Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
P. 1
SONA 2012 FULL Critique: 42 pages (4th Edition)

SONA 2012 FULL Critique: 42 pages (4th Edition)

Ratings: (0)|Views: 17,846|Likes:
SONA 2012 FULL Critique: 42 pages (4th Edition)
SONA 2012 FULL Critique: 42 pages (4th Edition)

More info:

Published by: David Michael San Juan on Jul 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
UKHKFE SKEDKDKEG1
Sufrg.sgt.sufrgfe
Jtmrm{uo
zk 43;4Zrkro gl r`o Fkrmgf Kbbtozz (ZGFK- fmDofmefg Zmnogf ‘Fg}fg}„ Jgaukfejg K{umfg MMML_HH \OTZMGF ‚ 2
r`
TO\MZOB OBMRMGF
‘Nkskehmhmfeiutkf hknkfe fkrmf kfe krmfe dk}kf zk sknknkemrkf fe skezmzmkhkr fe ikrgrg`kfkf ekkfg nkfe ikzkimr mrg&„ . Agzo Tmqkh 
Zmnsho hknkfe kfe hk}ufmf fe sksoh fk mrg1 mrkhk'mhmzrk kfe nek sk`k}ke fmFg}fg} K{umfg zk ikf}kfe mikrhgfe ZGFK kr sufk`mf( ruhmezkmf( g ik}k”} sutm`mf kfenek mrg dkrk} zk nek ikrkfeeks.rkfeeks fk bkrgz kr hg`mikh fk gsmf}gf& Zmnshofe mikkfe emfknmr zk sksoh fk mrg uskfe nkz nkbkhmfe nkmfrmfbm`kf fe fkiktktknm& Lmhmsmfgfk iufe sktkfe Lmhmz` g Lmhmsmfgfe nk} `khgfe Ofehmz` zk kirkh- kfe emfknmr zkskeikrLmhmsmfg tmf kfe gtm`mfkh fe rkhunskrm&Fkzk mdkdk fe
jtmrm{uo
kfe roizrg fe dugfe gtm`mfkh fk 43;4 ZGFK kr kfegsmz}kh fk zkhmf'
rtkfzhkrmgf
zk Mfehoz& Kfunkfe zmfmsmfe sk`k}ke'
{ugro
nuhk zk 43;4ZGFK k} mzmfor zk
mrkhmjz
fk fkikskhggd bmf zk skfmsm'
{ugrkrmgf nkti&
Dkkr
{ugro
nuhk zk 43;4 ZGFK k} mimfkroegt}k zk kskr 2- dkrk} zk fmhkhknkfg
jgfrofr1
duhkbkz g skndgdghk
9
hkfrktkfe ikzmfufekhmfekf g
gurtme`r hmo9
skeiuiudhm fedugfe ikrgrg`kfkf g
`khl.rtur`9
kr ikhgig`kf g iufe ekeknmrmf kfe rotnmfgfe skdgtmrgfm Zofkbgt Nmtmkn Bolofzgt.Zkfrmkeg( kfe rotnmfgfe nkz kink g
kjjutkro
k}IKEKE_@KF-
&
Nkkktmfe mzkhmf'm
rtkfzhkro
fk
‘lghh}„ 
g
‘zrusmbmr}„ 
kfeikhgig`kf'ikekeu`kf sotg `mfbm ekfks fk fk
jkjksruto
fe nek zkhmrkfe m}gf kfegtm`mfkh&
 
Ikzufgb fe
{ugro
kfe skhmkfke zk skeikikroegt}k g
jkroegtmqkrmgf
fefmhkhknkf fe
{ugro&
Emfu`mrkf g fmhke}kf fe
ufbothmfo
kfe nek dk`kemfe euzrgfedme}kfe.bmmf'm
ons`kzmqo
fe nkfufuhkr fe sksoh fk mrg& Dkeg kfe
jtmrm{uo
zk nekmzsozmsmigfe
{ugro(
zmfutm nufk fe sksoh fk mrg kfe ZGFK zk ikduukf&
@kdk kr Umik
;
 
Nkz}kbgfe nk`kdk kr nkz}kbgfe nkrk}urk} sufg fe
mbmgnkrmj opstozzmgfz'lmeutozgl zsooj`-
feufmr iksutm.sutm kfe skeeknmr fe Lmhmsmfg zk `khms fk Mfehoz- uskfe nkznktknmfe nknknk}kfe Smhmsmfg kfe nkikmfrmfbm zk fkmz fm}kfe zkdm`mf&
Bohm|ot} 
Fkikikmtmrk'fkikikmfmz kfe skuhmr.uhmr fk skhkiski fe nek igfetozmzrk kr zofkbgt ik`mrzk nek dk`kemfe khk fknkfe ikskhk.skhkiski& Kfe nmzngfe roizrg fe ZGFK fkfkiksgzr zk&eg|&s`k} nk} nktiot fe ‘KSSHK_ZO&„ @khkrkfe
zjtmsrob 
kfeskeskhkiski fk fkikksoirg zk dmzk g skememfe osoirmdg fe rkhunskrm& @mfbmfkikskesgiuz kfe nek rkgfe rgrggfe fkimimfme bk`mh zk khkfe hg`mik g
mhhgemjkh 
fkskhkiskikf fe nek igfetozmzrk kr zofkbgt&Dkegfe emnmi kfe skezmzmfemr fe
|mbog jhms
fe nek gtbmfkt}gfe nknknk}kf fkfkeskskzkhknkr zk bmunkfg”} nkdudurmfe fkekk fe egd}otfg sktk zk ikfmhk&Ukhkfe hg`mik kfe skesurgh zk dkfbkfe buhg fe rkhknskrm sktk dme}kfe.bkkf kfe mhkfe
|mbog jhms&
Ukhkfe
jg`otofjo
g nkrmdk} fk ikuefk}kf
 
kfe rkhunskrm kr kfe nek
|mbogjhms
fk `khkrkfe emnmi hkfe sktk mske}kdkfe kfe nek dkek} fk `mfbm fknkf rgrggfeiksutm.sutm g iufe iksutm.sutm nkf k} fkskikhmmr hkfe fe `khkek g
|khuo&
Zk ikduukf( ktrmsmz}kh kr
g|ot.kjrmfe 
kfe
bohm|ot} 
fm Fg}fg}
&
@mfbm nk`uzk}nkerkhunskrm zm Fg}fg} dmdm`mtk kr `khgz khkfe
`kfb eozrutoz
kr `khgz bm tmffkedkdkeg kfe oizstoz}gf fe nui`k fk `khkrkfe skegb zk ske.mmzms iufe skkfgnkndgdghk kr nkskfmfmkhk kfe nek Smhmsmfgfe khk fknkfe hknkf kfe zminutk- krhkhgfe khkfe hknkf( `ufeike( dkfeiktgro(
onsr}(
khkfe zuzrkfz}k kfe nmzngferkhunskrm& @mfbm
mfzsmtmfe 
kr hkhgfe `mfbm
rtur`luh 
kfe dugfe ZGFK( rkhmkz zkmsmfke}k}kdkfe fe nek `kndge'
dtkeektr 
fk rkekskezkhmrk fe Skhkz}g&
Ozskz}g1 Mfihuz}gf kr Oizihuz}gf zk (Kfrm-Bongitkrmigfe Zmzronk
 Kfe
|ofuo
fe 43;4 ZGFK k} fkedmdmek}.bmmf zk oizihuzmdg kr kfrm.bongitkrmigfeikrkfemkf g
kfrm.bongjtkrmj j`ktkjorot 
fe zmzronkfe sghmrmikh fe Smhmsmfkz& Orzosotk g
opjhubob 
hkem zk bodkro( bmziutzg kr hkhgfe.hkhg fk zk skehmi`k fe skrkiktkf g
 sghmj}.nkimfe 
kfe nek nknknk}kf fk smfkfeekekhmfekf fe krgtmbkb fe egd}otfg dkrk} fktmf zk Igfzrmruz}gf&
4
 
@mfbm nkikikskzgi fkfe dkzrk.dkzrk kfe nek gtbmfkt}gfe nknknk}kf zk DkrkzkfeSkndkfzk kfe
|ofuo
fe rkhunskrm fk fkzk [uoqgf Jmr}-&
Mf|mrkrmgfkh 
hknkfe kfekirmdmbkb& Sutg nek
ohmro
kr
nmbbho jhkzz jmrmqofz
hknkfe kfe mndmrkbg& Iufe nk}nk`m`mtks nkfe fkmndmrk`kf( zmhk kfe nek nk`m`mtks fk
bgjmho
g khkfe imdg kriufrofrg fk zk eknungfe skimfkdkfe g
 sorr} sotiz
fk mdmfmdmek} zk ikfmhk feegd}otfg fm Fg}fg} ikskhmr kfe ikfmhkfe duhke fk ikrkskrkf'
hg}khr}&
Zknkfrkhk( kfe nek gtbmfkt}gfe nknknk}kf fk fke`k`kske'fke.
ggllot 
fekhrotfkrmdg zk skhski fk zmzronkfe oigfgnmig kr nkrm}kekfe fkeskskhmkfke zknksk}kskfe sktkkf fe ikfmhkfe itmrmzmzng zk soiofe to}khmbkb fk mfmhkhk`kb fe ZGFKfe skfeuhg( k} `mfbm smfksk}kekfe nkikhksmr nkf hknkfe zk Dkrkzkfe Skndkfzk&Dkrk.dkrkh}gfe ktnkbgfe
tmgr sghmjo
kfe fkiksozrg zk ik`kdkkf fe Jgnngfokhr` K|ofuo sktk `ktkfemf kfe nek gtbmfkt}gfe nknknk}kf fk euzrgfe nkesk`k}ke feikfmhkfe zkhggdmf'gsmf}gf zk nmzngfe hkdkz fe Dkrkzkfe Skndkfzk& Kfe nek gtbmfkt}gfe nknknk}kfe mrg”} fksmsmhmrkfe hunmi`k fe zktmhmfe ozskz}g gnke.kfeimf fmrg ‚ zk sknknkemrkf fe nksk}kskfe skesgstgrozrk zk nek hkfzkfekfg
zrtoorz
fk nkhksmr zk Dkrkzkfe Skndkfzk& Kfe
z`ktob zskjo
zk hkfzkfekf k}
z`ktob |ofuo
tmf sktk zk mdk”r mdkfe `mfkmfe fe mdk”r mdkfe zoirgt fe hmsufkf fkfkorzosotk zkskeikr `mfbm
ohmro
kr `mfbm tmf
nmbbho jhkzz
fk nkkktmfe nkmndmrk`kf zksoiofe ZGFK
&
Zk ikzkhuiu}kf( kfe nek ekfmrgfe
z`ktob zskjo
kfe fkrmrmtkfeozskz}gfe bongitkrmig fk `kdkfe runkrkekh k} skskhmmr fkfe skskhmmr bk`mh zkdturkhmbkb fe nek suhmz kr mdk skfe k`ofro fe egd}otfg fk fkezmzmhdmfe stgroirgt fe
zrkruz {ug&
Zk ekfmrgfe zmzronk( imrkfe.imrk fk zm Fg}fg} k} khkfe msmfke.mdk zk nekstozmbofrofe fkufk zk ikf}k1 dmfem'
bokl 
zm}k zk `mfkmfe'
etmo|kfjoz
fe nkzkfe Smhmsmfgkr khk zm}kfe skimkhkn zk ikfmhkfe ikskikfkf'
ohlkto&
Zm Fg}fg} k} mzk hknkfe zk nek stozmbofrofe rkekskezkhmrk kr imfkrkkf fe
ohmro
&Iufe rgrggfe nkiknkzk zm}k kr `mfbm ohmrmzrk( bkskr k} mfmhmskr fm}k fe
|ofuo
kfeZGFK& Kfe stozmbofro fk rgrggfe nkiknkzk k} bkskr nkerkhunskrm zk `ktks fenmzngfe zkndk}kfkf ‚ zk Shkqk Nmtkfbk zk [umksg( zk [umtmfg Etkfbzrkfb( zkHmkzkfe Dgfmlkjmg kr mdk skfe
z`ktob zskjoz
fk `mfbm
opjhuzm|o
ek}k fe DkrkzkfeSkndkfzk& Kfe stozmbofro fk rgrggfe nkiknkzk k} `mfbm bkskr fkrkrkigr zk zktmhmfm}kfe nknknk}kf& Kfe stozmbofro fk rgrggfe nkiknkzk k} `mfbm ikmhkfekfe
:

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Edna Mae Cruz liked this
678910 liked this
Kim Nuevas liked this
Jack E. Bagbaga liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->