Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Biul2 2012 Internet

Biul2 2012 Internet

Ratings: (0)|Views: 40|Likes:
Published by UM Lodzkie

More info:

Published by: UM Lodzkie on Jul 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2012

pdf

text

original

 
Numer 2
2012
 
 ŁÓDZKI
KAPITLUDZKI2 (10) /2012
2
 
Witold Stępień
Marszałek Województwa ŁódzkiegoZ satysakcją prezentuję Państwu kolejne wydanie biuletynu pn. „Łódzki Kapitał Ludzki”,stanowiące podsumowanie działań podjętych w II kwartale 2012 r., związanych z reali-zacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wdrażanego przez Urząd Marszałkowskiw Łodzi.Miesiące maj i czerwiec kojarzą się z Dniem Matki oraz Dniem Dziecka. PO KL oe-ruje wsparcie także dla kobiet i dzieci. Realizacja projektów PO KL wymaga przestrze-gania polityk horyzontalnych UE, w tym undamentalnej zasady równości szans kobieti mężczyzn. W wielu obszarach to właśnie kobiety mogą liczyć na szczególne wsparcie,nie tylko doradcze, szkoleniowe, ale także w postaci donansowania zakładania wła-snej działalności gospodarczej. Natomiast wsparcie dla najmłodszych poprzez tworze-nie nowych przedszkoli i wsparcie już istniejących oerował konkurs w ramach Poddzia-łania 9.1.1
 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej 
,na który przeznaczono prawie 45 000 000 zł.W niniejszym numerze znajdą Państwo inormacje o ogłoszonych konkursachw I półroczu 2012 r. Więcej miejsca poświęcone zostało na opisanie Działania 9.2, któredotyczyło wsparcia obszaru szkolnictwa zawodowego. Inormacje zawarte w tym pod-rozdziale odnoszą się do korzyści jakie płyną ze współpracy przedsiębiorców ze szko-łami zawodowymi w ramach projektów donansowanych w ramach EFS. W tym rokuUrząd Marszałkowski w Łodzi przeznaczył 20 000 000 zł na projekty wspierające eduka-cję zawodową i doposażenie szkół zawodowych.Ponadto dowiecie się Państwo o przygotowaniach do nowego okresu programowa-nia. W dalszej części biuletynu przedstawione zostały propozycje Ministerstwa RozwojuRegionalnego, które uwzględniają zobowiązania Polski wynikające ze Strategii Europa2020, zapisy projektów rozporządzeń Komisji Europejskiej, zalecenia Rady Unii Europej-skiej dla Polski oraz uwarunkowania krajowe.Warto zapoznać się także z działaniami, jakie podjął Departament ds. PO KapitałLudzki w zakresie inormacji i promocji. Duża liczba spotkań i warsztatów przekładasię na skuteczniejsze wdrażanie komponentu regionalnego PO KL w województwiełódzkim.Raz jeszcze zachęcam Państwa do lektury biuletynu i tym samym zapoznania sięz działaniami prowadzonymi przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w zakresie wdrażaniaPO KL w II kwartale 2012 r.
Witold Stępień
Marszałek Województwa Łódzkiego
 
 ŁÓDZKI
KAPITLUDZKI2 (10) /2012
3
Marcin Bugajski
Członek ZarząduWojewództwa Łódzkiego
Marcin Bugajski
Członek ZarząduWojewództwa Łódzkiego
Miniony kwartał 2012 r. przyniósł wiele pozytywnych zmian dla benecjentów PO Kapi-tał Ludzki. Wdrażanie PO KL w województwie łódzkim nabrało prędkości, co potwierdzaraport Ministerstwa Rozwoju Regionalnego opublikowany na koniec czerwca bieżą-cego roku. Zgodnie z zawartymi w nim danymi nasz region jest liderem we wdrażaniuPriorytetów od VI do IX PO KL. Ten sukces zaowocował przyznaniem nam dodatkowychśrodków przekraczających 8,7 mln zł na podejmowanie zadań związanych z dalsząrealizacją założeń komponentu regionalnego. Fakt ten ogromnie cieszy, ponieważ sta-nowi szansę kontynuacji przyśpieszonego rozwoju województwa i jego mieszkańców.W I połowie 2012 r. Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłosił 9 konkursów na łącznąkwotę 136 000 000 zł. Do 7 lipca br. 7 naborów wniosków zostało już zamkniętych,a w odpowiedzi na nie zostało złożonych 315 wniosków. O donansowanie starali sięzarówno przedsiębiorcy, jak i placówki oświatowe. W kolejnym kwartale można ubie-gać się o środki w ramach PO KL m.in. w konkursach dotyczących szkolnictwa zawodo-wego, szkoleń w zakresie języków obcych i ICT oraz wsparcia procesów restrukturyza-cyjnych w regionie.Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom benecjentów, w II kwartale 2012 r. urucho-miono kolejny cykl warsztatów edukacyjnych w ramach
 Łódzkiej Akademii PO KL
– „CyklB PLUS”. Zajęcia realizowane w 2012 r. obejmują zagadnienia związane z realizacją pro- jektów, ich rozliczeniem, ewaluacją, promocją i kontrolą.Biorąc udział w warsztatach w ramach „Cyklu B PLUS” Akademii, benecjenci mogądokładniej przygotować się do składania Wniosków Benecjenta o Płatność, kontroli,nauczyć się skutecznie promować projekt i prowadzić poprawną ewaluację. W I półro-czu br. przeprowadzono 8 warsztatów, w których udział wzięło 112 osób.Warto wspomnieć, że benecjenci, którzy pierwszy raz aplikują o środki w ramachEFS mogą liczyć na pomoc w zakresie tworzenia projektu na warsztatach w ramach
 Łódzkiej Akademii PO KL
w regionie prowadzonych przez Regionalne Ośrodki EFS.Drodzy Państwo! Mamy jeszcze wiele milionów złotych do rozdysponowania! Wartoz uwagą zapoznać się z możliwościami jakie oeruje PO Kapitał Ludzki i podjąć wysiłek przygotowania wniosków. Wykorzystajmy naszą szansę!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->