P. 1
Untitled

Untitled

Ratings:
(0)
|Views: 13|Likes:
Published by sejmometr.pl

More info:

Published by: sejmometr.pl on Jul 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
 1
Konsultacje społeczne nad projektem załoŜeń do ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji ikonsumentów – Część II – środki zaradcze, dobrowolne poddanie się karze
Lp.
Zgłaszający Część załoŜeń Treść propozycji Stanowisko UOKiK 
1.
 
PKPP Lewiatan Środkizaradcze
OTWARTY KATALOG ŚRODKÓW ZARADCZYCH, WSTĘPNEZAPOZNANIE SIĘ Z PROPONOWANYM ŚRODKIEM
Pomysł wprowadzenia środków zaradczych, co do zasady naleŜy ocenić pozytywnie. Jednocześnie jednak, wprowadzenie przez Prezesa UOKiK takiego narzędzia prawnego, w szczególności w postaci środkówstrukturalnych, moŜe skutkować istotną ingerencją administracyjną wdziałalność przedsiębiorcy, jak równieŜ jego otoczenie rynkowe. NaleŜyzatem wskazać, Ŝe stosowanie środków zaradczych wymaga zastosowaniaszerokiej wiedzy biznesowej i zawsze powinno zostać poprzedzaneanalizami ekonomicznymi, potencjalnych skutków ich wprowadzenia.Wątpliwości moŜe budzić, w szczególności otwarty katalog środkówzaradczych, będących do dyspozycji Prezesa UOKiK-u oraz moŜliwośćnałoŜenia przez ww. organ środka, polegającego na nakazie powierzeniawykonywania określonych rodzajów działalności gospodarczej lub prowadzenia działalności na róŜnych szczeblach obrotu poszczególnym, podmiotom w ramach grupy kapitałowej lub odrębnym jednostkomorganizacyjnym wewnątrz struktury przedsiębiorcy. Tworzy to ryzykowydawania arbitralnych decyzji przez Prezesa UOKiK, niezgodnych lubwręcz sprzecznych z interesem gospodarczym przedsiębiorcy, objętego tymśrodkiem zaradczym.Istnieje więc realna obawa, Ŝe proponowane środki zaradcze, bedą kolejnym rodzajem kary dla przedsiębiorcy. Ze względu na ich dolegliwycharakter, na co wskazuje sam projektodawca, nie znajduje uzasadnienia pozostawienie tak szerokiemu uznaniu Prezesa UOKiK, zastosowanieśrodków zaradczych. Inwazyjność takiego rozwiązania jest zbyt duŜa. Niezabezpiecza przy tym, praw przedsiębiorcy, uzaleŜnienie moŜliwości- uwaga nieuwzględniona.Wprowadzenie zamkniętegokatalogu nie jest moŜliwe, poniewaŜ kaŜdy analizowany przez Prezesa UOKiK  przypadek jest indywidualnyi wymaga zastosowaniainnych środków. Otwartykatalog pozwala nadostosowanie środka dospecyfiki naruszenia i pozwala na przywróceniekonkurencji na rynku. NaleŜytakŜe zwrócić uwagę, Ŝe winnych jurysdykcjach katalogmoŜliwych środków równieŜ jest otwarty.
 
 3wyłącznie przy ogromnym nakładzie środków (kosztów), biorąc pod uwagę moŜliowści przedsiębiorcy.
POTENCJALNY SPÓR KOMPETENCYJNY PREZESA UOKIK ZPREZESEM URE:
Istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji rynkowych, w których jednocześnie zastosowanie znajdowały będą przepisy projektowanej ustawyo ochronie konkurencji i konsumentów (w zakresie środków zaradczych) iart. 97 projektowanej aktualnie przez Ministerstwo Gospodarki ustawyPrawo gazowe.Z projektu, w rozdziale dotyczącym środków zaradczych wynika, Ŝe:
"W  proponowanej regulacji, Prezes UOKiK będzie mógł nałoŜyć środek  zaradczy, w przypadku naruszenia przez przedsiębiorcę zakazów, o którychmowa w art. 6 i 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub art.101 lub 102 TFUE, czyli w przypadku zawarcia niedozwolonego porozumienia lub naduŜywania pozycji dominującej. Przepis będzie zawierał otwartą listę środków, takich jak: (…) umoŜliwienie dostępu dookreślonej infrastruktury na niedyskryminacyjnych warunkach (…)".
Jednocześnie art. 97 ust. 4 projektu ustawy Prawo gazowe stanowi, ŜePrezes URE, w celu wspierania skutecznej konkurencji i ochronyodbiorców końcowych moŜe, w drodze decyzji, nałoŜyć na przedsiębiorstwo gazownicze obowiązek:1) sprzedaŜy:a) określonej ilości gazu ziemnego, b) określonych mocy przesyłowych,c) określonych pojemności magazynowych- na warunkach określonych przez Prezesa URE;W naszej opinii istnieje prawdopodobieństwo, iŜ w razie uchwalenia obuaktów, normy w nich zawarte, będą zbliŜone i będzie mógł powstać spór - uwaga nieuwzględniona – naruszenie pod względemrodzajowym jest zbliŜone donaruszeń, o których mowa wart. 106 ust. 2 (maksymalnakara pienięŜna dla tychnaruszeń to 50 mln euro)- uwaga nieuwzględniona – w przypadku gdyby środkizaradcze były zbyt dolegliwe przedsiębiorca będzie mógłsię odwołać do SOKiK (obowiązek ich wykonania powstaje pouprawomocnieniu decyzji).Trudno wyobrazić sobie stanfaktyczny w którymnastąpiłoby „nieumyślneniewykonanie środkówzaradczych”.- działania podejmowane przez inne organyadministracyjne będą brane pod uwagę przez PrezesaUOKiK zarówno pod kątem prac nad nowelizacją  przepisów, jak i w procesiestosowania regulacji w praktyce. Prezes UOKiK 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->