Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
bai_tap_2213

bai_tap_2213

Ratings: (0)|Views: 44|Likes:
Published by Johny Cuong

More info:

Published by: Johny Cuong on Jul 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

text

original

 
BÀI T
ẬP
 
CHƯƠNG XIII. HIDROCACBON
 
1.
 
Điều kiện để chất hữu cơ tham gia phản ứng tr 
ùng h
ợp l
à:
A. hiđrocacbon không no.
 B. có liên k
ết kép trong phtử.
 
C. hiđrocacbon không no
,
m
ạch hở 
.
D. hiđrocacbon.
 2. H
ỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon mà khi đốt cháy thu được CO
2
và H
2
O có s
ố mol bằng nhau.
H
ỗn hợp đó gồm các hiđrocacbon nào sau đây?
 A. Hai ankan. B. Hai xicloankan.C. Hai anken.
D. B, C đúng.
 41 thêm 2,0 gam. Công th
ức phtử của hai anken l
à:A. C
2
H
4
và C
3
H
6
. B. C
3
H
6
và C
4
H
8
.C. C
4
H
8
và C
5
H
10
.
D. Phương
án khác.
4. Đốt cháy ho
àn toàn 10cm
3
m
ột hiđrocacbon bằng 80cm
3
 
oxi. Ngưng tụ hơi nước, sản phẩm
chi
ếm thể tích 65cm
3
, trong đó thể tích khí oxi dư là 25cm
3
. Các th
ể tích đều đo ở điều kiện ti
êuchu
ẩn. Công thức phtử của hiđrocacbon đ
ã cho là:A. C
4
H
6
. B. C
4
H
8
.C. C
4
H
10
. D. C
5
H
12
.5. Ch
ọn định nghĩa đúng về hiđrocacbon no? Hiđrocacbon no l
à:A. nh
ững hchất h cơ gồm hai nguy
ên t
ố C v
à H.B. nh
ững hiđrocacbon không tham gia pứ cộng.
 C. nh
ững hiđrocacbon tham gia phản ứng thế.
 D. nh
ững hiđrocacbon chỉ gồ
m các l k
ết đơn trong ptử.
 6. So sánh kh
ả năng phản ứng của từng cặp chất, viết Đ nếu nhận định đúng hoặc chữ S nếu saitrong các sau đây:
 A. Metan d
ễ phản ứng với brom có chiếu sáng hơn toluen.
B, Toluen d
ễ phản ứng với HNO
3
 
đặc (có H
2
SO
4
 
đặc) hơn benzen
 C. Benzen d
ễ phản ứng với dd nước brom hơn anilin.
 
D. Etilen d
ễ phản ứng với dd nước brom hơn vinyl clorua
 7. Propen ph
ản ứng với nước brom có ho
à tan m
ột lượng nhỏ NaI đ
ã t
ạo ra năm sản phẩm. Giảithích nào sau đây là đúng?
 A. Ph
ản
 
ứng diễn ra theo cơ chế thế gốc tự do.
 B. Ph
ản ứng diễn ra theo cơ chế thế electrophin.
 C. Ph
ản ứng diễn ra theo cơ chế cộng ion, hai giai đoạn.
 D. Ph
ản ứng diễn ra theo cơ chế cộng gốc tự do.
 
8. Đốt cháy ho
àn toàn m (g) h
ỗn hợp X gồm CH
4
, C
3
H
6
và C
4
H
10
 
thu được 4,4g CO
2
và 2,52gH
2
O, m có giá tr
ị n
ào trong s
ố các phương án sau?
 A. 1,48g B. 2,48 gC. 14,8g D. 24,7 g9. Trong m
ột b
 ình kín dung tích V lit ch
ứa một hỗn hợp A gồm hai khí l
à metan và axetilen.H
ỗn hợp A có tỷ khối so
v
ới hiđro l
à 10,5. Nung nóng A
ở nhiệt độ cao để metan bị nhiệt phân
m
ột phần (theo phương tr 
 ình hoá h
ọc: 2CH
4
 
C
2
H
2
+3H
2
) thì thu
được hỗn hợp khí B. Điều
nh
ận định nào sau đây là đủng?
 A. Thành ph
ần % theo V của C
2
H
2
trong h
ỗn hợp B không thay đổi ở mọ
i th
ời điểm phản ứng.
 B. Trong h
ỗn hợp A, th
ành ph
ần % của metan l
à 50%.C. Áp su
ất của hỗn hợp khí sau phẩn ứng lớn hơn áp suất ban đầu.
 
D. A, B, C đều đúng.
 10. Cho h
ỗn hợp các ankan sau: pentan (t
o
s 36
o
C), hexan (t
o
s 69
o
C), heptan (t
o
s 98
o
C), octan (t
o
s126
o
C), nonan (t
o
s 151
o
C). Có th
ể tách ri
êng t
ừng chất tr 
ên b
ằng cách nào sau đây:
 
A. Chưng cất lôi cuốn hơi nước.
 
B. Chưng cất phân đoạn.
 
C. Chưng cất áp suất thấp.
 
D. Chưng cất thường.
 11. S
ản phẩm chính của sự cộng hợp hiđroclorua v
ào propen làA. CH
3
CHClCHB. CH
3
CH
2
CH
2
Cl.C. CH
2
ClCH
2
CH
3
.D. ClCH
2
CH
2
CH
3
12. Đặc điểm cấu tạo của phtử etilen l
à:
 
A. t
ất cả các ngtử đều nằm tr 
ên m
ột mặt phẳng, các obitan ngtử C lai hoá sp
2
, góc lai hoá120
0
.
.
 B. có liên k
ết đôi giữa hai ngtử C, trong đó có một
liên k
ết
b
ền v
à m
ột li
ên k
ết
kémb
ền.
 C. liên k
ết
 
được tạo th
ành b
ởi sự xen phủ trục sp
2
- sp
2
, liên k
ết
hình thành nh
ờ sự xen
ph
ủ b
ên p - p.D. c
ả A, B, C đúng.
 
13. Đốt cháy ho
àn toàn 5,6 gam m
ột anken A ở thể khí trong những điều kiện b
 ình
thường, có tỷ
kh
ối so với hiđro là 28 thu được 8,96 lit khí cacbonic(đktc). Công thức cấu tạo của A l
à:A. CH
2=
CH-CH
2
CH
3
 B. CH
2=
C(CH
3
)CH
3
 C. CH
3
CH=CHCH
3
 D. c
ả A, B, C đúng .
 14. Xicloankan có ph
ản ứng cộng mở v
òng trong s
ố các chất sau l
à:A. Xiclopropan. B. Xiclobutan.C. Xiclopentan. D. C
ả A, B .
 15. Etilen l
ẫn các tạp chất SO
2
, CO
2
, hơi nước. Loại bỏ tạp chất bằng cách sau:
 A. D
ẫn hỗn hợp qua dd brom dư.
 B. D
ẫn hỗn hợp qua dd natri clorua dư,
 C. D
ẫn hỗn hợp lần lượt qua b
 ình ch
ứa dd NaOH dư và b
 ình ch
ứa dd H
2
SO
4
đặc.
 D. D
ẫn hỗn hợp lần lượt qua b
 ình ch
ứa dd brom dư và b
 ình ch
ứa dd H
2
SO
4
đặc.
 16. S
ản phẩm chính của phản ứng tr 
ùng h
ợp buta
-1,3-
đien là:
 A.
-CH
2
-- CH-
CHCH
2
n 
B.
-CH
2
-CH=CH-CH
2
-
n 
C.
-CH
2
-CH-CH-CH
2
-
n 
D. Phương án khác
 17. Có b
ốn chất etilen, propin, buta
-1,3-
đien, benzen. Xét khả năng làm mất m
àu dd brom c
ủa
b
ốn chất trên, điều khẳng định nào là đúng?
 A. C
ả bốn chất đều có khả năng l
àm m
ất m
àu dd brom.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->