Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
tüm tus soruları 21. baskı indir pdf

tüm tus soruları 21. baskı indir pdf

Ratings: (0)|Views: 283 |Likes:
Published by tussorulari
klinisyen prospektus tusdata tüm tus soruları 20. baskı

klinisyen prostektus tusdata tüm tus soruları 21. baskı
klinisyen prostektus tusdata tüm tus soruları 22. baskı indir pdf ppt

tusdata tüm tus soruları fiyatı

tusdata tüm tus soruları kitabı


tusdata ses kayıtları

tusdata tüm tus soruları indir

tusdata tüm tus soruları fiyat

tüm tus soruları 19 baskı
klinisyen prospektus tusdata tüm tus soruları 20. baskı

klinisyen prostektus tusdata tüm tus soruları 21. baskı
klinisyen prostektus tusdata tüm tus soruları 22. baskı indir pdf ppt

tusdata tüm tus soruları fiyatı

tusdata tüm tus soruları kitabı


tusdata ses kayıtları

tusdata tüm tus soruları indir

tusdata tüm tus soruları fiyat

tüm tus soruları 19 baskı

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: tussorulari on Jul 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2013

pdf

text

original

 
Histolojibdltlmti:1996
daSaghkVakflYaymlanndan
cikan
"TUmTUS
sorulan
"1.
Baski
He
10
YIIsonraTusdatayaymlanarasm~an~005
Ylhndacrkan
15.
Baskr
"TUmTUSSorulan"
kitabi
arasmda
karsilasurma.
Soldakisayfa
1996
basmuSagda,~t:aYfa2005
yllmdacrkanTusdata
15.
Baskl
"TUmTUSSorulan'rhr.~.~
HISTOLOJI
1.Kemiklerineninegeli§mesineen~ok
katkiss
olanyapta§agtdakilerdenhangisidir?
(EylUl-87)
a.Perikondriumb,
Periosteum
c.
Perimetrium
d.
Periodontium
e.
Perikardium
Uzun
kemikler:Epifizyalplaklardakifaaliyetsonucuuzarlarveperiosteumapozisyonuyladageni-§lerler.Epifizlerin
kapanmalan
yakla§lk
20
ya§dvannda
sona
erer.
Bundansonraartik
kemik
boyune4.
uzayamazamaenineolarakbuyuyebilir.Bunudasag-layan
periostaumdun
(CevapB)(BasicHistolojy,
5.
175)2.
KemikUiiJiyaymapreparatlanndagorUlebUenenbiiyllkhiicrelerhangUeridir?
(Eylw-87)
a.
PJazma
hiicrelcrib.
Myeloblastlar
c.
Megakaryosltler
d.
Makroblastlar
e.Proeritroblastlar
MegakaryobIO?t1ar
15-50
mmr;aphkemikilIgininenbuyGkkokhiicreleridir.Megakaryositler:Kemikiligindekimegakaryoblastlarm
farklslasmastyla
geli§en
hucreler
olup,
35-150
mm
civannda
dev
hucrelerdlr,
Kemikiligiyaymapreparatlanndagorillenenbuyiikhiicredir.(Cevap
C)
(BasicHistolojy,
5.
15)
3_
Corpusluteumagldakiyapdannhang-isindengeli§ir?
(EyIUl-87)
a,
Stromaovariib.Zonapellucida
c,
Coronaradiatad.Membranagranulosae.CorpusalbicansOvulasyonlabirliktefolikUldenartakalan
yapi
sivtsmm
da
disancikmasi
sonucumembranagranUlosatabekasmdaCorpusLuteumadh
yapiyr
olusturur,Buyapiyumurtahucreslnindollenipdollenmcmesinebagholarak
iki
tarlilgeli§ir.Ortayar;1klOln8.gCmCmdenitibarenCorpusLuteurn'ungeli§imi
yavaslar,Hucralerdc
yagde;polanmaya
baslar,
Ovulasyondan
12_
gUn
soma9agiledolan
hircralcr
yava§
yavas
bozulmapabaslar,Hyalinleserek
corpusfibrosum'adori,tl§Ur.C::lplakg6z1e
beyaz
renkteg6rUldilgili~in
Co
ans
cia
denir.Ovulasyondan
1
aysomaovariumdahi~bir
izi
kalm-
erdollenmeolursa
CorpusLu-
teum
1
ahrvegebel@n5.aymakadarvarhgml
..erir,
(CevapD)(MedikalEmbriyoloji,s.
22)
Thiicresihangiorgandaolgunla§~?
(Eylill-87)
a.
Dalak
c.Tlmus
e.Bobrekler
b.
Barsaklar
d.Kamik
ili§j
KemikiligindengelenT
hucresionctilerisurckli
olarakTimus'ager;
edcrler.
Buanahu~reler
timusta
T
lenfosltleri
olusturacakbl
i
rlQ_"m~rp>",------~-
olgunlCl§mayabO§lar..usTLenfosit<,;ogalmavefarklan
TIl
uyanpdGzenleyenr;B§itliproteinya
abuyumefaktorleri
salgrlar,
'Bunlar
Alfairnozin,
timopoetin,
tirnolin
ve
tirnikhumoral
faktordilr.(Cevap
C)
(BasicHistology,s.
321)
5.Embtiyoneldonemdeendodermdengeli§enyaplhangisidir?
(EylUl-87)
a.Bobrekler
c.Gonadlar
e.Hipofiz
6.Malpighicisimciginiyapanolusumlara§agldakUerdenhangileridir?
(EylUl-87)a.GlomerUl-Proksimaltubulb.Bowmankapsiilu-Glomerulc.Proksimaltubill-Henlekulbud.Proksimaltubill-H~nlekulbu-distaltubul
...237
9
ORGANVESiSTEMHiSTOLOJiSi
~g
1~
\1\6jI1[jt'~\11\1g!~S
!,)
I..J.
I,II
J
1.
Kemiklerineninegeli§mesine.Jill..£Qls
katktsi
olanyaplagldakilerdenhangisidir?(EyIOI-87).B)Periosteum
0)
Periodontium
A)
PerikondriumC)Perimetrium
__---~r---------__
.~
Uzunkemikler:Epifizyalplaklardakifaaliyetsonucuuzarlarveperiosteumapozisyonuyladageni§lerler.Epifizlerinkapanmalan
yaklasik20
ya§civanndasonaerer.Bundansonra
artik
kemlkboyunauzayamazamaenine
olarak
bOyOyebiHr.Bunudasaglayanperioste-um'dur.OvulasyonlablrliktefolikGldenartakalanyaplfo!ikGI
srvrsmm
da
disancikrnast
sonucumembranagr.anu-losa(stratumgraniHosum)
tabakast
vethecainterne
tabakasi
CorpusLuteumadh
yapryiolusturur,
Bu
yapi
yumurtahucresinind611enlpdiillenmemesinebagholarakiki
tilrlil
gell:;;ir.Ortaya9lkl:;;lmn
8.qiiniln-
~~~@~~~~~~~~~'~---
l_~d~e~n~l;~~a~r~oo~c~o~~~u~s;l~u;~~u~m~,~oo~g;~~~~~~iy~a~v~a;~;a~r.=~L
----l
onsilla
Palatinadir,
(CevapB)Hucrelerdevagdepolanmaya(BasicHistology,s.
95)
yavasbozulmaya
baslar,
Hyalinlegerekcorpusfibrosudiinu:;;Or.
Crplak
giizlebeyazrenkteg6rulduguCorpusalbicansdadenir.Ovulasyondan
1,5-2
sonraovariumdahlcblrlzlkalmaz.Egerd611enmeolursaCorpusluteum
adiru
ahrvebeligin
5.
aymakadarvarhglnlg.6sterir.
2.
Kemik
1l1g1
yaymapreparatlanndagoriilebllen
en
buyiikhiicrelerhangileridir?(Eyllil~87)
A)
Plazma
hucreleriB)
MyeloblastlarC)Megakaryositler
Qj:.r.el:D~)
'rSM~a§lk~ro_b_la_s_tla_r~
E)Proe
Megakaryoblastlar
15-50
mm
caph
kemikiligininnbOylikk6khucreleridir.Megakaryositler:KemiklIlgi-dekimegakaryoblastlarmfarkhla§maslylageli§enhu-reler
olup,35-150
mmcivanndadevhucrelerdir.Keml_iligiyayma
prsperatlannda
g6rOlenenbuylik
hilcrelr."
magakaryositlerdir.
3.
Corpus
luteurn
a§agldaki
yaprlarrn
hangisindengeJi§ir?(Eyllil-87)
A)
C)
o_
..,
0
_J
0
>-
-
n::
CO
~
W
....J
~
W
Z
a
ro
W
>-
~
o
0.>
'I"
Ui
OJ
 
30TUMTUSSORULARI
e.HicbiriMalpighicisimcigikapillerbiryumakalanglamerulvebunuikitabakaliepitelyalbirkapsullesaranBow-mankapsuliindenolusur,(CevapB)
(Basic
Histology,s.
437)
7.
BirkaracigerIobcugunda,periportalalandenilenGlissonii~genlerindehangi
olusumun
dallanbulunmaz?
(EyIUl·87)
h.
V.
porta
d.
Bagdokusu
uzanhlen
e.
Vv.hepaticae
a.
A.
hepatica
c.
Safrakanah.KaracigerIobulununkO§elerindeportalalanbulunur
ve
buportaltriadlarla(Glissonilc;;geni)c;;evrilmi.§tir.Glissoniic;;geninde:bir
venul
(portalveninbirdah),birarteriol[hepatikarterinbirdah),birkanal(safrakanahsistcmininbirparcasr)velenfatikdamarlarbulunur.Kiibikepitelle
ortiilu
olan
kanal
parenkimaldoku(hepatosit)
uzantiianndan
gelen
safrayi
ta§Ir
ve
hepatikkanaliC;;inebosaltrr,Buyapilannhepsi
bir
bagdokusu
kihfi
iC;;indedir.(CevapE)(BasicHistology,s.380)
8.
Hiicreninkendikendisinistndirmealolaymanedenir?
(Eylw-87)
a.
Karyoliz
b.
Otoliz
c.
Karyoreksis
d.
Faqositoz
e.Hidropik§i§me'HucrcninkendikendisinisindirmesincOtolizdenir.Hipoksickenerkendegi§iklik
hiicresel
§i§medir.Egerbucirklilasirsehidropik§i§meolur.(CevapB)(BasicHistology,s.
35)
9.Mesanei~yiiziiniido§eyenepitelaglda-kilerdenhangisidir?
(Eyliil-87)
a.Cok
kath
yessi
epitelb.Degi§icihticreliepitclc.Teksirahtitrektiiyluepitcld.Sekrefuarepitele.TekkatliprizmatikepitelMesanenin
Ie;;
yiizGniid6§eyenepitelde§icihucrcli(transizyonel)epiteldir.Ayncadegl§iclcpitelureterveiirctrarun
list
kismtrudado§er.(CavapB)(BasicHistology,s.92)
10.Kandaenyiiksekorandabulunup,geregindekapillerdaroarlardan~lkarakdokulardayabanclcisimlerivemikroplanfagositeedilebilen§ekillieleroanhangfstdtr?
(Nisan-Sd]
a.
EritrositlerLOkositler
iki
bliyUksimfaaynlrrler:Graniilositler:
Notrofil,
eozinofilve
bazofil'
den
olusur,7
ya§mdansonratum
lokosltlerin%55ini.:olusturur,
(Granulositlerkandaenyiiksekorandabulunur.)
Nctrofiller
graniilositIerin
buyuk
c;;ogunlugunu
olusturut
Bu
hucrelerin
c;;ekirdegi
1·5parcali
olduguicinpolimorfnuvelilokositisminialrmshr,Ameboidhareket,kemotaksisvefagositozyeteneklerine
sahiptir.Notrofiller
kemikiliginde,kandavedokulardabulunur.Kemikiliginde6"10gun
kaldiktan
sonra
dolasirna
gec;;erler.Kanda10saatkadarserbestdolasirveyakapillerdektimelcnir,e-'nde
ka
iller
damardan
c;;tkarakyabanclcisimlerivemikroplanfagositee(NeyziPediatri,s.1104)
11.Basmc
ve~ekmegibimekaniketkilereendayamkhderi
tab
akassa§agldakilerdenhangisidir?
(Nisan·S8)
a.
Stratumcorneum
b.
Stratumreticulare
c.
Panniculus
adipozus
d.
Telasubcutanea
e.
Stratumpapillare
Stratum
Reticulare'de
ag
§ekllndekollajenveelastilliflerbulunduguic;;inbasmcve~ekrneyedayarukltdn(~evapB)(BasicHistology,
s.
423)
'12.insanplasentasrhangitiptir?
(Nisan"88)
a.'
Hemocorial
c.Sitocorial
b.
Villocorial
d.Sinsityocorial
e.
EmbryocorialInsanplasentasihcrnocorial
tiptedir,
Birfetalkisir(chorion)ilebirmaternalkisimdan(deciduabasalisibarettir.(CevapA)(BasicHistology,s.537)
13.Dollenmedensonrauterusaimplanteola
krsnna
neadverilir?
(Nisan.88)a.Blastokistb.Gastrulac.Morulad.Blastornere.Embrioblast
5.Malpighiclsirnclqiniyapanolusurnlarap9ldakiler-denhangileridir?(EylLiI·87)
A)
GlomerLiI·ProksimaltubOIB)Bowmankaps.rlu-GlcmerillC)Proksimaltubul-Henlekulbu0)Proksimaltuoul-Henlekulbu-distaltubu!E)Praksimaltubul-DlstaltilbUIMalpighicisimcigikapillerblryumakolanglomeriilvebunuikitabakahepitelyalbirkapsullssaranBowmankapsillOndenolusur,
(CevapB
6.
Bir
karaclqerlobcuqunda,
periportalalandenilenGlissonlic;;genlerindehangi
olusurnundallan
bulunmaz?(EyIOI-87)A)A.hepatica
C)
Safrakanall
8)
V.porta0)BagdokusuuzantnanE)Vv.epaKaracigerlobulOnOnko§elerindeportalalanbulunurvebuportaltriadlarla(Glissonuc;;geni)cevrilmisdr,Glis'sonilc;;geninde:birvenul(portalvenInblrdah),birarterial(hepatikarterinbir
dan),
blrkanal(safrakanahsistemininbirparcasr)
ve
Isnfatikdamarlarbulunur,
"'~'-~.-'--"--.~"-,-_~-.-_o-,
~257
GENELEMBRiYOLOJi
1.
Embriyonel
donemds
endodermdengeli"§en
yapt
a§agldakilerdenhangisidir?(EyIOI·87)A)BiibreklerC)Gonadlar
8)
Bademcikler
0)
KasdokusuE}HipofizEmbriyoneldonerndeendoderm'dengeli§enyapi;TonsillaPalatlnadrr,
(CevapB)
2.
insan
plasantasn
hangitiptir?(Nisan.88)A)Hemokorial
C)
Sitokorial
B)
Villokorial0)SinsityokorialE)Embryokorialinsanplasentasihemocorialtiptedir.Birfetalkrsirn(chorton)ilebirmaternalkrsirndan(deciduabasalis)ibarettir.3.0611enmedensonrauterusaimplanteolan
kistma
neadverilir?(Nisan-88)A)Blastokist
C)
MorulaB)GastrulaD)BlastomerE)Embrioblast0611eniptubauterina'danuterusbo§luguna(dollendik-tensoma4.gunde)gelenembriyosegmentasyonuriutamamlaYlpmembranapellucida'nmyirtnmasiileBlastokisthalinegec;;er..Biiyleceovulasyon'dan
7,
d611enmedenise
5
gunsonraserbestclanuterus'agelenblastokistimplante
olur,
oFertilizasyondansonrabciliinerekc;:ogaianhUcrelerinherbirineblastomerdenir.:12-16blastomerbirarayagelincebunaino~uladenir.Ortadabtrboslukortayacikrncayaplyablastokistdenk.·....'..
(CevapA)
Embriyonunfetussekllnegelmesia~agldabellrti-lenzamanlardanhangisindeolur?(Eylul.88)A)3.haftan.nsonundanitibarenB)2.aylnsonundanitibarenC)3.aymsonundanitibaren
OJ
4.ayinsonundanitibarenE)6.aymsonundanitibaren8.haftayakadar
Embriyo
adtrnahr,8.
haftarun
(2.
ayrn)
sonundanitibareniseFetus
adirn
ahr,
(Cevap8)
5.Plasentanmfetusaait
parcas:
a~agldakilerdenhanglsidir?(Nisan~89)
 
\..
2.GiS
L
Gardner·sendromundabulunmayana§aSt~4.
dakilerdsn
hangisidir?(Eylill-87)a.Osteomb.Desmoidtumorlcr
c,
Pigmentasyond.Ba§Irsak
polipleri
e.Di§anomallleriGardnersemdromundaadenomatozpolip,multiplosteomlar(ozelliklemandibulada)epidermalkistler,di§anomalilerivedesmoid
tumorler(fibrornatozis]
artar.Ayruzamandaduodenalvetroidkanscrslkh§1attar.PigmentasyonPeutz-Jegher'de
srktrr,
(Cevap
C}
(Robbins,PBOD,
s.
814)agldakihastal:tldarmhangisinde,osafago~trakealfistiilen
sak
gorilliir?(Eylill-87)
a.
Osafagusatrezisi
b.Osafaqusillseri
c.
Osafagusdivertikillii
d.Barretosafagusue.Osafagustltihab:
Patoloji
bolilmii:1996
daSaghk
Vakf
YaYlnlanndanokan"TumTUSsorulan
"1.
Baskllie
10
yllsonraTus~atavaymlanarasmdan2005
Ylhndacrkan
15.
aaslo
"TumTUSSorulan"kitabiarasmdakar~l!a~tlrma.Saldaklsayfa
1996
basnrusagdaklsayfa2005
Yllmda
crkanTusdata
15.
Baskl
"TUm
TUSSoru.lan"dlr.
~811
GASTROiNTESTiNALSiSTEM
~"~14
10
3)\D
),)1)~(J~
tI4~SOcL,1,I,
1.Gardner'sehdrorhundJbulunmayana§agldakiler·4.agJdakilerinhangisindekronikpeptikulserdenhangisidir?(EyIDI-87)peliorasyonuenslkgoriiliir?(Nisan-88)
aStdakilerinhangisindekronikpeptikillserperforasyonuen
ssk
goriilfu?(Nisan-88)a.
Mide
kii<:<ilkurvaturu
b.
Mideonduvan
c.
Midearka'duvand.Duodenumonduvan
a,
Duodenumarkaduvan
8)
Desmoid
tumorler
C)PlgmentasyonD)agE)Di~anomaiileriGardnersendromundaadenornatozpolip,multiplosteomlar(oze1liklernandibulada)epidermalkistler,di{:anomalilerivedesmoidtilmorler(fibrornatozis)gorOIOr.Aynl'zamandaduodenalvetiroidkanserslkllgldaartar,Pigmentasyon,Gardnersendromundadegil.Peub:..Jegher'desrktir,Turcotsendromuisegliomallebirliktedir.
Peptikulcusen
sik
enumdagorulur.Duodenumusmmda
siktir,
Gastfik
illserlihastaloI0-20'sindeayruzamandaduodenal..ervardir,Duodenumonduvanndakiillserler~ok
sik
serbestPeritonealkaviteyeperforeolup,gener-alizeperitonityapar.Arkaduvardakiduodenalillserlerondekikadarsikdegildir.Ancakpankreasapenetreolup,!jiddetli
aWl
yapar.(Cevap
D}
(Tahir
E.
Pahroglu,SindirimKanahPatolojisi,s.72)
(Cevap
C)
2.A;;agldakihastaliklannhangisinde,ozefaqo-
trakaalflstul
ensikgorillOr?(EyIQI-87)A)0zefagusatrezisi
8)
OzefaqusOlseriC}Ozefagusdiv~rtikOIDD}Barretozefagusu
E)
Ozefaqus
iltihabr
.
A§agldakisiroztiplerindenhangisinde
hepatosell~g.eli§:UN~IStI..L..!~
~--::~<anc88)
h.
PostnekrotikOsefagusatrezlsisrkhklatrakeabifurkasyonu
hizasmda
yer
ahr,
Vakalann%80-90'mdaalttaki
kor
kesemideye,listkorkesefarenksebaglarur.Ostkesedesiklrklatracheoosefageal
fistul
gorillGr.Altparcasolunum
sistarni
Hebaglamrsamidegazladolar,(CevapA)(Tahir,
E.
Panroglu,
SindirimKanahPatolojisi,
s.35)
Useratifkoliti~inagldakilerdenhangisikarakteristik
btrbulgu
degildir?(Nisan-88)a.Toksikmegakolonb.Kriptabseleri
c.
Fistillveperforasyonlard.Fscdopolipler
e.
KarsinomUlseratifkolittekriptapseleri,ps6dopolipler,toksikmegakolonvekarsinorngeli§meriskindearf1§vardrr.Toksikmegakolonfulminantulseratifkolitle
sik
gorilliir.Perforasyonameyliarum.Budurumdamortalite%50'ye
ulasir,
Fisti.i.lveperforasyon
olabilir,
Ancakkarakteristikdegildir.BuikibulguCrohn'da
sikhr,
(Cevap
C).
(TahirE.Pabroglu,SindirimKanahPatolojisi,s.155)
c.
Biliyerd.Kardiyak
e.
'Wilson
Peptikulcusen
srk
duodenumdagoriilOr.Duodenu-mun1.krsmtndasiktrr,Gastrikulssrfhastalann%10-20'sinde
ayru
zamandaduodenalOlservardlr.Duodenumonduvanndakiiilserler~oksrkserbestperitonealkaviteyeperforeolup,generalizeperi-tonityapar.Kanamalseduodenumarkaduanndanha
srk
olur.oDuodeum1.kisrmvemideantrumkuclikkurvatOr
irzeri
tipik[okalizasyonudur.Kronikve
stkhkla
teklezyondur.En
srk
sebebi
H.
pyloridir
S.
Midenin"linitisplastika"
adt
verilentiimoriipatolojikolaraka;;agldakilerdenhangisidir?(EyfOI-88)A}Polipoidadenokarsinom
8)
MaJignlenfomaC)PolipD)SuperfisialkarsinomE}DiffDzinfiltratifkarsinom
3.
Olseratifkolit
lI;m
a§8fpdakiJerdenkarakteristikbirbulgudegildir?(Nisainfiltratifkarsinom(Iinnitisplastica)diffuzmideduvanruinfiltreeder.HOcregogunluklaloiisL_-,MasllyilzOktipindedir.Prognoz=u:...:k.:::o:.::tO:::d:::o::.:r.~
Hepatoseluler
karsinomlann%60'
I
irotik
zemindengeli§ir.HBVenfeksiyonuileilgilipostnekrotiksirozvakalanndakansergeli!jme
riski
yuksakiken,burisk
Hc\J,
hemakromatozvealfa
1
ntitripsineksikllginebaghsirozda
daha
(CevapB)(
Olseratifkolittekriptapseleri,psodopolipler,toksikmegakolonvekarsinomge[i~meriskindeartrsvardrr,Toksikmegakolonfulminanulseratifko!ittestkgorO-lOr.Perforasyonameyliartmr,Bu.durumdamortaHte%50'ye
ulasrr,
FistOIvepsrforasyonolabilir,Ancakkarakteristikdegildir.Bu
iki
bulguCrohn'da
srktrr,
(Cevap
C)
6.
l"ljidEmn
"linitisplastika"adr
verilentiimorii
patolojikolarakaljagIdakUerdenhangisidir?(Eylill-88)a.Polipoidadenokarslnomh.Malign·lenfoma
c.
Pohp
d.Si.i.perfisialkarslnorne.Diffiizinfiltratifkarsinom
1.A~agldaki
siroz
tiplerindenhepatosellUlerkarsinomgeli;;meyiiksektir?(Nisan-88)hangisinderiskisn
Diffiiz
Infiltratif
karsinomdiffiizolarakmideduvanminfiltreederhucrec;ogunluklat<.l.§hiiziik
tipindedir,
Prognozukorudiir.(CevapE)(Tahir
E.
PatJroglu,Sindirimkanabpatolojisi,s.81)
PostnekrotikKardiyakHepatoseliOlerkarsinomlann%60'1sirotikzemindengeli~ir.HBVenfeksiyonuileilgilipostnekrotiksirozvakalarmdakansergeli~meriskiyiiksekiken,buriskHCV.hemokromatozisebag!1sirozdaHCCgeli§meriskipostnekrotiksirozdandahayiiksektirve1antitripsineksikliginebaglJsirozdadahaaz,
.
....---
0
Midekan~erleri
LaUr~K
sinlflarnasidFgiiremorfolojik
olarakIntesttnalve
rliffi.iz,olarakikjc~eiitth·.'Linitis
plastfka
:niide:k1inserinin
rnakroskopik
buyi.ime
tiplerindenbiridirve
en
nk
difiiztipniidekansertbupaternisever.
6.
Akut
apandisitln
ortaya~lkl§mda
rolubulunan
!ill
onemli
faktcr
a§agldakilerdenhangisidir?(EyIOI-88)A)Stafilokoklar
B)lrnrnun
yetmezlikC)BeslenmebozukluquD)DehidratasyonE)Obstruksiyon

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->