Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
catolaogue 2012

catolaogue 2012

Ratings: (0)|Views: 292 |Likes:
Published by Gowtham Jeena

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Gowtham Jeena on Jul 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2012

pdf

text

original

 
1
bfsuh Vb#‹èÞÉiy¥ g£oaš
www.gowrabookfair.comgowra09@gmail.com
001
. âU¡FwŸ
_y«g¡f« - 144. Éiy - %. 8.
002
.âU¡F
ciuíl‹ciu - MáÇa®FG.g¡f« - 288. Éiy - %. 15.
003
. âU¡FwŸ
aciuciu - MáÇa®FG.g¡f« - 288. Éiy - %. 25.
004
. âU¡FwŸ
ciu - ehk¡fš fÉP®g¡f« - 288. Éiy - %. 30.
005
. âU¡FwŸ
ciu - kz¡Flt®g¡f« - 288. Éiy - %. 30.
007
.âU¡F
ciu-
G.U.Pope
g¡f« - 288. Éiy - %. 30.
008
.âU¡F
ciu -
Lazarus
g¡f« - 288. Éiy - %. 30.
009
.âU¡F
ciu - ghntªj®g¡f« - 144. Éiy - %. 50.
006
. âU¡FwŸ
ciu - òÈô®¡ nfáf‹g¡f« - . Éiy - %. .
010
.âU¡F
ciu - t.Rg. kh¡fdh®g¡f« - 210. Éiy - %. 60.
011
.âU¡F
ciu - gÇnkyHf®g¡f« - 432. Éiy - %. 80.
012
.âU¡F
B.V
ciu - gÇnkyHf®g¡f«-432.Éiy-%.150.
013
.âU¡F Ôghy§fh
 
B.V
ciu - by£RÄ m«kÂ.g¡f«-520. Éiy-%. 200.
014
.âU¡F
 
B.V
ciu - òyt® FHªijg¡f« - 392. Éiy - %. 150.
015
.âU¡FwS«gÇnkyHfU«
MáÇa® - òyt® FHªijg¡f« - 128. Éiy - %. 45.
016
.âU¡Ffhk¤J¥ghš
ciuå¢Rciu-ïuh. rutzJg¡f« - 136. Éiy - %. 40.
    | 
  ¢  á  š
    | 
 
F¿¥ò
: ò¤jf§fË‹ Éiy kh‰w¤â‰FÇad
 
3
bfsuh Vb#‹èÞÉiy¥ g£oaš
www.gowrabookfair.comgowra09@gmail.com
bfsuh Vb#‹èÞÉiy¥ g£oaš
2
www.gowrabookfair.comgowra09@gmail.com
033
.Úâ¡fáa«
_yK«ciuí«.ciu
- fâ® KUF.
g¡f« - 208. Éiy- %.50.
034
.xsit¡FwŸ
_yK«ciuí«.ciu
- MáÇa® FG.
g¡f« - 144. Éiy- %.35.
035
.Úâbe¿ És¡f«
_yK«ciuí«.ciu
- fâ®KUF.
f« - 112. Éiy- %.30.
036
.Úâbt©gh
_yK«ciuí«.ciu
- fâ®KUF.
g¡f« - 96. Éiy- %.25.
037
.
bfh‹iw ntªj‹
-cyfÚâ-_Jiu
-
_yK« ciuí«
.
ciu - e.K. nt§flrhÄ eh£lh®.
g¡f« - 80. Éiy- %.25.
040
.e‹bd¿
_yciuí«ciu
- fâ®KUF.
g¡f« - 40. Éiy-%.20.
042
.a n#
MáÇa® - fÉk njáfÉehaf« ãŸis.
g¡f« -96. Éiy- %.25.
043
. kUk¡fŸ tÊkh‹Äa«
MáÇa® -
fÉk njáf Éehaf« ãŸis.
g¡f« -128. Éiy- %.30.
044
. ckh®fŒah«ghlšfŸ
MáÇa® -
fÉk njáf Éehaf« ãŸis.
g¡f« -56. Éiy- %.15.
045
. KUf‹
mšyJ
mHF.
MáÇa® - âU.É.f.
g¡f« -120. Éiy- %.45.
046
.bg©ÂbgUik
MáÇa® - âU.É.f.g¡f« - 304. Éiy- %.60.
047
.iy¥ gh£L
MuhŒ¢áíiu
MáÇ-kiwkiy mofŸ.
-96. Éiy- %.25.
048
.g£od¥ghiy
MuhŒ¢áíiu
MáÇ-kiwkiy mofŸ.
-120. Éiy- %.30.
039
.ehšt® eh‹kÂkhiy
_yK«ciuí«. MáÇa® - át¥ãufhr®.
g¡f« - 64. Éiy- %.15.
041
.âNo
MáÇa® -
ghuâah®,ghuâjhr‹, xsitah®
.
g¡f« - 48. Éiy- %.15.
038
.
 eštÊ,eWªbjhif
_yK«ciuí«.
 
ciu
-e.K. nt§flrhÄ eh£lh®
g¡f« - 72. Éiy- %.20.
017
.âU¡F
 
B.V
ciu- fh.R. ãŸisg¡f« - 320. Éiy - %. 100.
018
.KJbkhÊ¡fhŠá
_yK« ciuí«
Ça®-kJiu¡ Tlÿ®¡ »Hh®.
g¡f« - 64. Éiy - %. 20.
019
.áWr_
_yK« ciuí«.Ça®-fhÇahrh‹.g¡f« - 116. Éiy - %. 30.
020
.eh‹k¡foif
_yK« ciuí«.
Ça®-És«ãehfdh®.
g¡f« - 100. Éiy - %. 30.
021
.âÇfL
_yK« ciuí«.
Ça®-ešyhjdh®.
g¡f« - 96. Éiy - %. 30.
022
.fh® eh‰gJfstÊ eh‰gJ
_yK«ciuí«. ciu- e.K. nt§flrhÄ eh£lh®.
g¡f« - 80. Éiy - %. 25.
023
.ï‹dh eh‰gJ -ïÅaiteh‰gJ
_yK«ciuí«.ciu-MáÇa®FG.
g¡f« - 80. Éiy- %.25.
024
.Vyhâ
_yK«ciuí«.
Ça®-fÂnkijah®.
g¡f« - 104. Éiy- %.25.
025
.Mrhu¡nfhit
_yK«ciuí«.
MáÇa® -bgUthÆ‹KŸËah®.
g¡f« - 112. Éiy - %. 30.
026
.Iªâiz I«gJ
_yK«ciuí«.
MáÇa® -khw‹ bghiwadh®.
g¡f« - 64. Éiy- %.25.
027
.âiz vGgJ
_yK«ciuí«.
Ça® -_thâah®.
g¡f« - 96. Éiy- %.25.
028
.âizbkhÊI«gJ
_yK«ciuí«.
MáÇa® -
f©z‹ nrªjdh®.
g¡f« - 64. Éiy- %.25.
029
.ï‹ÅiyifªÃiy
_yK«ciuí«.
MáÇa® - bghŒifah®.
g¡f« - 112. Éiy- %.25.
030
.âizkhiyü‰iw«gJ
_yK«ciuí«.MáÇa®-fÂnkjhÉa®.
g¡f« - 176. Éiy- %.50.
031
.ehyoah®
_yK«ciuí«.ciu
- MáÇa® FG.
g¡f« - 320. Éiy- %.100.
032
.gHbk eh}W
_yK«ciuí«.ciu
- MáÇa® FG.
g¡f« - 320. Éiy- %.100.
 
5
bfsuh Vb#‹èÞÉiy¥ g£oaš
www.gowrabookfair.comgowra09@gmail.com
bfsuh Vb#‹èÞÉiy¥ g£oaš
4
www.gowrabookfair.comgowra09@gmail.com
065
.FWªbjhif eWk
(_yK« ciuå¢R«).
ciu - ïuh.rutzK¤J.g¡f« - 432. Éiy- %. 150.
067
.fhto¢ áªJ
_yK« ciuí«
ciu- fkyh KUf‹.
g¡f« - 88. Éiy- %.30.
075
.ghŠrhÈ rgj«
Ça®-
ghuâah®.g¡f« - 152. Éiy- %.40.
070
.jÄœ bkhÊÆ‹tuyhW
MáÇa®- gÇâkh‰ fiyP®.
g¡f« - 112. Éiy- %.30.
071
.gh©oa® tuyhW
Ça®-
T.V.
rjhát g©lhu¤jh®.
g¡f« - 192. Éiy- %.70.
077
. Ñij v‹dbr»wJ?
MáÇ- ghuâah®.
g¡f« - 104. Éiy- %.30.
072
.FÆšgh£L-f©z‹gh£L
MáÇ- ghuâah®.
g¡f« - 112. Éiy- %.35.
073
.šgL
_yK« ciuí«.
ciu- fkyh KUf‹.
g¡f« - 128. Éiy- %.30.
076
.ghŠrhÈ rgj«
_yK« ciuí«ciu - fkyh KUf‹.
g¡f« - 200. Éiy- %.60.
074
.z‹ gL
_yK« ciuí«.
ciu- fkyh KUf‹.
- 112. Éiy- %.30.
080
. Kšiy¡ fhL
MáÇ- ghntªj®
- 48. Éiy- %.15.
078
. fhjš ÃidîfŸ
MáÇ- ghntªj®.
- 56. Éiy- %.15.
079
. ïU©l åL
MáÇ- ghntªj®.
g¡f« - 56. Éiy- %.20.
066.
 jÄœ¡fhjš
MáÇa® -t.Rg. kh¡fdh®
g¡f« - 416. Éiy - %.125.
068
.eh£L¥òwtÊgh£oš bjh‹k§fŸ
MáÇ- fâ® KUF
g¡f« - 192. Éiy- %.50.
069
.irt á¤jhªjtuyhW
MáÇa®- fh.R. ãŸis
g¡f« - 72. Éiy- %.25.
049.
bghUªJ«czî«bghUªjh czî«
MáÇa®- kiwkiy mofŸ.
-128. Éiy- %.30.
050.
 ehyoa
ciu-
G.U. Pope.
-208. Éiy- %.30.
051.
 âUthrf«
_y«
kh¡fthrf®
g¡f« -232. Éiy - %.20.
052.
 âUthr
_yK« ciuí«.
 
B.V
ciu- fâ®KUF.g¡f« -352. Éiy -%.100.
053
.
fhiu¡fhy«ikah®gil¥òfŸ
ciu- fâ® KUF.
-184. Éiy- %.50.
054.
m‰òj¤ âUtªjhâ
ciu- fâ® KUF.
-96. Éiy- %.30.
056
.kJiu¡fy«g
_yK« ciuí«.
ciu-® KUF.g¡f« -168. Éiy - %.40.
057
.ehyoah®
.ciu-
òÈô®¡ nfáf‹
.
g¡f« -224. Éiy- %.80.
058
.mU§fbr¥ò
_yK« ciuí«
.ciu-nfh.bt‰¿¢bršÉ;
g¡f« -160. Éiy- %.50.
059
.áiy vGgJ
_yK«ciuí«.
ciu-® KUF.
g¡f« -96. Éiy- %.25.
060
.VbuGgJ
_yK«ciuí«.ciu-® KUF.g¡f« - 96. Éiy- %.25.
061
.eªâ¡fy«gf«
_yK«ciuí«.
ciu-® KUF.
g¡f« -160 Éiy- %.40.
063
.mãuhÄ mªjhâbjËîiu
ciu-® KUF.
g¡f« - 88. Éiy- %.15.
064
.uhÄ mªj
_yK« ciuí«.
ciu - fâ® KUF.
g¡f« - 112. Éiy - %.35.
055
.Tl‰ gŸS
ciu - fâ® KUF.
-256. Éiy- %.70.
062
.
 âwdhŒî neh¡»š eªâ¡ fy«gf«
MáÇ- fâ® KUF.
g¡f« -128. Éiy- %.40.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->