterioare.Esteevidentcaprinaceastaimportantaatributie,AvoeatulPoporuluidispunede
0
parghieserioasa~ieficientapentruindeplinirearoluluisauconstitutional.DesinieiConstitutia!?inieilegeasaorganicanureglementeazaeazurileincareseridicaexceptiadeneconstitutionalitate,sepoateeonc1uzionaearatiuneaacesteiinvestirieircumscrieobieetiveleexceptieilafunctiaconstitutionalsaAvoeatuluiPoporului-aparareadrepturilorsilibertatilorcetatenesti,PrinposibilitateasesizariiCurtiiConstitutionalenus-aurmaritcainstitutiaAvocatulPoporuluisafietransformataintr-unarbitruintreautoritatilepublice
~i
nicisasesubstituieCurtiiConstitutionalesauParlamentului.Tocmai
din
acestmotiv,AvoeatulPoporuluiarelatitudineadeastabilicazurile
ill
carepoatesaintervina,Or,dinanalizapetitiilorprincareafostsesizatAvocatulPoporuluinurezultacane-amaflainsituatiaincalcariidrepturilorcetatenestidecatreautoritatileadministratieipubliee,chiardacaseinvocaincalcareadreptuluilavot,prevazutdeart.36
din
Constitutie,OrdonantadeurgentaaGuvemuluinr.
41/2012
reglementeaza,inspecial,aspeetereferitoarelaorganizareareferendumului,laraaseafectaexercitareadreptuluilavat.Maimult,petitiileformulatevizeazainspecialraporturiledintreautoritatilepublice,aspectealefunctionariidemocratieiconstitutionalecarepresupun
0
analiza
~i
0
abordarecupredilectiepolitics,eeeacearobligaAvoeatulPoporuluisa-sidepaseascapozitiasadeneutralitatesideobiectivitate~isaseimpliceincontroversepartizane.PozitiaAvocatuluiPoporuluifatadecelelalteautoritatipubliceestestabilitadeart.2alin.(1)
~i
(2)dinLegeam.
35/1997
republicata,eumodificarile!?icompletarileulterioare,potrivitcaruia
instiuuiaAvocatulPoporuluieste
0.
autoritate
publicaauto.no.ma
§i
independentalaradeoricealtaauto.ritatepublica,inco..ndi,iilelegii:inexercitareaatriburiilo.rsale,AvocatulPoporuluinusesubstituieauto.rita(ilo.r
publice.
intemeiulreglementariilegalementionate,AvocatulPoporuluinu-sipoateexercitaatributiiledecatinlimiteleconstitutionale~ilegalestabiliteinvedereamdeplininiroluluisaudeaparatoraldrepturilor
~i
libertatilorpersoanelorfizice,faraasesubstituialtorantoritatipublice,care,larandullor,
 
trebuiesa-siindeplineascapropriile
atributii,
astfelcumsuntacesteareglementateinlegislatiainvigoare.Estesemnificativfaptul
ca,
juramantulpecaretrebuiesa-ldepunaAvocatulPoporului,cuprilejulinvestiriiIui,cuprindeobligatiaacestuiadeaaparadrepturilesilibertatilecetatenilorsidea-siindeplinicubuna-credinta~iirnpartialitateatributiile,Inacestcontext,AvocatulPoporuluitrebuiesafieimpartialsiobieetiv,
tara
aseangajaeaarbitruin
diferendele
eu
nuantapolitica
dintre
institutiilestatului,rolulsan
fundamental
fiind,asa
cumamprecizatmaisus,aceladeaparator
al
drepturilorsilibertatilorpersoanelorfiziee
in
raporturileloreuautoritatileadministratieipublice.Pedealtaparte,
in
privintacriticilorreferitoarelareferendummentionamca,indecursulultimilorani,Legeanr.3/2000asuferitmaimuItemodificari,inc1usivprintr-oOrdonantade
urgenta
aGuvemuluianterior(nr.
103/2009),
inprivintacareianus-ainvocatexceptiadeneconstitntionalitate
fata
deart.115dinConstitutie.
inplus,ladataprimelorsolieitiriadresateAvoeatuluiPoporului,laCurteaConstitutionalaseatladeja
0
sesizaredenecnnstitutionalitatereferitoare
la
Legeapentrumodifieareaart.10dinLegeaor.3/2000privindorganizarea~idesfasurareareferendumulni,al
caruitext
erainmareparteasemanatoreueeleuprios
in
art.Ipet.1dinOrdonantadeurgentaaGuvemululnr.4112012,asupraeareiaCurteaCoostitutionaHiurmasasepronunte,Iar.ia
fi
sesizatadeAvneatulPoporului..
In
urmaobiectieideneconstituticnalitatementionatemaisus,prinDecizianr.731din10iulie2012,CurteaConstitutionalas-apronuntat
in
sensulcaLegeapentrumodificareaart.10dinLegeanr.
3/2000
esteconstitutionala,'inmasuraincareasiguraparticiparealareferendumaeelputinjumatateplusunuldinnumarulpersoanelorinscriseInlisteleelectoralepermanente.Pentrutoateacesteconsiderente,AvocatulPoporuluiaapreciatcanuestecazulsesizariiCurtiiConstitutionale,
Cuprivirelaformaanterioaraatextuluiart.10dinLegeanr.312000,nisepareimportantsasubliniemcdAvocatulPoporuiuiafostsesizatcu
0
cererederidicareaexceptieide
neconstitutionalitateaaceluitextdelegedecatreunreprezentantalUniuniiSocialLiberate,insdniciinacest
caz,
AvocatulPoporuluinuadatcurssolieitari:formulate,pentruaceleasiconsiderente
#
motivatii
expuse
maisus.
CatprivestearnenintarileadresateAvocatuluiPoporuluipentruindeplinireaintr-unanumit
fel
aatributiilorsalelegaleapreciemea,
0
asemeneamanieranuesteadmisibila
in
cadruJrelatiiloreu
institutiilepublice,iar
astfel
deamenintari
pot
face
eleinseleobiectul
unei
raspunderipenale..
Aceasta,

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->