Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Reviewer for the First Grading Period

Reviewer for the First Grading Period

Ratings: (0)|Views: 3,763|Likes:
Published by Gary Garlan

More info:

Published by: Gary Garlan on Jul 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2014

pdf

text

original

 
REVIEWER FOR THE FIRST GRADING PERIOD
Aralin 1: Mga Inaasahang Kakayahan at Kilossa Panahon ng Pagdadalaga/Pagbibinat3 mahahalagang layunin ang inaasahangkakayahan at ki los (developmental tasks) sabawat yugto ng pagtanda ng tao:Una, nagsisil bing gabay ang mga ito kungano anginaasahan ng lipunan sa bawat yugto ngbuhay.Mahalagang maunawaan ang mga ito upangmatamo ang mga kasanayang angkop dito.Mahalagang isagawa ito sa ilalim ng patnubayng magulang at mga guro.- Pangalawa, nagsi si lbi ng pangganyak omotibasyon ang mga ito sa binatilyo/dalagi taupang gawin niya ang mga inaasahan sakanya ng lipunan.- Pangatlo, malilinang ang kakayahang iakmaang kanyang sarili sa mga bagong sitwasyon;kaya’tmaiiwasan ang stress o nakahihi yangreaksyon dahilmakapaghahanda siyang harapin ang mgaito.8 Inaasahang Kakayahan at Kilos na dapatmalinang sa panahon ng pagdadalaga atpagbibinata:1. Pagtamo ng bago at ganap na paki kipag-ugnayan (more mature relati ons) sa mgakasing edad2. Pagtanggap ng papel sa lipunan naangkop sa babae olalaki3. Pagtanggap sa mga pagbabago sakatawan at paglapat ng tamang pamamahal asa mga ito4. Pagtamo at pagtanggap ng katanggap-tanggap na asal sa paki ki pagkapwa5. Pagkakaroon ng kakayahang mapag-isa samga magulang o may sapat na gulang(adults)6. Paghahanda para sa paghahanapbuhay7. Paghahanda para sa pag-aasawa atpagpapamilya8. Pagkakaroon ng mga halaga (values) atgabay sa mabuting asalAng paglinang ng mga angkop na inaasahangkakayahan at kilos (developmental tasks) sapanahon ng pagdadalaga / pagbibinata aynakatutulong sa:• pagkakaroon ng tiwala sa sarlli• paghahanda sa susunod na yugto (stage)ng buhay(paghahanda sa paghahanapbuhay atpaghahanda sa pag aas aw a /pagpapamilya)
at
pagiging mabuting tao.Aralin 2: Mga Talento, Kakayahan at Kahinaan Talento - likas na kakayahan na kaloob ngDiyosKakayahan - Kalakasan upang makagawa ngisang pambihirang bagay9 Multiple Intelligences1. Visual/Spatial - Ang taong may t alinong itoAralin 2 (Karugtong)Mga Nararapat na Gawin sa Talento,Kakayahan at Kahinaan1. Tuklasin ang talento at kakayahan pati nakalakasan2. Paunlarin ang talento at kakayahan3. Magtiwala sa sarili at Lampasan ang mgakahinaan4. Gamitin sa paglilingkod ang mga talento atkakayahan sa pamayananAng pagtuklas at pagpapaunlad ng mgaangking talento at kakayahan ay mahalagasapagkat ang mga ito ay mga kaloob na kungpauunlarin ay makahuhubog ng sarili tungo sapagkakaroon ng tiwala sa sarili, paglampas samga kahinaan at paglilingkod sa pamayanan.Aralin 3: Pagpapaunlad ng mga HiligHilig - Preperensya sa partikular na gawain nanaggaganyak sa tao na magsikap; nanagagabayan ng halaga (values) atnakakatulong sa pag-unlad.Ang hilig ay:1. Natutuhan sa karanasan2. Namamana3. Galing sa halaga at kakayahan2 Aspeto ng Hilig:a. Larangan ng Hilig (Areas of Interest)b. Tuon ng Atensyon (Focus of Attention)10 Larangan ng mga Hiliga. Outdoorb. Mechanicalc. Computationald. Scientifice. Persuasivef. Artisticg. Literaryh. Musicali. Social Services j. Clerical2 Tuon ng Atensyon:a. Bagayb. Taoc. Ideyad. Data Tuon ng Atensyon - ang preperensya ng uring pakikisangkot sa isang gawainA. Ang pagpapaunlad ng mga sariling mgahilig ay makatutulong sa pagtupad ng mgatungkulin, paghahanda tungo sa pagpili ngpropesyon (kursong akademiko o teknikal-bokasyonal), pagtulong sa kapwa atpakikibahagi sa pamayanan.B. Mahalagang malaman ng baw at isa angkanyang mga hilig dahil palatandaan ang mgaito ng mga uri ng trabaho na magbibigay ngkasiyahan at kaganapan sa kanya bilang tao. Mga Benepisyo sa Paggamit ng Hilig1. Nagbibigay ng paggalang sa sarili angkasiyahan dahil sa hilig at pagsisikap na maykasamang pagmamalaki ang magawa ng
 
ay mabilis natututo sa pamamagitan ngpaningin at pag-aayos ng mga ideya.2. Verbal/Linguistic - Ito ang talino sabinibigkas o isinusulat na salita. Kadalasanang mga taong may taglay na talinong ito aymahusay sa pagbasa, pagsulat,pagkukwento, at pagmememorya ng mgasalita at mga petsa.3. Mathematical/Logical - talinong kaugnay nglohika, paghahalaw at bilang4. Bodily/Kinesthetic – talino sa paggamit ngkatawan5. Musical/Rhythmic – talinong natutuhan sapag-uulit, ritmo, o musika6. Intrapersonal - talinong natutuhan sapamamagitan ng damdamin, halaga, atpananaw7. Interpersonal - talino sa interaksyon opakikipag-ugnayan sa ibang tao8. Existentialist -talino sa pagkilala sapagkakaugnay ng lahat sa sansinukob9. Naturalist - talino sa pag-uuri,pagpapangkat at pagbabahagdanAralin 4: Mga Tungkulin BilangNagdadalaga/Nagbibinata8 Gampanina. Sa Sarilib. Bilang Anakc. Bilang Kapatidd. Bilang Mag-aarale. Bilang Mamamayanf. Bilang Mananampalatayag. Sa Kalikasanh. Bilang Konsumer ng MediaMga Tungkulin sa Sarili1. Pagharap at Wastong Pamamahala sa mgaPagbabago sa Yugto ng Pagdadalaga/Pagbibinata.2. Pagpapaunlad ng mga Talento atKakayahan3. Paggamit nang makabuluhan ng mga HiligMga Tungkulin Bilang Anak1. Mahalin ang mga magulang at magingmasaya na kasama sila.2. Igalang ang mga magulang sa isip, sa salitaat sa gawa.3. Pagkatiwalaan ang mga magulang.4. Maging Maingat sa Paggastos5. Tumulong sa mga gawaing bahay.Mga Tungkulin Bilang Kapatid1. Mahalin, kalingain at magmalasakit sakapatid o mga kapatid.2. Pakitunguhan ng maayos ang kapatid omga kapatid.Mga Tungkulin Bilang Mag-aaral1. Mag-aral nang mabuti2. Magkaroon ng masidhing pagnanais namatuto3. Sikaping pataasin ang marka4. Gamitin ang kakayahan sa komunikasyonng buong husay5. Pagyamanin ang kakayahan sa pag-iisip6. Matutong lutasin ang mga sariling suliranin7. Makilahok sa mga gawain ng paaralanMga Tungkulin sa Pamayanan1. Pangalagaan ang maayos at malinis napamayanan.maayos at matapos ang isang gawain.2. Nakakatulong ang mga hilig tungo samabilis na pagkatuto at pagkakaroon ng mgakasanayan (skills).3. Mahalagang malaman ang mga hilig dahilpalatandaan ang mga ito ng mga uri ngtrabaho na magbibigay kasiyahan atkaganapan bilang tao.4. Mahalagang malaman na ang bawatgawain ay palatandaan o indikasyon ngmaraming hilig at may higit na isang tuon. Tungkulin Bilang Konsyumer ng MediaMaging mapanuri sa mga napapanood onakikita sa TV, computer at internet;nababasa sa dyaryo at magasin; atnapapakinggan sa radyo.Ang pag-unawa ng mga kabataan sa kanilangtungkulin sa sarili ay bilang anak, kapatid,mag-aaral, mamamayan, mananampalataya,konsumer ng media at sa kalikasan ay isangparaan upang maging mapanagutan sasusunod na yugto ng buhay. Ito ay isangmatibay na pundasyon sa paghubog ngpagkatao ng tao.
 
2. Makibahagi sa gawain ng pamayanankasama ng iba pang miyembro nito.3. Magkaroon ng pagkukusang maglingkod sapamayanan.4. Maging mulat sa pangangailangan atsuliranin ng ibang tao sa pamayanan upangmaiparating sa mga pinuno ng pamayanan.5. Magmalasakit at maging tapat sakinabibilangang pamayanan.6. Makibahagi sa mga pagpupulong sapamayanan.7. Sumali sa mga samahang pangkabataan,kung saan ilalaan ang sariling magingmabuting tagasunod kung hindi man magingmabut ingpinuno.8. Makibahagi sa kampanya upang tulunganang pamahalaan, paaralan at samahan sakanilang mga proyekto.Mga Tungkulin Sa Kalikasan1. Hikayatin ang bawat kasapi ng pamilya namakibahagi sa pagtulong para iligtas angkalikasan sa tuluyan nitong pagkasira.2. Mas palawakin pa ang kaalaman ukol sapagbabago ng klima (climate change), saepekto nito at mga solusyon.3. Makibahagi sa proyektong pampamayanan.4. Makiisa kasama ng mga kaibigan sa mgagawaing pangkalikasan.5. Kumalap ng kaalaman ukol sa kalikasanpara sa pagtataguyod ng kabutihan nito. Tungkulin Bilang MananampalatayaKilalanin, sambahin, mahalin at sundin angmga utos at kalooban ng Diyos.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
RaezamaeDuran added this note
i want to because everyone here.........:) i like this it so beautifull
RaezamaeDuran liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
crystalice_99 liked this
Jonaima Waima liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->