Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
379Activity
P. 1
Marketing Strategy MBA Notes 1.0

Marketing Strategy MBA Notes 1.0

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 24,546|Likes:
Published by Dr Amit Rangnekar

More info:

Published by: Dr Amit Rangnekar on Jul 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/03/2014

 
Mhzlati`k Wtzhtaky "MJH @otaw :686)- Dz Hmit Zh`k`alhz
Gbagl oqt tbawa @otaw h`d Ghwa Wtqdiaw ht {{{.dzhmitzh`k`alhz.gomWqj TovigVhkaGhwa Wtqdiaw ezom
 
Mhzlati`k A`uizo`ma`t:-9
Wtzhtaky
:Mowaz Jhaz 
 Mhzlati`k vch`
4MgDo`hcdw I`dih chq`gb
 I`dqwtzy H`hcywiw "Voztaz’w 1 eozgaw)
1Ehj I`dih# Eh~a7
Go`tzocci`k vch` imvcama`thtio`
2 @iuah
 Mhzlati`k go`gavtw
9
Mhzlati`k Mir "4Vw)86
 Vzodqgt 
86
 @a{ Vzodqgt Dauacovma`t "@VD)
88Thth @h`o# ^oo^oow
 Vchga
81Dhjjh{hcchw
 Vziga
8;Hmqc
 Vzomotio`
89Jiwcazi
 I`takzhtad mhzlati`k Gommq`ightio`"IMG)
:6D@H Mqmjhi chq`gb
 Jzh`d Mh`hkama`
:: @htqzhc Iga gzahm# HmhGbitzh Lhtbh# Zocar# Hqdi
Mhzlati`k Wtzhtaky76
Wakma`thtio`
76 @iuah Wq`
Thzkati`k 
78Bidawik`
 Vowitio`i`k 
7:Moou
 Dieeaza`tihtio`
74Docga % Khjjh`h
 Vzodqgt ciea gygca "VCG)
71Bhzcay Dhuidwo`
Wtzhtakig Khv H`hcywiw
75
 H`woee’w Vzodqgt Mhzlat mhtzir
75Whmwq`k
 JGK Mhtzir
7;
KA Mhtzir
7;
 Voztaz’w Ka`azig wtzhtakiaw
72Toyoth
 Mgli`way’w ;W Modac 
79
Gomvatitiua Wtzhtaky46
Gomvatitiua Wtzhtakiaw
46Kiccatta
 Mhzlat Domi`h`ga wtzhtakiaw
46Jzh`d Domi`h`ga- I`dih
 Mhzlat Cahdaz’w wtzhtakiaw
48Gbig Wbhmvoo
 Mhzlat Gbhcca`kaz’w wtzhtakiaw
47Hizgac
 Mhzlat Eocco{az’w wtzhtakiaw
44Uodheo`a "Bqtgb)
 Mhzlat @igbaz’w wtzhtakiaw
41Dhjjh{hcchw# Lh`gbaavqzhmWhzaaw
Gqwtomaz h`d gomvatitoz ozia`thtio`
45
 @otaw hdhvtad tbzoqkb zahdi`kw# ghwaw h`d `otaw ezom-
Bhzuhzd Jqwi`aww Wgbooc/  Zauia{# Iuay# Wth`eozd# Laccokk# MIT Wcoh`# CJW# I`wahd# [bhzto`# Amozy< vqjcightio`w jy Voztaz# Lotcaz# Laccaz# Lhveazaz# @izmhcyh Lqmhz % Mgli`way< Ago`omig Timaw# I`dih` h`d i`taz`htio`hc jqwi`aww mhkh~i`aw# h`d tba i`taz`at.
Khz`iwbad {itb my o{` arvazia`ga# i`wikbtw % l`o{cadka.
 
Mhzlati`k Wtzhtaky "MJH @otaw :686)- Dz Hmit Zh`k`alhz
Mhzlati`k Wtzhtaky ‗ Mqmjhi Q`iuazwity Hwwawwma`t -866 mhzlwGoqzwa Go`ta`t
8.Mhzlati`k wtzhtaky - Ouazuia{:. Vicchzw oe Mhzlati`k - WTVD wtzhtakiaw7. Mhzlat witqhtio` wtzhtaky - Cahdazw# gbhcca`kazw# eocco{azw# `igbazw4. Gomvatitio` h`hcywiw - Voztaz+w 1 eozgaw modac eoz gomvatitiua a`uizo`ma`t#Ja`gbmhzli`k arazgiwa# q`dazwth`di`k gomvatitiua mouaw h`d vowtqzaw1. Wqwthi`hjca gomvatitiua hduh`thka - Voztaz+w ka`azig wtzhtakiaw5. Vozteocio modacw - JGK h`d KA MgLi`way mhtzir;. @a{ vzodqgt wtzhtakiaw - I``ouhtio`# Mhzlat a`tzy# Vzodqgt ci`a arta`wio`2. Gommq`ightio`w wtzhtaky - Mh`hki`k gommq`ightio`w mir eoz vzodqgtw# jzh`dw9. Hduaztiwi`k qwi`k h`d whcaw vzomotio` wtzhtaky - ghmvhik`w86. Jzh`d jqicdi`k - EMGK# Go`wqmaz dqzhjcaw % Wazuigaw ghwaw88. Diwtzijqtio` wtzhtaky-Dawik`i`k oe gbh``ac wywtamw# Mh`hki`k mqctigbh``ac wywtamw8:.Vzigi`k wtzhtaky- Uhcqa vzigi`k# Ovtimiwhtio` oe vzigi`k87. Mhzlati`k Vch``i`k - I`tzodqgtio`# kzo{tb h`d mhtqza mhzlatw. Vzq`i`k oe vzodqgtw<Zaeaza`ga mhtazihc
Joolw
Mhzlati`k Wtzhtaky "Eazzacc 4a/ [hclaz :a)#Mhzlati`k Wtzhtaky - Joyd. [hclaz h`d ChzzagbaMhzlati`k hw Wtzhtaky "@izmhcyh Lqmhz)Mhzlati`k Mh`hkama`t "Vbiciv Lotcaz 87a / Whra`h 4a)
@otaw
Ghwaw
Cijzhzy# Bhzuhzd# IGEHI# Vzhriw# Jqwi`aww- Todhy / I`dih / [ozcd# GIM
Dhicy
AT# Jzh`d Axqity# Bi`dq-Jqwi`aww Ci`a# Jqwi`aww Wtd- Wtzhtakiwt#
[ajwitaw
{{{.dzhmitzh`k`alhz.gom#L`o{cadkaF[bhzto`# I`wahd# Jzh`dw Hwih# Mgli`way Xqhztazcy# Ago`omiwt#Eozjaw# Jqwi`aww [aal# Bhzuhzd Jqwi`aww Wgbooc / Zauia{#{{{.gim.go.ql #{{{.l`o{tbiw.gom#{{{.mhzlati`kvo{az.gom#  {{{.atwtzhtakigmhzlati`k.gom# {{{.jzh`dzavqjcig.gom 
 
Mhzlati`k Wtzhtaky "MJH @otaw :686)- Dz Hmit Zh`k`alhz
Mhzlati`k A`uizo`ma`t
Woqzga> MIT-Wcoh` :665 
Aeeagtiua gozvozhta miwwio` wthtama`twJzohdWvagieigEq`gtio`hc
Jhwad o` gqwtomaz `aadwTzh`wvozthtio` jqwi`awwCo`k-diwth`ga tzh`wvozthtio` eoz chzka-uocqma vzodqgazw oe co{-uhcqa# co{-da`wity vzodqgtw
Vbywighc
Jhwad o` ariwti`k vzodqgtw /tagb`ocokyZhiczohd jqwi`awwCo`k-bhqc# gohc ghzzyi`k zhiczohd
Wtzhtaky
-8.Dizagti`k hgtio` to{hzdw dawiza oqtgoma:.H vch` tbht himw to kiua tba a`tazvziwa hgomvatitiua hduh`thka ouaz itw ziuhcw.7.Jzohd eozmqch eoz bo{ h jqwi`aww iw koi`k togomvata. Gomvatitiua wtzhtaky iw dacijazhtacygboowi`k h dieeaza`t wat oe hgtiuitiaw to daciuaz hq`ixqa mir oe uhcqa.”
Migbhac VoztazMhzlati`k wtzhtaky
 
h`w{azw : xqawtio`w
[by wboqcd oqz gqwtomazw jqy oqz vzodqgt 
[bigb gqwtomaz `aadw do oqz vzodqgtw eqceicc moza aeeagtiuacy tbh` gomvatitozw
 @olih `ot tba 8
wt
mouaz jqt @o.8 jy kiui`k gqwtomazw {bht tbay dawizad
Wo`y % Hvvca do`’t zacy o` MZ# gzahta `a{ ghtakoziaw tbzoqkb i``ouhtio`
Kookca wahzgb aeeagtiua dqa to h wimvca# q`gcqttazad % aeeigia`t hvvzohgb
Dieeaza`tihtio` jy- vziga# zahgb# daciuazy# dawik`# wazuiga# tagb`ocoky# atg jqt it wboqcd jauhcqhjca % mah`i`keqc to gqwtomazw. Ak Byjzid ghzw# wochz mojicaw
Bo{ mhzlati`k zachtaw to wtzhtaky
 
Jqwi`aww hgtiuitiaw/eq`gtio`w hcik` {itb jqwi`aww wtzhtaky- hgbiaua gozvozhta ojnagtiuaw

Activity (379)

You've already reviewed this. Edit your review.
rohan.harsh liked this
Amruta Turme liked this
Piet Wulleman liked this
indrajeet_sahani added this note
nice useful
shrutigkwd added this note
hw i no
Âlankar Somwanshi added this note
hw to download it ?
Njuguna Reuben liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->