Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ülke Icinde göc Ettirilenler Kürtler

Ülke Icinde göc Ettirilenler Kürtler

Ratings:

4.67

(3)
|Views: 575|Likes:
Published by logosocietas
zorunlu göce iliskin bir akademik calisma.
zorunlu göce iliskin bir akademik calisma.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: logosocietas on Jan 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2012

 
 
ÜLKE
İ
Ç
İ
NDE GÖÇ ETT
İ
İ
LEN
İ
NSANLAR:
TÜRK 
İ
YE’DEK 
İ
KÜRTLER 
B
İ
R KÜRT
İ
NSAN HAKLARI PROJES
İ
RAPORU- HAZ
İ
RAN 2002
İ
ngilizce’den Çeviren: Emin So
ğ
anc
õ
 
 
İ
Ç
İ
NDEK 
İ
LER 
Önsöz 2I. 1985’ten 2001’e Güneydo
ğ
u Anadolu’da Köy Y
õ
õ
mlar 
õ
ve Kürtlerin Ülke
İ
çinde GöçEttirili
ş
iGöç Ettirme Politikas
õ
n
õ
n Kökeni ve Amaçlar 
õ
5Göç Ettirme Politikas
õ
n
õ
n Bir Arac
õ
: Ola
ğ
anüstü Hal Yasas
õ
191985-2001 Aras
õ
ndaki Zorla Göç Ettirme Politikas
õ
ve Uygulamalar 
õ
22Geni
ş
Ölçekli Altyap
õ
Projelerinden Kaynaklanan Göç Ettirmeler 39Yeniden Yerle
ş
im ve Geri Dönü
ş
: Politikalar ve Uygulamalar 41Yetersiz Hak Arama
İ
mkânlar 
õ
: Yasal Dayanaklar ve Tazminat 54Zorla Yapt
õ
õ
lan Göçlerin Göçülen Yerlerdeki ToplumÜzerindeki Etkileri 59II. Uluslararas
õ
Standartlar ve Yükümlülüklere
İ
li
ş
kin
İ
hlâller Uluslararas
õ
 
İ
nsanc
õ
l Hukuk 63
İ
nsan Haklar 
õ
ve Uluslaras
õ
Hukuk 67III. Öneriler 81EKLER Birle
ş
mi
ş
Milletler’in Ülke
İ
çinde Göç Ettirme Konusundaki Yol Gösterici
İ
lkeleri1
 
ÖNSÖZ
İ
nsan Haklar 
õ
Derne
ğ
i (
İ
HD) Diyarbak 
õ
Ş
ubesi ile birlikte Kürt
İ
nsan Haklar 
õ
Projesi-KHRP’nin (KHRP-Kurdish Human Rights Project) yard
õ
m ve yol göstericili
ğ
inde
õ
lan davalar içinde, Akd
õ
var’lar 
õ
n Türkiye’ye kar 
ş
õ
açt
õ
ğ
õ
(köylerin y
õ
õ
m ve bo
ş
alt
õ
lmalar 
õ
ile ilgili) davan
õ
n karar 
õ
, Avrupa
İ
nsan Haklar 
õ
Mahkemesi taraf 
õ
ndanTürkiye hakk 
õ
nda verilen seri halindeki kararlar 
õ
n en birincisi idi.
1
1996 y
õ
l
õ
ndaMahkeme, Türkiye’nin, evlerini yak 
õ
 p, mal varl
õ
klar 
õ
n
õ
yok ederek ve haklar 
õ
n
õ
 aramalar 
õ
n
õ
engellemeye çal
õ
ş
arak, ba
ş
vuru sahiplerinin insan haklar 
õ
n
õ
çi
ğ
nedi
ğ
inehükmetti. Dava, Türk askerleri taraf 
õ
ndan Güneydo
ğ
u Anadolu’daki Kelekçi köyündenzorla göç ettirilmi
ş
bir grup Kürt’ten, (karardan) dört y
õ
l önce, Aral
õ
k 1992’de, ald
õ
ğ
õ
mmektupla ba
ş
lad
õ
. Bu insanlar 
õ
n evleri içindeki bütün e
ş
yalarla birlikte yak 
õ
l
õ
 p, yerlebir edilmi
ş
ti. Köyün 500 sâkini köylerini bo
ş
altmak zorunda b
õ
rak 
õ
lm
õ
ş
t
õ
. Hükümet,yeniden yerle
ş
imle ilgili hiçbir düzenleme yapmam
õ
ş
, bu insanlar 
õ
n bir ço
ğ
u enyak 
õ
ndaki kent olan Diyarbak 
õ
r’a gitmi
ş
lerdi.O günden sonra, K 
İ
HP, çok fazla say
õ
da benzer yard
õ
m ba
ş
vurular 
õ
ald
õ
ve
ş
u anda,Güneydo
ğ
u Anadolu’da evlerinden ayr 
õ
lmaya zorlanan Kürtler ad
õ
na çok say
õ
da davay
õ
 Avrupa
İ
nsan Haklar 
õ
Mahkemesi’ne sunmu
ş
bulunmaktad
õ
r. Gaddarl
õ
k boyutlar 
õ
naula
ş
an ve olaya maruz kalan insanlar 
õ
n fiziksel ve psikoljik yap
õ
ve de
ğ
erlerini tamamengöz ard
õ
eden, hukukun üstünlü
ğ
ü ilkesini bariz bir 
ş
ekilde ayaklar alt
õ
na alan bir anlay
õ
ş
la yürütülen köylerin bo
ş
alt
õ
lma uygulamas
õ
, insan haklar 
õ
ihlâllerinin defalarcaortaya ç
õ
kmas
õ
sonucunu do
ğ
urmu
ş
ve Türkiye’yi iç ve uluslararas
õ
hukuku çi
ğ
ner duruma sokmu
ş
tur. Bu, K 
İ
HP’nin yakla
ş
õ
k 500 müracaatç
õ
ad
õ
na Strasbourg’dakiAvrupa
İ
nsan Haklar 
õ
Mahkemesi’ne sunulan davalardaki stratejik dava program
õ
n
õ
n parças
õ
n
õ
olu
ş
turmaktad
õ
r.Ancak, bireysel davalardaki net ba
ş
ar 
õ
lara ra
ğ
men, davalar 
õ
n
õ
kazanan insanlar 
õ
nköylerine dönmelerine izin verilmemi
ş
tir. Bo
ş
alt
õ
lan 3,000’den fazla köy ve mezran
õ
neski sakinlerinin durumlar 
õ
de
ğ
i
ş
memi
ş
, ayn
õ
kalm
õ
ş
t
õ
r. Kentlere gitmek zorunda b
õ
rak 
õ
lanlar 
õ
n büyük bir ço
ğ
unlu
ğ
u toplumun kenara itilmi
ş
unsurlar 
õ
olarak büyük 
ş
ehirlerin kenar mahallelerinde (gettolarda) ya
ş
amaktad
õ
r. Günümüzdeki sorun, sadecedaha önceki göçlerin toplumsal etkilerinin varl
õ
ğ
õ
ile s
õ
n
õ
rl
õ
kalmamakta, ama, ne yaz
õ
ki, y
õ
õ
mlar ve göçe zorlamalar halen sürmektedir. K 
İ
HP bugün bile hâlâ yerlerindengöç ettirilmi
ş
, hatta bazen ikinci kez göç ettirilmi
ş
ve köylerine dönme izni verilmeyeninsanlarla ilgili haberler almaktad
õ
r.
1
Dava No: 99/1995/605/693
2

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Gulsen Ulker liked this
dervisch liked this
dervisch liked this
cengiz11 liked this
dervisch liked this
dervisch liked this
Volkan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->