Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
cevre_koruma[1]

cevre_koruma[1]

Ratings:
(0)
|Views: 181|Likes:
Published by muyace

More info:

Published by: muyace on Jul 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2012

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEKÎ E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
İŞİ
SEL GEL
İŞİ
MÇEVRE KORUMA
ANKARA-2006
 
 
Milli E
ğ
itim Bakanl
ı
ğ
ı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
 
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ı
ğ
ı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
Karar 
ı
ileonaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar 
ı
nda kademeli olarak yayg
ı
nla
ş
t
ı
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö
ğ
retim programlar 
ı
ndaamaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya yönelik geli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retimmateryalleridir (Ders Notlar 
ı
d
ı
r).
 
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ı
ş
, denenmek vegeli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar 
ı
ndauygulanmaya ba
ş
lanm
ı
ş
t
ı
r.
 
Modüller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amaçlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilir ve yap
ı
lmas
ı
 önerilen de
ğ
i
ş
iklikler Bakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
 
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar 
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ula
ş
ı
labilirler.
 
Bas
ı
lm
ı
ş
modüller, e
ğ
itim kurumlar 
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarak da
ğ
ı
t
ı
l
ı
r.
 
Modüller hiçbir 
ş
ekilde ticari amaçla kullan
ı
lamaz ve ücret kar 
ş
ı
l
ı
ğ
ı
ndasat
ı
lamaz.
 
 i
 
AÇIKLAMALAR...................................................................................................................iv
 
G
İ
İŞ
.......................................................................................................................................1
 
Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
 –1....................................................................................................3
 
1. SEKTÖREL ÇEVRE SORUNLARI....................................................................................3
 
1.1. Çevrenin Tarihi Geli
ş
imi..............................................................................................3
 
1.2. Çevreye
İ
li
ş
kin Tan
ı
mlar..............................................................................................4
 
1.2.1. Çevre......................................................................................................................4
 
1.2.2. Çevrebilimi............................................................................................................4
 
1.2.3.Çevre Kirlili
ğ
i.........................................................................................................4
 
1.2.4. Ekoloji...................................................................................................................5
 
1.2.5. Ekolojik Denge......................................................................................................5
 
1.2.6. Do
ğ
a.......................................................................................................................5
 
1.2.7. Ya
ş
am Kalitesi.......................................................................................................5
 
1.2.8. Sürdürülebilir Kalk 
ı
nma........................................................................................6
 
1.2.9. Çevre Koruma........................................................................................................6
 
1.2.10.Al
ı
c
ı
Ortamlar.......................................................................................................6
 
1.2.11. At
ı
k......................................................................................................................6
 
1.2.13. Geri kazan
ı
m (Geri Dönü
ş
üm)............................................................................8
 
1.2.14. Çevre Hakk 
ı
.........................................................................................................8
 
1.2.15. Çevre
İ
le
İ
lgili Baz
ı
Terimlerin Tan
ı
mlar 
ı
...........................................................9
 
1.3. Elektrik ve Enerji Sektörünün Yol Açt
ı
ğ
ı
Çevre Sorunlar 
ı
...........................................9
 
1.4. Turizm Sektörünün Yol Açt
ı
ğ
ı
Çevre Sorunlar 
ı
.........................................................10
 
1.5. Yap
ı
/
İ
n
ş
aat Sektörünün Yol Açt
ı
ğ
ı
Çevre Sorunlar 
ı
...................................................12
 
1.6 Tekstil Sektörünün Yol Açt
ı
ğ
ı
Çevre Sorunlar 
ı
...........................................................13
 
1.7. Motorlu Ta
ş
ı
tlar Sektörünün Yol Açt
ı
ğ
ı
Çevre Sorunlar 
ı
...........................................14
 
1.8. Makine ve Metal Sektörünün Yol Açt
ı
ğ
ı
Çevre Sorunlar 
ı
..........................................15
 
1.9. El Sanatlar 
ı
ve Materyaller (Kuyumculuk, Cam, Seramik, El Dokuma, Plastik, Ka
ğ
ı
t,Ah
ş
ap, vb.) Sektörlerinin Yol Açt
ı
ğ
ı
Çevre Sorunlar 
ı
.......................................................16
 
1.10. Hizmet ve Di
ğ
er Sektörlerin Yol Açt
ı
ğ
ı
Çevre Sorunlar 
ı
.........................................17
 
ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME....................................................................................18
 
Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
 –2..................................................................................................20
 
2. HAVA K 
İ
RL
İ
L
İĞİ
.............................................................................................................20
 
2.1. Havan
ı
n Özellikleri.....................................................................................................20
 
2.1.1. Azot (N
2
)..............................................................................................................21
 
2.1.2. Oksijen (O
2
).........................................................................................................21
 
2.1.3. Karbondioksit (Co
2
).............................................................................................22
 
2.1.4. Soygazlar(Asal Gazlar)........................................................................................22
 
2.1.5. Ozon (O
3
).............................................................................................................22
 
2.2. Havan
ı
n Tan
ı
m
ı
..........................................................................................................23
 
2.3. Hava Kirlili
ğ
inin
İ
nsan ve Çevreye Etkileri................................................................24
 
2.3.1.
İ
nsan Sa
ğ
l
ı
ğ
ı
na Etkileri........................................................................................24
 
2.3.2. Tabiata Etkileri....................................................................................................24
 
2.3.3. E
ş
yaya Etkileri.....................................................................................................27
 
2.4. Hava Kirlili
ğ
inin Sebepleri.........................................................................................27
 
2.4.1.
Ş
ehirle
ş
me ve Konutlar 
ı
n Is
ı
t
ı
lmas
ı
.....................................................................27
 
İ
Ç
İ
NDEK 
İ
LER 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Gökce Çukurgezen liked this
Ozan Sarcan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->