Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
22Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodna Bosna [broj 819, 19.7.2012]

Slobodna Bosna [broj 819, 19.7.2012]

Ratings:
(0)
|Views: 516|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jul 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/08/2013

pdf

text

original

 
www.slobodna-bosna.ba
DERVOSEJDI]ZASB:KAKOSAMDO[AODOSTRASBOURGA
NEZAVISNA INFORMATIVNA REVIJA
DODIKJURI[ANATRE]INUVLASTIUFEDERACIJIBiH
Koalicijaopasnih namjera
LAGUMD@IJA - DODIK
 
www.slobodna bosna.ba
portal slobodne bosne
najveca tvornica
dnevnih vijesti u bIh
 
UMJESTO POLEMIKE
SB
protiv marketin{ke mafije
Nakon pro{lotjednog otkri}a „SB“ oposlovno-marketin{kom skandalu HTERONETA, reagirao je menad`ementove tvrtke, kao iVESNABEGANOVI],direktorica spornemarketin{keagencije „VIAMEDIA“; njihovapisma objavljujemou cijelosti uzkomentar na{enovinarke
EKSKLUZIVNO
Ilid`anski festival kriminala
Istra`ni organi BiH, nakon stavljanjaNasera Kelmendija na crnu listu SAD-a,intenzivirali su aktivnosti nadokumentovanju Kelmendijevih kriminalnihaktivnosti. Na meti istra`nih organa nisusamo ~lanovi klana Kelmendi nego i njihoviposlovni saradnici, odnosno lica koja sedovode u vezu sa njihovim poslovima,poput Ismeta Omerbegovi}a Inte, biv{egvlasnika hotela Casa Grande, koji je zasvoj, ili ra~un svojih “{efova“, u vezi salihten{tajnskom porodicom Schreiber,nekrunisanim kraljevima legalizacijeilegalno ste~enih prihoda name|unarodnoj sceni
FRANCUSKA, SRBIJA,HRVATSKA
Su|enje monstrumu iz Trnova
MILORAD MOMI], biv{i pripadnik zlo-glasne paravojne jedinice “[korpioni”, kojise godinama skrivao u Francuskoj, akojem se ovih dana sudi u Vukovaru, usko-ro }e, zahvaljuju}i srbijanskom Tu`ila{tvuza ratne zlo~ine, biti procesuiran i zastrijeljanje Srebreni~ana u Trnovu
ISPOVIJEST DERVE SEJDI]A
Za{to sam tu`io Bosnu i Hercegovinu
DERVO SEJDI] (56),bosanskohercegova~ki Rom, prije {estgodina tu`io je dr`avu Bosnu iHercegovinu Me|unarodnom sudu zaljudska prava u Strasbourgu zbog toga {tonjen Ustav kr{i ljudska i gra|anska pravaa prije tri godine dobio pravnu bitku, kao iJAKOB FINCI; od tada je provedbapresude u slu~aju “Sejdi}-Finci“ glavniuvjet zaevropski putBosne iHercegovine.Na{a novinarkaotkrivanepoznatedetalje izbiografije DerveSejdi}a i kako jeizgledao njegovpravni rat protivustavnogporetka BiH
KO[ARKA
^udesna veza sa Brooklyn Netsima
Kapiten ko{arka{ke reprezentacije BiHMIRZA TELETOVI](27) potpisao jeproteklog vikenda trogodi{nji ugovor saNBA timom BROOKLYN NETSIMA;novinar SB razgovarao je sa Teletovi}em ougovoru koji je sanjao cijelog `ivota, ali i saALEKSANDROM PETROVI]EM,selektorom reprezentacije BiH, ~iji jepokojni brat DRA@EN bio jedan odnajboljih igra~a NETSA u historijiovoga tima
TRADICIONALNA^EVLJANSKA KORIDA
Posveta Nisvetu D`anki
Sedamnaesti put nakon rata u^evljanovi}ima je, u nedjelju 15. jula,odr`ana tradicionalna bosanska korida:zbog predstoje}eg ramazana ove je godinezabilje`ena najlo{ija posjeta u pora}u,no opet je bilo `ivo, veselo, raspjevano,razigrano, raspojasano, unato~nesnosnojljetnoj vru}ini
19.7.2012.
I
SLOBODNA BOSNA
3
SLOBODNA BOSNA
nezavisna informativna revijaIZDAVA^
Pres-Sing d.o.o. Sarajevo
Glavni i odgovorni urednik:
Senad AVDI]
Predsjednik Upravnog odbora:
Asim METILJEVI]
Direktor:
Erbein RE[IDBEGOVI]
Ure|uje redakcijski kolegijNovinari
Suzana MIJATOVI]
,
Danka SAVI]
,
Mirha DEDI]
,
Nedim HASI]
,
Mirsad FAZLI]
,
Dino BAJRAMOVI]
,
Maja RADEVI]
Grafi~ki urednik:
Edin SPAHI]
DTP:
Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI]
Lektor:
Sedina LON^ARI]
Sekretar redakcije:
Edina MU[OVI]
Marketing i prodaja:
Amela [KALJI]e-mail: marketing
@
slobodna-bosna.ba
Fotografija:
Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I]
Revija izlazi sedmi~noTelefoni:
444-041
,
262-630
, telefaks:
444-895
Adresa:
^ekalu{a ~ikma 6
, SarajevoTransakcijski ra~uni
1610000015710034 - Raiffeisen BANKHYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213MOJA BANKA d.d. SARAJEVO137-042-60011444-55
List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila uMinistarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednimbrojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.[tampa:
UNIONINVESTPLASTIKA
, Semizovac.Fotografije, rukopisi i prenosivi mediji se ne vra}aju.
PDV broj 200333040003e-mail: sl.bos
@
bih.net.ba
SADR@AJ
www.slobodna-bosna.ba
122024562850
Vije}e za {tampu u Bosni i HercegoviniSlobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH

Activity (22)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Arnela Skoro liked this
Selma Kordic liked this
Munever Parić liked this
Munever Parić liked this
Munever Parić liked this
Munever Parić liked this
Munever Parić liked this
Munever Parić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->