Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
ABMA Journal Volume 3 No 14

ABMA Journal Volume 3 No 14

Ratings: (0)|Views: 26,515|Likes:
Published by yemintun1988

More info:

Published by: yemintun1988 on Jul 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

 
 Xodpb` 1$ Fo :=
 ကဤပြဃဵႏဲ ဤ
 
7
}k
Bjyak 93::
Xodpb` 9$ Fo 0
 
k}}s<//jddipybjbofnqjddejfa`&oygk}}s<//jddipybjbofnqjddejfa`&f`} 
 
9:
q}
Lpdu 93:9
Xodpb` 1$ Fo :=
 
Jdd Ipybj Bofnq
 ကဤပြဃဵႏဲ ဤ
9
 ပဴဝဵ ှပဓဵ ဓ့္
 
 ပြဢေျညြကဵကဢ ဓဵသဢ  ဲဖဳပြဤျ
 
 ှဘကဵ်ကနဢ  ု
 ၉၃၊၉
"
ညုႏဲ ကဵ၌ဇဳ နု  ဢဍဵ
 
၊၅
"
သဃဵ်ဝႝဖဌဵ
 
 ှပဝဵ ပဤႏဢ  ုဍဵဍး နဴ ဓဵနတဵ်သျ
 
သသဢ  ဲ်ဪဤဍဵ
 
 ႃဃဢေျတပဵျ်ဈဤဍဵသဴ ဃဵည္  ့ ၶဃ်ဖဤ
 
ဪဤဇဤဝဌဵ်ညီဍဵ ျ်ဈဤဍဵ ႃဃဦ ျပြဤျ
 
 နု တဵ ႃဃးညးသဖှဘဍဵ  ့
 
 ဃြဈု  း ျဖဴ ဤျၶဃသဓ္  ့
 
 ဒပဵ ျဝဌဵ ျဘဴ လဵ
+
 ၈၀
ႏဲ ကဵ်ှပဤဃဵ်ဝႝ ဓဴဍဵ
 
ႏဢ  ုဍဵဍးသ္႐်ဃြျဇဳျသဲဍဵ ပြဤျဃဢ  ု
 
ႏဢ  ုဍဵဍးဖဳ
 /
ဖဤျပြဤျဃ
 
ဪ်နျှတေညြဍဵ
 
 ဉု ဏဵ ှတေညြဍဵ
 
 ဓဤပြဤျဃဢ  ု
 
 ဓဤျှပကဵ တဢ ဓဵ တဍဵ ပႋပြဤျ
 
 နု တဵ်ဝှညဍဵျဟဤ
 
ဪဤဇဤဝဌဵ်ညီဍဵျ်ဈဤဍဵ ႃဃဦ ျပြဤျဃဢ  ု
 
်ကဤဵ ဃဤျ်ဝှညဍဵ ျ
 
 ှဘကဵဖဖနု  ဢ
 
ဖပဢ  ုဍဵ ျ်ပ့
 
ရဒ်ပ့ဖဳ ပြဤျဪှဘကဵ
 
 တီ
 
 ှပဍဵ ပဢတီဖဌဵ၎
 
ဪှညဤျ်ဖဤႏဢ  ုဍဵဍး ပြဤျဃ
 
 နဴ ဓဵနတဵ်သျ်ညီဍဵ ျ်ဈဤဍဵ်ဓဴဃဢ  ု တဍဵ
 
ဖဴ ဤျ်သဤဃဵ ဓ္  ့ဪညီ
 
ဪ်နျှတေႏဢ  ုဍဵ
 
ဪသု  ဢဪ်ဖ်တျႏဢ  ုဍဵ ၶဃ်ဖျဓဤ
 
 ဃဢ  ု လဵ  ့ႏဢ  ုဍဵဍး ဃ
 
 နဴ ဓဵနတဵ်သျ်ညီဍဵ ျ်ဈဤဍဵ ပြဤျဃဢ  ု
 
 ဃု  ဢ လဵ ဓု  ဢဍဵဪ်နျပှတေႏဢ  ုဍဵဓဤ၌
 
ဖဳ ဓတီျဃု  ဢ
 
 ပှတေ်ကညြဍဵဓဤဃနဌဵ ျ
 
ဪဤဏဤတု  ဢဍဵ ပြဤျဪဤျနု  း ျဟဤ
 
 လညဍဵ ဃဝ္ ႝ
 
 လ်ဝႝဪညြဢဝဵဪယဢ တီ
 
ဪဤဇဤဝဌဵ်ညီဍဵျ်ဈဤဍဵ ႃဃဦ ျပြဤျဃဢ  ု
 
ဪဖဢဪပဲ ဓဵ
 
 ပှတေဖနု  ဢ
 
်နျကဤျပႋ
 
 ပသဢ  ဲ
 
်ဃြျဇဳျဓသဤျပဖဢတ္
 
 တကဵ တလဵ ယဤျဓလဵ
 
ဈဢ  ု ဓဤဃဢ  ု တီ
 
 ယဍဵသဲ ဤျ်ကတီဖဌဵ
 
ဪဤဇဤဝဌဵ်ညီဍဵ ျ်ဈဤဍဵ ႃဃဦျပြဤျဃဢ  ု
 
ဪ်နျှတေဓ္  ့ဪဓဴ ဃဵ
 
ႏဢ  ုဍဵဍးဖဤျဓု  ဢဍဵ ျပဲ ဤ
 
ဪဤဇဤဝဌဵ ကဢ ဓဵ ထဤဓဵ ပြဤျ်တၜယဴဝဵ ျၿတဦ ျ
 
 ယု  ဢ ဃ္  ့ဖဢ  ု ႝ
 
ဪဃြဌဵ ျ
 
 ဓဝဵ်ဖဤ
 
 ှဘကဵသတဵ ပြဢေျပြဤျ
 
်ဝဤဍဵ ပှဘကဵသ်ဪဤဍဵ
 
ဪဤဇဤဝဌဵ်ညီဍဵ ျ်ဈဤဍဵ ပြဤျဃ္  ့ဖု  ဢ ႝ
 
 ဓု  ဢဍဵ ျှတဌဵဝ္ ႝ နဳ ပြဢေျပြဤျဪ်တၜဓဴဍဵ
 
 ပဲဝဵ ပဲဝဵ
 
 ဃဝဵ ဃဝဵ
 
ညြကဵ ှပဓဵႏဢ  ု ျဓဓဵ
 
 ဓ္  ့
 
 ကဢ ဓဵ ထဤဓဵ ပြဤျှဘကဵ်တၜ်ဪဤဤဍဵ
 
ႏဢ  ႋ ျ်ဈဤဵ်တျဓ္  ့
 
 ကဢ ဓဵဪဍဵဪဤျပြဤျ
 
 ှဘကဵ်တၜ်ကၿတဦ ျ
 
ဖဍဵညဝဵ ျကဤပြဤျတီ
 
သ်ကႏဢ  ုဍဵ ပဌဵ ဟု ှပဍဵ တီဖဌဵ
 
ဗဢ  ု နဵညြေတဵ်ဪဤဍဵဈဝဵ ျ
 
 ဃနဌဵ ျ
 
 နဳဍလဵ ပြဤျဃု  ဢ
 
်သဲ႐ဃ
 
ႏဢ  ုဍဵဍး်သျဖပဤျပြဤျ
 
 ပဲ ဤျည္  ့ ၶဃဖနု  ဢ
 
ဪပဲ ဤျပနု တဵပဢ ၶဃ်ကဘု  ဢ ႝ
 
 ပဲ ဤၶဃဤျည္  ့်န်ဓဤ့
 
မဦ နု  ဢ
 
ဪဤဇဤဝဌဵ်ညီဍဵ ျ်ဈဤဍဵ ပြဤျဃဢ  ု
 
ဪ်နျှတေၿတဦ ျ
 
ဖဳ ဓု  ဢ ႝသ္
 
်ှတဤကဃဤျပြဤျဝ္ ႝ
 
ညြပဲ ဓဵည္  ့ဓ္  ့
 
 နပဵ ျကဠဵ ပြဤျဃဢ  ု
 
 ှတဝဵဖဓဢသၿတဦ ျ
 
 ဓဌဵ  ့ ပဓဵ ကဴ ဤ
 
 နု  ဢ ဃဵဝဤဖဴ ဤျၶဃပဌဵဈု  ဢတီဃ
 
ဪဝဤဉဓဵ
 
 ဓဴ ဃဵ
 
်ဃဤဍဵ ျပဴဝဵှပဍဵ  ့ ှပဓဵ ဓ္  ့
 
 ပြဢေျညြကဵ ကဢ ဓဵဝ္ ႝဪဓဳ
 
 ဃု  ဢလဵ  ့ နဳ ပြဢေျပြဤျဪ်တၜ
 
 ဓဝဵ ဘု  ဢ ျယဤျဓဓဵ်ဖဤ
 
 ပြဢေျဈဃဵ နဳဍလဵ်နျပြဤျ
 
်တၜယဴဝဵ ျနဤႏဢ  ုဍဵ တီဖဌဵ
 
 ဓဢ  ုဍဵ ျှတဌဵဝ္ ႝနဳ ပြဢေျဃဢ  ု
 
ညြကဵ ဓဓဵ ဓ္  ့
 
ဪပြဢေျဖဤျ်သျကဢ ဓဵ
 
 ပဴဝဵ ှပဓဵ ဓ္  ့
 
ဪဤဇဤဝဌဵ ကဢ ဓဵ ထဤဓဵ ပြဤျ
 
သသဢ  ဲ နဤပဲ
 
 ဓဢ  ုဍဵ ျဖဳ ှတဌဵဖဤျပြဤျ
 
ဪ်တၜဓဴဍဵ
 
 နဌဵ ျ
 
ဪႏဢ  ုဍဵ ဃြဍဵ  ့
 
ဌႇဍဵ ျတပဵ ျႏဲ  ဢ တဵကဃဵ နဢ  ု ဓ္  ့
 
 ကဢ ဓဵထဤဓဵပြဤျ
 
 ဃဴ လဵ်တြဤဃဵ ၿတဦ ျ
 
ဪပြဢေျဃဢ  ု
 
 ဃဤဃဴ လဵ်ကဤဍဵ  ့်သဲ ဤဃဵ ဓဓဵ ဓ္  ့
 
 ကဢဓဵ ပြဤျသဢ  ဲ
 
 နဤတီနဢ ပဵ  ့ ပဌဵ
 
ဪ္မဦ နဢ  ု
 
 ပြဢေျညြကဵ ကဢ ဓဵ ပြဤျဖဤ
 
သဢ  ဲ ယဤျပလဵဈု  ဢသဍဵ
 
ဪညု နု  ဢ
 
 ဃု  ဢလဵ  ့ နဳ ပြဢေျပြဤျမု ဃၪ ှဘကဵ်ကဓ္  ့
 
သညု  ဢဍဵနု  ဢ ဃဢ ကၠ ပြဢေျ်ဓဴ
 
 ှဘကဵ်တၜနဤကသဤ
 
 ပသဢ  ဲ တီရဳ ျ၎
 
 ဓဢ  ုဍဵ ျသဍဵ ျဖဤျ
 
ဪညြဍဵ ျ
 
ညြဍဵ ျနဌဵ ျ
 
သဝဵှဘကဵ်ဝကသဤ
 
 ပနဢ  ု်ဓဤ့
 
ႏဢ  ုဍဵဍးဖဤျဪညြဍဵ ျညြဍဵျဪ်တၜဓဴဍဵ နဌဵ ျ
 
 ပဓသဤျနု တဵပႋ်ဓဴ
 
်ဍဴ်ၶဃျပြဤျ
 
ဪဤဏဤပြဤျဝ္ ႝ
 
ဪႏဢ  ုဍဵလဳ်ဝပႋ်ဓဴ
 
 ဘဢႏဲ  ဢ တဵ ပႋ်ဓဴ
 
ဝဌဵ ျတီျ်ဝတီနဢပဵ  ့ ပဌဵ၎
 
မဦ နု  ဢ
 
ဪဤဇဤဝဌဵ ကဢ ဓဵ ထဤဓဵ  ဵဝ္ ႝ
 
 ပြဢေျညြကဵကဢ ဓဵ ပြဤျ
 
 ဃဢဝဵ ျ်ဪဤဍဵ ျ်ဝႏဢ  ုဍဵ်ဪဤဍဵ
 
ဪဤဏဤတု  ဢဍဵ ပြဤျဪဤျနု  း ျ၌
 
 ှပဝဵပဤ့
 
 ကဦ ျတဴ ဤျ်သျနုတဵဍဝဵ ျသဲဍဵ ႃဃဦ ျပြဤျဝ္ ႝ
 
ဪညြဢေ႐ႏဢ  ုဍဵဍး်သျ
 
 နဳ ပႋ်သျ
 
ရဤဖဤ်သျ
 
ဪဘဴ္ ႝဪကဌဵျပြဤျပဲ
 
 တု ဉၩ  ဢေနဵ ပြဤျ၌
 
ႏဢ  ုဍဵဍးဖဤျပြဤျတီ
 
်န့ ဃြဍဵ  ့ လဳ ၶဃဘဢ  ု ႝ
 
 ပြဤျကဴဤတဍဵ
 
 နု  ဢဪတဵ်ဝတီ်ဖျဖဌဵ
 
မဦ နု  ဢ ကဢ ဓဵ ထဤဓဵ ပြဤျ
 
 ပသဢ  ဲ ၶဃ်ဖျနု  ဢ ႝဖဤ
 
 ဓဢ  ုဍဵ ျှတဌဵဝ္ ႝ နဳ ပြဢေျရဤဖဤဃဢ  ု
 
 ယဢညဢ  ု ဃဵ
 
 တြဃဵ ကဦျ်ကပလဵ  ့
 
ဪနု တဵ ပြဢေျ်ဓဴဃု  ဢ
 
ဪဤျ်တျ
 
ဪဤျ်ှပႇ ဤဃဵ
 
 နု တဵ်တျ်ဝဓဤ၌
 
 ဃဢ  ု လဵ ဓု  ဢဍဵ
 
်ဈဤဍဵသဴ ဃဵ်တျ်ဝဓဤ်ဓဴ
 
ဪညြဍဵ ျညြဍဵ ျ
 
သဝဵ ှဘကဵ
 
 ကဃဤျပြဤျ
 
 ှဍဍဵ ျညု  း်ဝၶဃၿတဦ ျ
 
ဪညြဢဝဵ ဃုဝဵ်ဝဓဤဝ္ ႝ
 
 ၶဃဤျဃ
 
ဪဃဴ ဃဵ်ကဤဍဵ  ့
 
 ၶဃဌ့  ဵ်ဝဖဳ ပြဤျဃ
 
ဪညဴဍဵ  ့ဪ်သျပြဤျ
 
 တဢ  ု ၿတဦ ျ
 
သလဳ်ဝဓဤ်ဓဴ ဃ
 
ႏဲ ကဵ ကဠဵ ဃြလဵ ှတဝဵ ႝ နဤ်ဝဓဤ်ဓဴ ဃု  ဢ
 
ဖဓဢ ပပဳ ပဢ ၶဃ်ဓဤ့ရဳ ျ၎
 
မဦ နု  ဢ
 
သဝဵ ှဘကဵ
 
 ကဃဤျပြဤျ
 
ဪညြဢဝဵ ဃုဝဵညး်ဝၶဃဓ္  ့ဪဓဴ ဃဵ
 
 ကဴပဵ ျႏဢ  ုဍဵနု  ဢ ႝ
 
 နု တဵ်ဝဖဳ ပြဤျဃဢ  ု
 
 ဃဝဵ ႝ နဝဵ ႝ ဓု  ဢ ဃဵ ဘဢ  ု ႝဝ္ ႝ
 
 ပဢပဢ ဓဢ  ု ႝ
 
ဪညဴဍဵ  ့ဪနပဵျ
 
 ဓညု ဓဌဵျတ္
 
 ၶဃဌ့  ဵ ဓဓဵ ၶဃဓ္  ့ဖဳ်ဓဴ
 
 ပြဤျ်ဝၶဃ
 
 ဓ္  ့ဪဓဴ ဃဵ
 
 ဃဢ  ု လဵ  ့ နဳ ပြဢေျဝ္ ႝ
 
 ဃဢ  ု လဵ  ့ႏဢ  ုဍဵဍး
 
ရလဵနု  ဢ ှဘကဵ်ဝဓလဵဈဢ  ု ဓဤဃဢ  ု တီ
 
်ပ့်နြဤ့်ဝၶဃဓလဵ
 
ႏဢ  ုဍဵဍးဖဤျညြဍဵ ျ
 
 ဉု ဓဵ်ဖဴ ျကု ဓဵ
 
ဪှပဓဵ ႃဃဦ ျကဤျ
 
 ဘဢႏဲ  ဢ တဵ်ဝ
 
 ၶဃဓလဵ၎
 
်ကဓဝဤပတီဓ္  ့
 
်နဖး ပြဤျတကဵ်ဝၶဃဓလဵ
 
ဪညု နု  ဢ
 
 ဓု  ဢဍဵ ျှတဌဵ ပဲ ဤ
 
 ှတႈဝဤ်ဓဴ
 
 ႃဃဦ ျယဴဤျနဤဓဤ၌
 
 ဓဢ  ုဍဵ ျှတဌဵဈဍဵ ျသ္်ဝဓဤဟဤ
 
ဪ္မဦ နဢ  ု
 
 နဳ ပြဢေျ်ဓဴသ္
 
 နုတဵသတဵ်ၶဃဤဍဵ  ့ တ္
 
 ှဘကဵဖဌဵ
 
ႏဢ  ုဍဵဍး နဳ ႃဃဦ ျပြဤျဪ်ဝဝ္ ႝ
 
 ကဦ ျတဴ ဤျ်သျတဢ ဓဵဈု  ဢ ႝ ပြဤျဃဢ  ု
 
 တဢ ဓဵ ဓဤ
 
 ဘဴဍဵ  ့ ဓဤဝ္ ႝ
 
 နု တဵဍဝဵျသဲဍဵ ပြဤျဃဢ  ု
 
 ဘဢ ဓဵ်ညၜဓဤ၌
 
 နု တဵဍဝဵျပြဤျ
 
 နု တဵညဴဍဵ  ့်တျဓဤ
 
 ယဃဵ
 
 ဃု  ဢ လဵ  ့ႏဢ  ုဍဵဍးဖဤျ
 
ဪနု တဵဖပဤျပြဤျဪဓဴ ဃဵ
 
ဪဝဢ ပဵ  ့ဈု  း ျနု တဵဪဤျညပြဤျ၌
 
ဪနု တဵညြဢဝဵဝ္ ႝ
 
သတု  ဢဍဵညဴဍဵ  ့ ပြဤျ
 
 ကဓ္  ့
 
ဪနု တဵဖပဤျဪညဴဍဵ  ့ဪ်သျပြဤျဃဢ  ု
 
ႏဢ  ုဍဵဍး ဓဃဤ
 
 ကးဌႌဝဵ ျဪဓု  ဢဍဵ ျ
 
 ှတဌ့  ဵ ှတဌ့  ဵ ဒဒ
 
သသဢ  ဲညး ကဤျႏဢ  ုဍဵ်ဪဤဍဵ
 
ဪဤပညး်တျႏဢ  ုဍဵ ပလဵ  ့
 
ဠတ်မဓသတဵဃု  ဢ
 
ဪသဍဵဈု  း ျ
 
 ှတငဤဝဵ ျၿတဦ ျပဲဖဤ
 
 နု တဵဍဝဵ ျသဲဍဵပြဤျဃဢ  ု
 
 နု တဵညဴဍဵ  ့်တျ
 
ဖဍဵ  ့ တီဖဌဵ
 
ဪဢ ပဵဝဦ ျညြဍဵ ျ
 
 ယဢ  ုဍဵ ျပဲ ဤ
 
 ဓ်ဝႝ
+
ရဓဵ
 
၊၀၃
"
 ပဲ
"
၁၃၃
 
ဪယဢ
 +
ဪညြဢဝဵ တဢ  ု ပတီ
သ်ဝဓ္  ့ဪဓဴ ဃဵ
 
 ှပဝဵ ပဤႏဢ  ုဍဵဍး ဓဴဍဵ
 
်ဪဤဃဵ်ှည
 
ဪနု တဵဖပဤျဓဠဦ ျ
 
 ဃဢ  ု
 
 ဓ်ဝႝ ဓဤ
 
 နု တဵဪဤျညဪဓဴ ဃဵ
 
ဪဝဌဵ ျဈု  း ျ
+
 ၀၃၃၃
ဪယဢ
 
သဘဢ  ု ႝသဝဵ
 
ဪဤပညးညြဃဵ ပြဤျ
 
်တျယဤျဖဍဵ  ့ တီဖဌဵ
 
မဦ နု  ဢ
 
 နု တဵ်တျှညဍဵ ျဟဤ
 
ဈဍဵ ျသ္ဖဤျ
 
 တ်တြဤဃဵ်သျဈု  ဢဓ္  ့
 
ဠဦ ျဓဌဵညြဃဵဝ္ ႝ
 
ဌဦ်ဝဖနု  ဢ
 
 ှတဌဵဖဳ ပြဤျဃု  ဢ
 
်ကဤဍဵ  ့်သဲ ဤဃဵ်တျသဤနဌဵ ျ
 
်သဤဃဵ
 
 ပြဢေျညြကဵ ကဢဓဵ ဃု  ဢ တီ
 
်ဘဤဵ်ဈဤဍဵသဤ်သဤဃဵ တီဖဌဵ
 
မီ်ၶဃဤဍဵ  ့
 
ဪဤဇဤဝဌဵ ကဢ ဓဵ
 
 ပြဢေျညြကဵ ကဢ ဓဵ ထဤဓဵဈု  ဢ ဓဤ
 
 ဓု  ဢဍဵ ျှတဌဵဪဓဴ ဃဵ
 
 ဃု  ဢ လဵဃြဢေျပဘဃဵ
 
 ကဴဝဵ ႝ နႌ ဓဵ်ဈဤဍဵသဴ ဃဵည္  ့ ၶဃဖဳ ပြဤျဃဢ  ု
 
်နျကဤျပႋ
 
ဝ္ ႝ
 
်ညၜဈု  ဢ ၶဃသ်တပလဵ  ့
 
 ယဢ  ု ဃ္  ့ဖု  ဢ ႝပဟု ဓဵ တ္
 
ႏဢ  ုဍဵဍး ပဲ ဤ
 
 နု  ဢဪတဵ်ဝဓ္  ့
 
 နဳပြဢေျ်သျ
 
ရဤဖဤ်သျ
 
 တဌဤ်သျ
 
 ဃြဝဵ ျပဤ်သျဝ္ ႝ
 
 နဳ ဓု  ဢဍဵ ျ
 
သ္႐ဪညဴဍဵ  ့ဪ်သျ
 
ဌဦဌဴ ဓဵ်သျ
 
ဪဖဢ တဌဤဝ္ ႝ
 
ဪညဴဍဵ  ့ဪနပဵ ျပြဤျ
 
 ဓဢ  ု ျတဴဤျ်ကပလဵ  ့
 
 နု တဵဍဝဵျပဲဝဵဖပဲ ြဓဢ  ု ႝ
 
 ပဴဝဵ ှပဓဵ ဓ္  ့
 
 ကဤဝဤကဢ ဓဵ ယဤျ၂
 
 ဃဢ  ု လဵ ဃြဢေျကဴဝဵ ႝ
 
ဪဝကဵဝဤညး ၿတဦ ျ
 
ဪပဲဝဵဪဃဝဵ
 
 နု တဵ်တျ
 
 ဓဤပြဢေျဃဢ  ု နဌဵ ျ
 
ဪဤဇဤဝဌဵ ကဢ ဓဵ
 
 ပြဢေျညြကဵကဢ ဓဵ ဟု
 
်ညၜဈဢ  ုႏဢ  ုဍဵ
 
၆ကဢ ဓဵ ထဤဓဵ ဓု  ဢ ႝ
 
 တဢ  ုဍဵဈု  ဢဍဵဖဳ ပြဤျ
 
 ှဘဝဵ ႝ ှဘွျဖဳ ပြဤျ
 
်တျ်ဒဖဳပြဤျဪှဘကဵ
 
်နျကဤျ
 
 ယု  ဢ ဃဵ်ဪဤဍဵ
 
 နဳယု ဃ
 
ဪဖဢဪပဲဓဵ ှတေႏဢ  ုဍဵ်ဪဤဍဵ
 
 နု တဵ်ဈဤဍဵႏဢ  ုဍဵ ၶဃတီ
 
်က်ၶဃဤဍဵ ျ
 
 ဓဢ  ု ဃဵ ဓဴဝဵ ျနု  ဢ ဃဵသတီဖဌဵ
 
 
 Xodpb` 1$ Fo :=
 ကဤပြဃဵႏဲ ဤ
1
၊၁၇၍
 
ညုႏဲ ကဵ
 
မု ဓဢ လဒီဈု  ဢနဈဝဵျ
 
 
သဃဵ
 
 ၉၃၊၉
 
ညုႏဲ ကဵ
 
ဇဳ နု  ဢဍဵ န
+
၊၅
သဃဵ်ဝႝဖဌဵ
 
 ဓု  ဢဍဵ ျဖဳ ှတဌဵဖဤျ
 
 နဳဪပြဤျဖဌဵ
 
ႏဲ်ှပဤ
 
 ဓ
 
 
 ဒပဵ ျဝဌဵ ျၶဃသဖဌဵ  ့
 
၊၅၍၇
 
ညုႏဲ ကဵ၌ဇဳ နု  ဢဍဵ န
+
၊၅
သဃဵ ဃ
 
ႏု  ဢဍဵဍး ဃု  ဢ
 
 ပသဤပဓဝဵ
 
ညြေတဵဃု  ဢဍဵႏု  ဢဍဵသဝဵ
 
ဪႃဃး
 
ဈု  ဢ ျ်ၶဃဤဍဵ  ့
 
 နု တဵ ႃဃး ပႋ
 
 ှတေည္  ့ ၶဃ၂
 
 ဓု  ဢဍဵ ျှတဌဵဝ္ ႝ
 
 နဳ ပြဢေျ
 
ရဤဖဤ
 
ဖဤဖဝဤ
 
ဪဓဴ ဃဵ
 
ဪဖဃဵ်တျည္  ့ ၶဃသ
 
ဖဌဵ  ့
 
ဪဤဇဤဝဌဵ်ဝႝ
 
ဪယဢ ပဵျဪပဲ ဓဵဪှဘကဵ
 
 ဃု
 
ဖု  ဢ နဵ်ဃဤဍဵ ျပႋ်ဓဴ
 
 ှတေနု တဵ ဃဤ
 
ဪယဢ ပဵ ျဪပဲ ဓဵ
 
ဪ်ဝဝ္ ႝ
 
 ဃြဍဵ ျတႏု  ဢဍဵ ၶဃဘု  ဢ ႝ
 
 ႃဃဢေဓဍဵ ှတဍဵဈဍဵ ၶဃညြဢဝဵ
 
 ပဲ ဤ
 
 ဓဤျှပကဵ ပႋ်ဓဴ
 
ညဴဍဵ  ့ ပှတေပႋ်ဓဴဃု  ဢ
 
 ၶဃဤျသ်ဓဤ့
 
မဦ်ဝႝမဦဪညြဢဝဵ ပဲ ဤ
 
မဦ နု  ဢ ဓဤျှပကဵ ၶဃဓဤ
 
ရဤ်ၶဃဤဍဵ  ့
 
 န္ဈု  ဢဓဤ
 
 ကဠဵ ျကဤျပဢ်ဓဤ့
&&&
ဖဳ ဓု  ဢ ႝဖႏၹ ဤဝဵ ပဲ ဤ
 
 လု ဓဵ ပဤ်ဖဤ
 
ဪနု  ဢ
 
ဈု  ဢ ျ်ဓဴ
 
 ပဢ ဓဵ်ဈဴလုဓဵ်ဓဴဝ္ ႝ
 
ဪဝဌဵ ျဍလဵ ပဲ ြ
 
သ်ဝ
 
 ၶဃ်ဖဤ
 
ဪဤဏဤ
 
 တီဒီ
 
ဪညဴဍဵ  ့ဪ်သျ်ဓဴ်ၶဃဤဍဵ  ့
 
ဈု  ဢ ဓဤ
 
 ကဠဵ ျကဤျပဢ နု  ဢ ႝ
 
မဦ
 
်မဒမဓၺဖု ဓဵ ဃု  ဢ
 
်ဘဤဵ ှတ
 
 နု  ဢ ဃဵ တီဖဌဵ
 
သဟဝဵ ျဓဢ  ု ႝ
 
 ပဖဳ်ဓဤဵ ဓသဤျ
 
ဖး  ု ျတီျ
 
 ဓဢ  ု ႝ ှဘဍဵ  ့
 
ဪႏဲ  ဢ တဵ ကဃဵညးသ်ဖဤ
 
ဖဢ ပဵ ျ႓း  ု ျလဳဪတဵဖဌဵ  ့
 
 ကဢ ဓဵသဲ  ဢ်ဖဤ
 
်မဒမဓဵဖဌဵ
 
ဪတီလဵ
 
 ှဘကဵသ၏၌
 
ဍသ္
 
 ှဘကဵသ၏၌
 
ဪႏၹသဃတဵတဓဵ နး  ု ျ
 
 ဓဌဵ၏၌
 
 ဃု ကဤျ
 
 
 ပသ်ဃဤဍဵျ၌
 
ဪရလဵဖး  ု ျတီျဓဢ  ု ႝႏဲဍဵ  ့ဝဌဵ ျ
၊၌
 
သဟဝဵ ျဓဢ  ု ႝ
 
 လု ဓဵ ပဤ်ဖဤ
 
ဪနဢ  ု
 
ဈဢ  ု ျှဘဍဵ  ့
 
ဪႏဲ  ဢ တဵ ကဃဵညးသ်ဖဤ
 
ဖဢပဵ ျ႓း  ုျလဳဪတဵဖဌဵ  ့
 
 ကဢ ဓဵသဲ  ဢ်ဖဤ
 
်မဒမဓဵဖဌဵ
 
ဪတီလဵ
 
 ှဘကဵသ၏၌
 
ဍသ္
 
 ှဘကဵသ၏၌
 
ဪႏၹသဃတဵတဓဵ နး  ု ျ
 
 ဓဌဵ၏၌
 
 ဃု ကဤျ
 
 
 ပသ်ဃဤဍဵျ၎
 
 ၉၌
 
သဟဝဵ ျဓဢ  ု ႝ
 
 ပဢဓဵ်ဈဴ လု ဓဵ
 
သဲ  ဢဖဌဵ
 
ဪှဘကဵ ှဘဍဵ  ့
 
ဪႏဲ  ဢ တဵ ကဃဵ
 
ညးသ်ဖဤ
 
ဖဢ ပဵ ျ႓း  ုျ
 
 လဳဪတဵ
 
ဖဌဵ  ့
 
 ကဢ ဓဵသဲ  ဢ်ဖဤ
 
်မဒမဓဵဖဌဵ
 
ဪတီလဵ
 
 ှဘကဵ
 
၏၌
 
ဍသ္
 
 ှဘကဵသ၏၌
 
ဪႏၹသဃတဵ
 
 တဓဵ နး  ုျဓဌဵ၏၌
 
 ဃု ကဤျ၂
 
 ပသ်ဃဤဍဵ ျ၎
 
၁၌
 
 ကြဤဝဵဪရဢဌဤဠဵ ဓဢ  ု ႝ ယဃဵ
 
ဪနဴဝဵ ှဘကဵ
"
်ဖဤ
 
 ပဉဵဘဢ  ု နဵဪဓဴ ဃဵ
 
 ှတေဘဴ လဵ ဃဢ ကၠ
 
သဲ  ဢ်ဖျ
 
ဖဌဵ
 
 ှဘကဵ တီနြဃဵ
 
ဪဝဌဵ ျဍလဵ ပဲ ြ်ဖဤ
 
 ကြဤဝဵ
 
ဪရဢဌဤဠဵ
 
 ဓသဤျယဳ ျဃဢ  ု
 
သှညဍဵ ျှဘဍဵ  ့
 
ဪၶဃဤျ၄ဖဤ
 
 ၿတဦ ျဈး  ု ျှညဍဵ ျဖဢ  ု ႝ
 
်သဤဃဵ်ဝသ၏၎
 
သဟဝဵ ျဓဢ  ု ႝ
 ိပဖဳ်ဓဤဵ ဓသဤျ
 
ဖး  ု ျတီျဓဢ  ု ႝ ှဘဍဵ  ့
 
ဪႏဲ  ဢ တဵ
 
 ကဃဵညးသ်ဖဤ
 
ဖဢ ပဵ ျ႓း  ုျလဳဪတဵဖဌဵ  ့
 
 ကဢ ဓဵသဲ  ဢ်ဖဤ
"
်မဒမဓဵဖဌဵ
 
ဪတီလဵ
 
 ှဘကဵသ၏၌
 
ဍသ္
 
 ှဘကဵသ၏၌
 
ဪႏၹသဃတဵ
 
 တဓဵနး  ု ျ
 
 ဓဌဵ၏၌
 
 ဃု ကဤျ၂
 
 ပသ်ဃဤဍဵ ျ၌
 
 ိဪဝဃဵဖ်ရဤဃဢ  ု
 
 ှပဓဵ ကဴ ဤရုသဤျ
 
်ဟဤ်ဓဤဵ
 
 ပဳ၏၌
 
 ယု  ဢဖု ဓဵ
 
 ိဪဝဃဵဖ်ရဤဃဢ  ု
 —
်နဤဃ၄
 
 ဓကဵ ကး  ု ဓကဵ်လဤဃဵ်ဖဤ
 
ဖဳဖဌဵ
 
ဪရလဵဪညီပဲ ြ
 
 လု ဓဵ ပဤ်ဖဤ
 
ဪနဢ  ုသဲ  ဢဖဳ
 
 ပှဘကဵ တီ်ကနဍဵ  ့
 
 လု ဓဵ ပဤ်ဖဤ
 
ဪနဢ  ုသဲ  ဢဖဳ ဓဢ  ု ႝ၏
 
 နဤျသဤ
 ဉဓဢ
― 
 ဃ္  ့ဖဢ  ု ႝ
 
 ယု  ဢဖဢ  ု ႝ်ဖဤ
 
 နဤျသဤ
― 
 ဉဓဢ
― 
 ဃဢ  ု
 
 ိဈဢ  ု နဓၺ  း႐်ဖဤ
 
ဪ်ၶဃဤဍဵ ျှဘဍဵ  ့
 
ဖဢ ၶဃဃုဝဵ
"
်နဤ့
 
 တဌဤသဲ  ဢ ဟု
 
 ယဍဵသဲ ဤျ်ဖဤ
 
 ကြဤဝဵဪရဢ
 
ဌဤဠဵ ဓဢ  ု ႝ ှဘဍဵ  ့
 
 တဴ  ီျပြဤျဪတဵ ၿတဦ ျ်ဖဤ
 
 ကဢ ဓဵသဲ  ဢဖဳ ဟု
 
ဖပု ဓဵဪတဵ်ဖဤ
 
်မဒမဓဵဖဌဵ
 
ဪှညးဪသး ှဘဍဵ  ့
"
်ဓဤဃဵ တဖဃ္  ့ဖဢ  ု ႝ ဓဌဵ၏ဟု
 
 ယဍဵသဲ ဤျည္  ့၏၎
 
 ယု  ဢ်မ
 
 ဒမဓဵဖဌဵ
 
 ပဢ ပဢဪဓု  ဢဍဵ ျဪသဲဌဵ
 
 တပဤဏဃဢ  ု
 
 ပဖဢ
"
်ဖဤ်ၶဃဤဍဵ  ့
 
 ယု  ဢ ှပဓဵ ကဴ ဤရုသဤျဃု  ဢ
 
ဌႇဠဵ ျဈ္
 
 ဓးညီျ်နျ်တီဃဵ
 
သဲ  ဢ်ဖဤ
 
်ၶဃဤဃဵ ပဃဵ ဘဴ လဵ
 
ဪဒဦ
 
 ကဢဍသ္ဖဢ  ု ႝ
 
်သဤဃဵသ၏၎
 
ဪၶဃဍဵဖဳဖဌဵ
 
 ပ်ဃဤဍဵျပႋ
 
 ဃးဃဢ  ု
 
 ပှတေ 
 
ဖဌဵ  ့
 
 ပှတကဵ ပဲ ဤျဖဍဵ  ့်ဖဤဖဳဪဤျ
 
 ှတကဵ ပဲ ဤျ၏၌
 
႓ု  ဢ်ဖ
 
 ပႋ ဃဍဵ ျ်ဖဤ
 
 ှတကဵပဲ ဤျ်ဖဤ
 
 ကဢ ဓဵသဲ  ဢ်ဖဤ
 
 ယု  ဢဖဳဖဢ  ု ႝ
 
ဖဤနဲ ြဍဵ
 
 ပ်ဃဤဍဵ ျ
 
 ပႋဖဌဵ
 
်ဓဴ႐ယဢ ဃြ်သဤဃဵ၏၎
 
ဪၶဃဍဵဖဳဖဌဵ
 
ဖပုမၰသဤဃဢ  ု
 
ဪဈဢ တဵ
 
ဪဢ  ု ျှဘဍဵ  ့
 
 ဘြဃဵဈဦ ျသဝဵ
 
 ၶဃး ကဌဵ
 
်ဪဤဃဵ်ပ့၏၌
 
 ယု  ဢဖဳ
 
ဖဌဵ
 
 ယု  ဢဪဈဢ တဵဪဢ  ု ျှဘဍဵ  ့
 
 ပဘြဃဵဈဦ ျႏဢ  ုဍဵသဤ၌
 
 ပဲဝဵနဲ
 
 
 ှတဝဵ ႝ်ှတဤဝဃဵဃြလဵ
 
်ၶဃဤဃဵ ပဃဵ ဘဴလဵ
 
်ဃဤဍဵ ျ
 
်ဖဤ
 
ဖပုမၰသဤဖဌဵ
 
 ႃဃဦ ျပဤျဃြလဵ ဒဝဵ ျနဲ်တ၏၎
 
 ိဪဓဳဖဤနဲ ြဍဵ
 
ဪၶဃဍဵဖဳဖဌဵ
 
ဌဦ
 
ၮဴ ဓဵဖဌဵ ှဘကဵ
 
 ၿဍဢ ပဵ ျ်ဪျ်ဖဤ
 
 ကဢ ဓဵသဲ  ဢ်ဖဤ
"
 ှပဓဵ ကဴ ဤရုသဤျဃဢ  ု
 
်မီဖှဘဍဵ  ့
 
ဌႇဠဵျဈ္
 
ႏဲ  ဢတဵ ကဃဵ၏၌
 
 ယု  ဢဖဳ
 
်မီဖဖဌဵ
 
 ယု  ဢ ှပဓဵ ကဴ ဤရုသဤျ
 
ဪ်တၜ၄
 
 ပဃြ်သဤဃဵႏဢ  ုဍဵ
 
ဪၶဃဍဵ
 
်ဃဤဍဵ ျ်ဖဤ
 
ဪဃြဍဵ  ့သဲ  ဢဖဳ
 
 တဎဢ တဓဵ နပဵ ျကဠဵဖဢ  ု ႝ
 
ဪကဠဵ နဢ  ုဃဵ်ဖဤ
 
သဟဝဵ ျဖဌဵ
 
ဈဍဵ ျသ္ ဃုဝဵသဤ
 
ဝဢဗၼ ဤဝဵဖဢ  ု ႝ်သဤဃဵသဤ၏၌
 
 တဌဤသဲ  ဢဖဌဵ
 
 ယု  ဢဖဢ  ု ႝ
 
ဖ်ရဤသဲ  ဢ်ဖဤ
 
်ဃဤဍဵ ျ်ဖဤ
 
ဪဃြဍဵ  ့သဲ  ဢ
 
ဖဳ ဃဢ  ု
 
ဪ်ဈဴညဍဵ တဴဝဵျ
 
 ှတေသဤ၏၌
 
 ယု  ဢ်ဃဤဍဵ ျ်ဖဤ
 
ဪဃြဍဵ  ့
 
သဲ  ဢဖဳ ဃဢ  ုနဌဵ ျ
 
 ပဲ  ဦ ဒ္သဤ၏
‒ 
 ဟု
 
 ိဉီယဤှဘဍဵ  ့
 
ဈဢ  ုဪတဵ၏၎
 
 ိဪဝဃဵဖ်ရဤဃဢ  ု နဌဵ ျ
 ှပဓဵ ကဴ ဤရုသဤျ
 
်ဟဤဪတဵ၏ဟု
 
ဪဃဴ ၲႏု  ဵ တဵ
 
 ၶဃဤျဝဤည္  ့သတီဖဌဵ
 
်မဒမဓၺဖု ဓဵ
 
 ကဓု ဓၱ ၃ဉဵ
 
 အဓဢ ၃ု ဓဵ
 
 တီဣဢ်ဓဤဵ
 
 ိဓသဤျ်ဓဤဵ ပဲ ဤနဤဓ္  ့
 
်မဒမဓဵ
 
 နု တဵသတဵဝ္ ႝ
 
ဪဃြဢေျဪှပဓဵဃု  ဢ
 
 ဃု  ဢ လဵ တု  ဢဍဵစဤဏဵဝ္ ႝ
 
 ဓဴ ဃဵဈႏု  ဢဍဵ ၶဃၿတဦ ျ
 
 ပဢ ပဢ ဓု  ဢ ႝသ္
 
ဪနု  ဢဈု  ဢ ျဃု  ဢ
 
ဪ်ဓဤ
 
ဖဓဵ
 
 ပဢ ဓဵ်ဈဴလု ဓဵ်ဓဴဝ္ ႝ
 
 ှဘဓဵ ၿတဦ ျ
 
 နုတဵႏု  ဢဍဵဖပဲ ြ
 
 ဃု  ဢ လဵ ကဴ ပဵ ျ
 
စဤဏဵ ကဴ ပဵျ်ဓဴ ဃု  ဢ
 
်နဤဃဓၱ ကသဢလ
 
ဈု  ဢ
 
 ဓ္  ့
 
်နဤဃ်ဃဤဍဵ ျဃြဢေျ
 
ဪပြဤျှတဌဵဖဳ်ဃဤဍဵ ျ
 
 ဃြဢေျ
 
ဪဓဴ ဃဵ
 
ဖလဵ တု  ဢျၶဃၿတဦ ျ
 
 ဃုဖု  ဢ နဵ ဓသဤျ
 
 ဓု  ဢ ျ
 
 တဴ ဤျ်ကႏု  ဢဍဵ ၶဃဃဤ
 
 ၿဍဢ ပဵ ျညြပဵျပႋ
 
ဪကကဵဪပဲဝဵ
 
 ှပဓဵ
 
ဝဢဗၼ ဤဝဵ ဃု  ဢ
 
 နဲ ြဍဵ ှပဝဵ်ကဤကဴ ဤ
 
 ပြဃဵ်ပဲ ဤဃဵ ှတေႏု  ဢဍဵ ၶဃတီ
"
်ကဃုဝဵဖဓဌဵျနု  ဢ ႝ
 
ဈႏၰ ှတေဃဤ
 
ဝဢ ဉု  း ျညြေတဵ နု  ဢ ဃဵသတီ
 
ဖဌဵ
 
ဪႃဃး်တျ
 
ဪဘဴ္ႝ
 
ဠဦျတဌဤ်ဇဤဓ၌ဠဦျသဤဇဢႏၰ၌ဠဦျဠဓၺပဖဢသဦ
 
ဓဤဒဝဵညးဪလဵမဦဓဤ
 
ဠဦျဝႏၰပဤနဤ
 
ဪုတဵညြေတဵ်သျပဲွျ
 
ဠဦျဇဝဃ
 
ယုဓဵ်ဒဖဳ
 
ှပဝဵပဤႏဢုဍဵဍး
 
နးုျဈဢုဍဵသဤ
 
ဖးခဤ့ဓတဵ်တီဍဵျကု
 
ဪဘဴ္ႝႃဃဦျ
 
ဪလဵမဦဓဤဪဘဴ္ႝ
 
ထပၴ်ခဤဖဃ၌
 
ပဍဵျဖဤျႃဃဦျ
+
။။
%
 
ဒဇဦသ
 
ပဍဵျဖကဵ
 
ဃဴဝဵှတွဓဤ
 
ကဤကဦ၌ကဤသဢုဃဵ
 
JIBJ 
်ပျ၎
 
 ဓု  ဢဍဵ ျှတဌဵသ္
 
်ဃြျဇဳ ျသဲဍဵ ပြဤျဃု  ဢ
 
်ဃြျဇဳျ
 
 ပဈတဵဖဌဵ  ့ဪှတဍဵ
 
 ဉု ဏဵ ဃု  ဢ တဍဵ
 
်ညြဘြဃဵ်ဝဖဳ ဓု  ဢ ႝ
 
ဪဓဴ ဃဵ
 
ဪှတကဵသဲ  ဢ
 
 ပသဲ  ဢ
 
ဖဢ နု  ဢတီဖဌဵရုသဤျ၎
 
်ှဘ၎
 
 ဓု  ဢဍဵ ျှတဌဵသ္
 
်ဃြျဇဳ ျသဲဍဵ ပြဤျဃု  ဢ
 
်ဃြျဇဳျ
 
 ပဈတဵဖဌဵ  ့ဪှတဍဵ
 
 ဉု ဏဵ ဃု  ဢ တဍဵ
 
်ညြဘြဃဵ်ဝဖဳ ဓု  ဢ ႝ
 
ဪဓဴ ဃဵ
 
ဪှတကဵသလဵ နု  ဢ ႝ
 
ဖဦ ျဖဝဵ ႝ
 
်ဟဤည္  ့ ဓဤ
 
 ပဟု ဓဵ်တပလဵ  ့
+
ရုသဤျ၎
+
 ၉
 တ်ကၠ ဃဗုမၸ  ီ၎
+
ဖဤ၃ဃ
 
သဟႏၹ ဤ၎
+
သဟႏၹ ဤပြဤျ
+
 နဃဵ လဤသး
 
သဲဍဵဖဤသဢ တု ဓၺသဤ၌
 
 နဃဵ ၃္သး
 
သဲဍဵ်ပဤဉၩ နဝဵ
+
 ၀
 ပဢညဍဵ
+
 ၈
 ဘညဍဵ၎
+
 ၇
ဈသဤ
+
ဖဍဵဈသဤ
 
 ှပဍဵဈသဤ
 
 ၶဃဤျဈသဤ
+
 ။
 ဓသဤျ်ဟဤတုဉၩေဢ နဵ
+
 နပဵ ျပဲဝဵ ဃဢ  ု
 
်ှဘဤဍဵ  ့ ပဲဝဵ ကဴ ဤ
 
ဖဴဝဵဖဍဵ်တျဪတဵ်ဖဤဈသဤ
+
 ၅
ဪ်နျ
 
ဪှပဓဵ ယဤျဪတဵ်ဖဤ
 
 တုဉၩ  ဢေနဵ
+
ဪဝဢ ပဵ  ့ဈး  ုျ
 
ဍီျတီျဖဦ နႏဲဍဵ  ့ ှတဌဵ  ့ ကး  ု်ဖဤ
 
ဖဳ်ဓဤဵ်ဃဤဍဵ ျ
+
၊၃
်ဃၲဴ ျ်ပဴ ျ်ကဤဍဵ  ့်သဲ ဤဃဵ်ဖဤ
 
 တု ဉၩ  ဢေနဵ
+
 ပဢ ပဢ
 
ဈဍဵ ျသ္
 
မု ဃၪ်သဤဃဵ ကဠဵ်တျဃပဵျဘဳျဖဳ
မဦညဍဵ တဴဝဵ ျၶဃဦ ျ
+
၊၃
 တီျ
 
 ှတကဵ ပဲ ဤျဖဳ ဓု  ဢ ႝ
 
 ၶဃးေသပဌဵ  ့
 
မဏဵ
 
၊၃တီျဈု  ဢဓဤ
 
သဲ  ဢ တီဓလဵ
&&& +
 ၶဃပဵ ျဓပဵ ျကဴ ဤ
 
ဠဦ ျ်ညီဍဵ ျဝဤ
 
 ကဖဌဵ
 
 ဃတဵ်သဤဃဵ ှညဍဵ ျ၌
+
 ၉
 ကဌဵ ျကဢ ပဵဠကၠ ဤ
 
ဈု ဓဵ လု ဓဵ
 
 တြဃဵ ှတဤျှညဍဵ ျ၌
+
 နဃဵ်ှည
 
 ှတဓဵ ှညဍဵ ျ၌
 
 ဃဢ  ု လဵ
 
ဪဉၭ  ီ
 
 တြဃဵ ကဦ ျှညဍဵ ျ၌
+
်ဈျဃု၂
 
 ပသ်ဖဤ
 
 ၶဃဦ ျ်နျ
 
ဖဌဵ  ့်သဤဉီဃတဵ်သဤဃဵ ှညဍဵ ျ၌
+
 ၀
သႋ ျဖဴ တဵ ှညဍဵ ျ
 
 
 ကဢ ဓဵ
 
 တြး႐နဴဍဵ  ့ ှညဍဵ ျ၌
+
 ၈
 ပဍဵ ျှတကဵ ပဍဵ ျမဏဵ
 
ဖဍဵ  ့ ှညဍဵ ျ၌
+
 ၇
သုဝဵ ႝ ၶဃပဵျကဴ ဤ
 
 ကဴ တဵ ကဴ္ညးသှညဍဵျ၌
+
 ။
်ဈဴပြဢေျ
 
 တြဃဵကဦ ျှတေဝဵ ျ
 
 ဓဦ ျှညဍဵ ျ၌
+
 ၅
 ကဌဵ ျကဢ ပဵဪ်ှညဴဪသး
 
 တြဃဵ ကဦ ျှညဍဵ ျ၌
 +
၊၃
်ဝသဤ
 
 ဓဢ  ု ဃဵ
 
ဪဢ ပဵ
 
 ပဦ ျ်နဤဍဵ တြဃဵ ကဦျှညဍဵ ျဈု  ဢ
 
 ဓ္  ့
 
ညဍဵ တဴဝဵ ျႃဃဦ ျ
 
ဈလဵ တီျဓဴဍဵ
 
 တီဒဍဵဖဳ ပြဤျဃု  ဢ
 
 ှတကဵ ပဲ ဤျဖဳ
 
 ဓု  ဢ ႝ
 
ညး ကဤျၶဃသပဌဵ  ့
 
်ရျမဏဵ ဓု  ဢ ႝဃု  ဢ
 
်ဟဤယဤျဓဤ
 
ဝ္ ႝ
 
ႏဲ  ဢေဍဵ ျလဲဠဵ ၿတဦျ
 
ဖဢႏု  ဢဍဵ ၶဃပဌဵဟုဖဤ
 
်ှဘၶဃဤျနု  ဢ ဃဵ
 
သတီဖဌဵ
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->