Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Strategia de Dezvoltare Resurse Umane 1

Strategia de Dezvoltare Resurse Umane 1

Ratings: (0)|Views: 4 |Likes:
Published by Venera Morar

More info:

Published by: Venera Morar on Jul 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/20/2013

pdf

text

original

 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A RESURSELOR UMANE LAUNIVERSITATEA BABE
Ş
-BOLYAI2008-2012Aprobat
ă
în
ş
edin
ţ
a de Senat din data de 3 martie 2008
Resursa uman
ă
se instituie actualmente, în era globaliz
ă
rii dar 
ş
i a celei de-a patrarevolu
ţ
ii din istoria civiliza
ţ
iei, revolu
ţ
ia informatic
ă
, în cea mai valoroas
ă
avu
ţ
ie a unuiteritoriu, a unui spa
ţ
iu geografic dat. Ea poart
ă
cu sine, fiind singura depozitar 
ă
, cel maiimportant principiu al dezvolt
ă
rii
ş
i anume
inovarea
ă
ă
de care competitivitatea actual
ă
 este de neconceput. Mai mult, ea se transfrom
ă
 
ş
i în principalul vector al
difuziei 
inov
ă
riiîntr-un teritoriu cât mai larg
ş
i mai complex structural
ş
i func
ţ
ional.Relevan
ţ
a sa cre
ş
te exponen
ţ
ial în cadrul unei institu
ţ
ii universitare unde motorulafirm
ă
rii
ş
i dezvolt
ă
rii este inovarea la nivel spiritual
ş
i material, unde deschiderea unor noi câmpuri de investiga
ţ
ie, abordarea unor fenomene
ş
i procese nou ap
ă
rute, formulareade teorii
ş
i ipotezee, de m
ă
suri
ş
i solu
ţ
ii pentru nevoile practicii imediate devin condi
ţ
iisine qua non ale performan
ţ
ei
ş
i respectabilit
ăţ
ii. Obiectivul major al UBB fiind
excelen
 ţ 
a în educa
 ţ 
ie, formare
ş
i cercetare
, principalul factor ce poate asigura atingerealui este resursa uman
ă
.
 
Ca urmare, dezvoltarea resurselor umane reprezint
ă
un
 procesnecesar, complex, continuu
 
ş
i
de mare responsabilitate
, reunind ac
ţ
iuni
ş
i activit
ăţ
i deselec
ţ
ie de personal nou
ş
i de formare
ş
i perfec
ţ
ionare a celui existent. Desigur, el trebuiecorelat cu un ansamblu de factori na
ţ
ionali
ş
i interna
ţ
ionali, socio-economici
ş
iinstitu
ţ
ionali, materiali
ş
i umani.La baza politicii de personal din cea mai comprehensiv
ă
universitate din
ţ
ar 
ă
,Universitatea Babe
ş
-Bolyai, cu rol de factor catalizator, se afl
ă
deziderate îndr 
ă
zne
ţ
eformulate în planul s
ă
u strategic
ş
i anume:
intrarea
, într-o perioad
ă
temporal
ă
cât maiscurt
ă
,
în primele 500 universit 
ăţ 
ii ale clasific
ă
rii Shanghai 
, situarea pe pozi
ţ
ia de vârf între înstitu
ţ
iile de înv
ăţă
mânt superior din România dar 
ş
i a celor din Europa Central
ă
 sau de Sud-Est. Ea se fundamenteaz
ă
de asemenea pe trendul ascendent al institu
ţ
iei dinultimii 15 ani, pe suportul unor resurse materiale
ş
i logistice de anvergur 
ă
, peatractivitatea în cre
ş
tere manifestat
ă
în raport cu cererea pentru o educa
ţ
ie de înalt
ă
 calitate.Elaborarea unei strategii a resurselor umane în UBB este o întreprindere dificil
ă
 datorit
ă
lipsei unui precedent în materie în ultima jum
ă
tate de secol, singurele liniidirectoare fiindu-ne oferite de strategiile realizate în domeniu de prestigioase universita
ţ
idin Marea Britanie, SUA, Germania, Canada, Spania (Oxford, Kent, CaliforniaUniversity, Humboldt, Quebec, Barcelona). În al doilea rând, dificultatea deriv
ă
dinvaria
ţ
ia permanent
ă
a elementelor 
ş
i factorilor lua
ţ
i în considerare (num
ă
r studen
ţ
i – diferit de la un an la altul, sursele de finan
ţ
are, politicile educa
ţ
ionale aflate înmetamorfoz
ă
continu
ă
etc.).Astfel, pentru înv
ăţă
mântul universitar din România riscurile provin din accentuareadeclinului demografic (cu reducerea semnificativ
ă
a popula
ţ
iei tinere, principala grup
ă
de
 
vârst
ă
cu nevoi educa
ţ
ionale
ş
i formare profesional
ă
)
ş
i implementarea deplin
ă
asistemului Bologna (cu dispari
ţ
ia anilor IV-V). Pentru UBB apreciem c
ă
aceste riscuri pot fi contrabalansate de aplicarea urm
ă
toarelor m
ă
suri:-
 
introducerea de noi specializ
ă
ri, din domeniul ingineresc, ce vor l
ă
rgi multspectrul op
ţ
iunilor viitorilor candida
ţ
i;-
 
cre
ş
terea atractivit
ăţ
ii fa
ţă
de calitatea ofertei educa
ţ
ionale a UBB;-
 
afirmarea înv
ăţă
mântului netradi
ţ
ional;-
 
generalizarea masteratelor de 2 ani;-
 
fortificarea statutului extensiilor ca entita
ţ
i universitare individualizate;-
 
deschiderea spre pia
ţ
a interna
ţ
ional
ă
a cererii de profil;-
 
extinderea studiilor doctorale (cre
ş
terea num
ă
rului de îndrum
ă
tori, diversificareadomeniilor, instituirea de noi IOD-uri, facilit
ăţ
i oferite doctoranzilor, atragerea dedoctoranizi str 
ă
ini).Ca urmare, cifra de
50 000 studen
 ţ 
, cu care se va opera în strategia de fa
ţă
înestimarea num
ă
rului posturilor didactice, a gradului lor de ocupare, a raportului cadrudidactic/studen
ţ
i, a capacit
ăţ
ii de finan
ţ
are ni se pare fezabil
ă
pentru o institu
ţ
ie cu tradi
ţ
ia
ş
i resursele umane
ş
i materiale precum UBB.Strategia de dezvoltare a
resurselor umane
în cadrul Universit
ăţ
ii Babe
ş
-Bolyai areîn matricea sa
obiective strategice
de maxim
ă
rezonan
ţă
în cadrul c
ă
rora seindividualizeaz
ă
 
direc
ţ
ii de dezvoltare
ce conduc spre
 
formularea unor 
obiectivespecifice (m
ă
suri
ş
i
solu
ţ
ii)
menite a înl
ă
tura disfunc
ţ
iile
ş
i a optimiza întreaga activitatea institu
ţ
iei
Obiectiv strategic I.
Eficientizarea activit 
ăţ 
ii resursei umane existente prin:
Direc
ţ
ii de dezvoltare:
 
- Ridicarea standardelor de performan
ţă
, în ecartulrecunoa
ş
terii interna
ţ
ionale, astfel încât prin
competi
 ţ 
ie
 ş
icompetitivitate s
ă
-
 ş
i ating 
ă
 
dezideratele propuse (UBB-500);-
 
Constituirea de grupuri de cercetare
ş
i catedre în jurul unor noi personalit
ăţ
i
ş
tiin
ţ
ifice cu valoare atestat
ă
;-
 
Selectarea
ş
i numirea de noi profesori universitari de înalt
ă
 competitivitate, autori de abord
ă
ri inedite, ipoteze, teorii,conceptualiz
ă
ri, metodologii etc., recunoscute în
ţ
ar 
ă
 
ş
istr 
ă
in
ă
tate;-
 
Orientarea pregnant
ă
a catedrelor spre cercetarea
ş
tiin
ţ
ific
ă
 de vârf 
ş
i inova
ţ
ie cultural
ă
;-
 
Corelarea strict
ă
a profesurilor cu titulatura, specificulcurriculei
ş
i programul de cercetare al catedrelor raportatela standardele interna
ţ
ionale actuale;
 
-
 
Înregistrarea la UBB a produc
ţ
iei
ş
tiin
ţ
ifice a cadrelor didactice asociate, cu profil didactic sau de cercetare, pe perioada contractului de asociere;-
 
Integrarea riguroas
ă
 
ş
i real
ă
a doctoranzilor cu frecven
ţă
înstructura didactic
ă
 
ş
i de cercetare a facult
ăţ
ilor (fiecarefacultate cu grad de acoperire a posturilor didactice sub 70% va aloca între 5-10 norme de asisten
ţ
i – divizate în ½norme – doctoranzilor cu frecven
ţă
);-
 
Competen
ţ
e manageriale sporite la cele peste 300 de persoane cu func
ţ
ii de conducere din UBB (conform..decalogului unui bun manager.);-
 
Optimizarea interrelatiilor ierarhice, cu eliminarea oric
ă
ror verigi intermediare (prorectori-prodecani. cancelar general-cancelari. secretar general-secretari);-
 
Eficientizarea activit
ăţ
ii personalului de sus
ţ
inere printr-oorganizare superioar 
ă
 
ş
i diversificarea formelor decomunicare
ş
i cooperare;-
 
Orientarea permanent
ă
spre rezultate la toate categoriile de personal din UBB;-
 
Diversificarea formelor de motivare;-
 
Introducerea unor modalit
ăţ
i specifice de recompensare a personalului
ş
tiin
ţ
ific
ş
i managerial cheie.
Obiectiv strategic II
 . Infuzia de personal nou, competitiv
Direc
ţ
ii de dezvoltare:
 
-
 
Ameliorarea situa
ţ
iei facult
ăţ
ilor, departamentelor saucatedrelor sub aspectul gradului de ocupare cu personaldidactic (dep
ăş
irea GO de 50% la fiecare facultate, catedr 
ă
 sau extensie pân
ă
în 2009). Avem în vedere în primul rândfacult
ăţ
ile de
Ş
tiin
ţ
e Economice
ş
i gestiunea Afacerilor,Psihologie
ş
i
Ş
tiin
ţ
ele Educa
ţ
iei,
Ş
tiin
ţ
e Politice,Administrative
ş
i ale Comunic
ă
rii, Geografie, Business.Angajarea de personal nou va viza deopotriv
ă
tinerii performan
ţ
i cât
ş
i speciali
ş
ti consacra
ţ
i, cu performan
ţ
e profesionale recunoscute;-
 
Cre
ş
terea, etapizat
ă
, a gradului minim de ocupare a posturilor didactice, la toate facult
ăţ
ile, catedrele
ş
iextensiile la peste 70 % pân
ă
în 2012, astfel încât la UBB ladata respectiv
ă
s
ă
activeze 1.830 cadre didactice
ş
i 500cercet
ă
tori. Performan
ţ
ele manageriale ale facult
ăţ
ilor deMatematic
ă
-Informatic
ă
 
ş
i Biologie-Geologie atest
ă
faptulc
ă
acest GO nu împiedic
ă
încadrarea în resursele financiarealocate.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->