Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
P. 1
báo cáo công nghệ web xây dựng trang tin tức

báo cáo công nghệ web xây dựng trang tin tức

Ratings: (0)|Views: 573 |Likes:
Published by Chung Bảo Nguyen

More info:

Published by: Chung Bảo Nguyen on Jul 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2013

pdf

text

original

 
TRƠổ 
GH
ęẩ
M J
K BÏKJ LJ@O JÉ G
M
^m
g Kôgh ghj
Tjôgh tmg ~é Trv}
g tjôgh
BÉM T
Y E
ồ 
G
Aôg j
k3 KÔGH GHJ
XFB ^É D
KJ ^
TR
ỹ 
K TV]
G
ęỉ
TÉM3 KA[ amgm ! Sfgd Nroafx`rl[
jm
v gjûa3 2=
Hm
ẫgh ~mãg jƹỜ 
gh d
g3
T[
'
T
Tv
g Ogj
[mgj ~mãg tj
ỿ
k jm
g3
Jề tãg
[J[^
EỜy
 
TrẨg _vogh KjmẰg
 
299=9;94 KGTT?!L64
Ghv}Ệg Bẫ` Kjvgh
 
299=9;;; KGTT?!L64
TrẨg Goa [Ưg
 
299=228= KGTT?!L64
^ŭ ęågj DmỈv
 
299=946= KGTT2!L64
 
A
K E
K
A
K
E
v
v
b
d
T
e
k
{
d
g
 
E
ốm gûm ğẨ
v
Mgtfrgft jm
g go}
ğogh yjït trmị
g ~
Ờ 
m t
ởk ğờ
kjûgh a
Ẹt ~é tïk ğờgh ğẰ
g a
m a
tk
Ứo ğố 
m {
gh' Kjágj ~å ~
} e
y trågj xfb tr
Ố 
tjégj a
t tr`gh gj
gh kôgh ~m
k j
t{
k k
g tjm
t'Tr`gh kïk kôgh ghj
e
y trågj xfb jm
g go} tjå YJY kýgh ~
Ờ 
m Oyokjf ~é A}{qeg
Ỗm eãg gjƹ aờ
t kôgh ghj
r
t a
ắgj ğở
m e
y ~
Ờ 
m kïk kôgh ghj
 
ğûgh O[Y'GFT%
[_E [fr~fr ~é MM[ k
o Amkr`{`nt gj
ố 
~é` tágj a
Ố 
% am
g yjá% k
ờgh ğớ
gh yjït trm
gr
gh e
Ờ 
g'Ao} a
Ạg ğƹừ 
k j
k aôg Kôgh ghj
xfb ~é kïk d
kj ~
tr
ỿ
k tv}
g ~é` lå >% kjóghfa kýgh gjov tj
ỿ
k jm
Ỉg ğỏ
 
tém ―yjït t
rm
g a
t KA[ amgm {
d
gh Sfgd
Nroax`rl‑' Tr`gh qvï trågj tjỿ
k jm
Ỉg ğỏ
 
tém% kjógh fa ğë tjv ğƹừ 
k gjm
v lmgjghjm
a ~
e
ạy trågj xfb ğờ
gh'Kjógh fa zmg kjâg tjégj k
ẫa Ưg {ỿ
 
jƹỜ 
gh d
g t
g tågj k
o tj
} T
Tv
g Ogj% k
 ~
 
kjv}ãg aôg kŭgh gjƹ ğỌgj jƹỜ 
gh tr`gh qvï trågj kjógh fa tj
ỿ
k jm
Ỉg ğỏ
tém'^ålm
g tj
k kòg j
g j
ẽy%gãg kjƹƯgh trågj kỨ
o kjógh fa ljôgh tj
trïgj lj
m gjm
vtjm
v {ût'R
Ầt a`gh ğƹừ 
k {
ỿ
hûy ñ k
o tj
Ẩ} hmï` kŭgh gjƹ kïk bắ
g tr`gh e
Ờy ğị
 kjógh fa kû tj
k
m tm
Ằg ğƹừ 
k kj
Ầt eƹừ 
gh k
Ứo kjƹƯgh trågj'
 

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Luan Nguyen liked this
Thuy Tran liked this
PhanHuuHoan liked this
loicuoi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->