Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
29Activity
P. 1
Fármacos Antimicóticos

Fármacos Antimicóticos

Ratings:

4.0

(2)
|Views: 6,675|Likes:

More info:

Published by: Cátedra de Farmacología on Jul 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/19/2014

pdf

 
ZADWJ\RD@N@ @JC UZCDNEZADI <=><GNBZCPN@ @J HJ@DBDANJRBZJCN @J HJ@DBDANBÎPJ@\N @J GN\HNBICIFÈN
GN\HNBIR NAPDHDBÒPDBIR
Jc biabj}pi `j nfjapj napdgõafdbi i napdhdbòpdbi jafciln bznc~zdj| rzrpnabdn bn}nu `j }|i`zbd| zanncpj|nbdòa pnc `j cnr jrp|zbpz|nr `j zan bäczcn hdbòpdbn ~zj biardfzj daodld| rz `jrn||icci# ncpj|na`i rzwdnldcd`n` i bn}nbd`n` `j rz}j|wdwjabdn# ldja `d|jbpn i da`d|jbpnhjapj# ci ~zj gnbdcdpn jc gzabdianhdjapi `jcir rdrpjhnr `j `jgjarn `jc ozär}j`!Cnr hdbirdr rj ona `dwd`d`i }i| birpzhl|j ja `ir bcnrjr5 hdbirdr rz}j|gdbdncjr i bzpîajnr# ~zj ròcidawiczb|na }djc /rdja`i cnr hîr g|jbzjapjr ja cn }|îbpdbn hä`dbn$# t hdbirdr }|igza`nr i rdrpähdbnr! Cnrdagjbbdiajr hdbòpdbnr }|igza`nr i rdrpähdbnr ona nzhjapn`i rzrpnabdnchjapj ja cnr õcpdhnr `äbn`nr `jld`in cn n}n|dbdòa `j cn j}d`jhdn `jc RD@N# zri `j ~zdhdipj|n}dn dapjardwn ja }nbdjapjr iabi(ojhnpicòfdbir# zri`j gî|hnbir dahzairz}|jri|jr napd||jbonui ja }nbdjapjr |jbj}pi|jr `j p|nr}cnapj# zri `j napdldipdbipj|n}dn`j nh}cdi jr}jbp|i t cn hnti| zpdcdunbdòa `j `dr}irdpdwir dap|nwnrbzcn|jr!
JRP\ZBPZ\N @J CN ]N\J@ T HJHL\NAN BJCZCN\ @J CN BÄCZCN HDBÒPDBN5
Cn }n|j` bjczcn| `j cir oiafir jr zan jrp|zbpz|n bia f|na }cnrpdbd`n`# ~zj `n cn gi|hn n cn bäczcn#biap|icn cn }j|hjnldcd`n` bjczcn| t }|ipjfj n cn bäczcn `j cir bnhldir irhòpdbir! N`jhîr `j jrpnrdh}i|pnapjr gzabdiajr# biarpdpztj jc czfn| `j dapj|nbbdòa bia jc hj`di jxpj|ai# cibncduîa`irj ja jccn cnrn`ojrdanr t za f|na aõhj|i `j |jbj}pi|jr ~zj p|nr rz nbpdwnbdòa# `jrjabn`jan|îa zan bih}cjen bnrbn`n `jrjþncjr ja jc dapj|di| `j cn bäczcn! @j pnc hnaj|n ~zj cn }n|j` bjczcn| jr zan jrp|zbpz|n jrjabdnc }n|n ciroiafir t rz jcdhdanbdòa i cir `jgjbpir ja rz gi|hnbdòa pdjaja jgjbpir }|igza`ir ja jc b|jbdhdjapi t cnhi|gicifèn `j cn bäczcn# }z`dja`i bnzrn| cn hzj|pj bjczcn| }i| cdrdr! @n`i jc }n}jc wdpnc ~zj cn }n|j` bjczcn| ezjfn ja cn gdrdicifèn `j cn bäczcn hdbòpdbn# }zj`j biard`j|n|rj jc pncòa `j N~zdcjr `j cir oiafir t }i| pnapi#zan `dnan hzt dh}i|pnapj }n|n cn nbbdòa `j cir gî|hnbir napdhdbòpdbir! Cn }n|j` bjczcn| hdbòpdbn jrpîbih}zjrpn lîrdbnhjapj `j }icdrnbî|d`ir t }|ipjèanr! Jap|j cir }icdrnbî|d`ir `jrpnbna cn ~zdpdan# jc fczbnai tjc hnanai i jc fncnbpihnanai! Cnr }|ipjèanr fjaj|nchjapj jrpîa nribdn`nr n }icdrnbî|d`ir gi|hna`ifcdbi}|ipjèan! Jc fczbnai jr jc }icdrnbî|d`i jrp|zbpz|nc hîr dh}i|pnapj `j cn }n|j` t |j}|jrjapn jc :=(7=*`jc }jri rjbi `j jrpn jrp|zbpz|n! Jc Ù(>#2(@(fczbnai jr jc bih}iajapj jrp|zbpz|nc hîr dh}i|pnapj `j cn}n|j`# nc ~zj rj zaja biwncjapjhjapj ip|ir bih}iajapjr `j jrpn jrp|zbpz|n; rj rdapjpdun }i| za bih}cjei`j jaudhnr rdpzn`i ja cn hjhl|nan }cnrhîpdbn# `jaihdan`nr fczbnai rdapjpnrnr!Cn hjhl|nan bjczcn| `jrjh}jþn zan dh}i|pnapj gzabdòa ja cn `dwdrdòa bjczcn| t ja jc hjpnlicdrhi!Cnr bih}cjenr }n|pèbzcnr cd}è`dbnr ccnhn`nr jrpj|icnpir# ria n}|ixdhn`nhjapj jc <: * `j cn hjhl|nanbjczcn|! Rda jhln|fi# jc biapjad`i `j jrpj|ic `j cn bäczcn hdbòpdbn t ozhnan jr `dgj|japj! Ja cnr bäczcnrozhnanr jc bicjrpj|ic jr jc jrpj|ic ~zj }|j`ihdan t ja cnr bäczcnr hdbòpdbnr jc }|dhn|di jr jc –j|firpj|ic‘! Cn`dgj|jabdn `jc biapjad`i `j jrpj|icjr on rd`i jx}cipn`n bihi lcnabi `j nbbdòa `j cir hj`dbnhjapirnapdhdbòpdbirCir gî|hnbir napdhdbòpdbir rj zldbna `jap|i `j `ir bnpjfi|ènr }|dabd}ncjr5 rdrpähdbir t pò}dbir#nza~zj jrpn `dwdrdòa rj on wzjcpi ncfi n|ldp|n|dn# }zjrpi ~zj ncfzair rj n`hdadrp|na pnapi }i| wèn rdrpähdbnbihi pò}dbn /}!j! cir nuicjr$ t hzbonr hdbirdr rz}j|gdbdncjr rj }zj`ja p|npn| }i| wèn rdrpähdbn t pò}dbn! Cirgî|hnbir napdhdbòpdbir nbpzncjr jap|na ja wn|dnr bnpjfi|ènr5 rdrpähdbir /i|ncjr t }n|japj|ncjr$ }n|ndagjbbdiajr rdrpähdbnr# i|ncjr t pò}dbir }n|n dagjbbdiajr hzbibzpîajnr!
>
 
BCNRDGDBNBDIA @J CIR NAPDHDBIPDBIR RJFÕA JC HJBNADRHI @J NBBDIA
BcnrjHjbnadrhi `j nbbdòa@|ifn
 NcdcnhdanDaodlj cn jrbzncjai j}ixd`nrnPj|ldangdan NuicjrDaodlja cn rèapjrdr `jcj|firpj|icKjpibianuic#Gczbianuic#Dp|nbianuic#Wi|dbianuic]irnbianuicJ~zdaibna`danrDaodlj cn rèapjrdr `jc
μ
/>#2$fczbnaiBnr}igzafdanHdbngzafdan Nad`zcngzafdan Naîcifi `j azbcjòpd`irDaodlj cn rèapjrdr `jc @ANGczbdpirdan]icdjairRj zaja nc j|firpj|ic t gi|hna}i|ir Nagipj|dbdan LAdrpnpdan
NAPDHDBÒPDBIR RDRPÄHDBIRNAGIPJ\DBDAN L
]|i}dj`n`jr ~zèhdbnr
5 Napdhdbòpdbi `j|dwn`i `jc
Rp|j}pihtbjr ai`irzr 
! Jr zan hicäbzcn nagipä|dbn# `jnccè `j|dwn rz aihl|j! Jr dariczlcj ja nfzn# }j|i rj }|j}n|n bihi rzr}jardòa bicid`nc bia `jixdbicnpi `jri`di# zan rnc ldcdn|# }n|n datjbbdòa ja`iwjairn! Jrpj bih}cjei nagipj|dbdan L(`jixdbicnpi /B(NHL$ gi|hn zabicid`j bia jc nfzn! Cn n`dbdòa `j jcjbp|icdpir n cn riczbdòa `j wjaibcdrdr bnzrn nf|jfnbdòa `jc bicid`j t onbj~zj rj japz|ldj cn riczbdòa! Rz hicäbzcn jrpî gi|hn`n }i| zan }i|bdòa od`|igècdbn `j wn|dir bn|liairod`|ixdcn`ir t zan }i|bdòa od`|ògiln# ~zj biapdjaj 6 îpihir `j bn|liai zad`ir }i| `ilcjr jacnbjr t zanbn`jan cnpj|nc `j hdbirnhdan# ci ~zj cn biawdj|pj ja zan hicäbzcn nagd}îpdbn! Jrpn anpz|ncjun nagd}îpdbn `jcn nagipj|dbdan L on }j|hdpd`i b|jn| }|j}n|n`ir icjirir }n|n n`hdadrp|nbdòa DW!
Nbpdwd`n` Napdhdbòpdbn
5 Napdhdbòpdbi `j nh}cdi jr}jbp|i! Pdjaj nbpdwd`n` bcèadbn õpdc biap|n
Bna`d`n r} 
!#
B|t}pibibbzr ajigi|hnar 
#
Lcnrpihtbjr `j|hnpdpd`dr 
#
Odrpi}cnrhn bn}rzcnpzh 
#
R}i|ipo|dx rbojabkdd 
#
Bibbd`did`jr dhhdpdr 
#
]n|nbibbd`did`jr l|nudcdjardr 
#
 Nr}j|fdcczr r} 
!# t cir nfjapjr `j hzbi|hdbirdr/udfihdbjpir$! Pdjaj nbpdwd`n` cdhdpn`n biap|n }|ipiuin|dir pncjr bihi
Cjdrohnadn l|nudcdjardr 
t
Anjfcj|dn givcj|d 
! Bn|jbj `j nbpdwd`n` napdlnbpj|dnc! Ai jr õpdc biap|n `j|hnpigdpir /
Htb|ir}i|zh 
#
J}d`j|hi}otpza 
t
P|dboi}otpia 
$! ]zj`j rj| gzafdrpîpdbi t gzafdbd`n `j}ja`dja`i `j rz biabjap|nbdòa t `jc hdb|ii|fnadrhi#nrè bihi `jc }O `jc hj`di /hnti| jgjbpi }O5 7(6#:$!
Hjbnadrhi `j nbbdòa5
@j}ja`j `j rz bn}nbd`n` }n|n zad|rj n cnr hibzcnr `j jrpj|icjr#gza`nhjapnchjapj nc j|firpj|ic }|jrjapj ja cn hjhl|nan bjczcn| `jc oiafi /ci ~zj cj `n bdj|pnjr}jbdgdbd`n` }i| jrpj pd}i `j bäczcn$# i|dfdana`i cn gi|hnbdòa `j }i|ir i bnancjr bia jc |jrzcpnapj nzhjapi`j cn }j|hjnldcd`n` `j cn hjhl|nan# }j|hdpdja`i cn }ä|`d`n `j diajr /}|ipiajr# bnpdiajr hiaiwncjapjr$ tip|nr hicäbzcnr dap|nbjczcn|jr! ]n|n ~zj cn nagipj|dbdan ncbnabj rz rdpdi `j nbbdòa# pdjaj ~zj np|nwjrn| cn|èfd`n }n|j` bjczcn| `jc oiafi# jc hjbnadrhi }i| jc ~zj jrpi ibz||j ai rj biaibj ja `jpnccj!
Gn|hnbibdaäpdbn5
Rj nlri|lj }ibi }i| wèn fnrp|idapjrpdanc /:*$ }i| jcci ai rj zpdcdun }i| jrn wèn }n|np|npnhdjapi `j zan dagjbbdòa rdrpähdbn! Rz }|jrjapnbdòa i|nc jr jgdbnu rici biap|n oiafir ~zj rj jabzjap|naja cn czu dapjrpdanc! Rj zpdcdun }i| wèn ja`iwjairn ja cn hnti|èn `j cir bnrir# t ja bnrir `j hjadafdpdr }i|wèn |n~zè`jn! Rj zaj ja za 4=* n }|ipjèanr# jr}jbdnchjapj cd}i}|ipjèan
μ
! Rj jxb|jpn cjapnhjapj `j < n :* }i| i|dan# >: * }i| ldcdr! Rz wd`n hj`dn dadbdnc jr `j <0(0?o# rjfzd`n `j zan gnrj `j jcdhdanbdòa hîr
<
 
cjapn ~zj `z|n n}|ixdhn`nhjapj >: `ènr! Ncbnaun ncpnr biabjap|nbdiajr ja jc oèfn`i t lnui# t hjai|jrbiabjap|nbdiajr ja |dþòa t }zchòa! Rz biabjap|nbdòa ja }cjz|n dagcnhn`n# }j|dpiaji# cè~zd`i rdaiwdnc tozhi| nbziri ria `j `ir pj|bdir cnr }cnrhîpdbnr! ]jajp|n }ibi nc Cè~zd`i Bjgnci||n~zè`ji /CB\$ <(2*#nzhjapna`i za }ibi bia cnr hjadafjr dagcnhn`nr; }i| jri bzna`i rj |j~zdj|j rz nbbdòa n adwjc bjap|nc rjdatjbpn ja jc CB\ `j cn |jfdòa czhln|# ja cn bdrpj|an lzclibj|jljcirn i ja jc wjap|èbzci bj|jl|nc cnpj|nc; rdajhln|fi cn n`hdadrp|nbdòa }i| jrpn wèn jr hnc picj|n`n t biaccjwn n `dgdbzcpn`jr |jcnbdian`nr bia jchnapjadhdjapi `jc nbbjri nc CB\# }i| ci ~zj rj rzrpdpztj rz zri }i| ip|i napdhdbòpdbi ~zj rd }jajp|j RAB jacn hnti|èn `j cir bnrir! Rj }zj`j zpdcdun| ja d||dfnbdòa wjrdbnc }n|n jc p|npnhdjapi `j cn bna`d`dnrdr wjrdbnc! Np|nwdjrn }cnbjapn }z`dja`i bnzrn| darzgdbdjabdn |janc p|nardpi|dn ja jc gjpi!Jxdrpja azjwir }|j}n|n`ir icjirir }n|n n`hdadrp|nbdòa ja`iwjairn# ~zj }n|jbja pjaj| hjai|pixdbd`n` /jr}jbdnchjapj ajg|ipixdbd`n`$ ~zj cn gi|hn biawjabdianc /B(NHL$# }j|i ria hzboi hnr birpirir!Pnhldäa rj `jrb|dlja hjair gdjl|j t jrbncig|èir |jcnbdian`ir bia rz n`hdadrp|nbdòa JW bia ncfzair `j jccir!Rz zri jr pi`nwèn cdhdpn`i t rj biard`j|na ncpj|anpdwnr ja n~zjccir bnrir ja ~zj cir }nbdjapjr ria dabn}nbjr`j picj|n| cn biawjabdianc i ai ontna |jr}ia`d`i n jccn! Jap|j jrpir }|j}n|n`ir pjajhir5
>!
Cn
`dr}j|rdòa bicid`nc `j Nagipj|dbdan L
/NLB@$5 ~zj biapdjaj zan bnapd`n` j~zdhicn| `jnagipj|dbdan L t rzcgnpi `j bicjrpj|dci! Jr hjair ajg|ipòxdbn# }j|i }|i`zbj hîr gdjl|j t jrbncig|èir
<!
Cn
Nagipj|dbdan L cd}irihnc /Nhldrihj$
5 biardrpj ja zan wjrèbzcn }j~zjþn zadcnhdan|# cnnagipj|dbdan rj bihldan bia cjbdpdan `j ritn# bicjrpj|ic t `drpjn|idcgirpnpd`dcfcdbj|ic />=5:50$! Wdjaj ja}icwi ~zj rj |jbiarpdpztj bia nfzn jrpj|dc!
2!
Jc
bih}cjei cd}è`dbi `j Nagipj|dbdan L /NLBC$
5 ]|j}n|n`i `j `dhd|drpidcgirgnpd`dcbicdan t`dhd|drpidcgirpn`dcfcdbj|ic /652$# nribdn`i n nagipj|dbdan L!Jrpir }|j}n|n`ir |j`zbja :?* jc |djrfi `j ~zj cn b|jnpdadan rä|dbn `jc }nbdjapj rj `z}cd~zj `z|napjjc p|npnhdjapi!
Zrir pj|n}äzpdbir5
Cn `irdr zrznc `j Nagipj|dbdan L jr `j =#: n =#7 hf)kf# n`hdadrp|n`i ja riczbdòafczbirn`n nc :* `z|napj 0 oi|nr! Jc g|nrbi `j dagzrdòa `jlj rj| }|ipjfd`i `j cn czu! Ja }nbdjapjr biahjadafdpdr bnzrn`n }i|
Bibbd`did`jr 
jr ajbjrn|dn cn n`hdadrp|nbdòa dap|npjbnc `j Nagipj|dbdan L# cn `|ifn}zj`j rj| datjbpn`n ja jc C!B!\ `j biczhan czhln|# bdrpj|an hnfan# ò wjap|èbzcir cnpj|ncjr! Jr jcp|npnhdjapi `j jcjbbdòa }n|n hzbi|hdbirdr# nr}j|fdcirdr dawnrdwn# bna`d`dnrdr }|igza`n i dawnri|n#jr}i|ip|dbirdr jxp|nbzpîajn# b|d}pibibirdr! Pnhldäa jr `j jcjbbdòa ja }nbdjapjr bia lcnrpihdbirdr#odrpi}cnrhirdr# bibbd`did`dihdbirdr# t }n|nbibbd`did`dihdbirdr jr}jbdnchjapj bzna`i ibz||j ja }nbdjapjr biajagj|hj`n` |î}d`nhjapj }|if|jrdwn# i bih}|ihjpj nc Rdrpjhn Aj|wdiri Bjap|nc! Jr zpdcdun`i }n|n }|jwjad||jbnè`nr ja }nbdjapjr bia RD@N p|npn`ir }|jwdnhjapj biap|n b|d}pibibirdr ò odrpi}cnrhirdr! ]zj`j rj|zpdcdun`n }i| hj`di `j d||dfnbdòa wjrdbnc }n|n p|npn| bdrpdpdr }i|
Bna`d`n 
t ja jc p|npnhdjapi `j cn bna`d`dnrdri|nc |jg|nbpn|dn n cir nuicjr /gi|hn pò}dbn$!
Jgjbpir N`wj|rir5Pixdbd`n` |jcnbdian`n bia cn dagzrdòa
5 cn |jnbbdòa nfz`n hîr bihõa czjfi `j rzn`hdadrp|nbdòa DW jr gdjl|j t jrbncig|èir }i|~zj da`zbj cn cdlj|nbdòa `j bdpibdanr /DC> t PAG(ξ$; }zj`j ibz||d|jr}nrhir hzrbzcn|jr# bjgncjn# wòhdpir# od}j|}ajn t jrp|d`i| |jr}d|npi|di i od}ipjardòa cjwj# |n|n wjul|iabijr}nrhi i nangdcnxdn! @jlj n`hdadrp|n|rj bia bzd`n`i ja }nbdjapjr bia jagj|hj`n` bn|`diwnrbzcn| t}zchian| }|jjxdrpjapj! Ncfzanr hj`d`nr ~zj }zj`ja `drhdazd| cn pixdbd`n` |jcnbdian`n bia cn dagzrdòabiardrpja ja n`hdadrp|n| }|jwdnhjapj napd}d|äpdbir# napdodrpnhèadbir i jrpj|id`jr; nrdhdrhi cn `drhdazbdòa
2

Activity (29)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
Violeta ZPuquio liked this
1 hundred reads
Breen Mejia liked this
William Largon liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->