P. 1
Capitolul 4_Sudarea Cu Flacara de Gaze

Capitolul 4_Sudarea Cu Flacara de Gaze

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 2,358 |Likes:
Published by tanase_v

More info:

Published by: tanase_v on Jul 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2014

pdf

text

original

 
 
SUDAREA
 
METALELOR
 
SI
 
ALIAJELOR
 
TANAVIOSOFT
 
2011
 
1
Autor : profesor T
ă
nase Viorel
C4
 
Capitolul 4
SUDAREA CU FLACARA DE GAZE
 
4.1.CONSIDERENTE GENERALE
Sursa termic
ă
pentru înc
ă
lzirea local
ă
a pieselor de îmbinat o formeaz
ă
fla-c
ă
ra generat
ă
de un gaz combustibil, care, în amestec cu oxigenul, formeaz
ă
flac
ă
-ra de sudare. In cazul metalelor
ş
i aliajelor cu temperaturi joase de topire, în loculoxigenului poate fi folosit
ş
i aerul. Gazul combustibil cel mai folosit este acetilena,datorit
ă
faptului c
ă
aceasta dezvolt
ă
în amestec cu oxigenul pur o temperatur
ă
  înalt
ă
, de circa 3 170°C.Se pot utiliza si alte gaze (gazele naturale, vaporii de gaze lichefiate, hidro-genul etc.) sau vaporii de lichide combustibile (benzina, petrolul etc), care, înamestec cu oxigenul, dau fl
ă
c
ă
rii temperaturi mai joase, variind între 1 900
ş
i2500
0
C.Flacara este produsa intr-un arzator sau suflai. Prima zon
ă
foarte redus
ă
,abia vizibil
ă
, la ie
ş
irea din suflai, format
ă
din amestec de acetilena
ş
i oxigen, este înconjurat
ă
de o zon
ă
de forma unui con, con
ţ
inînd carbon incandescent care lu-mineaz
ă
alb orbitor, numit
ă
 
conul luminos
.
Urmeaz
ă
o zon
ă
suficient de mare,care nu este vizibil
ă
; aici se produce arderea acetilenei cu oxigenul, în urma reac-
ţ
iei formîndu-se hidrogen
ş
i oxigen.Fig.4.1.1.Arzator
 
 
SUDAREA
 
METALELOR
 
SI
 
ALIAJELOR
 
TANAVIOSOFT
 
2011
 
2
Autor : profesor T
ă
nase Viorel
C4
 
4.2.GAZE
Ş
I LICHIDE COMBUSTIBILE
Metalele
ş
i aliajele de sudat folosite curent au temperaturi de topire sub1500
0
C. Pentru îmbinarea prin topire a acestora, este necesar ca flac
ă
ra de sudares
ă
degaje o cantitate de c
ă
ldur
ă
cît mai mare, în care scop pentru sudare sau lipireeste folosit
ă
zona primar
ă
a fl
ă
c
ă
rii, unde temperatura este cea mai mare. Flac
ă
rade sudare se ob
ţ
ine, prin arderea unui gaz combustibil sau vapori de lichidecombustibile în amestec cu aer sau cu oxigen pur.
Î
n amestec cu aer, temperaturafl
ă
c
ă
rii este mai mic
ă
 
ş
i nu poate fi folosit
ă
decît pentru metale
ş
i aliaje cu tempe-raturi joase de topire
ş
i cu o conductivitate termic
ă
mai redus
ă
, sau lipire. Pentrusudarea o
ţ
elului, a aluminiului
ş
i a cuprului, flac
ă
ra cu amestec de aer nu este co-respunz
ă
toare.
Î
n general, pentru sudare
ş
i t
ă
iere, flac
ă
ra de gaze
ş
i lichide com-bustibile nu este folosit
ă
în amestec cu aer, ci numai cu oxigen.
Î
n flac
ă
ra format
ă
 de gazul combustibil
ş
i oxigen, aerul particip
ă
numai în flac
ă
ra secundar
ă
, caredegaj
ă
c
ă
ldura
ş
i ajut
ă
par
ţ
ial la înc
ă
lzirea piesei în timpul opera
ţ
iei de sudare.Gazele
ş
i vaporii de lichide combustibile folosite la sudare, t
ă
iere
ş
i lipiresînt: acetilen
ă
, gazele naturale, hidrogenul, vaporii de benzin
ă
, de benzen, de ga-ze lichefiate .
 Acetilena
 
(C
2
H
2
) constituie gazul cel mai propriu sud
ă
rii, deoarece are otemperatur
ă
de ardere în oxigen foarte înalt
ă
, cuprins
ă
între 3 100
ş
i 3 200°C. Sefolose
ş
te la sudarea o
ţ
elului, a fontei, metalelor neferoase etc. Prezint
ă
dezavanta- jul c
ă
în amestec cu oxigen sau aer este exploziv
ă
. Se prepar
ă
în generatoare deacetilen
ă
, din carbur
ă
de calciu(carbid), care în contact cu apa produce acetilen
ă
,conform reac
ţ
iei:CaC
2
+ 2H
2
O=C
2
H
2
+ Ca(OH)
2
+Q
Carbura de calciu
 
(CaC
2
) se obtine din oxid de calciu
ş
i c
ă
rbune pe cale elec-trochimic
ă
; are aspectul de granule compacte de culoare galben
ă
-brun
ă
pîn
ă
laneagr
ă
-albastr
ă
, iar în sp
ă
rtur
ă
proasp
ă
t
ă
are o structur
ă
cristalin
ă
. Se fabric
ă
în
ş
ase grupe de granula
ţ
ie de la dimensiunea de 80—120 mm pentru tipul O, de50—80 mm pentru tipul I, pîn
ă
la granule mici de 2—7 mm pentru tipul V. Carbi-dul se livreaz
ă
în butoaie.Butoaieie cu carbid trebuie ferite de umezeal
ă
 
ş
i foc
ş
i deacea se p
ă
streaz
ă
în magazii anume destinate acestui scop. Granula
ţ
iile mici sefolosesc în centralele de acetilen
ă
, iar cele mari pentru producerea acetilenei îngeneratoarele de acetilen
ă
. Reziduul rezultat la producerea acetilenei, hidroxidulde calciu Ca(OH)
2l
sub form
ă
de n
ă
mol, se îndep
ă
rteaz
ă
din generatoare
ş
i se
 
 
SUDAREA
 
METALELOR
 
SI
 
ALIAJELOR
 
TANAVIOSOFT
 
2011
 
3
Autor : profesor T
ă
nase Viorel
C4
 
arunc
ă
în gropi special destinate acestui scop, deoarece din ele se degajeaz
ă
aceti-len
ă
în continuare care poate provoca explozie.
Î
n urma descompunerii carbidului, se produce o mare cantitate de c
ă
ldur
ă
.
Î
n practic
ă
în generatoare cantitatea de ap
ă
se ia de peste 10 1 pentru fiecare ki-logram de carbid, deoarece in caz contrar temperatura produs
ă
dep
ăş
e
ş
te 60°C.Apa absoarbe c
ă
ldura dezvoltat
ă
, ceea ce previne temperaturile mari
ş
i pericolelelegate de acestea. Temperatura de aprindere a acetilenei este de 350°C. în gene-ral, acetilen
ă
este debitat
ă
din generatoare la presiuni foarte mici, sub 0,1 x10
5
 Pa., ceea ce asigur
ă
securitatea necesar
ă
.
 Acetilena dizolvat 
ă
.
Acetilen
ă
la presiune de peste 1,6 x10
5
Pa, la tempera-tura de 60°C, se descompune în hidrocarburi foarte explozive. De aceea, acetilenanu se livreaz
ă
în butelii la presiuni mari, ca majoritatea celorlalte gaze, ci numai înbutelii speciale prev
ă
zute cu mas
ă
poroas
ă
, deoarece în capilarit
ăţ
ile porilor aceti-len
ă
se poate transporta f
ă
r
ă
pericol de explozie.
Î
n aceste butelii se introduce
ş
iacetona, care are proprietatea de a dizolva acetilen
ă
comprimat
ă
. în buteliile pre-v
ă
zute cu mas
ă
poroas
ă
 
ş
i aceton
ă
, acetilena se poate comprima la 15—16 x10
5
Pala temperatura de 20°C, f
ă
r
ă
s
ă
prezinte pericole. Buteliile con
ţ
in circa 25% mas
ă
 poroas
ă
, 40% aceton
ă
 
ş
i 29% acetilen
ă
dizolvat
ă
(în volume), restul de 6% formîndspa
ţ
iul de siguran
ţă
în partea superioar
ă
a buteliei.Acetilena dizolvat
ă
în butelii prezint
ă
urm
ă
toarele avantaje:
 
puritate mare a gazului;
 
securitate în exploatare;
 
posibilitate de folosire în orice loc de munc
ă
.Buteliile de acetilen
ă
dizolvat
ă
sînt vopsite în alb
ş
i poart
ă
o inscrip
ţ
ie ro
ş
ie.
 Hidrogenul
 
este cel mai u
ş
or gaz cunoscut; temperatura fl
ă
c
ă
rii de hidrogen în amestec cu oxigenul este de 2 200
0
C.
Gazele naturale
 
con
ţ
in în general 94—97% metan (CH
4
), iar în unele cazuripuritatea lor ajunge la 99% CH
4
. De
ş
i are o putere caloric
ă
destul de mare, c
ă
ldu-ra dezvoltat
ă
în zona reduc
ă
toare a fl
ă
c
ă
rii este numai cu pu
ţ
in mai mare decîtcea a hidrogenului. Temperatura de ardere în oxigen este de 2 000°C. Tempera-tura de aprindere în aer este de 340°C. Gazele naturale sunt folosite la sudareaaliajelor u
ş
or fuzibile
ş
i la t
ă
iere. Sînt foarte explosive în amestec cu aerul.

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
george_ichim liked this
Ion Enache liked this
catalinpastorel liked this
catalinpastorel liked this
Susa Remus liked this
Lovin Andreea liked this
Lovin Andreea liked this
Daniela Doroftei liked this
Nicolai Munteanu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->