Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 170|Likes:
Published by vladimir.mijatovic

More info:

Published by: vladimir.mijatovic on Jul 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

pdf

text

original

 
PRAVNA UREDITEV JAVNE UPRAVE Gregor Virant (jesen 2003)JAVNA UPRAVA IN JAVNI SEKTOR KAJ JE JAVNI SEKTOR 
Je tažko opredeljiv pojem, lahko ga opredelimo na 5 načinov:
organizacijska definicija:
vse osebe javnega prava
 javno finančna definicija:
neposredni in posredni proračunski uporabniki
funkcionalna definicija:
opravljanje dejavnosti javnega pomena; subjekti, ki tedejavnosti opravljajo
ekonomska definicija:
vsi subjekti, katerih ustanovitelj ali pretežni lastnik je država alilokalna skupnost
kombinirana (organizacijska in ekonomska) definicija:
osebe javnega prava + javna podjetja
Kaj sodi v javni sektor?
Država
z vsemi svojimi organi
lokalne skupnosti
(tipi lokalnih skupnosti: občine, upravne enote, pokrajine)
tudi druge osebe javnega prava
(javni skladi, javni zavodi, javne agencije,zbornice)
Katere funkcije izvaja javni sektor?
Katere in koliko funkcij izvaja je stvar politične odločitve, ki se od družbe do družbe oz.od države do države lahko zelo spreminja. Funkcije javnega sektorja so se skozizgodovino zelo spreminjale. Zgodovinski trend gre tako v povečevanje javnegasektorja, s čimer mislimo predvsem na razmerje med zasebnim in javnimsektorjem. Odločitev je stvar politike, političnega odločanja družbe (davčni sistem).Funkcije javnega sektorja:
a)izvaja oblast
b)
izvaja javne službe
na področju zdravstva, šolstva, socialnega varstva, kulture,infrastruktureProces
izvajanja oblast
i je razdeljen na:
na politični nivo odločanja
, kjer se sprejemajo strateške, interesne, vrednostneodločitve
(državni zbor, občinski svet)
. Na tem nivoju se sprejemajo sledečeodločitve: sprejem zakonov, občinskih odlokov, ustave, proračuna, nacionalnihprogramov, ratifikacija mednarodnih pogodb.
na izvršilni nivo odločanja
, ki mu z drugimi besedami pravimo tudi
 
 javno upravljanjein je tisti del procesa javnega upravljanja, ki je na izvršilni ravni
(vlada, župan)
.
-
operativnio-strokovni nivo (javna uprava)DEFINICIJA JAVNE UPRAVE
Javna uprava je del javnega sektorja in je ožji pojem. Javna uprava je del procesa javnega upravljanja, ki poteka na operativno-strokovni ravni
 
Kaj sodi pod pojem javne uprave oz kateri so segmenti javne uprave? (Obseg javne uprave)
-
državna uprava
, ki je centralni del javne uprave
-
vlada
je najvišji organ državne uprave
-
lokalne (občinske) uprave
-
nedržavna uprava oz. nosilci javnih pooblastil
=> so samostojni subjekti;to so tisti subjekti, na katere se prenese opravljanje funkcij državne uprave(Agencija za trg vrednostnih papirjev, ZPIZ)
1.
Funkcije javne uprave v grobem
-
priprava strokovnih podlag za sprejem političnih odločitev (institucionalni del)
-
izvršuje politične odločitve (instrumentalni del)Javna uprava je strokovni izvršilni mehanizem, s pomočjo katerega deluje država.Je aparat, s katerim država izvršuje svoje cilje, dosega svoje koristi.
3.Delitev pravnih oseb:
Osebe zasebnega prava
:
 
ustanovijo se za
 
doseganje interesov, ki niso javnegapomena (gospodarske družbe – za pridobivanje dobička)
Osebe javnega prava
- struktura javnega sektorja
:
teritorialne osebe javnega prava:
-
država (zakonodajna, sodna in izvršilna veja oblasti)
-
lokalne skupnosti (organi lokalnih skupnosti)
specializirane osebe javnega prava (paradržavne organizacije
) - so pravneosebe, ki jih ustanovi država ali lokalna skupnost za izvajane določenih javnihfunkcij, bodisi funkcij javne uprave ali za izvajanje javnih služb (npr. osnovnašola). Financirajo se iz javnih sredstev. Kot ustanoviteljica ohrani velik vpliv innadzor. Zaradi teh značilnosti velja poseben javno pravni režim (javni uslužbenci,plače, javna naročila, nadzor).
Skupne značilnosti oseb javnega prava:
-
se ustanovijo z javnopravnim aktom
-
ustanavlja jih država ali druge osebe javnega prava
-
zasledujejo javne cilje
-
se financirajo iz javnih sredstev
-
nadzor nad porabo in finančnim poslovanjem opravlja Računsko sodišče
Ali so državni organi (npr. ministrstva) samostojni subjekti?
Niso samostojni pravni subjekti, so samo organi preko katerih deluje država.
Razlogi za uvedbo specializiranih oseb javnega prava s strani države = razlogi zaprenos javnih nalog v paradržavno sfero
-
Večja fleksibilnost poslovanja, učinkovitost, racionalizacija opravljanja funkcij
-
Odmik od dnevnopolitičnih vplivov
-
Možnost samoregulacije - na določenih področjih je primerno, da se regulacijaprenese na tiste subjekte, ki jih ta tudi zadeva (obrtne zbornice, gospodarskazbornica, zdravniška zbornica - urejajo področje same s svojimi akti).
Specializirane osebe javnega prava so:
-
 javne agencije
-
 javni zavodi
-
 javni skladi
-
zbornice (z obveznim članstvom): gospodarske in poklicne
2
 
Javne agencije
Se
ustanavljajo za izvajanje javnih pooblastil
. Ustanavljanje javnih agencij naj bi seomejilo v čim večji meri.Pri nas imamo štiri javne agencije:
-
agencija za telekomunikacije
-
agencija za energijo
-
agencija za trg vrednostnih papirjev
-
agencija za zavarovalniški nadzorJavne agencije so še vedno del javne uprave. Njihova samostojnost pa je relativna sajdelujejo po načelih, ki veljajo za javno upravo in so pod nadzorom ministrov. Priupravljanju le teh pa ima svojo besedo tudi vlada.
Javni zavodi
Se
ustanovijo za izvajanje javnih služb
na področju zdravstva, šolstva, kulture,socialnega varstva (muzeji, klinični centri, galerije, javna gledališča, visoke šole itd.)Nekateri javni zavodi se ustanovijo mimo tega principa - za izvajanje funkcij javnih služb(primer: Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za zaposlovanje, Center za socialnodelo)
Javni sladi
Se ustanovijo za upravljanje javnega premoženja:
-
finančnega premoženja,
-
nepremičninskega premoženja,
Primer javnega sklada: Stanovanjski slad RS
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->