Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hop Dong Hua Mua Hua Ban

Hop Dong Hua Mua Hua Ban

Ratings: (0)|Views: 122|Likes:
Published by Lee Lawyer

More info:

Published by: Lee Lawyer on Jul 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2012

pdf

text

original

 
- 1 -
H
Ợ 
P
ĐỒ
NG H
ỨA MUA HỨA BÁN CĂN HỘ
 
CAO
ỐC
BOTANIC GARDEN
Cao
c s
ố 6, Đườ 
ng s
ố 16, Phường Linh Trung, Quậ
n Th
 
Đức, Tp Hồ Chí Minh.
 Sô:____/HDHMHB-BG- C
ă
n c
Gi
ấy
phép thành l
p Công ty TNHH
Đầu
t
ư
Phú Vi
t H
ư
ng s
4104006171 do S
ở 
K
ế
ho
ch và
Đầu
t
ư
c
p ngày 19/09/2008.- C
ă
n c
Gi
ấy
Ch
ng Nh
n Quy
n S
ở 
H
ữu
Nhà s
4921/2004 do
y Ban Nhân Dân Qu
ận
Th
 
Đức cấ
pngày 15/11/2004.- C
ă
n c
Gi
ấy
Ch
ng Nh
n Quy
n S
ở 
H
ữu
 
Đất
s
H01092 do
y Ban Nhân Dân Qu
ận
Th
 
Đức
c
pngày 2/3/2005.- C
ă
n c
V
ă
n b
ản
s
357 c
ủa
S
ở 
Quy Ho
ch Ki
ế
n Trúc Thành Ph
H
Chí Minh, cho ý ki
ế
n v
vi
cTho
thu
n Ki
ế
n trúc Quy ho
ạch
Công trình Xây d
ng
Khu Căn hộ
Cao c
p BOTANIC GARDEN t
ại
 Cao
c s
ố 6, Đườ 
ng s
ố 16, Phường Linh Trung, Quậ
n Th
 
Đức, Tp Hồ Chí Minh ng
ày 05/03/2010.
- C
ă
n c
Gi
y phép Xây d
ng s
_________do S
ở 
Xây D
ng Thành ph
H
Chí Minh cho
Khu Căn
h
Cao
c
p BOTANIC GARDEN t
ại
Cao
c s
ố 6, Đườ 
ng s
ố 16, Phường Linh Trung, Quậ
n Th
 
Đức,
Tp H
ồ Chí Minh do
công ty
TNHH
đầu
t
ư
Phú Vi
ệt Hưng làm chủ đầu tư
c
p ngày______- Theo nhu c
ầu
thi
ết
y
ếu
v
ề nh
à
ở 
c
ủa
bên mua.
H
ợp đồng Hứa mua Hứa bán Căn hộ
này
đượ 
c l
p và ký vào ngày___tháng___n
ă
m____trênnguyên t
c t
nguy
n và bình
đẳ
ng gi
ữa
các Bên sau
đâ
y:
BÊN H
ỨA BÁN:
 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÚ VIỆT HƯNG
 
Tr
s
ở 
chính : 6
Đường 16,
Ph
ườ 
ng Linh Trung, Qu
n Th
ủ Đức
, TP-HCMV
ă
n phòng
đại
di
n : 14 - L
ầu
5, Nguy
n
Đ
 ình Chi
ểu
, P.
Đ
a Kao, Qu
n 1, TP-HCM
Đ
i
n tho
ại
: (084) - 08 37228050 Fax: (084) 08 37228051Tài kho
n s
: 50000105194 t
i Ngân hàng Gia
Định
- Thành ph
H
Chí Minh
Đạ
i di
ện
: Ông NGUY
N QU
C HÙNG Ch
c v
: T
ng Giám
Đố
c
(Sau đây được gọi tắc l
à Bên A)
 
- 2 -
BÊN H
ỨA MUA:
 
Ông/ Bà:.................................................................................................................................Ngày tháng n
ă
m sinh:............................................, T
ại
:.........................................................CMND s
:..........................................Ngày c
p:................................T
i:............................
Địa
ch
th
ườ 
ng trú:..................................................................................................................
(Sau đây được gọi tắt l
à Bên B)
Hai bên th
a thu
n ký k
ết
H
ợ 
p
đồ
ng H
ứa
mua H
ứa
bán
Căn hộ
v
ới
các
đ
i
ều
, kho
n
như
sau:
ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG
 
Bên A
đồ
ng ý H
ứa
bán và Bên B
đồ
ng ý H
ứa
mua
Căn hộ
cao c
p thu
c Cao
ốc
Botanic Garden -
Cao
c s
ố 6, Đườ 
ng s
ố 16, Phường Linh Trung, Quậ
n Th
 
Đức, Tp Hồ Chí Minh
do bên A làm ch
 
đầu
 t
ư
xây d
ựng
v
ới
các chi ti
ết
c
th
nh
ư
sau:- Lo
ại
 
Căn hộ
:.................................................Block( A/B):...................................................-
Căn hộ số
:.....................................................Di
ện tích căn hộ
:.............................................m
2
 - Thu
c t
ng:...................................................(Trên t
ng s
16 t
ng c
ủa
Cao
ốc
Botanic Garden
)- Các chi ti
ết
k
thu
t và
đặ
c
đ
i
m c
ủa
 
Căn hộ
 
đượ 
c mô t
trong Ph
l
c 01
đính
kèm.
ĐIỀU 2: GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
 
 
Giá c
:-
Đơ 
n giá (
đ
ã bao g
m 10% thu
ế
GTGT):.............................................................................m
2
- T
ng giá tr
 
Căn hộ
(
đ
ã bao g
m 10% thu
ế
GTGT):............................................................
đồng
 (B
ng ch
:.....................................................................................................................................................................................................................................................................)- Giá trên không thay
đổi
trong su
ốt
th
ời
gian H
ợ 
p
đồ
ng có hi
u l
c và không bao g
m các kho
nl
phí tr
ướ 
c b
sang tên, l
phí hành chính c
ũ
ng nh
ư
toàn b
các kho
n chi phí khác liên quan
đế
n vi
c mua bán
Căn hộ
gi
ữa
các bên theo H
ợ 
p
đồ
ng này. Trong tr
ườ 
ng h
ợ 
p có s
thay
đổi
v
 chính sách thu
ế
hay Lu
t
đất
 
đ
ai c
ủa
Nhà n
ướ 
c so v
ới
th
ời
 
đ
i
m hi
n hành, các bên s
cùng gi
ải
 quy
ết
theo
đúng
quy
định
c
ủa
pháp lu
ật
.
 
 Phương thức thanh toán
:T
ng giá tr
h
ợ 
p
đồ
ng Bên B thanh toán cho bên A chia thành 7
đợ 
t nh
ư
sau:-
 
Đợ 
t 1: 20% ngay sau khi H
ợ 
p
đồ
ng H
ứa
mua H
ứa
bán này
đượ 
c ký k
ết (đ
ã bao g
m kho
ản
ti
n
đặ
t c
c 20.000.000
đồ
ng)
 
- 3 --
 
Đợ 
t 2: 15% sau 02 tháng k
t
ngày thanh toán
đợ 
t 1-
 
Đợ 
t 3: 15% sau 02 tháng k
t
ngày thanh toán
đợ 
t 2-
 
Đợt
4: 15% sau 02 tháng k
t
ngày thanh toán
đợ 
t 3-
 
Đợ 
t 5: 15% sau 02 tháng k
t
ngày thanh toán
đợ 
t 4-
 
Đợ 
t 6: 17% sau 02 tháng k
t
ngày thanh toán
đợ 
t 5. Khi và ch
khi Bên B
đ
ã thanh toán
đủ
 97% giá tr
h
ợ 
p
đồ
ng cho bên A, hai bên s
H
ợ 
p
đồ
ng Công ch
ng và hoàn t
ất
các th
t
cpháp lý c
n thi
ết
khác
để
Bên A ti
ế
n hành làm các th
t
c sang tên cho Bên B.-
 
Đợ 
t 7: 3% tr
ướ 
c khi nh
n bàn giao
Căn hộ
03 ngày.
Nh
ằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh toán
, Bên B có th
ể tiến h
ành thanh toán ti
ền muaCăn hộ
cho Bên A theo m
ột trong ba phương thức sau:
 
B
ng ti
n m
t n
p t
i tr
ụ sở 
Công ty TNH
H Đầu Tư Phú Việt Hưng
B
ng ti
n m
t n
p vào tài kho
n c
ủa Công ty TNHH Đầu Tư Phú Việt Hưng tạ
i Ngân Hàng Gia
Định
Thành ph
H
Chí Minh.
Chuy
n ti
n vào tài kho
n s
50000105194 c
ủa Công ty TNHH Đầu Tư Phú Việt Hưng tạ
i NgânHàng Gia
Định
-Thành ph
H
Chí Minh.
ĐIỀU 3: THỜI HẠN B
ÀN GIAO VÀ CHUY
ỂN QUYỀN SỞ HỮU CĂN HỘ
 
- Th
ời hạn b
àn giao
Căn hộ là 24 (hai mươi bốn
) tháng k
ể từ ng
ày H
ợp đồng Hứa mua Hứa bán này được
ký k
ết. B
ên A
được phép có thêm và được B
ên B ch
ấp thuận thời hạn gia hạn b
àn giao
n h
t
ối đa l
à03 (ba) tháng k
ể từ ng
ày k
ết thúc thời hạn b
àn giao
Căn hộ
n
ếu chậm nhất là trước 30 (ba mươi) ngày
vào ngày k
ết thúc
th
ời hạn b
àn giao
Căn hộ
, Bên A ph
ải có văn bản thông báo
v
ề sự kéo d
ài th
ời hạn
bàn giao
Căn hộ
cho Bên B.- Trong vòng 12
(mười hai) tháng kể từ ng
ày bàn giao
Căn hộ
, Bên A s
ẽ thực hiện việc chuyển giao giấy
t
ờ chứng nhận quyền sở hữu hợp pháp đối với Căn hộ
cho bên B.
ĐIỀU 4: QUYỀN LỢI V
À NGH
ỊA VỤ CỦA B
ÊN A
 a.
 
Quy
ền lợi của B
ên A
:-
 
Yêu c
ầu B
ên B th
ực hiện nghĩa vụ
thanh toán
theo đúng thời hạn và phương thức đ
ã tho
ả thuận.
 -
 
Yêu c
ầu B
ên B cung c
ấp đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết phục vụ cho quá tr 
 ình hoàn t
ất các thủ tục
chuy
ển quyền sở hữu Căn hộ cho Bên B theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam hiện h
ành v
chuy
ển quyền sở 
h
ữu đối với Căn hộ
.-
 
T
ừ chối
th
ực hiện nghĩa vụ b
àn giao
Căn hộ
cho Bên B khi Bê
n B chưa hoàn tất nghĩa vụ thanh toán.Đồng thời B
ên A có quy
ền kéo d
ài th
ời hạn giao
Gi
ấy
ch
ứng nhận
Quy
ền
s
ở hữu đối với Căn hộ
cho

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->