Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
38Activity
P. 1
Isang Reaksyon sa SONA 2012

Isang Reaksyon sa SONA 2012

Ratings:

4.33

(1)
|Views: 7,568|Likes:
Published by Frauline Tadle
A Reaction on PNoy' s SONA 2012
A Reaction on PNoy' s SONA 2012

More info:

Published by: Frauline Tadle on Jul 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/28/2015

 
Itmvlbof G/ ZmjlfIbl :0#ZNR440==/:>=7Nvlre 47, 40=4Cmvolmj ok Pblbpbomw wm 40=9Nmceo wm Kedrftoe, Nmceo wm PblbpboeBzbovzvtbok bzeok cmamwmrwmrmo1 cmkbok wbrm cmo mr omamvabz wm zmdlfm ok mzbok omamtmmo/Kmomp om bam# : ok nmpeo omok cmkwbcvlm wb Pmokvleok Dfobkoe M}vboe BBB wm amormok WEOM om pbomcmkmzmo obrmok „Tfpetz wm Deww Ae‒/ Dm{mz Pblbpboe, cmlbbz cmo e cmlmab, cmr amzvokavlmocmo e {mlm mr omamzvzea wm amormok dm{mz wmcdbzbo## vlmz, ckm pmokmae, pmwmwmlmcmz/ Cmtmcbcmo mok omzv{m, omavlmokmo e omk#mmkmc#mkmc, bbwm pm tbo mok cfowmnf ok dm{mz WEOM ok ckm pmokvle ok dmowm/ Bze mr mok nmceo wm kedrftoe mz dm{mz Pblbpboe om pmvolmtbo pm mok Pblbpbomw wmckm wvwvoej om zmeo/Bam# 47 om Nvlre zmeok 40=4 wm Dmzmwmo Gecplf~, Lvokwej ok ]vfxeo, cvlbok nbomtmp obPOer mok jmlm{mok wmokmr ok Aeoktfwe, blmok ablmlmok pftweomlbjmj, ckm jmzbok pmokvle mz mokcmwmok Pblbpboe/ Nvcbkb‒z avcvlmok bwm‒ z amlmnmzbok etmw mz zbomzmrmok 464 om ckm wmlbzmok Boklfwwm leed ok >,>=6 om ckm wmlbzm om dvcdve wm amormok zmlvcpmzb mz wm amdblm ok blmok vlbz obrmok pmkamdvlel, mpmz ok dfwfw om bjrelfa mok WEOM/ Wm pmcmcmkbzmo obze omblmnmj ob PmokvleokM}vboe mok ckm omkm{m ok amormok pmcvcvoe wm leed ok jmlm{mok zmeo cvlm omok cmvpe wbrmoeeok 40=0/Dbobkrmok#pmowbo ok pmokvle mok ckm pterfaze ok amormok pmcmnmlmmo pmtm wm ckm wfazet ok amlvwvkmo, fjvamwreo, jmkjmk om ztmdmne, zvtbwce, ztmowpetzmwreo, foftnbrm, pmokampmrmpmmomz bdm pm/ Dveok pmkcmcmlmab obrmok bobvlmz wm dmrmo om >6& ok amdvvmo ok pepvlmwreo mokomamzmzmokkmp om ok dfofpbwre ok PnblNfmlzn1 mok vozb#vozb okvobz pmzvler om pmkzvkeo wm ckmamavlmokmo ok ckm lbdte, vpvmo, wblbj#mtmlmo mz nbkbz pmok pmkzmmw ok dmjrfz om lmmo pmtm wm ckmWVG‒w1 pmkzmmw ok petwrfoze ok ckm amdmnmrmo om cmrteeo omok avtrfozf, pmkzmmw ok dblmok okckm zvtbwzmok jvcmjmre wm dmowm mz bdm pm/Amlb{m‒z amomo tbo mok ckm pmokmaeok dbobzb{mo ob M}vboe zvlmj ok pmkamcbz wm VobyftwmlNfmlzn Gmtf mz pmkamamteeo ok avcplfzeok pmwblbjmj wm ckm nfmlzn gmtf vobzw1 mok pmkomombw omcmkamteeo ok =8= tmzbe wm pmkbzmo ok lbdte mz fwzvjrmozf dmke cmzmpew mok amormok zftcboe1jmkjmk om ckm pmlbpmtmo mz bwzmwreo ok dvw cmkbok pmkpmpmvolmj ok OMBM 71 LTZ Lbof= mz OLF^ mz WLF^ Geoofgzet pmtm cmbdwmo mok dbkmz ok ztmpbae wm Lmw Pbomw, Pmtmomv}f mz Gmybzf mzmok pmkjmtmkjmk ok nbkbz om mtcmw mz ckm amkmcbzmo pmtm wm mzbok wmojmzmnmok lmamw/Avok pmababokkmo, pm{mok cmkmkmojm mok ckm pterfazeok ok pmcmnmlmmok M}vboe pmtm wm dmowm/ Okvobz avok cvlb omzbok dmdmlbamo mz abablmzbwbo mr zblm cmtmcb pm tbok amzmovokmo mok
 
jmpmz om wmkvzbo/ Vom om tbze mr mok bwrv ok wbkmlez wm pmkbzmo ok dmowm mz Zwbom wm Pmomzmk Wneml/[mlmok aeoatfzeok plmoe om bobnmrmk mok pmokvle vpmok cmzbkbl om mok omzvtmok mlbzmo wm pmkbzmook jmlm{mok dmowm/Bamlm{m mr mok Itffjec ei Boietcmzbeo Dbll om nbojb cmo lmcmok omdmokkbz amnbz cbowmo wmamormok zmlvcpmzb/ Mob Lfeoet Dtbeofw, jmzbok omzbeoml ztfmwvtft $Avok zmre okm mok deww orm,amblmokmo omzbo mok ckm bcpetcmwreo, wblm mok mzbok mlbpbo/$ Bwm bze wm ckm pmokvomnbok dvokm okBcpfmgncfoz Ztbml amr jmzbok Gnbfi Hvwzbgf Tfomze Geteom/ Cmkdbdbkmr wmom bze ok nbkbz omampmokrmtbnmo wm ckm cmcmcmrmo pmtm wm pmokmae mz bwbovwvleok om ztmowpmtfogr ok pmcmnmlmmookvobz nmokkmok okmreo mr zblm {mlm pm tbo bzeok cmzbdmr om wmojmlmo/Bamzle mr mok vael wm amormok F~fgvzbyf Etjft om amblmo lmcmok bdbomdm/ Cmzmkml omok bwrvmok zmlmcma om pmkwbtm ok ckm
cbobok bojvwztbfw
wm mzbok ckm
omzvtml tfwevtgfw
okvobz cmlbbzlmcmok mok abobabzm ok pmcmnmlmmo cvlm jbze/ Dblmok wmkez, bdbomdm obrm mok F~fgvzbyf Etjft ;2om omkdbdbkmr ok pmowmcmozmlm mz cmlbbzmok wmaep om welvwreo wm lvcmlmlmok ptedlfcm om bze/[mlm tbo wbrmok bdbobkmr om welbjeok dmzmw nbokkbl wm pmkptezfazm wm mzbok ckm lbamw rmcmo/$B nepf znmz znf zmtkfzw mtf tfmlbxfj dfgmvwf B jbjo+z nfmt m genftfoz wztmzfkr {bzn tfkmtj zelfz+w wmr peyftzr tfjvgzbeo/– Bze mok pmnmrmk ob Pvlwf Mwbm Ptfwbjfoz Teoobf Nelcfw wm mtzbavleok“POer+w 40=4 WEOM gecfw vp wnetz, momlrwzw wmr .Pmwgvml o/p/" om pm{mok amzezenmomo lmcmok/Cmkbok mok lvcmlmlmok aeojbwreo ok dvnmr ok ckm cmcmcmrmo jmnbl wm pmzvler om pmkzmmw okckm dblbnbo wm cftamje mr zblm om{mklbzmo ok WEOM ok pmokvle/ Dmzmr wm mtazbavle ob Obga Tm}vfloeeok Mdtbl 4=, 40=4, zbomzmrmok 49/6 petwrfoze ok amdvvmo ok pepvlmwreo oeeok 4009 mokbzbovzvtbok om cmnbnbtmp/ Bze mr wm amdblm ok pmzvler om pmkzmmw ok faeoecbrm ok dmowm/ Mokbwrvok bze pm omcmo mok pbomabmnbobnbozmr ok amtmcbnmo wm ckm cmcmcmrmo okvobz omokmdbkelmcmok/ Kvcmkmojm tm{ mok lmkmr ok mzbok faeoecbrm okvobz nmokkmok okmreo mr nbojb pm tbobze omtmtmcjmcmo ok ckm etjbomtreok cmcmcmrmo/Wvoej mr mok amavlmokmo ok nmadmokbo vpmok cmjmcb pm mok epetzvobjmj ok ztmdmne/Pmzvler mok pmkzmzmpew ok ckm cmk#mmtml wm aelfnbre mz wm ckm deamwrvoml om avtwe okvobz nbojb pm tbo omkdmdmke mok cmlbbz om dblmok ok ztmdmne om cmmmtbok pmwvamo ok ckm dmkeok ktmj{frzom ckm cmk#mmtml/ Mreo wm ckm jmzew om boblmdmw ok „Znf [etlj Imgzdeea‒ ok Gfoztml BozfllbkfogfMkfogr, ;& om amdvvmo ok pepvlmwreo mok {mlm pm tbok ztmdmne/ Avok nbojb cmwvwvlvwrvomo bze, pmzvler pm tbo mok pmknbnbtmp ok cmtmcb/Cmtmcb pmok dvzmw om jmpmz dbkrmok pmowbo wm amormok WEOM/ Okvobz cvlm wm pftweoml omepboreo, pbomammrm{ ae mok ckm dmnmkb om avok wmmo pbomwmwmtbokmo obrm mok omamtmmokmjcbobwztmwreo/ Wm zv{bok omkdmdmokkbz wbrm ok ckm „ompmkzmkvcpmrmo ok amormokmjcbobwztmwreo‒ mr lmkb obrm om lmcmok bzeok bobnmnmcdbok wm omamlbpmw om pmovovkavlmo/ Mokzmoeok ae8 “Dmabz pm5– Nbojb dm omamamwm{m omok pmabokkmo wm ckm dmlbzm om lmkb om lmcmokobrmok pbomtbtbokkmo mok ckm ammlrmje ok jmzbok pmokvle/ Dmkmcmo mok pmokvomnbok mjrfojm ok
 
amormok pmcvcvoe mr mok pmkwvpbl wm aetmpwreo, zblm dm mok jmzbok mjcbobwztmwreo lmcmok mokcmr wmlm om amzvlmj obze/ Nbojb dm mok aetmpwreo mz ptedlfcm om mzbok omtmtmomwmo wm amwmlvarmomr dvokm om cmzmkml om ptewfwe om omamzmlm wm mzbok amwmrwmrmo mz nbojb lmcmok lbanm wm leed oknmlew bwmok jfamjm5 Dmabz nbojb om lmok bzveo mok ckm etmw om bze wm pmkwvkpe wm amnbtmpmo mz pmkdbdbkmr ok nbkbz om mzfowreo wm ckm wvlbtmobo ok dmowm wm nmlbp om pmzvler om mpbnbo mz wbtmbomok bcmnf ok omamtmmok mjcbobwztmreo5Avok zvzvvwbo, dmzm pm mok jfceatmzbaeok pmcmcmnmlm wm dmowm okvobz pm{mok pmpvtb mokomzmzmokkmp omzbo cvlm jbze/ Wm zmade ok amwmrwmrmo om mabok ompmk#mtmlmo nbokkbl wm dm{mznmceok mzbok nbomtmp dblmok dmowm, bwm lmok mok aeoalvwreo om mabok omavnm/ Cmtmcbok ptedlfcmmok abomnmnmtmp ok dm{mz pmokvle e pbovoe ok mzbok dmrmo okvobz nbojb bze cmlmabok pmwmobo avokcmkbok mok ckm Pblbpboe mr cmababbwm mz zvzvleok tbo/ Mok dm{mz nmceo wm mzbo ok ampmlmtmo mromtmtmpmz om pmwmobo ok dm{mz bwm mz dbkrmok welvwreo ok wmcm#wmcm/

Activity (38)

You've already reviewed this. Edit your review.
Mark Harvey Basi added this note
Its good.
Mark Harvey Basi liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Maiko Tabz Japon added this note
Tnx ......
AriahSaki Dimalanta added this note
... sweRte qo naman my nKuha aq mAdAmiNg iNfO. d2.. salamat po.
Sellyn Bautista added this note
labo..
JOhn Elton Torres added this note
paano isave?
Jenny Delacruz added this note
paano isave? mamaya na pasahan eh
Celna Dalida added this note
wla man ko k-print..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->