Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Reviewer for the First Grading Period 2nd Year

Reviewer for the First Grading Period 2nd Year

Ratings:
(0)
|Views: 3,696|Likes:
Published by Gary Garlan

More info:

Published by: Gary Garlan on Jul 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2015

pdf

text

original

 
REVIEWER FOR THE FIRST GRADING PERIOD (2
nd
Year)
Aralin 1: Ang Pamilya Bilang Natural Na Institusyonng Pagmamahalan, Pagtutulungan atPananampalatayaAng pamilya, bilang pundasyon ng bansa, ay angsaligang institusyong sosyal na kinabibilangan ng:Mag-asawang babae at lalakiMga magulang at kanilang mga anak (tunay oampon)Magkakapatid (full-blood, half-blood)Mga Uri ng Pamilya1. Nuclear – Binubuo lamang ng mga magulang atkanilang mga anak2. Extended – Binubuo ng mga mga magulang,kanilang mga anak pati na kanilang kamag-anak3. Broken – Binubuo lamang ng isang magulang atkanyang anak/mga anak dahil ang isang magulangay nag-abandona sa kanilaMaituturing na natural na institusyon ang pamilyasapagkat ito ay nabuo nang hindi pinipili o inihahalalang mga miyembro nito.
 
Likas na dumadami angmga kasapi nito.Maituturing na una at mahalagang bahagi ng lipunanang pamilya dahil ito ang orihinal na pinagmulan ngbawat tao.Sa pamilya, sumisibol ang bawat indibidwal nabumubuo ng lipunan. Ang bawat kasapi ng iba’tibang sektor ng lipunan ay miyembro ng pamilya.Maituturing na ang pamilya ay isang institusyonghindi magmamaliw sa paghubog ng mgapangunahing pagpapahalaga magbago man angpanahon. Sa pamilya pa rin umuusbong angpagkatao ng bawat miyembro ng pamilya at nglipunan.Ang pamilya ang una at hindi mapapalitang paaralanpara sa panlipunang buhay (the first andirreplaceable school of social life).Ang pakikitungo ng lalaki sa kanyang maybahay, angpag-aasikaso ng babae sa kanyang asawa at angpagtrato ng ama o ng ina sa kanyang mga anak baypinag-uugatan ng iba’t ibang pagpapahalagangpanlipunan.Ang uri ng samahan at pakikitungo ng bawat isa sapamilya ay pagsasanay ng kanilang pakikitungo saibang tao. Sa araw-araw na samahan sa pamilya, angkanilang mga pag-uugali at pagpapahalaga aynagiging repleksyon ng bawat isa na nakikita ngibang tao. Sa pamilya unang natutuhan ang mgapagpapahalagang panlipunan.Pagmamahalan sa PamilyaDahil ang pamilya ang orihinal na paaralan ng pag-ibig, dito matatagpuan ang pagmamahal na walangkapalit.Bilang natatanging miyembro ng pamilya, hindi siyabasta pinapalitan kung hindi niya magampanan nangmaayos ang kanyang pananagutan. dapat makintalsa isip ng bawat miyembro ng pamilya na bigyanghalaga ang kapamilya kahit ito ay hindi makasunodsa bawat inaasahan sa kanya.Maituturing din na parang sarili (another self) angmga kapamilya dahil sa ugnayang dugo naAralin 1 (Karugtong)Pananampalataya sa PamilyaAng pananampalataya ng isang tao ay karaniwangnakagisnan niya sa kanyang pamilya. ula sapagkabata, iminulat na siya na mayroong Diyosna gumagabay sa kanya. Sinasabihan siyangmagdasal kung nais niyang humiling o makuha angnais niya. Itinuro ng mga magulang na dapatmatakot gumawa ng masama sapagkat ang Diyos aynagpaparusa rin sa mga taong masasama. Angkonsensya ay nahuhubog dahil dito. Ang sama-samang pagsimba o pagsamba ay makikita sapamilya.Dahil sa mataas na pananampalataya ng pamilya,nahuhubog ang mga pagpapahalaga tulad ngpaggalang, pagpapakumbaba, pag-asa, katatagan atpagtitimpi. Sa loob ng bahay dalanginan, simbahan,moske o sambahan, ang mga anak ay tinuturuangmagbigay galang sa Diyos o kay Allah. Ang mgaanak ay tinuturuang magpakumbaba at humingi ngkapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Tinuturuan din ang mga anak na humiling sa Diyos okay Allah na magkaroon ng pag-asa na ibibigay angkanilang kahilingan. Kung dumaranas naman ngpaghihirap ang pamilya, sinasabihan ang mga anakna maging matatag dahil ang Diyos o si Allah aygumagabay sa kanila. Ganoon din, sa panahon ngmga tukso, pinapayuhan ang mga anak na magingmapagtimpi at magtiis upang malagpasan ang mgaito.Ang pamilya ay natural na institusyon ngpagmamahalan, pagtutulungan at pananampalatayana nakatutulong sa pagpapaunlad ng sarili tungo sapakikipagkapwa.Aralin 2: Ang Halaga ng Komunikasyon saPagpapatatag ng Pamilya at Pakikitungo sa KapwaAng harapang pag-uusap ng magulang at anak,magkapatid at ng iba pang miyembro ng pamilya aymahalaga sa paghubog ng relasyon sa pagitan nila.Mga Uri ng Komunikasyon1. Written o Pasulat2. Verbal o Pasalita3. Non-Verbala. Facial Expressionsb. Hand Gesturesc. Body Language4. Visual5. ElectronicMga Bentahe ng Harapang Pag-uusap1. Naipapakita ang angkop na emosyon2. Walang gastos ang harapang pag-uusap3. Malawak ang paksang maaaring pag-usapan4. Maaaring itakda sa anumang bahagi ng tahanan5. Higit na nagkalalapit ng samahan ang bawatmiyembro ng pamilya6. Nagiging isang mahalagang okasyon o bondingmomentMga Hadlang sa Komunikasyon1. Umid o Walang Kibo2. Mali o Magkaibang Pananaw3. Inis o Ilag sa Kausap4. Daramdamin o Diribdibin5. Pisikal na Sagabal6. Pisyolohikal7. Sikolohikal
 
namamagitan sa bawat kasapi ng pamilya.Pagtutulungan sa PamilyaAng pagtutulungan sa Pamilya ay natural sapagkatkaligayahan ng bawat kasapi na makitang mabutiang kalagayan ng buong pamilya.Sinasabing ang pagtulong sa kapamilya aypagkakataon upang maibahagi ang sarili. Sa pamilyahigit na nagiging totoo ang pagbibigay na walanghinihintay na kapalit.Aralin 3: Napatatatag ng Pakikipagkapwa angPamilya1. Ang mga Pilipino ay makapamilya. Ang mgaPilipino ay nagtataglay ng tunay at malalim napagmamahal sa pamilya. Para sa Pilipino, angpamilya ang pinanggagalingan ng personal napagkakilanlan, suportang emosyonal at materyal atng pangunahing komitment at pananagutan.2. Ang malasakit sa pamilya ay makikita sapagbibigay-dangal at paggalang sa mga magulang atnakatatanda, pag-aaruga sa mga anak, pagigingmapagbigay sa mga kamag-anak sa oras ng kanilangpangangailangan, at sa malaking sakripisyo para sakapakanan ng kanilang.3. Ang pakiramdam na suportado at mahal ka ngiyong pamilya ang nagiging daan upang magkaroonka ng tiwalang kabilang ka, may pinagmulan ka atikaw ay ligtas o may seguridad.4. Ang mga Pilipino ay bukas sa iba at maypakiramdam na kabilang sa ibang tao. Angpangunahing manipestasyon ng mabutingpakikipagkapwa-tao ng mga Pilipino ay ang pagtinginsa halaga ng katarungan, pagiging patas atpagmamalasakit sa kapwa.5. Naipakikita ang mga pagpapahalagang ito sapakikisimpatya sa paghihirap ng iba, pagigingmatulungin at mapagbigay sa oras ngpangangailangan (pakikiramay), pagsasagawa ngbayanihan o pagtulong at ang mabuting pagtanggapsa bisita o ibang tao.6. Ang pakikipagkapwa-tao ay nagreresulta sapagiging malapit ng bawat Pilipino. Ito ang nagigingpundasyon ng pagkakaisa at pagpapahalaga sakatarungang panlipunan.7. Ang mabuting pakikipagkapwa ay higit pangmapayayabong sa pamilya kung sa pamilya mismoay matutuhan ang pagpapahalaga at birtud ngpagmamahal, pagmamalasakit, pagtulong,pakikiramay, pakiki-angkop, pakikitungo at mabutingpakikisama.8. Mula sa pamilya, mapauunlad mo ang iyongpakikipagkapwa. Kung nakita mong mabuti angpagpapalaki sa iyo ng iyong mga magulang, matuwaka dahil magiging maayos din ang iyongpakikipagkapwa. Subalit kung mayroon kangnakitang hindi mabuti sa inyong pamilya, huwagkang malungkot sapagkat maaari mo pa rinmaitama at mapabuti ang iyong pagkatao at angpakikitungo sa iyong kapwa.9. Kung sakaling kulang ang mga ito, maaari ka paring maging mabuting tao. Kailangan mo lamangisipin kung ano ang mabuti at isabuhay ito. Suriinang mga pangyayari sa iyong paligid at huwagMga Paraan Para sa Mabuting Komunikasyon1. Mapanlikha (Creativity)2. Alaala at Malasakit (Care and Concern)3. Hayag o Bukas (Cooperativeness and Openness)4. Atin-Atin (Personal)5. Lugod o Ligaya (Joy)Ang bukas na komunikasyon sa pagitan ng mgamagulang at mga anak ay nagbibigay-daan samabuting ugnayan ng pamilya at sa pakikitungo sakapwaAralin 4: (Karugtong)Nakatutulong ang pamilya sa pagtataguyod ngmabubuting proyekto ng pamayanan at ang pagigingbukas ng pamilya sa pagtulong sa kapwa
 
hayaang maimpluwensyahan ng masama.Alalahaning, ang iyong buhay ay nasa iyongpagpapasya at ang resulta ng iyong pasya aynararapat mong harapin.Ang pakikisalamuha sa kapwa ay pagkakataon upangmapatibay ang mga pagpapahalagang natutuhan sapamilya.Aralin 4: Ang Pamilya sa Pamayanan1.Ang lakas ng bawat pamayanan ay makikitasa pagkakasundo ng bawat pamilya. Walangpamayanan ang magiging maunlad kungwalang pagkakaisa ang bawat pamilya.2.Maaaring tumulong sa pamayanan sapamamagitan ng:a.Paglilinisb.Pagbubulontaryo ng sariling serbisyo opakikibahagi sa gawain ng pamayananc.Pag-oorganisa ng isang makabuluhang“event”d.Fundraisinge.Campaignf.Pagbibigay ng donasyon, pera man omateryal na bagay sa mga apektado ngkalamidad3.Mga Dahilan Kung Bakit Dapat Tumulong saPamayanana.Mabuti ang pakiramdam ng tumutulong.Ang pakiramdam na nakatulong ka sa ibaay may dulot na kaligayahan.b.Napatatatag ang pamayanan. Kung angmga samahan at ahensya ay may mgaboluntaryong naglilingkod sa pamayanan,nagkakaroon ng pagkakataong umunladang pamayanan.c.Napatatatag ang pamilya. Nagiging higitna malapit ang pamilya sa tuwing sila aytumutulong sa pamayanan. Ang librengoras ng pamilya ay nagugugol sapagsama sa mga boluntaryong gawainpara sa pamayanan.4.Maaaring gugulin ang libreng oras kasama ngpamilya sa pagtulong o paglilingkod sapamayanan.

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
Lois Anne Franco Dacles liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Ma Sophia Dorothy Boncodin liked this
Chesca Saraza liked this
carllagrosaseclevia liked this
Chesca Saraza liked this
Aidola Gasnalab liked this
Chesca Saraza liked this
Melinda Cariño Chavez liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->