Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by sejmometr.pl

More info:

Published by: sejmometr.pl on Jul 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2013

pdf

text

original

 
 1
Konsultacje społeczne nad projektem załoŜeń do ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji ikonsumentów – Część I – kontrola koncentracji, kontrola i przeszukanie
Lp.
Zgłaszający Część załoŜeń Treść propozycji Stanowisko UOKiK 
1.
 
Centrum StudiówAntymonopolowych iRegulacyjnychKontrolakoncentracji
PREWENCYJNY NADZÓR NA KONCENTRACJAMI1. Uwagi wstępne
1.
Wzorzec normatywny
„kontroli koncentracji” w Polsce jest
wysoceniedoskonały
i – często bez potrzeby – 
nie do końca kompatybilny
 ze standardami prawa UE. JuŜ sam tytuł działu III (Koncentracje przedsiębiorstw) oraz jego rozdz. 1 (Kontrola koncentracji) i rozdz. 2(Decyzje w sprawach koncentracji) powinny jednoznacznie„oddawać” istotę interwencji publicznej w przekształceniastrukturalne w gospodarce („Nadzór nad koncentracjami”, ew.„Prewencyjny nadzór nad koncentracjami”); nie ma najmniejszejwątpliwości, Ŝe angielskojęzyczny „
control 
” oznacza właśnie„nadzór”, a nie „kontrolę”. Ubocznym, acz bardzo poŜądanymskutkiem takiej zmiany byłoby wyeliminowanie z ustawy jednego ztrzech róŜnych pojęć „kontroli” („kontroli” nad przedsiębiorcą, którą moŜe przejąć inny przedsiębiorca, oraz „kontroli” rozumianej jako„inspekcji”; poz. niŜ.).
2. Przesłanki jurysdykcyjne2.1. ZGŁOSZENIE ZAMIARU KONCENTRACJI (art. 13 ust. 1)
1. Z przedłoŜonych załoŜeń nie wynika, aby UOKiK rozwaŜył potrzebę imoŜliwość zdefiniowania pojęcia „zamiaru koncentracji”, któregoznaczenia dla spełnienia/naruszenia obowiązku zgłoszenia (art. 13 ust.1, art. 108 ust. 1) nie moŜna przecenić. Pojęcie to od dawna budzi w praktyce wiele wątpliwości, zwłaszcza co do ustalenia momentu, wktórym przedsiębiorcy przejawili skonkretyzowany i sprawdzalnyzamiar dokonania koncentracji. Wątpliwości tych nie rozwiewają - uwaga nieuwzględniona;dotychczasowe nazewnictwouŜywane w ustawie nie powoduje wątpliwościinterpretacyjnych w procesiestosowania jej przepisów,zmiana więc nie wydaje się konieczna1. uwaga nieuwzględniona;definiowanie pojęcia„zamiaru koncentracji” jestzbędne – pojęcie naleŜy torozumieć dosłownie, jakozamiar w kaŜdej formie, przyczym zamiar ten musi być natyle konkretny, aby moŜliwe
 
 3
2.2. ZASIĘG OBOWIĄZKU ZGŁOSZENIA (art. 13 ust. 1)
1. Często podnosi się, zwłaszcza w środowiskach gospodarczych, Ŝe progi zgłoszeń zamiaru koncentracji w polskiej uokik są zbyt niskie – w szczególności zbyt niski jest próg obrotu krajowego. JuŜ wmomencie uchwalania ustawy w 2007 r. zgłaszano propozycję ustalenia tego progu na poziomie 100 mln. euro; po kolejnych 5.latach i dalszym wzroście poziomu koncentracji w gospodarce polskiej, propozycja ta powinna być ponownie rozwaŜona.Korzystnym efektem takiej modyfikacji byłby oczywiście spadek ilość zgłoszeń.2. Zasięg obowiązku zgłoszenia zamiarów koncentracji z udziałem przedsiębiorców zagranicznych moŜna byłoby takŜe zracjonalizowaćw drodze zmiany polityki UOKiK w zakresie interpretacji przesłanki„skutek na terytorium RP” (art. 1 ust. 2).
2.3. ZAKRES PRZEDMIOTOWY OBOWIĄZKU ZGŁOSZENIA(DEFINICJA KONCENTRACJI)
1. MoŜna zrozumieć, Ŝe w początkach ustawowych regulacji kontrolikoncentracji (nawet w takich państwach jak Niemcy) zakres przedmiotowy „koncentracji” określano enumeratywnie.Przynajmniej od momentu uchwalenia rozp. 139/2004 nie ma juŜtakiej potrzeby. Coraz więcej państw członkowskich UE przyjmujezawarty w tym rozporządzeniu model przesłanek jurysdykcyjnych(głównie „przedmiotu” kontroli). TakŜe Polska powinna przyjąć tenmodel bez jego „dostosowań”. Znowelizowana uokik z 2007 r. powinna zatem stanowić, Ŝe obowiązek zgłoszenia [„obowiązek wynikający z ust. 1”] dotyczy transakcji [ew. operacji], którychskutkiem [ew. rezultatem] jest
trwała zmiana kontroli
między przedsiębiorcami, wynikająca z (a) połączenia dwóch lub więcejniezaleŜnych przedsiębiorców lub części przedsiębiorców lub (b)ante na ex post, co nie wydajesię słuszne).- uwaga częściowouwzględniona; w przypadkukoncentracji polegających na przejęciu kontroli lubnabyciu mienia obrót grupykapitałowej zbywcy nie będzie brany pod uwagę przyustalaniu istnienia obowiązkuzgłoszenia (wobec czegoczęść koncentracji objętychdotychczas kontrolą UOKiK nie będzie podlegała temuobowiązkowi). Ponadtowszystkie formy koncentracji powiązano z osiąganiemminimalnego progu obrotuna terytorium RP.- uwaga nieuwzględniona;zdefiniowanie pojęciakoncentracji poprzezenumeratywne wyliczenie jejrodzajów zwiększa pewność prawną (a tym samym bezpieczeństwo przedsiębiorców -niezgłoszenie koncentracji jest zagroŜone karą);wymienione rodzajekoncentracji z załoŜenia polegają na trwałej zmianie

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->