Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
32162372 Respectarea Drepturilor Minorilor in Locurile de Detinere UNICEF

32162372 Respectarea Drepturilor Minorilor in Locurile de Detinere UNICEF

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Published by Pusha Brutaru

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Pusha Brutaru on Jul 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2013

pdf

text

original

 
 
RESPECTAREA DREPTURILOR
 
MINORILOR ÎN LOCURILE DE DETEN
Ţ
IE
 RAPORT DE MONITORIZARE
REALIZAT ÎN CADRUL PROIECTULUI
ACORDAREA ASISTEN
Ţ
EI JURIDICE
Ş
I PSIHO-SOCIALE COPIIILOR AFLA
Ţ
I ÎNSISTEMUL DE JUSTI
Ţ
IE PENAL
Ă
CU SPRIJINUL FINANCIAR ALREPREZENTAN
Ţ
EI UNICEF-MOLDOVA
 CHI
Ş
IN
Ă
U, 2005
 
Respectarea drepturilor minorilor în locurile de deten
ţ
ie
© 2004,
dr. Igor Dolea
, Directorul Institutului de Reforme Penale,
Ş
eful Catedrei Drept Procesual Penal
ş
iCriminalistic
ă
, USMCapitolul VII© 2004,
Adrian Vulpescu,
Ş
eful serviciului reintegrare social
ă
, Administra
ţ
ia Na
ţ
ional
ă
a Penitenciarelor,RomâniaCapitolul I, VII© 2004,
dr. Vladimir Grosu
, Prodecan al Facult
ăţ
ii de Drept, USMCapitolul II, VII© 2004,
dr. Vasile Rotaru
, Lector Superior la Catedra Drept Procesual Penal
ş
i Criminalistic
ă
, USMCapitolul III, IV, V, VII© 2004,
Victor Zaharia
,
Ş
eful Direc
ţ
iei Proba
ţ
iune
ş
i Reform
ă
Institu
ţ
ional
ă
, Institutul de Reforme Penale,Lector la catedra Teoria
ş
i Istoria Dreptului, USMIntroducere, Capitolul VI, VII© 2004,
Institutul de Reforme Penale
 © 2004,
UNICEF Moldova
Coordonatori:
Radu Danii,
UNICEF Moldova
Victor Zaharia,
Institutul de Reforme PenaleAceast
ă
lucrare a fost editat
ă
în cadrul Direc
ţ
iei Editoriale a Institutului de Reforme Penale.Coordonator — Dana Belicov
Descrierea CIP a Camerei Na
ţ
ionale a C
ă
r
ţ
ii
Respectarea drepturilor minorilor în locurile de deten
ţ
ie: Rap. de monitorizare:realizat în cadrul proiectului „Acordarea asisten
ţ
ei juridice
ş
i psiho-sociale pentrucopiii în sistemul de justi
ţ
ie penal
ă
”./ Col. de autor.: Igor Dolea, Adrian Vulpescu,Vladimir Grosu,... Inst. de Reforme Penale, UNICEF Moldova. – Ch.: S.n., 2005._60 p. schemeApare cu sprijinul financiar al reprezentan
ţ
ei UNICEF Moldova.ISBN 9975-9848-0-0 1000 ex.342.7-053.6: 343.811Tipar executat la Combinatul poligrafic, tiraj 1000 ex.
2
 
Respectarea drepturilor minorilor în locurile de deten
ţ
ie
SUMAR
Prefa
ţă
..................................................................................................................................................................p.5Introducere...........................................................................................................................................................p.6
Capitolul ICaracteristica criminologic
ă
 
ş
i prevenirea delicven
ţ
ei juvenile
§ 1. No
ţ
iuni generale...........................................................................................................................................p.8§ 2. Influen
ţ
a familiei
ş
i a mediului de provenien
ţă
asuprapersonalit
ăţ
ii copilului...................................................................................................................................p.10§ 3. Motiva
ţ
ia infrac
ţ
iunii. Etiologie...................................................................................................................p.12§ 4. Reducerea agresivit
ăţ
ii
ş
i stimularea comportamentului prosocial..............................................................p.16
Capitolul IICadrul legal
ş
i institu
ţ
ional penal privind minorii în conflictcu legea în Republica Moldova
§ 1. Infrac
ţ
iunile imputate
ş
i nivelul dezvolt
ă
rii bio-psiho-sociale a minorilor..................................................p.18§ 2. Scopurile
ş
i func
ţ
iile pedepsei în rela
ţ
ie cu minorii.....................................................................................p.19§ 3. Specificul r
ă
spunderii penale a minorilor....................................................................................................p.19§ 4. Sanc
ţ
iunile penale
ş
i minorii........................................................................................................................p.20§ 5. Cadrul m
ă
surilor de constrângere cu caracter educativ...............................................................................p.22§ 6. Programele de reabilitare psihologic
ă
a minorilor afla
ţ
i în deten
ţ
ie............................................................p.24
Capitolul IIIAspecte procedurale definitorii privind minorii în conflict cu legea
§ 1. No
ţ
iuni generale privind legisla
ţ
ia procesual penal
ă
pentru minorii afla
ţ
i în conflict cu legea...................p.25§ 2. Cadrul institu
ţ
ional de urm
ă
rire
ş
i judecare a cauzelor penale privind minorii înconflict cu legea..........................................................................................................................................p.25§ 3. Definirea procesual penal
ă
a minorului aflat în conflict cu legea
ş
i modalit
ăţ
ile de ap
ă
rarea drepturilor acestuia...................................................................................................................................p.26§ 4. Respectarea termenelor rezonabile în urm
ă
rirea
ş
i judecarea cauzelor penale privind minorii în conflict cu legea......................................................................................................................................p.26§ 5. Re
ţ
inerea
ş
i aplicarea m
ă
surilor preventive fa
ţă
de minorii afla
ţ
i înconflict cu legea...........................................................................................................................................p.27§ 6. Citarea
ş
i audierea minorilor afla
ţ
i în conflict cu legea...............................................................................p.29§ 7. Judecarea cauzelor privind minorii afla
ţ
i în conflict cu legea.....................................................................p.29§ 8. Liberarea de pedeaps
ă
a minorilor...............................................................................................................p.32§ 9. Încetarea procesului penal cu liberarea de r
ă
spundere penal
ă
a minorului..................................................p.32§ 10. Cur
ţ
ile pentru minori..................................................................................................................................p.33
Capitolul IVRespectarea drepturilor minorilor afla
ţ
i în conflict cu legea,intervieva
ţ
i de c
ă
tre echipele mobile
§ 1. Participarea avocatului
ş
i a reprezentantului legal în cadrul proceselor ce implic
ă
minorii în conflict cu legea. Dreptul la ap
ă
rare a minorului……..….....……………………………………...…...p.35§ 2. Dreptul de a avea un proces în termene rezonabile......................................................................................p.38§ 3. Alte drepturi.................................................................................................................................................p.39§ 4. Condi
ţ
iile de
ţ
inerii .......................................................................................................................................p.40§ 5. Tratamentul la care sunt supu
ş
i minorii din partea organelor de stat
ş
i a altor persoane..........................................................................................................................................p.42
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->