Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
0Activity

Table Of Contents

באְשִל באַָש
הָמָכּסַה
ןָחְלוּפּ ןָחְלֻפּ
Advertido רָהזוּמ רָהְזֻמ
Afganistan ןָתְסיִנָגְפאַ
ןִיַי ףָרָש ןִיַי ףוּרָש
ויָשְכַע וָשְכַע הָתַּע תֵעָכּ
Al contrario תַמוּעְל תַמֻּעְל
Algodón תֶנֹתְכּ תֶנְתֻכּ
Americana תיִנָקיִרֵמֳא
Americano יִנָקיִרֵמֳא
Ampliar לֵלִּה ליִדְגִה
הָיִמוֹטָּנֳא
Aplaudir דַי אָחָמ אָחָמ
Aproximarse A ְל בֵרָקְתִה
Arañas םיִשיִבְכַע
Arbol frutal לָכֳאַמ ןַליִא
Argentina הָניִטְנֶגְראַ
Argumentar םִע ַחֵכַּוְתִה
תֶנֶקּוּתְמ
ְךַרָע
ליִפְּעֶה
Artesano הָכאָלְמ לַעַבּ
לַשְמִנ
תיִנוֹכְמ
שיִבֵה
Añadirse רֵבִּח רֵבַּחְתִה
Año Nuevo שאֹר הָנָשַּה
Bajar V ְךיִמְנִה דיִרוֹה
Baul de Lino םיִעָצַמ תַביֵת
רָבְּדִמְבּ
ןוֹזָמַּה תַכּרִבּ
Bisabuela אָתְבַּר אָתְּבַס
Bol; Fuente קָרְזִמ הָרָעְק
םיִנוֹתְּחַתּ
Breve; Corta הרָצְק הָרָצְק
הָפוּזְש
Bucleador לֶתְלַתְמ רָעֶש
Buelta en U הָסרַפּ תיַּיִנְפּ
Burgés יִנָגְרוּבּ יִנָגְּרֻבּ
Cabrito M אָיְדַג יִדְג
בָתְּכִמ
ְךֵסְכיִס
דַיְל דַי לַע
וּנְרַגָס וּנְחַנֳא
וּרְגְסִתּ םֶתּאַ
ןיִמֳח
תֶמֳאֶבּ
Címbalos םיִיַתְלִצְמ
לָצְלֶצ
ןיִנַּתּ םיִנַּתּ
Codificar ןיִפְצִה דַדִק
עַמְשִנ הַמ
Cómo estas? M ָךְמוֹלְש הַמ
גָהְנִמ
בֵשְחַמ
רֵתִּו רֵתּיִו
רַבָס בַשָח
רֵרָתְּשִה
קיִתְּעֶה
ַהּיִגִה
להשתולל
ְךַתָח
טָפְּשִמ
הָמָשְנ
הֶזיֵא
וֹזיֵא הֶזיֵא וּליֵא
וֹע ןוֹבּשֶת רֵבוֹע ש בָשָו
ַעֵצַּבל עֵצִבּ
אֵפְּרַמ
תֶרֶבֶג הָרָמ
Desnudez רַעַמ הָוְרֶע
בָלְצ גֵרבַמ
הָכוּנֳח יִנְד
Dió a luz תֶדֶלָל דַלָי
ןָיֻּצְמ ןָיּוּצְמ
הָקוּלֳח
םֵקַּעְתִה
Doce M רָשָע םיֵנְש
רַרָתְּשִה
הָביִר
Donde? ןָכיֵה הָפיֵא
ןיָיְנִבּ ןָיְנִבּ
ֶש רֶשֳא
לאֵיִרֳא
וֹתוֹאְבּ עַגֶרָה
וּקיִלְדַתּ םֶתּאַ
Encenderé יִנֳא קיִלְדאַ
וּקיִלְדִה םֵה
וּנְקַלְדִה וּנְחַנֳא
וּקיִלְדַה םֶתּאַ
הָוָדּ הָיוּוָדּ
יוּוָדּ הֶוָדּ
Ensalada ַחיִלָמ טָלָס
ְךֵלְכיִל
Entiendo F הָניִבְמ יִנאָ
וֹפֵא אוֹפֵא אוֹפיֵא
וּנְסַנְכִנ וּנְחַנֳא
וּסְנָכִּתּ םֶתּאַ
וּסְנָכִּה םֶתּאַ
יִנֳא תֶסֶנְכִנ ְתּאַ איִה
וּניִחאַ וּנֵרָשְבּ אוּה
ןָחְלוּש
וֹדְּגֶנְכּ רֶזֵע
וּנֵמוֹלְש בוֹט
הֶנֻּשְמ
Felíz M לֵהָצ זיִלַּע
תוּבַקְנ
Festividad הָליִגּ הָוְדֶח
Filipinas םייִניִפיִליִפ
Fundición הָקיִצְי תיֵבּ
Generoso םִיַדָי בַחְר
תיִשאֵרְבּ
Geografía הָיְפַרְגוֹאיֵגּ
הָרוּמָש
Guia S F הָכיִרְדַמ
הָצוּרֳח
הָיִּלֳע
הָתּאַ רֵבַּדְמ
וּנְרַבִּד וּנְחַנֳא
וּרֵבַּדְתּ םֶתּאַ
ןֶתּאַ ןֶתְּרַבִּד
תיִדַּרָפְס
תיִתָפְרָצ
ןֶתּאַ הָנְרֵבַּדּ
הָלֳחַנ
הָתּאַ ָתְּדַבֻּכּ
הָתּאַ דַבֻּכְתּ
ןֵה הָנְדַבֻּכְתּ
וּנְדַבֻּכּ וּנְחַנֳא
יִאְלִפּ יִלֶפּ
הָלֵאְש
Inflación הַיצַלפניִא
האָיִבּ הָעָגַּה
ץוּח ַעֵבּסַמ
תיִבִּרְדּ
Internet טֶנְרֶטְניִא
Israelí F תיִלֵאְרְשִי
Israelí M יִלֵאְרְשִי
Joyería יִדֳע הָיְלֶח
Jugo de uvas םיִבָנַע ץיִמ
Jugo Natural ץיִמ יִעְבִט
ַעוּצֳעַצ
וֹניִדָל תיִדַּרָפְס תיִדוּהְי
אָרְקִמ
תֶדֶמוֹע
ריִעֵה םָק
Ley de familia הָחָפּשִמ יֵנִד
רוֹזֳחַמ
Libros םיִרָפְס
םיִצֵע
Malasia הָיְזְייֵלָמ
Manos םיידי םִיַדַי
להתפלא
Signo; Marca ןָמיִס ןָמִס
Mauritania הָיִנַטּיִרוּאַמ
Mañana אָרְפַצ רֶפֶצ
ןיֵבּ םִיַבְּרֳע
הָרְדִשַּה
הָיוּוָדּ הָוָדּ
Metro cúbico רֶטֶמ בָקֻּעְמ
Modificar ליִבְּגִה הָנִש
Muerte N M הָתְוָמ תֶוָמ
ְךַרָצ
םיִאיִבְנ
Niños de Israel לֵאָרְשִי יֵנְבּ
No sabía יִתְּעַדָי אֹל
וּנָתוֹא
שיִגְּרַהְל
רֵפַּסְל רַפָּס
O; Sería יַוְל יאַוְל
ארק אָרְקִנ
םיִמָעְפּ
םִיַבְּרֳע ןיֵבּ
הָקְבִא
תַחַתּ ןִיַע
Olvídalo M הֶזִמ חַכְּשִתּ
תוּנְמַּדְּזִה
תוֹחיִלְס
סָריִתּ יִלְק
רָיְנםָחֶפּ רָיְנ הָקָתְּעַה
ןוֹדְשְרַפּ
Pelear םַחְלִנ םַחָל
Pene ביִטֶו הָכְפָש
קֵמַּעְתִה
Pianista F תִנָרְתְּנַסְפּ
Pinturas Oleo ןֶמֶש יֵעְבִצ
הָלוֹכְי לוֹכָי
Política F תיִאַקיִטיִלוֹפּ
Político M יִאַקיִטיִלוֹפּ
הָנְקִמ
רֵהַמ בוֹרָקְבּ
Pronunciación הָיִּגֳה הָיָגֳה
הָעָצַּה
הָניִחְבּ
Psicología הָיְגוֹלוֹכיִסְפּ
ריִזֳח
טָבְשִבּ וּט
Quince F הֵרְשֶע שֵמֳח
Quorum de diez ןָיְנִמ ןיָינִמ
ְתּאַ יִנֳא תֶרָכְּזֻמ
ןֶתּאַ ןֶתְּרַכְּזֻה
ןֶתּאַ הָנְרַכְּזֻתּ
וּנְחַנֳא תוֹרָכְּזֻמ ןֵה ןֶתּאַ
Recordado a Fuí יִנֳא יִתְּרַכְּזֻה
וּנְרַכְּזֻה וּנְחַנֳא
תֶכֶרֳעַמ
Refutación הָכְריִפּ הָכְרִפּ
Registrar טיִלקִה םַשָר
Regla טיִלַּש לֵגְרַס
Reserva natural עַבֶטַּה תַרוּמְש
בֵצַיְתִה
Respuesta הָבוּשְתּ הֶנֳעַמ
הָבָשֳה בֵשָה
תוֹלַּגְל הָלִּגּ
הָדוֹבֳע
Reyes; Meljim םיִכָלְמ רֶפֶס
Ríos םיִרָהְנ תוֹרָהְנ
Rollo הָלּיִגֶמ הָלִּגֶמ
Ropa blanca ןָבָל יֵדְגִב
Sonidos; Ruidos םיִיָגֳה םיִאָגֳה
הָריִהְבּ תֶשֶעוֹר
ריִכַּהְל ריִכִּה
Saber תַעַדָל עַדָי
Segunda F תיִנֵש הָיִּנְש
Segundo Pan םֶחֵל הֵנְשִמ
קֵשַּחְתִה
Sentido común רָשָיַּה לֶכֵשַּה
להישפך
שֵמְּשִל
ְךוּרָע ןָחלוּש
וּצְרִצּ םִא הָדָגאַ וֹז ןיֵא
Sidra םיִחוּפַּת רַכיִש
Siéntese תֶבֶשָל בַשָי
הָשָקַּבְבּ
Sierra Leona ןוֹאיִל הָריֶיְס
Sin Valor ְךֶרֵע רַסֳח
Sobregiro רֶתֶי תַכיִשְמ
Soldada תלייח תֶלֶיַח
ןָשּוּיְמ ןָשֻּיְמ
Sostén; Corpiño הָייִזֳח הָיִזֳח
Sri Lanka הָקְנַל יִרְס
Costar; Subir תוֹלֳעַל הָלָע
Sueldo minimo םוּמיִניִמ רַכְש
Suficiente יַדַּמְל קיִפְּסַמ
Swazilandia דֶנֶליִזוָוְס
הָכיִתֳח חַתֵנ
Tarde רֵזַפֶמ רָחֻאִמ
Tecla delete הָקיִחְמ שָקַמ
Telaraña שיִבָכַּע יַרוּק
רֵמָגִּהל רַמְגִנ להיגמר
הָמָדֳא תַדיִעְר
וֹבּלוֹכ תוּנֳח תוּנֳח וֹבְּלָכּ
בָלָח תַבָז ץְרֶא שַבְדוּ
יֵּיִא תַצוּבְק הָגְנוֹט
םיִמַעְר תַפוּס
יִלֵאיִמוּלְש
אָתְּפֶסוֹתּ
Tradición תֶרוֹסָמ תֶרֹסָמ
TransJordania ןֵדְּרַיַּה רֶבֶע
Trece F הֵרְשֶע שוֹלָש
Orificio; Tunel תוֹבָקְנ הָבְּקִנ
Turista F תריית תֶרֶיַתּ
הָמ ןַמְז
Universidad הָטיִסרֶביִנוּא
Universidades תוֹאָטיִסְרֶביִנוּא
Vagina קיִתְרָנ הָניִגָו
תֶוָמְלַצ איֵגּ
Valuado בַר רָקָי ְךֶרֵע
Vaqueros סְניִג יֵסְנְכִמ
Vendedora תוֹריִכְמ תֶשֵא
ריִבְשִה
Venganza םָקָנ הָמָקְנ
Ventiuno M דָחֶאְו םיִרְשֶע
יִתְּשַבַּלְתִה
וּנְשַבַּלְתִה וּנְחַנֳא
Via Lactea בָלָחֶה ביִתְנ
Vino medio seco שֵבָי יִצֳח ןִיַי
וּשְבַּלְתִה םֶתּאַ
יִנֳא תֶשֶבַּלְתִמ איִה ְתּאָ
Vitrina הָניִרְטיִו ןוֹנְגִמ
Y ַו וּ ְו
הְיִרַכֶז
Zapatero רָלְדְּנַס ןָעְצַר
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
diccionarioarameoespanolhebreo

diccionarioarameoespanolhebreo

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:

More info:

Published by: Chester Ernesto Guzman Dixon on Jul 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2012

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 170 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 172 to 325 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->