Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Predjela

Predjela

Ratings:
(0)
|Views: 86|Likes:
Published by krunija

More info:

Categories:Types, Recipes/Menus
Published by: krunija on Jul 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2012

pdf

text

original

 
Specijalni dodatak lista
Danas
z
broj
227
z
godina
VI
z
petak,
13
. jul
2012
.
 Predjela: Kao glavno jelo
 
3
 Namaz od plavog patlid`ana
Plavi patlid`an –
1
kg; crni luk –
2
glavice;beli luk –
1
glavica; miro|ija –
1
veza; ulje; so; kim;beli biber; kisela pavlaka –
1
~a{a; tost
U ne tako davnoj pro{losti patlid`an je smatran za otelo-tvorenje |avola li~no, valjda zbog modre boje. Onda je po-stao car u kuhinji: smatra se za neizostavan u mnogim jeli-ma. Evo i na~ina kako da se – razma`e.U rerni, ili na plotni, pre svega se ispe~e oko kilo plavogpatlid`ana. O~isti se pa ostavi na stranu.Dve glavice sitno seckanog crnog luka na malo zejtina sepropr`e da zacakle, a nikako ne porumene. Ohlade se, pa seu to doda onaj patlid`an, prethodno iseckan velikim no`emili satarom na dasci, tako sitno da je pretvoren u pastu. Svese za~ini prstohvatom u avanu istucanog kima, malo obil-nije belim mlevenim biberom, vezom sitno iseckane miro-|ije i glavi~icom sitno, najsitnije iseckanog belog luka.Ovo se, sve zajedno, umuti sa ~a{om punomasne kiselepavlake, pa obroku nedostaje samo par~e prepe~enog hlebaili tosta.
 Nadeveni celer 
Celer –
2
glavice; jaja –
4
komada; pra{ka {unka –
100
gr;majonez –
100
gr; per{unov list –
1
veza; senf; biber; tost
Za nadevanje pre svega treba pripremiti koren biljke ve-li~ine pesnice: olju{ti se, ise~e napola, pa izdubi ka{i~icomkojom se dube i tikvice. Sredina se nipo{to ne baca negoostavi za pripremanje namaza o ~emu je bilo re~i, a onamo,u dubljem loncu pripremi slana, vriju}a voda.U kipu}u vodu ubace se polutke celera, pa nad njima po~-ne bdenje bez prestanka. Jer ne sme se dozvoliti da se pre-kuvaju (raspadaju se) ali ni da se ne dokuvaju (`ilavi su).Skuvani su kako treba kad kroz njih mo`e da pro|e vilju{ka.Pet tvrdo obarenih jaja popreko se iseku napola pa za na-dev iskoriste `umanca, a belanca ostave za neku drugu |a-koniju. @umanca se, dakle, izgnje~e vilju{kom, pa pome{ajusa {akom sitno iseckane pra{ke {unke, ka{ikom majoneza,ka{i~icom di`on senfa i vezom sitno iseckanog per{unovoglista. Po ukusu se diskretno zaljuti belim mlevenim biberom.Ovim nadevom pune se kapice od celera, pa polutke tostaurone u posudicu kao kakve ka{i~ice.
Posetite na{ novootvoreni objekat. Uvek sve`e meso;tele}e, june}e, jagnje}e, pile}e; mesne prera|evine doma}e proizvodnje: mle~ni proizvodi: sjeni~ki sir, kajmak, paprika u pavlaci
Vojvode Stepe 264 tel 011 2461 023
Najbolje od majke prirode
2
Specijalni dodatak lista
Danas
malikuvarŸsezampro.rsZa izdava~a: Du{an Mitrovi}Urednik: Mihajlo Dajmak Fotografije: Miroslav Dragojevi}Grafi~ko oblikovanje: Aleksandar Milo{evi}Nova serija:Pripremanjeslatki{aMike DajmakaSvakog dananovi recept
Pi{e:
Mika Dajmak 
 Predjela: Kao glavno jelo
Valdorf kru{ke
Kru{ke (2 kom) – oko
500
gr; celer –
100
gr;ementaler –
100
gr; majonez –
100
gr;prstohvat ljute mlevene paprike; dva cela oraha
Viljamovka je kru{ka ~udnovata. Od nje se pravi mo`danaj~uvenija rakija na svetu, so~na je pa se u slast jede i takvakakva je, ali uspe{no glumi i povr}e u predjelu {to sledi.Dve pove}e kru{ke se uzdu` preseku napola, pa ko{tice ba-ce, a sredina pojede kao zanimacija uz kuvanje. S tom zani-macijom svakako ne treba preterivati jer uz ko`u mora daostane i meso. Bar santimetar debelo.Celer se izrenda na najkrupniju re{etku, pa kroz iste rupepropusti onoliko ementalera koliko je bilo i celera. Sir se sje-dini s majonezom i to je nadev. Njime se pune kru{ke {to seodozgo obazrivo zapra{e ljutom mlevenom paprikom paukrase polutkama oraha.Ovim predjelom, u hotelima »Valdorf Astorije« nekada jepo~injao svaki sve~aniji obed, pa otuda i ime i poreklo speci- jalitetu, {to vi{e nije samo hotelska ve} i ku}na privilegija.
[umadijski kapreze
Paradajz –
200
gr; rukola –
20
gr;mladi sir –
100
gr; pr{uta –
30
gr; kajmak –
20
gr
Iako li~i, ovo nije salata. To je remek-delo Samira Sinano- vi}a, glavnog kuvara u »Biberu«.Sprema se vi{e nego jednostavno, ~ak i u ku}nim uslovi-ma: svi sastojci se iseku na sitne komadi}e, pa samo blagoprome{aju.
Tapasi Biber 
Mocarela –
60
gr; kozji sir –
80
gr; senf –
20
gr; pr{uta –
40
gr;tortilja –
1
kom; zelene maslinke; zelena salata
Ko nema meksi~ku tortilju, onu {to se jede umesto hleba,mora da skokne do »Bibera«.Ovaj tapasi oni ovako prave: mocarelu, kozji sir, senf i pr-{utu iseckaju na smerne komadi}e, blago prome{aju, pa uro-luju u tortilju. Onda sve ukrase zelenim maslinkama i listomzelene salate.
G
odine 1339. Trgova~ka komora unema~kom gradu Bremenu izdala jenare|enje da se na svim sve~animru~kovima i ve~erama njenih ~lanova slu`e kri{kehleba namazane puterom, s par~etom holandskog sira pride. Tako je, mo`e biti, nastalo ono {to su francuski velemajstori kuhinje nazvali – hladni bife.Kombinuju}i francuski pronalazak i nekaturska jela sa kineskim principima (jelo, da bi bilouravnote`eno u svakom pogledu, mora da sadr`i itri boje povr}a: zelenu, `utu i crvenu),eto ne samo po~etka obroka (predjela) ve} i prave ve~ernje gozbe kojoj nedostaju samo vina utri boje.Kada je Zoran Spasi} oti{ao u Njujork, tamo jedr`e}i restoran radio upravo po ovim principima.Po{to je, poznato je, Njujork grad u kojem valjdasamo Bu{mani ne `ive (mada ni to nije sigurno),njegova kuhinja morala je da budeinternacionalna. Kada je u Beogradu otvorio“Biber”, jasno je bilo da to mora da budeinternacionalna kuhinja. Ali, sam pogled na jelovnik ve} kazuje i ne{todrugo: tu je {umadijski kapreze, grilovane suve {ljiveu slanini, srema~ki medaljoni, kara|or|eva {nicla...- Kao {to se menja moda u obla~enju, tako semenja i moda u kuhinji – prime}uje ZoranSpasi}. – Tako kao {to su pre neku godinu hit bilesalate, tako sad primat uzimaju predjela. Predjelakao glavna jela.Upravo to je i tema ovo Malog kuvara: predjela,internacionalna, svakako zanosna kako na izgled,tako i na ukus.
 
45
 Namaz od celera
Celer –
500
gr; majonez –
150
gr;veza per{unovog lista;za~in od povr}a; tost hleb
Neretko se smatra da celer nije ni{ta drugo do za~in za su-pu. Pogre{no. Celer se mo`e pohovati, od njega se spravljajurazna jela, ali i namaz.Pre svega treba pripremiti koren biljke veli~ine pesnice:olju{ti se, ise~e na ~etvrtine, a onamo, u dubljem loncu pripre-mi slana, vriju}a voda.U vodu se ubaci celer, za~ini ka{i~icom za~ina od povr}a(ima razna imena: od »vegete« do »za~ina C«) ukuva se do-bro, tako da se lako mo`e izgnje~iti vilju{kom. Ocedi se, ohla-di, pa ume{a s ka{ikom majoneza i vezom per{unovog lista.Najlep{e je namazano na par~etu prepe~enog tost hleba.
 Punjena jaja
Jaja –
4
komada; celer –
300
gr;majonez –
100
gr;per{unov list –
1
veza; za~in od povr}a
Ko je pro~itao namaz od celera i nadeveni celer, jasno mu je {ta sledi: tvrdo kuvana belanca su kapice, sredina celera, ma- jonez i veza seckanog per{una nadev. To samo treba sjedinitina pravi na~in.Celer, sa ka{i~icom »vegete« ukuva se dobro, tako da se la-ko mo`e izgnje~iti vilju{kom. Ocedi se, ohladi, pa pome{a ska{ikom majoneza i per{unom.Ovim nadevom pune se one polutke od jaja koja se polo`ena podlogu od namaza, a odozgo sve zalije majonezom i po-spe sitno seckanim per{unovim listom.
 Korpice od {argarepe
[argarepa –
500
gr; feta-sir –
200
gr;maslinke –
100
gr;ke~ap, maslinovo ulje; origano
Prvo uputstvo za pripremu korpica: ve}e, odnosno deblje,{argarepe valja standardno o~istiti, ise}i na komadi}e od okopet santimetra, pa ih na samo desetak minuta potopiti u klju-~alu vodu. Ne da se bare, samo da malo omek{aju. Onda ihpa`ljivo izdubiti ka{i~icom kojom se dube i tikvice.Sada fil: feta-sir valja dobro izgnje~iti pa pome{ati s maloke~apa i maslinovog ulja. Ovim filom nadevaju se korpice, usvaku zabode po jedna zelena maslinka bez ko{~ice, a odozgosve zapra{i origanom.Lep{e }e izgledati ako se sve postavi na podlogu od na re-zance iseckane zelene salate.
Sokobanjski urnebes
Sremski sir –
500
gr; ajvar –
200
gr; crni luk –
1
glavica; suva ljutapapri~ica –
2
komada; ulje; so
U originalnoj verziji ovo se pravi od sokobanjskog sira. Ka-ko je van Sokobanje te`e prona}i taj sir, koristimo onaj najbli-`eg ukusa i izgleda. Dakle, sremski. Valja imati i ako ne do-ma}eg onda kupovnog ajvara, u sezoni se mogu standardnoispe}i dve crvene paprike {ilje, {to se, nego {ta, o~iste i sitnoiseckaju. Jo{ i dve, obavezno suve, otrovno ljute papri~ice. Onese prepeku na plotni, toliko da po~nu da ispu{taju ljut mirisali da se ne prepeku, ~itaj ugljeni{u.Ono {to ovaj urnebes razlikuje od standardnog leskova~-kog jeste i glavica crnog luka. Ona se sitno isecka, kao {to se isuva paprika izmrvi pa sve dobro pome{a. Ako sir nije puno-masan, valja mu dodati i malo zejtina, ako nije dovoljno slan– soli.
 Pile}a salata
Pile}e belo meso –
500
gr;beli krompir –
500
gr; majonez –
200
gr;per{unov list –
1
veza; limun –
1
kom; so
Za sve koji vode ra~una o zdravoj hrani, one koji se pla{eholesterola, za ostale kojima banu nenajavljeni gosti, a trebaih ugostiti, namenjen je ovaj recept. Po{to, poznato je, pileti-na i nije neko meso, onda ona mora biti bar dobar materijalza jednostavnu salatu.I jeste. Ovako.Pola kile belog mesa bez kostiju i ko`urice (pa`nja: holeste-rol!) valja obariti u slanoj vodi pa iseckati na sitne kockice. Istose u~ini i sa pola kile belog krompira. Ohladi se, pa sa~eka dalje.A dalje je veza sitno seckanog per{unovog lista, 200 gramamajoneza i sok od jednog limuna.Ovo sad samo valja prome{ati i do slu`enja odlo`iti nahladno.Za one goste belo vino se podrazumeva.I ono valja da je odlo`eno na hladno.
Salata „Pjer“ 
Jabuka –
1
kom; zelena salata –
1
kom; rokfor –
100
gr;orah –
50
gr; slatka pavlaka –
250
ml; per{unov list
Sprema se jednostavno, a izuzetno je, pa je stoga i tvorac,naravno Pjer, posebno ponosan na ovu salatu.Po pladnju se polo`e listovi zelene salate, onda na kri{keiseckana olju{tena kisela jabuka, sve obilato zaspe rokforom,umereno polutkama oraha, prelije slatkom pavlakom i ukra-si per{unovim listom.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Radoje Aleksic liked this
zdragi32 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->