Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
22Activity
P. 1
Shri Vishnu Sahasranama Stotram Meaning in Telugu

Shri Vishnu Sahasranama Stotram Meaning in Telugu

Ratings:

0.0

(2)
|Views: 5,922|Likes:
Published by RG SISHTLA
TELUGU
TELUGU

More info:

Published by: RG SISHTLA on Jul 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2014

pdf

text

original

 
     
я     
\nbn Gotnm Ycy`zmn\nbn Gotnm Ycy`zmn\nbn Gotnm Ycy`zmn\nbn Gotnm Ycy`zmn
    T   n   g   h
    > 
᮴ॄ 
 
 िस᭭ऩॎ
 
 रळᮼठऻफ 
िससऴऩ y`|C qcY`Kx yn`ny|nkNfn yzOz|n fhnkckg
 яр Ò р Òр    в          в
 
     
я     
\nbn Gotnm Ycy`zmn\nbn Gotnm Ycy`zmn\nbn Gotnm Ycy`zmn\nbn Gotnm Ycy`zmn
    T   n   g   h
    < 
 ऴऒठ  ऴऒठ  ऴऒठ  ऴऒठ 
2
 से ड ᳛ऻर 
Â  Ò
ऱॎᭆ़ऻ᭨भऴधऴऌ िस᭭ऩॎ ऌऱिऱसऩᲀऒपॎदॎ  ᭈझफॆ
 ᮧर᳑सडठऌ᭟यऻये पॆरसᭈिसᲣॅढऱऻ᭤पये
>
      р Âя  Ò   
 य᭦यि᳇ऴडसᭆᮬऻ᳜ऻउ ढऻᳯऴष᳜ऻउ ढऴ᭥ऱपफॆ
 िसᲣऌिठᲣि᭤प रपपऌ िसᳮᭆरे ठऌपफऻ᮴ये
<
 Ò    р    р  р
 ᳛ऻरऌसिर᳧ ठ᳓ऻऴऌ ऱᲡेउ ढ्ᮬफघ᭠फषफॆ
 ढऴऻऱऴऻ᭝फझऌस᭤डेऱॎघपऻपऌपढॅिठिधफॆ
9
     р   в  ря в 
 ᳛ऻरऻय िस᭭ऩॎᱠढऻय ᳛ऻरᱠढऻय िस᭭ऩसे
 ठफॅ सीᮣ᳭िठधयेसऻिर᳧ऻय ठफॅ ठफउ
:
          ²    
ईिसघऻऴऻय ऱॎ᳆ऻय िठ᭝यऻय ढऴफऻ᭝फठे
 रडी घ ᱠढ ᱠढऻय िस᭭ऩसेरसᭈ िझ᭭ऩसे
8
         в   
 य᭦य ᭦फऴऩफऻᮬे ऩ झ᭤फ रऌ रऻऴ भ᭤धठऻपॆ
 िसफॎ ᭜यपेठफ᭦प᭦फीिस᭭ऩसेᮧदिस᭭ऩसे
1
॔ ठफॅ िस᭭ऩसेᮧदिस᭭ऩसे
   
᮴ॄ ᮴ॄ ᮴ॄ ᮴ॄ 
 
 सीऱ᭨ढऻयठ  सीऱ᭨ढऻयठ  सीऱ᭨ढऻयठ   सीऱ᭨ढऻयठ 
ःसऻऒ  ःसऻऒ  ःसऻऒ  ःसऻऒ 
 ’
 
      р Â
 
᮴ॎ ᭝सऻ धफऻᭈठऱे षे ऩ ढऻसठऻिठ ऒ रसᭈऱउ
 यॎ िधि᳧ऴउ ऱऻ᭤पठसऌढॎठऴेसऻ᭪य दऻषप 
7
    Â р       
 
     
я     
\nbn Gotnm Ycy`zmn\nbn Gotnm Ycy`zmn\nbn Gotnm Ycy`zmn\nbn Gotnm Ycy`zmn
    T   n   g   h
    9 
 यॎ िधि᳧ऴ  यॎ िधि᳧ऴ  यॎ िधि᳧ऴ   यॎ िधि᳧ऴ 
ःसऻऒ  ःसऻऒ  ःसऻऒ  ःसऻऒ 
 ’
 
   Â
 
 ᳴घफे घडी सपऌ़ॅघे ᳺघ सऻ 
 
 ᭮ये घढऴऻयऩऌ
 ᭦पॎ स᭤पउ घघफऒᭈ ᭤पउ ᮧऻ᳐ॎ यॎ ऴॆ
&फऻठसऻउ ऱॎदफॆ0
в     в  శ в      в в  
 घॅ धफᭈउ रसᭈधफऻᭈ ऩऻऌदसपउ ढऴफॅ फपउ
 ᳺघ झढठॆ
&
 फॎ ᭜यपेझ᭤पॎऴॆ
&
 झ᭤फरऌ रऻऴ भ᭤धठऻपॆ
3
        яÂя  ²
᮴ॄ ᮴ॄ ᮴ॄ ᮴ॄ 
 
दॄ᭭फ दॄ᭭फ दॄ᭭फ दॄ᭭फ 
ःसऻऒ  ःसऻऒ  ःसऻऒ  ःसऻऒ ’  ’’  ’ 
    Â
 
 झग᭝ᮧदॎ ऌडे सडे स फठ᭤पऌढॎ ᱧषॅᱥफफॆ
 ᭦पॎ स᳑ऻफ रळᮼे ऩ ढॎ ᱧषउ रपपॅि᭝नपउ
>4
я          
 पफे स ऒऻऒᭈ यि᳑᭝यऌदᭆ᭝यऻ ढॎᱧषफ᳛यफॆ
&
᭟यऻयठॆ᭦पॎ स᳑फ᭦यऌ᳟ यझफऻठ᭦पफे स ऒ 
>>
          р я Â
ईठऻ᳴ड िठधठऌिस᭭ऩॎ ऌरसᭈ ़ॅघ फळेᳮऴफॆ
 ़ॅघऻ᭟यᭉऌ᭦पॎ सि᳑᭝यऌरसᭈडॎउऑऻिपगॅ दसे पॆ
><
    в р       Òш
 ᮣ᳭᭕यऌरसᭈधफᭈ ᭊऌ़ॅघऻठऻऌघ᳾ᳱप सधᭈ ठफॆ
 ़ॅघठऻनऌफळ᭛दौ  पऌरसᭈदौ  प दसॅ᳂सफॆ
>9
²  я         в Ò  Ò
 एष फेरसᭈधफऻᭈ ऩऻऌधफᲉ 
 ஃिधघ पफॅफपउ ’
 य᳂ᭆ᭝यऻ ढॎ ᭕मऴॄघऻᭉऌ᭦पसी ऴऒᱷ ᳑ऴउ रडऻ 
>:
  శв   Ò        

Activity (22)

You've already reviewed this. Edit your review.
KannappaBannur reviewed this
Rated 5/5
Simply amazing. Very interested.
I got, whai I am searching for
yogitentu liked this
Adari Sridevi liked this
Savith liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Harichandan P liked this
Harichandan P liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->