Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
P. 1
ICRC Pattani Bulletin Vol.1 No.1/2012 จดหมายข่าวปัตตานี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1/2555

ICRC Pattani Bulletin Vol.1 No.1/2012 จดหมายข่าวปัตตานี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1/2555

Ratings: (0)|Views: 954|Likes:
จดหมายข่าวฉบับนี้รวบรวมข้อมูลการทำงานของ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 ถึง 2555
จดหมายข่าวฉบับนี้รวบรวมข้อมูลการทำงานของ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 ถึง 2555

More info:

Published by: International Committee of the Red Cross on Jul 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

10/08/2013

pdf

text

original

 
 Pal"? Ba"? ! ;:?;
 ๎ณณ฻ฯซศฆฅพฺฏฮฮฯฏ฻ฮฏ฻ฉ฻ตฮฺอฦ฻ฆฝฮฺ๊ถว'ๅศญศ฻ฮ์ญ# ผฯฮำ ษะฏหณตฯ฻ฏถ  ๅตณ฾฻๊ษณศ “งตอฯ฻หซ฻ฦ ฝ฿ดด฻ณ‘ ฃนน๏ฮฏณ    ๅศญศ฻ฮ์ญ๊ฝๆณศฆฅ์ฏฮต฻ณฯณืรหทฮฮฯฮฺอฦ฻ฆฝฮฺ๊ถว ฯศษฮฺ  ๅฯศหำ  ๎ณฏ฻ฮฅฦนฅืฯซศฆฮบน฻ฤ๎ตอฮึศศฆฅ์ฏฮศึณ๎ต ๏ฤฺ  ๅฯ๏ษตฆฅฦ฻ฯฅต๊อณถ฻ฆฏ฻ฮ๊ฯึศฆ อฮึศฏฮฺถ฾฻ฏ฻ฮ๎ตเ๊ฒึ ศอฦฆผฤถ฻ฆฏ฻ฮ๊ฯึศฆ ฆ฻ณซศฆๅศญศ฻ฮ์ญ ๎ณ 7: ฏฦ฻ฝฮฺ๊ถว๊ฝๆณๅฝ๊ฒึ ศ๎อฅฦ฻ฯฉฦห ๊อฤึศต฻ณฯณืรหทฮฮฯ๏ฏผำ  ๅตฮนผฤฏฮฺถนง฻ฏษฐ฻ณฏ฻ฮพ์ ฅฦ฻ฯฮืณ๏ฮฆ๏ฤฺษฐ฻ณฏ฻ฮพ์สหฒนดศึ ณเ '๊ฉณ ศืถฏส  ๎ณฝฮฺ๊ถวๅถห๏ฤฺฝฮฺ๊ถวฏฯฒำฉ฻# ษ฾฻ณฏฆ฻ณสำฯส฻ฅ ฏฮืฆ๊ถฒม ฝกนดฆ฻ณ๎ณฝฮฺ๊ถวๅถหฯ฻๊ฝๆณ๊ฦฤ฻๊ฏึศน 5: ฝิ  ๊ฉณ๊ตหฦฏณฏน๎ณฝฮฺ๊ถว๊ฒึ ศณน฻ณศณๅต๏ฏฤ฻ฦ ฏฯฒำฉ฻ ๏ฤฺ๊ฦหตณ฻ฯ ๅศญศ฻ฮ์ญถ฾฻ฏงฏฮฮฯต฻ณฯณืรหทฮฮฯ๎ณงฆอฦตฉ฻ห๏ตณ๎ด  ซศฆฝฮฺ๊ถวณนด ฆ๏ดฝิ;456 ๊ฒึ ศฉฦห๊อฤึศผำ ดฏ๊ฝๆณ๊อหึ  ฅฦ฻ฯฮืณ๏ฮฆ ๅศญศ฻ฮ์ญ ๅฯฦฒ฻ฏร์ฦง฻ฮพ์ฏ฻ฮ๊ฯึศฆ๊ฏ หฦฏ ษ฻๊อดืซศฆฅฦ฻ฯฮืณ๏ฮฆถ ๊ฏตซะ ณ๏ฤฺๅฯ๊ซ฻ซ฻ฆธ็฻หอณะ  ธ็฻ห๎ต๎ณฏ฻ฮ๋ด๏หฆณณ ๊ฮ฻ๅฯถ฾฻อณ฻ถ๊ฝๆณณฏฏขอฯ฻ห๏ฤฺฯ ๅต ๎อฏ฻ฮฉฦห๊อฤึศถ฻ฆฏขอฯ฻ห๏ฏนืฅฅฤอฮึศฏฤื  นืฅฅฤ๎ต ด฻ฯอฤฏษ฻ฏฤ๏ฤฦๅฯฦ฻นืฅฅฤอณะ ฆเ งฺฐำฏงนฏื อฮึศฅืฯซฆตฦห๊อดืผฤ๎ตฏด฻ฯ ๊ซ฻ษฯฅฦฮๅตฮนฏ฻ฮฝกนด  ศห฻ฆฯวฏต วฮ๏ฤฺฯฯณืรหทฮฮฯ อ฻ฏฒนฝ฿จอ฻ๅศญศ฻ฮ์ญ  งฺฮ฻หฆ฻ณฏนผำ นฮอ฻ฮ๊ฮึศณง฾฻อฮึศผำ ถ ฯศ฾฻ณ฻ง๎ณฏ฻ฮ๏ฏ ๅซ ฝ฿จอ฻๋ตหดฮฆ๋ตหๅฯ๊ฝีต๊ผหษำษ฻ท฻ฮพฺ ถ฻ณษ฻ฯ฻ฮฐดตด฻ฯฮ฻หฤฺ๊ศหตๅต ๎ณงตอฯ฻หซ฻ฦฃนนณ  ๊ฮ฻อฦฆ๎ห๊ฝๆณฒ๊วร๎ณ๊ฮึ ศฆผฤฏฮฺถนซศฆษฐ฻ณฏ฻ฮพ์ฅฦ฻ฯ ฮืณ๏ฮฆถ ฯดศฒฤ๊ฮึศณ ๅฯฦ฻ฒฦฏ๊ซ฻งฺฯ๊ฉึ ศฉ฻ดอฮึ ว฻ษณ฻๎ตเ ฏขอฯ฻หฮฺอฦ฻ฆฝฮฺ๊ถวฮฺนื ๅฦฉต๊งณ๊ฏ หฦฏ ฅฦ฻ฯ๏ดฏด฻ฆฮฺอฦ฻ฆฒฤ๊ฮึศณฏนฒฤฮน ๏ฤฺฏ฻ฮ๋งฯดณ  งฺถ฾฻ๅตฏนฒฤฮน๊ถ฻ณณ ฏขอฯ฻หฯณืรหทฮฮฯนศฏฦ฻“งฆ๎อ๊ฏหฮดฒฤ๊ฮึศณ‘ ณ ณ๊ฝๆณฏขษ฻ฏฤ ๊ฒฮ฻ฺฝฮฺฉ฻ฉณ ผำๅฯฯษฦณ๊ฏหฦซศฆฏนฅฦ฻ฯซต๏หฆ 'ฒฤ๊ฮึศณ ผำน฻ต๊งนผำ ดศฆซฆ# ดศฆๅตฮนฏ฻ฮฅื ฯฅฮศฆ ผฯอฦฆฦ฻๊ฮึ ศฆฮ฻ฦด฻ฆเ ๎ณงตอฯ฻หซ฻ฦฃนนณ งฺฉฦห๎อถ฻ณ ๊ซ฻๎งฦ฻ผฯ๏ฤฺถฯฆ฻ณฏ฾฻ฤฆถ฾฻ศฺๅฮศหำ  อ฻ฏถ฻ณดศฆฏ฻ฮถฮ฻นซศฯำฤ๊ฒ ฯ๊ดฯ๊ฏ หฦฏนๅศญศ฻ฮ์ญ๏ฤฺ ฆ฻ณซศฆ๊ฮ฻ ๊ฮ฻ฏหณตฯ฻ฏถ งฺๅตฒำตฅืหฏนถ฻ณ น฻ฮ์ด ๊ฦฮ์ฯ฻ห๊ฮ   ๋ถฮ" :7 3;:: 4776, : 64>> 4:;;Dhocl9 zouQzouuobcJcn{n"a{f
 ๎ฅฮงฺศห฻ฏดีตฅืฏ ฏ฻ฮง฾฻ฏตศีษฮส฻ฒ๊ฝๆ ฮำฝ๏นนอณะ ฆซศฆฏ฻ฮฤฆ๋ถร ฉฦีดดใศฆอหืตฉฺฆ ฏ฾฻๏ฒฆฅืฏ๏หฏ๊ฮ฻ง฻ฏ๋ฤฏส฻หณศงฺดีตด็ ฏนฅฮศนฅฮฦ๏ฤฺ๊ฒึ ศณธำฆฏห฻ฏ๊หณ๏ษณ๊ซ ฏ฻ฮ๎ฉใฉฦีดด฻ฯฝฏดีงนฤฆศห็฻ฆษี ณ๊ฉี
 ๅศญศ฻ฮ์ญ ๅฯ๏ถฮฏ๏ญฆฅ฾฻ดตษณง฾฻ฅืฏ๎ฅฮ๏ฤฺๅฯ ๊ซ฻ซ฻ฆฦ฻๎ฅฮฐำฏ๎ฅฮผต ฏ฻ฮ๊ห หฯฅืฏฏ๊ฒึ ศฝฮฺ๊ฯ ษส฻ฒฏ฻ฮฅืฯซฆ๏ฤฺฏ฻ฮฝกนดดศผำ ดศฆซฆ ผำ ดศฆซ ษ฻ฯ฻ฮฐฒำตฏน๊ฮ฻ๅตศห฻ฆศษฮฺ๏ฤฺ๊ฝๆณษฦณด อ฻ฏฯฝ฿จอ฻ถ ษฆผฤฏฮฺถนดศผำ ดศฆซฆฏฤื ฯ๎อจ   ๅศญศ฻ฮ์ญฏงฺอ฻ฮึศฏนอณฦหฆ฻ณถ ๊ฏ หฦซศฆถ ฯ ศ฾฻ณ฻ง๎ณฏ฻ฮฅืฯซฆ๊ฒึ ศ๎อ๊ฏตฏ฻ฮ๏ฏฝ฿จอ฻  ๎ณฏฮพฃืฏ๊ฃณๅศญศ฻ฮ์ญษ฻ฯ฻ฮฐ๎อฅฦ฻ฯฉฦห๊อฤึ ๊ฃฒ฻ฺฏงด฻ฆเ ๅต๊ฉณ๎ณ๊ฮึ ศฆ ณ  ฾฻ ศ฻อ฻ฮ ษืซศณ฻ฯหฒึ ณบ฻ณ ๏ฤฺห฻ฮฏร฻๋ฮฅ ณศฏง฻ฏณ    ๅศญศ฻ฮ์ญหฆษ฻ฯ฻ฮฐฉฦห๏ฏ ๅซฝ฿จอ฻ฮฺหฺห฻ฦด฻ฆเ  ๅต๊ฉณ ๊ฮึ ศฆฏ฻ฮงตฏ฻ฮณ  ฾฻ตึ ฯถ ษฺศ฻ต๏ฤฺฝฤศตส  ๅศญศ฻ฮ์ญ๊ฮ ฯ๊ห หฯผำ ดศฆซฆง฻ฏฏฮพฅฦ฻ฯฮืณ๏ฮฆ  ๎ณส฻ฅ๎ดซศฆฝฮฺ๊ถวๅถห๊ฯึ ศฝิฒ"ว";456 ฝ฿งงืน ๊ฮ฻ๅต๊ซ฻๊ห หฯผำ ดศฆซฆ๎ณ๊ฮึศณง฾฻๏ฤฺษฐ฻ณฒณ ๏ฤฺฅื ฯฅฮศฆ๊ตฏ๏ฤฺ๊ห฻ฦฉณ๎ณงฆอฦตษฆซฤ฻ ฝ฿ดด฻ณหฺฤ฻ ณฮ฻ทฦ฻ษ ณฅฮวฮทฮฮฯฮ฻ฉ ๏ฤฺ ฏฮืฆ๊ถฒม ๅศญศ฻ฮ์ญ ๅต๊ซ฻๊ห หฯษฐ฻ณด฾฻ฮฦง  ๎ณงฆอฦตฉ฻ห๏ตณส฻ฅ๎ดดฤศตงณวำณห์ญฏฐ฻ฯซศฆ ถอ฻ฮ๎ณงฆอฦตฝ฿ดด฻ณฮฦฯถ ฆ๊ห หฯ ฉฯฏ฻ฮฝกนดฆ฻ณซศฆ๊ง฻อณ฻ถ วำณห์ น฾฻นตฮฏร฻ห฻๊ษฒดตษฆซฤ฻
ฏ฻ฮ๊หิ หฯฅื
 
 
๊ฒึ ศษ็ฆ๊ษฮีฯษฦ฿ษตีส฻ฒซศฆผำ  ใดใศฆซ฿
“๊ฮ฻ด ใศฆ๎อ ใ๊ฏิหฮดี ฒฤ๊ฮึศณ‘
   n    C    N    [    N    !    V    O    B    C    N    G    O    M    A    [    B ,    V   o   ~   a   b
ZOUUOBC KTLLDUCB
   n    C    N    [    N
ผำ ใศ็฻ณถ ฮฏถืฏถ็฻ณ
 
ๅศญศ฻ฮ์ญๅตใฉ็ฦห๎อใอฤ฻หฅฮศนฅฮฦษ฻ฯ฻ฮฐ ๊ตีณถ฻ฆๅฏฤง฻ฏงฆอฦตฉ฻ห๏ตณ๎ดใฯ฻ฐะ ฏฮืฆ๊ถฒม ๊ฒึ ศ๊ซใ฻๊ห หฯจ฻ดีฒ ณใศฆถ ฐำฏฅืฯซ  ๎ณฅตฅฦ฻ฯฯ ณฅฆ ษ฾฻อฮนผำ ใถ ซตษณฅ็฻๊ตีณถ฻ฆ ๅศญศ฻ฮ์ญฏฉ็ฦหศศฏฅ็฻๋ตหษ฻ฮ๎อใฅฮศนฅฮฦฤฺ > ฅณ ฝิฤฺ ; ฅฮ 
 ๎ณฝิอณะ ฆเ ผำ ๊ฝๆณฒศษ฻ฯ฻ฮฐฒนฏนฤำฏเ ๏ฤฺฒ ณศฆ  ๅตศฏฅฮ ฆ สฮฮห฻ๅต๊น฻๎ง๊ฯึ ศฮำ ฦ฻ษ฻ฯหฆฯฉฦด๏ฤฺ ษน฻หตฏ฻ฮ๊ตณถ฻ฆณ ๊ฝีต๋ศฏ฻ษ๎อผำ ดศฆซฆ๏ฤฺ ฅฮศนฅฮฦๅตฒำตฅืหฏณศห฻ฆ๊ฝๆณศษฮฺ๏ฤฺฯ๊ฦฤ฻ ๊ห หฯณ฻ณฏฦ฻๊ฦฤ฻ฝฏด “ฏ฻ฮฉฦห๎อผำ ดศฆซฆๅตดตดศฏนฅฮศนฅฮ ๊ฝๆณฆ฻ณอณะ ฆถ ษ฾฻ฅจฯ฻ฏ๎ณอฤ฻หเ ฏงฏฮฮฯถ    ๅศญศ฻ฮ์ญถ฾฻๎ณ๊ฮึศณง฾฻อฤ฻ห๏อฆ‘ ๋ตฯณฅ ๊ศฮ์ณฉศ ฤ฻ฯซศฆๅศญศ฻ฮ์ญศทน฻ห “๊ฮ฻ฒห฻ห฻ฯศห฻ฆ๊ดฯถ  ๊ฒึ ศฉฦห๎ณ๊ฮึ ศฆฏ฻ฮ๊ห หฯจ฻ดอฮึศฏ฻ฮฮนษฆซ฻ฦษ฻ฮ ๊ฏ หฦฏนฅฮศนฅฮฦ๊ฒึ ศฉฦห๎อฅฮศนฅฮฦฮำ ฅฦ฻ฯ๊ฝๆณศหำ  ซศฆจ฻ดฒ ณศฆถ ฐำฏฅืฯซฆ‘ ๊ฃฒ฻ฺฝิถ ๏ฤฦๅศญศ฻ฮ์ญฯ ๋ฅฮฆฏ฻ฮ๊ห หฯจ฻ด ๎อ๏ฏ  ผำ ดศฆซฆฏฦ฻ ?7,::: ฅณ๎ณ 6: ฝฮฺ๊ถวถ ฦ๋ฤฏ
ฏ฻ฮฉ็ฦห๎อใน฻ฆฅฮศนฅฮ฿ฦๅตใ๊หิ หฯ๊หิหณนืฅฅฤศ฿ณ๊ฝณถิ ฮ฿  ๎ณฮฺอฦ็฻ฆฐำฏฅืฯซ฿ ฏ฻ฮษ็ฆ๊ษฮีฯอฤ฿ฏฏ฻ฮฯณืรหทฮฮฯ๏ฤฺ๊ฅ฻ฮฒษีถทีฒฤ๊ฮึศณ ๏ฤฺผำ  ใน฻ต๊งๆ
ตใฦหฅฦ฻ฯฒห฻ห฻ฯถ งฺษฮใ฻ฆนฮฮห฻ฏ฻ว ๏อ็ฆฏ฻ฮ๊ฅ฻ฮฒวฏตี วฮ๏ฤฺฉฦีดซศฆผำ ใถ ๅตใฮนผฤ ฏฮฺถนง฻ฏษฐ฻ณฏ฻ฮพ์ฅฦ฻ฯๅฯ็ษฆน๏ฤฺฅฦ฻ฯซต๏หใฆฮืณ๏ฮฆ ๅศญศ฻ฮ์ญงะฆษณนษณืณฏขอฯ฻ห ฯณืรหทฮฮฯฮฺอฦ็฻ฆฝฮฺ๊ถว๏ฤฺอฤฏฏ฻ฮ ตใ฻ณฯณืรหทฮฮฯ๎อใ๊ซใ฻๎ณฮฺนนฏ฻ฮวะฏร฻ ๊ฮ฻๊ฤฆ๊อณฅฦ฻ฯษ฾฻ฅจซศฆ๊ห฻ฦฉณญะ ฆณ ๊ฝๆณฏฤื ็ฯผำ ใถ งฺฯศ฾฻ณ฻งดตษีณ๎ง๏ฤฺฉ ณ฾ ฅฦ฻ฯฅีต๎ณฦณซใ฻ฆอณใ฻ ๅศญศ฻ฮ์ญงะฆ๊ณใ ษ็ฆ๊ษฮีฯอฤฏฏ฻ฮฯณืรหทฮฮฯถ ฆ๎ณฮฺต ฯอ฻ฦีถห฻ฤห๏ฤฺฮฺตนฯทหฯ
 ๎ณ๊ฉ฻ฦณถ ๏ตตงตซศฆ๊ตึศณฏณห฻หณ ฏศณถ  ๅศญศ฻ฮ์ญ  งฺ๊ฮ ฯฏ฻ฮนฮฮห฻หอณะ ฆฉ ฦ๋ฯฆ ณฏ๊ฮหณฅณอณะ ฆฏฐ฻ฯซะ ณฦ “ฅืพๅฯ ๅตฯ฻ฒำต๊ฮึ ศฆฏ฻ฮนฮง฻ฅ๊ฤึศต๎ฉ ๅอฯ‘ ๅฯณ ๏ฝฤฏ๎ง๊ฤหถ ณฏ๊ฮหณอฤ฻หฮศหฅณ ฮฦฯถ ฆฅฮำถ  ๋ฮฆ๊ฮหณ ๊ศฏฉณษศณว฻ษณ฻ศษฤ฻ฯ๏อฆณ ณ๎ณงฆอฦตฝ฿ดด฻ณงฺ ฅตๅฝฦ฻ ๅศญศ฻ฮ์ญฅฆฯ฻นฮฮห฻ห๊ฮึ ศฆฏ฻ฮนฮง฻ฅ๊ฤึศต ๊ฒฮ฻ฺฒฦฏ๊ซ฻๊อณฦ฻ษส฻ฏ฻ฉ฻ตๅถห๊ฝๆณถ ฮำ งฏฏณต ๎ณ ๊ฮึ ศฆฏ฻ฮฮนนฮง฻ฅ๊ฤึศตถ ฦฝฮฺ๊ถว๊ฒึ ศฉฦห๊อฤึศผำ ฝ็ฦห อฮึศผำ  ๅตฮนน฻ต๊งน๏ฤฺษจจฤฏรพ์ฏ฻ฉ฻ตฏศ฻ง๊ฉึ ศฯ๋หฆ  ๎อฅณ๊ซ฻๎งฦ฻ฆ฻ณซศฆ๊ฮ฻งฺ๊ฝๆณ๊ฉณ๊ตหฦฏณณ ณ ศณถ งฮ  ๅศญศ฻ฮ์ญ ๎อฅฦ฻ฯษณ๎ง๊ฝๆณฒ๊วร๎ณ๊ฮึ ศฆฒฤ๊ฮึศณผำ  ๅตฮ ผฤฏฮฺถนง฻ฏษฐ฻ณฏ฻ฮพ์ฅฦ฻ฯๅฯษฆน๎ณส฻ฅ๎ดฅฆฝก๊ษท  ๅฯ ๅตฦ฻๎ณฉฦฆถ ผ฻ณฯ฻ฯฏ฻ฮน฻ต๊งนฤฯด฻ห๊ฏตซะ ณถ  หฺฤ฻ ฝ฿ดด฻ณ๏ฤฺณฮ฻ทฦ฻ษ อฤ฻หฅฮ ฆณนด ฆ๏ดฝิ;456 ดฦ๊ฤซถ฻ฆฏ฻ฮฤ฻ษืต๏ษตฆ๎อ๊อณฦ฻ฯผำ ถ ๊ษหฉฦดฐะ 5,6:: ฅณ ๏ฤฺถ น฻ต๊งนศฏ 3,::: ฅณ๎ณ 6 ฝิถ ผ฻ณ ฯ฻ ๋ตหษฦณ๎อจ๊ฝๆณฒฤ๊ฮึศณผำ  ๅฯ ๅตฯษฦณ๊ฏ หฦซศฆฏ ฏ฻ฮดศษำ “ษ฾฻ฅจถ ษืตถ ถืฏธ็฻หดศฆ๏หฏ๎อศศฏฦ฻๎ฅฮฅึศฅำ ดศษำ ๏ฤฺ  ๎ฅฮๅฯ ๎ฉ‘ น฻ฮ์ด ๊ฦฮ์ฯ฻ห๊ฮ ณ อฦอณ฻ถฯฝ฿ดด฻ณฏฤ฻ฦ “ผำ ถ  ๅฯฯษฦณ๊ฏ หฦซศฆฏนฏ฻ฮษำ ฮนงฺดศฆๅฯฐำฏถ฾฻ฮ฻หอฮึ ฐำฏ฀฻ ฝิณ ๊ฮ฻ฯ ๋ฅฮฆฏ฻ฮอณะ ฆถ งต๎ณ๋ฮฆ๊ฮหณ๊ศฏฉณษศณ ว฻ษณ฻ศษฤ฻ฯ ๏ดณ  ๅฯ ๎ฉฏ฻ฮฒื ฆ๊ฝใ฻ๅฝถ  ๎ฅฮ ๊ฮ฻๏ฅ ฒห฻ห฻ฯถ฾฻๎อษฆฅฯๅตฮนฮำ ๏ฤฺ๊ซ฻๎ง๋ตหถ ฦฏณฦ฻ถืฏฅณ ฤฦณดศฆ๊ฅ฻ฮฒฏขณ ถ ฆษ ณ‘ อฤฏฏ฻ฮต฻ณฯณืรหทฮฮฯฏ฾฻อณตๅฦฦ฻ ฉฦด๏ฤฺถฮฒห์ษ ซศฆฒฤ๊ฮึศณดศฆๅตฮนฏ฻ฮฅื ฯฅฮศฆ๎อฒณง฻ฏฏ฻ฮฏศฅฦ฻ฯ ฮืณ๏ฮฆถืฏฮำฝ๏นน  ๅศญศ฻ฮ์ญ ๅฝ๊ห หฯ๋ฮฆ๊ฮหณด฻ฆเ ๊ฒึ ศฉ ๏งฆ๊ฏ หฦฏนฒณทฏ ๏ฤฺฏงฏฮฮฯด฻ฆเ ซศฆๅศญศ฻ฮ์ญ ๎อณฏ๊ฮหณๅตฮนฮำ ศ฻ถ ฏงฏฮฮฯฏ฻ฮ๊ห หฯผำ ดศฆซฆ ฅฦ฻ฯ๊ฏ หฦซศฆฏนอณฦหฆ฻ณ ถ ถ฾฻อณ฻ถ ฅืฯซฆ ฏ฻ฮฉฦห๊อฤึศผำ  ๅตฮนผฤฏฮฺถนง฻ฏ ฅฦ฻ฯฮืณ๏ฮฆ ณฏ๊ฮหณงะฆถฮ฻นฦ฻ถืฏฅณษ฻ฯ฻ฮฐๅตฮ ฝฮฺ๋หฉณ์ง฻ฏฏงฏฮฮฯด฻ฆเ ซศฆๅศญศ฻ฮ์ญ๋ตหๅฯฯซ ง฾฻ฏตซศฆ๊ฉึ ศฉ฻ด๏ฤฺว฻ษณ฻ “ณฏ๊ฮหณ๎อฅฦ฻ฯษณ๎งฯ฻ฏฅฺ‘ ๋ญฑิฯ฻ฮ์ญ฻ฏ ผำ ๏ถณ  ๅศญศ฻ฮ์ญฏฤ฻ฦ “ฒฦฏ๊ซ฻ฯฅ฾฻ฐ฻ฯอฤ฻หฅ฾฻ฐ฻ฯ๏ฤฺฯ ฝกษฯฒณท์ฏน๊ฮ฻๊ฒฮ฻ฺฯฅณ๎ณฅฮศนฅฮฦ๏ฤฺ๊ฒึ ศณเ ซศฆ ฒฦฏ๊ซ฻ถ ดฏ๊ฝๆณ๊อหึ ศฅฦ฻ฯฮืณ๏ฮฆ๊ฉณฏณ ฒฦฏ๊ซ฻ๅต  ๊ฮหณฮำ ฦ฻ๅศญศ฻ฮ์ญษ฻ฯ฻ฮฐฉฦหผำ ดฏ๊ฝๆณ๊อหึ ศฅฦ฻ฯฮืณ๏ฮฆ ศห฻ฆๅฮๅตน฻ฆ ๊ฉณ ฏ฻ฮษณนษณืณฏ฻ฮษฮ฻ฆศ฻ฉฒ๎อฅฮศนฅฮฦ‘
   n    C    N    [    N    !    V    O    B    C    N    G    O    M    A    [    B ,    V   o   ~   a   b   n    C    N    [    N    !    V    O    B    C    N    G    O    M    A    [    B ,    V   o   ~   a   b   n    C    N    [    N    !    V    O    B    C    N    G    O    M    A    [    B ,    V   o   ~   a   b   n    C    N    [    N    !    V    O    B    C    N    G    O    M    A    [    B ,    V   o   ~   a   b   n    C    N    [    N    !    F    [    C    H    H ,    @   {   d    e   n    C    N    [    N    !    F    [    C    H    H ,    @   {   d    e   n    C    N    [    N    !    F    [    C    H    H ,    @   {   d    e   n    C    N    [    N    !    ^    T    N    G    O    A    P    O    B    C    N    G ,    M    c   b   o   b

You're Reading a Free Preview

Download