Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
hronograf

hronograf

Ratings: (0)|Views: 42 |Likes:
Published by pseloss
hronograf
hronograf

More info:

Published by: pseloss on Jul 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/27/2013

pdf

text

original

 
întru Slava Sfintei şi Celei de o Fiinţă şi de Viaţă Făcătoareişi nedespărţitei Treimi, a Tatălui şi a Fiului şi aSfîntului Duh s-a tipărit acest
HRONOGRAF
ADICĂ NUMĂRARE DE ANI în zilele binecredinciosului domn Mihail Grigoriu SturzaVoievod. Cu blagoslovenia PreaSfinţiei Sale Veniamin MitropolitulSucevei si Moldovei.Prin osîrdia prea cuvioşiei sale, Mardarie, Arhimandritul şi stareţulSfintei Monastiri Neamţul şi Secul. In Tipografia Sfintei Monastiri Neamţul, la anul 1837, aprilie 14.
Hronograful a fost scris de Caldei, pevremea lui Avraam, la anul 3500 de la Facerea lumii. în anul 1000 dupăHristos, istoricul Gheorghe Chedrinul în Constantinopol îl traduce în limbagreacă; apoi Sf. Dimitrie al Rostovului îl traduce în limba rusă; a fost copiat apoi laIaşi în anul 1591, publicat în Veneţia la anul 1691. In anul 1821 îl foloseşte Goetheîn Germania. în anul 1837 este tradus în limba chirilică de mitropolitul VeniaminCostache; după 155 ani apare în limba română, la Editura Pelerinul Român, laOradea, în anul 1992 ediţia 1, iar acum în anul 2005 ediţia a 2-a .
EDIŢIA A Il-aEDITAT DE MĂNĂSTIREA „PORTĂRIŢA",
Jud. Satu Mare, Anul 2005
2
 
 Acest Hronograf sau numărare de ani s-a scris de către caldei pevremea lui Avraam, la anul 3500 după zidirea lumii.
Prin urmare este ceamai veche carte din lume. Din anul 3500 pînă la lisus Hristos sunt 2008 ani, iar de la lisus Hristos pînă la noi sunt 2005 ani, adunaţi fac 4013 ani de circulaţie a HRONOGRAFULUI.
Moise a scris primele 5 Cărţi: Facerea,Ieşirea, Levitic, Numeri şi Deuteronom la anul 4108 după zidirea lumii.Lumea s-a folosit 4108 numai de Sfînta Tradiţie, din gură în gură. VechiulTrstament esre scris de 3405 ani. Din anul 4108 pînă în 2005 sunt 3405ani.
ÎNAINTE CUVÎNTARE CĂTRE CITITOR 
La toată partea iubitoare de Hristos - bisericească şi politicească, celor mari şi celor mici - dînd sărutarea în Hristos, rugăm pe Acelaşi Dătător deharuri, să le dea tot fericitul bine şi tot sporul sufletesc!Să înălţăm Slavă Celui slăvit în veci Dumnezeu, Care de la începutulzidirii noastre şi pînă acum, şi de acum nă la sfîrşitul veacului, nu încetează a purta grijă prin mii şi nenumărate chipuri pentru mîntuireasufletelor noastre. Şi de aceasta lămurit însăşi cuvintele Celui ce S-acoborît din sînurile Tatălui ne adeveresc, zind: „Tatăl Meu pînă acumlucrează şi Eu fu crez". Şi cu adevărat învederat se poate cunoaşte defiecare drept slăvitor, lucrarea Bunului nostru Stăpîn, că nu este alta, fărănumai mîntuirea noastră.Deci şi eu avînd sarcina arhipăstoriei şi a purtării de grijă, pentrupăşunea oilor celor cuvîntătoare, tot chipul de silinţă am pus şi însumi şiprin alţii, a se tîlcui Cuvîntul lui Dumnezeu, din feluri, de limbi şi cărţi, îmbrăţişate zic de Maica noastră drept-slăvitoarea Biserică a Răsăritului,precum şi acest HRONOGRAF (adică scrierea anilor) al Sfîntului Dimitrieal Rostovului, spre folosul şi mîntuirea ortodoxului popor al neamuluiromânesc. Acest Hronograf ce este tălmăcit din limba slavonă pe a noastră,privindu-l dar eu cu ochiul minţii şi nd pe boţia Cuntului luiDumnezeu cel dintr-însul şi folosul ce se poate pricinui ortodocşilor cititori,s-a poruncit, prin blagoslovenia noastră, a se da tiparului, ca să nu fielumina sub obroc, ci în sfeşnicul tiparului, ca tuturor celor ce rătăcesc întru întunericul neştiinţei şi a îndoielii (nedumeririi), le fie lumină depovăţuire.Pentru aceasta, ortodocşilor, rugăm pe dragostea voastră, ca, cubucurie şi cu braţ deschis, să primiţi această de suflet
3
 
folositoare Carte, ce poate să deştepte pe orice suflet trîndav ce va citi culuare aminte. Că cine nu se va minuna de alcătuirea aceasta înţeleaptă abărbatului acestuia, plin de Darul lui Dumnezeu? Că ştiind el neputinţa firiiomeneşti celei de acum, a scris această minunată carte şi a împodobit-ocu tot felul de ştiinţe ca şi cu nişte roade din mulţi pomi, adică din feluri deHronografe, precum slavone, evreieşti, greceşti, romane şi leşeşti şi dinalte limbi, şi a urzit-o în trei chipuri:Mai întîi apus temelia, de la începutul facerii lumii în scurt. Al doilea, întîmplările împăraţilor vremii aceleia. Al treilea, pe năravnicele învăţături pentru orice patimă.Şi atît îl îndulcesc pe sufletul cititorului, încît ca un magnet pe fiecaresuflet îl trag spre cea mai multă şi mai deasă citire.Deci să nu se arate cu îngreuiere fiecare de a-şi cîştiga această desuflet folositoare şi de multe ştiinţe învăţătoare carte. Şi ca una ce prinmulte osteneli şi sudori este alcătuită, precum însuşi sfîntul scriind cătreun ieromonah al curţii împărăteşti, zice: „Eu cu ajutorul lui Dumnezeu am început a scrie Hronograful şi degrab l-fi isprăvit de fi scris dupăobiceiul alcătuitorilor de hronografe. Ci eu nu cu acel scop îl scriu, ci subchipul de hronograf iau nu numai învăţăturile Scripturii, spre învăţăturaşi folosul oilor cuvîntoare, ca ascultătorii nu numai de spunereaistoriilor se veseleas, ci şi de moraliceştile înţături sefolosească; că aceasta este datoria mea, aceasta este a mea chemare,acesta este lucrul meu. însă nu pot lucrul cel început degrab a-l isprăvi, nunumai pentru greutatea lucrului, ci şi pentru neputinţa trupului, că deselemele neputinţe pe condei din mîna scriitorului îl smulg şi pe scriitor înpat îl aruncă; şi pe lîngă aceasta, ochii puţin văd, iar ochelarii şi mai puţinajută, iar mîna scriitorului tremură şi lungimea nopţii puţin îmi foloseşte,iar ocîrmuirea treptei mele îmi scurtează ziua".Deci vedeţi, cititorilor, osteneala acestui sfînt bărbat şi nu vă leneviţi aciti lucrul cel cu atîta greutate altuit. Şi prin multă silinţă pe a noastrălimtălmăcit şi prin a noastîndemnare s-a şi tipărit. Fără numairămîne, ca asemănîndu-vă celor mult ostenitoare şi înţeleptelor albine, săadunaţi mierea, cea duhovnicească, ca dintr-o grădină şi livamult înflorită în chipul Raiului, ca învistierind în sufletele voastre bogăţia ceasufletească, să vă veseliţi neîncetat după mutarea cea de aici împreunăcu alcătuitorul acestei cărţi, îndulcindu-vă de vederea feţei şi a Slavei luiDumnezeu întru nesfîrşiţii veci.Rugîndu-vă şi pentru mine cel ce sînt al dragostei voastre deamîndouă fericirile rugător,
4

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->