Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
4Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TuLuyenNoiCongThieuLamTu

TuLuyenNoiCongThieuLamTu

Ratings:

4.38

(8)
|Views: 1,659 |Likes:
Published by Thanh Hai Tran
Tự Luyện Nội Công Thiếu Lâm Tự; Tác giả: Võ Sư Hàng Thanh.
Tự Luyện Nội Công Thiếu Lâm Tự; Tác giả: Võ Sư Hàng Thanh.

More info:

Published by: Thanh Hai Tran on Jan 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/29/2013

 
 
T
Ự 
LUY
N N
I CÔNG THI
U LÂM T
Ự 
 
G.S. Hàng Thanh
 
Ch
ươ 
ng Th
ứ 
I
 
NH
Ữ 
NG
Đ
I
U C
N BI
T TR 
ƯỚ 
C KHI LUY
N N
I CÔNG
 a.
 
Khái l
ượ 
c v
c
ơ 
th
ng
ườ 
i ta.
  b.
 
Vòng Châu thiên trên hai kinh Nhâm,
Đố
c.
 c.
 
Sinh Lý thiên nhiên.
 
Ch
ươ 
ng Th
ứ 
II
 
BÀI T
P N
I CÔNG
ĐẦ
U TIÊN
 
Phép Phu t
a và
Đ
i
u t
ứ 
c.
 
Ch
ươ 
ng Th
ứ 
III
 
BÀI T
P N
I CÔNG TH
Ứ 
NHÌ
 
1
2 Phép luy
n Kình, L
ự 
c.
 
Ch
ươ 
ng Th
ứ 
IV
 
BÀI T
P N
I CÔNG TH
Ứ 
BA
 
Bài quy
n luy
n Kình, L
ự 
c, Tinh, Khí, Th
n (Ng
ũ
Hành Quy
n Pháp)
 
 
CH
ƯƠ 
NG TH
Ứ 
I
 
Đ
I
U C
N BI
T TR 
ƯỚ 
C KHI KH
Ở 
I LUY
N N
I CÔNG
 Có ng
ườ 
i mò m
m t
 p luy
n N
i Công c
ũ
ng thành công, nh
ư
ng nh
ng ng
ườ 
i này tr 
giáh
ơ 
i m
c vì
đ
ôi khi b
n thân b
b
nh t
t ho
c m
t thì gi
ờ 
quá nhi
u. Ng
ườ 
i có s
d
n d
t, ch
 
đ
i
m c
a b
c S
ư
ph
th
ờ 
i s
thành công
đế
n b
o
đả
m h
ơ 
n vàkhông có gì xa v
ờ 
i, nguy hi
m.Quý h
c gi
, môn sinh mu
n tham luy
n N
i Công theo
đườ 
ng l
i c
a So
n gi
(so
n gi
 
đ
ã luy
n thành công th
t s
bi
u di
n
đượ 
c nh
ng công phu
đ
ích th
c) th
ờ 
i ph
i thu
clòng các
đ
i
u ch
sau
đ
ây. Nh
ỡ 
không ti
ế
n b
hay g
 p
đ
i
u b
t tr 
c ph
i thông báo choSo
n gi
 
để
 p th
ờ 
i c
u vãn.
1
.
 
Tr 
ướ 
c nh
t ph
i h
c thu
c N
i Công Tâm Pháp, t
c cách Phu t
a d
n n
 p Khí(t
c h
ơ 
i th
ở 
).2.
 
Bi
ế
t rành các huy
t
đạ
o n
m trên
đườ 
ng Châu Thiên thu
c hai kinh Nhâm
Đố
c
để
 d
n khí S
ơ 
b
.3.
 
Bi
ế
t
1
2 phép t
 p g
m có 2
1
0 l
n t
 p (v
n khí). M
i l
n v
n khí là 20 giây
đồ
ngh
, c
ng 3 phút ngh
gi
a các phép v
ớ 
i
1
5 phút
Đ
i
u T
c là hai gi
ờ 
t
 p. M
i ngàyt
 p m
t l
n vào lúc bình minh.4.
 
Bi
ế
t bài Ng
ũ
Hành Quy
n có
11
0
độ
ng tác, nh
 p t
 p
1
6 giây m
i
độ
ng tác c
ng l
ilà 30 phút cho toàn bài.5.
 
Khi thành thu
c thì m
i khi ôn luy
n:
 
1
2 th
ế
, ch
t
 p 9 l
n m
i th
ế
, th
ờ 
i gian ngh
gi
a m
i phép t
 p là
1
phút,th
ờ 
i gian m
t l
n t
 p là
1
0 giây. C
ng l
i g
m 30 tròn không có l
.
 
Bài
11
0 th
ế
, thu l
i còn 3 giây m
i
độ
ng tác thành toàn bài thao luy
n v
am
t 5 phút 5 giây
đồ
ng h
.6.
 
Khi t
 p xong ngh
 
1
0 phút cho ráo m
hôi r 
i t
m b
ng n
ướ 
c l
nh.7.
 
Đ
i
u sau cùng là h
c gi
nên gi
m các ch
t kích thích trong th
ờ 
i gian luy
n t
 p,cùng tránh g
n n
s
c m
ớ 
i thành công. Nhi
u b
c s
ư
ph
tân th
ờ 
i
đ
ã bày v
cho môn
đồ
c
a h
nh
ng nguyên t
c luy
n N
icông m
t cách QUÁ
ĐƠ
 N GI
 N,
để
i nh
ng môn
đồ
yêu quí có gia công hàng nhi
un
ă
m tháng c
ũ
ng ch
ng
đế
n
đ
âu. C
ũ
ng theo chi
u h
ướ 
ng nh
m gi
n d
hóa nh
ng bàigi
ng v
phép tu luy
n N
i Công, nhi
u tác gi
ch
trình bày s
ơ 
l
ượ 
c vài phép t
 p luyên
ĐƠ
 N S
Ơ
, r 
i nh
ng ng
ườ 
i t
luy
n t
ưở 
ng ch
ng nh
ư
mình lãnh h
i
đượ 
c chân
 
truy
n….mà th
t ra m
i ng
ườ 
i
đ
ã hàm h
không ai n
m
đượ 
c y
ế
u quy
ế
t v
cách tuluy
n. Th
ế
i v
ớ 
i th
ờ 
i gian trôi qua
đ
i không m
y ng
ườ 
i tu luy
n N
i công mà thành
đạ
tm
mãn, ho
c dã vài b
c có thành t
u c
ũ
ng
đ
ã ph
i v
t v
tr 
ă
m ph
n. Con s
quá l
ớ 
nnh
ng ng
ườ 
i không thành t
u công phu l
n l
n
đ
i vào
đườ 
ng m
t tin t
ưở 
ng nh
ng BíQuy
ế
t. Th
t là t
i nghi
 p, h
có bi
ế
t
đ
âu r 
ng chính h
ch
ư
a có duyên lành
để
 
đượ 
c g
 p b
c chân s
ư
hay ph
ướ 
c s
g
 p cu
n sách quý.
 
đ
ây, tôi xin nh
c l
i m
t l
n n
a là nh
ng ng
ườ 
i t
luy
n n
i công theo sách n
y tr 
ướ 
cnh
t ph
i thu
c lòng nh
ng
đ
i
u trong m
c n
y r 
i m
ớ 
i
đượ 
c phép h
c t
ớ 
i bài t
 p k 
ế
ti
ế
 p.Làm th
ế
nào
để
bi
ế
t là mình
đ
ã thu
c bài? Khi nào h
c viên có th
thò tay ch
 
đ
úng b
t
m
t c
ơ 
quan nào trong ng
ườ 
i c
a mình ho
c ng
ườ 
i
đứ
ng tr 
ướ 
c m
t mình lúc trí t
ưở 
ng
đế
n trong óc. Có nh
ư
th
ế
thì m
ớ 
i lãnh h
i
đượ 
c nh
ng
đ
i
u s
 p h
c t
ớ 
i. Mu
n
đượ 
c nh
ư
 th
ế
thì ph
i n
ă
ng v
hình v
C
ơ 
Th
h
c.
Đườ 
ng
đ
i c
a các Kinh Mach, sau h
ế
t là theo
đ
úng nguyên t
c v
sinh lý thiên nhiên r 
i m
ớ 
i b
t
đầ
u luy
n t
 p. Ng
ườ 
i nào không làm
đượ 
c nh
ng
đ
i
u trình bày sau
đ
ây thì dù có luy
n t
 p cu
ng nhi
t
đế
n
đ
âu c
ũ
ng khó
đạ
t k 
ế
t qu
.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Lieu Dinh Phung liked this
Lieu Dinh Phung liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->