Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Od Metle Do Dame, Kritika Zenske Mode 19 Veka

Od Metle Do Dame, Kritika Zenske Mode 19 Veka

Ratings:
(0)
|Views: 283|Likes:
Published by sarcel

More info:

Published by: sarcel on Jul 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2013

pdf

text

original

 
DraganaGaric
v
Srednja§kolazadizajn"Bogdan
Suput",
NoviSad
UDC:
391.2(497.11),,18/19"
ODMETLEDODAMEKritikazenskemodekrozkarikaturuusrpskojstampikrajemXIXi
pocetkom
XXveka
Apstrakt:KritikazenskemodekrajemXIXipocetkomXXvekaukazivalajepresvegananjenezdravstveneaondaineprakticneineestetskestrane.Buducidajekarikaturaustampipratiladrustvenetokoveipreviranja,umetnicimajekritikamodebilainspiracijazasaluipodsmeh.Karikaturistisupresvegaismevalimodupreuskihmideraukojimasuzeneteskodisale,nezgrapno
i
neproporcionalnovelikesesirekojesujedvadrialenaglavama,dugackeslepovekojisusevuklipopodu,tevelikibrojpodsuknji.IsrpskastampajeostrokritikovalazenskimodukrajemXIX
i
pocetkomXXveka,apodsmehnaracunovdasnjihpomodarkikojesuod;metlepostaledame"srpskikarikaturistisupredstavljaliulistovima:Brka,Satir,Saljiviastronom,Vracpogadac
i
Abukazemovsaljtvikalendar.Kljucnereci:modauXIXveku,kritika
ienske
mode,srpskastampa;karikatura
KRITIKA
ZENSKE
MODE
USVETU
OddrugepolovineXIXvekausklopuopstihdrustvenihrefonni,javilisuseiorganizovanipokretizapreobrazajzenskeodece,zanjenooslobadanjeod"ti-ranijemode"ipropagiranjezdravogiracionalnognaci-naoblacenja.Protestiprotivvladajucemodemoglisudasecujusarazlicitihstanovista:medicinskih,obrazo-vnih,estetskih,racionalistickih,higijenskih,moralnih,politickihisvisuoniimalizaciljstvaranjeidealneode-cekojasevisenebipodcinjavalamodnimtrendovima.Zastupalisuihoniclanovidrustvakojisusmatralidamodapodsticanjemluksuza,lagodnogzivota,drustve-neiseksualnerazmetljivosti,predstavljaizrazzlaivodiumoralnupropast.Kritikovanoje:utezanjemiderom,visokepotpetice,spicastecipele,suvisesirokesuknje,brojnepodsuknje,perike,preteranoukrasavanjeidrugo.Kriticarisukaorazlogsvojihostrihtekstovanavodilizdravljerena,tejestogajedanodargumenatazakriti-
ku
ondasnjemodebilonarusavanjeprirodnogoblikatelaisputavanjepokreta.Od80-ihgodinaXIXvekaturniriiutezanjeumiderejedoslonaudarprogresivnihdru-stvenihstruja,kojesutvrdiledajeonovremenamodasmetalanonnalnomdisanjuikretanju
zena,
Estetske,mo-raIne,socioloskeiantropoloskeraspravedovelesudopojave
.zdavijih"
korsetasaelasticnimzicamakojenisunarusavaleprirodnipolozajkicme,UVelikojBritanijije90-ihgodinareformamodepovezivanasasocijali-zmom,iakosumnogiistoricaritvrdilidajerefonnamo-devisestvarukusanegopolitike.Novi,,zdraviji"stiloviukazujudaodecaviseneoznacavapripadnostklasiilizanimanju,veeodecapocinjedastvaraidentitet.TokomposlednjecetvrtineXIXvekazenskamod-naodecapostalajepredmetsirefeministickekritike.Feministkinjesucestopotenciraleipricudaseprotivmodetrebaboritiizatostoonapredstavljadeomuskestrategijedaihpotpunopodcinesebi.Nekeodnjihsuverovaledaceprostompromenomodelapromenitiipolozajzene.Njihoveteznjesuukonzervativnimkrugovimadocekaneprezrivo,anakarikaturamato-kom60-ihi70-ihgodinaXIXvekafeministkinjesuuglavnomprikazivanekaoruzne,debele,obuceneune-urednumuskuodecuisakratkopodsisanomkosom.Sdrugestranepoznatajeicinjenica
0
prekovre-menomraduilosimuslovimautekstilnojindustriji.Uglavnomsuizrabljivaneradnice,kojesuzaistiradbi-leduplomanjeplaceneuodnosunasvojemuskekole-ge.Ruzankontrastizmeduluksuzaodeceionihkojisumucenickizaradivaliufabrikamagdesetaodecasila,okrenulajedevetnaestovekovnerefonnistepotpunoprotivmode.Pomodarke,zarobljeneusvojekrinolineiutegnuteukorsete,postalesusimboldvolicnostiburzoazijeizaradnikeizafeministkinje.[Wilson1985:66--67].Ipak,razvojgotovefabrickiproizvedeneodece
233
 
RADMUZEJAVONODINE52ISTORIJAUMETNOSTIpospesiojeizenskuemancipaciju.Saukljucenjemura-dniproces,nacinzivotavelikogbrojazenajepoceokorenitodasemenja.Tapromenazahtevalajefunkcio-nalnijuodecu,kojajezadovoljavalaipotrebeposlaislobodnogvremena.Jos30-ihgodinaXIXvekaunekimsocijalistickimzajednicarnauFrancuskoj,VelikojBritanijiiAmericipostojalesuteznjezareformomodeceinjenomvecomfunkcionalnoscu.Takosusezeneutimkomunarnaoslobodilekorseta,skratilesuknjeinosilenekuvari-jantupantalona.[Wilson1985:208-209]Prvipravipokusajreformeodecepojaviosekra-jem40-ihgodinaXIXvekuuokviruprerafaeIitskogumetniekogpokreta(slikariDanteGabrijelRoseti,Vili-jarnHolmanHant,DzonMils),cijijeumetnickiidealbiodaslikarstvooslobodiakademskihkonvencijaipri-bliziprirodiimaniruslikanjaprepojaveRafaela.Prera-faelitisuodgovarajucuodecuzasvojemodelepronasliukasnogotickimiranorenesansnimepoharna.Njihovavizijaidealnezenskeodecezasnivalasenaromanticnojdekorativnostiisrednjovekovnojjednostavnosti.Zala-galisusezauvodenjekomotneilaganehaJjineneznihbojakojaslobodnopada,povezanasarnokaisemokostruka.Takvuodecusuprihvatilesarnozenekojesubi-lemodeli,uglavnomsupruge,cerkeirodakepomenutihslikara.Onesuovekovecenenaplatnimaprerafaelit-skihslikara.[Wilson:208-209].TokomosmedecenijeXIXvekaistiidealisuobno-vljeniupokretuesteticarauEngleskoj[Laver1969:200](VilijarnMoris,DzejmsVisler,OskarVajld),alisuitadabiliograniceninaumetnicke,socijalistickeiinte-lektualnekrugove.Pokretzaracionalnijuodecuprote-stvovaojeprotivruznocetadasnjeviktorijanskemode:korsetakojijeutezaoideformisaozenskoteloinepo-trebnih,nehigijenskihslojevapodsuknji.Pristaliceovogreformatorskogpokretanisuoblacilekorset,nosi-Iesuudobnijuimeksuodecu,merukaveineformalnijenamestenufrizuru.Casopis
Aglaia
kojijeizlaziotokom1893.godinekaoglasilo
HealthandArtisticDressUnion,
biojepobomik"socijalistickehaJjine"[Pro-sic-Dvornic1988:198].Feministkinjesusezalagalezajednostavnuipra-kticnuodecukojabi,umestodazenepretvaraumodne"robove",oslobodilatelo,olaksalakretanje,smanjila"tracenje"novca,vremenaimislinamodnukombina-ciju.Natajnacinse,ponjima,zenamaomogucavaovecibrojaktivnostinegostojetodotadabioslucaj.Femini-stickoshvatanjejednakostimedupolovimaogledalose
234
u.maskulinizaciji"zenskogodelaipozajmljivanjude-lovamuskeodece,Onesunosilekravatekaoznaknezavisnosti[Crane2000:103].AmerikankaAmelijaBlumerjebilazacetnikova-kvogshvatanja.Onaje1851.godinekreiralaodecukojasesastojalaodtunikekojajedopiraladokolenaisiro-kihpantalonanabranihokoclanaka(naliknapantaloneorijentalnogstilakojesusenosileuTurskoj).Naosnovunjegamozemosarnodapretpostavimokolikojeoprecnihstavovaizazvalaovarevolucionamamodnanovost.Blumerovajezbogsvogmodnogizumabilainagradivanaicenzurisana,ihvaljenaiismevana[Crane2000:113]Jakekonzervativnestrujeostrosusepro-tivilepantalonamazazeneizastupalestay
0
razdvo-jenimpolnimidentitetimakojiseuocavajuiurazliciizmedumuskeizenskemode.Ponjimamuskaracnosipantalone,azenasuknju.Raspravadalizenatreba
iii
netrebadanosipantalonezapocetajeuAmerici50-ihgodinaitrajalajesvedoposlePrvogsvetskograta.Cakiugodinamapredrat,pantalonesuoblacilesarnonaj-hrabrije,ugJavnomafirmisanezene,kaostosupoznateglumice,knjizevniceilekarke,dokjezavecinuzenamodnareformainosenjepantalonapredstavljalosuviseradikalankoraksvedo20-ihgodinaXXveka.RolanBartisticepantalonekaodobarprimermi-tologizacije,odnosno,naturalizacije,gdejeovajodevnipredmetpostaotipicnomuskaodecabezkonkretnogfi-zioloskograzloga.TokomXIXvekazenamajebiloza-branjenodanosepantalone,alisutuzabranuposebnokrsilezeneizradnickeklase.AfilozofmodeLasFr.H.Svensenpostavljapitanje:
.Da
lipostojeprirodnirazlo-zidamuskarciizenenoserazlicituodecu?".[Svensen2005:84--85]OntvrdidajepreXIVvekapostojalamalarazlikaizmedumuskeizenskeodeceidaodtogvre-menaoblikodecepocinjedasedovodiuvezusapolom.Ponjemu,tekuXVIIvekujenapustenomisljenjedasumuskoizenskotelosustinskiisto,dabiodXVIIIvekazaziveloshvatanjedasumuskarciizenesustinskirazli-citi,istoseticeduhovnih,istoseticetelesnihosobina.Konstruisanjebiciklaisirenjenjegoveupotrebetokom90-ihgodinaXIXvekastvorilojemogucnostdaizenepocnudakoristepantalone,jerjebilokrajnjene-prakticnovozitibiciklusuknji.[Laver1969:204--209]Upocetkusekoristilanekakombinacijasirokesuknjeipantalona,alisunakrajupoceledakoristeobicnepan-talone.Sportskaodecazazenejeuglavnombilapra-vljenaodteskihmaterjala-vunenihtkaninaitvida,abojesubiletarnne.BicikIizamjeponekimistoricarima
 
ODMETLEDODAME...DRAGANAGARICiteoreticarimamodepostaosimbolemancipacije,jerjeupotpunostipromeniostayljudipremazenskojsport-skojodeci,[Crane2000:118]Zoologifiziolog,GustavJegerpatentiraodecuizradenuodvunenihvlakanaiskljucivozivotinjskogporeklakaoosnovnipreduslovdobrogzdravlja.Sustinanjegovihidejasastojalaseutomedanijedandeoodecenesmedastezete10iometacirkulaciju
krvi.
Uskladusaidejomdanatelutrebadabudestomanjeslojeva,izmi-sliojezaobapolaposebnuvrstukombinezonasanoga-vicarnairukavima.Kombinezonnijeusaousiruupotre-bu,alijezatodonjerubljebilopopulamosiromEvrope,paiuBeogradu.[Prosic-Dvornic1988:200]Nesteka-snijeuocenesuimanevune-vlaknaupranjugubeela-sticnost,vunairitirakozu,nijepodesnazasvagodisnjadobaivrlojeskupa.[Wilson1965:213-214]Zatosupocelidasetrazepogodnijimaterijaliiotkrivenjepa-muk.Takosupamucnimaterijalipocelidasekoristezahigijenskuodecuidonjerublje.Pocetkomdrugepolo-vineXIXvekapocelajedasepojavljujespecijalizo-vanaradnaizastitnaodecaodprirodnihmaterijala.
Prvi
modnikreatorkojisezalagaozarefonnumo-debiojePolPoare.Poarejeodbaciokorsete
i
brojnepodsuknje,strukjepodigaodoispodgrudi,suknjujesuzioiskratio
do
clanaka,dekolteobnazioirukeotkriodolakata.IzgledadajebelgijskidizajnerHenrivanderVeldenapraviorefonnuodecejosoko1900.godineiprikazaojeuKrefeldu,centrutadasnje
nemacke
tekstil-neindustrije.OvajBelgijanacjeprezrivoodbaciokorset,podigaostruk,odecupravioprema"arhitektonskimprincipima"inatajnacinbiopretecaPoareovihkre-acija.[Wilson1965:216]PredsampocetakPrvogsvetskograta,1913.godine,slikarkaikreatorkaSonjaDelonepocinjedasijeodecusaapstraktnimsaramakojajepojacavalaprirodnipokrettelaitreperavostbo-ja.Tojebilareakcijanasiviloondasnjemode.[Chad-wick2002:260-263]Zenskamoda,natajnacin,ukazujedaje"sarnoprirodnotelolepotelo",kakojetotvrdilacuvenabale-rinaIsidoraDankan.Jedanodnajznacajnijihdelovazenskegarderobebiojemider,cijijeosnovnizadatakbiodajakoutegneteloiobezbediidealanstruk.Od70-ihgodinaXIXvekamide-ripostajusvekomplikovanijenapraveod
celicnih
oprugaimetalnogde1anastomaku.Usivanisuujakoplatnoilisa-tenuluksuznojvarijanti,doksuruboviukrasavanive-zorn.Korsetjepotenciraozenskeoblike,pritiskomnadi-jafragmuubrzavaodisanjeitakopotenciraouzbudenjekodosobekojaganosi,aimuskefantazije.Istovreme-no,korsetjebioiinstrumentsarnodisciplinekojijeze-nustalnopodsecaonalepoiprimereno
ponasanje,
Zenskatoaletatihgodinajecestonapadanakaonehigijenska,nezdravaineestetskaiizvrgavanapod-smehuubrojnimkarikaturarnagdejeizgledzene
Karikatura
1.
.Jeoriia
0
porekluturnira",Berlin1883.
235

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->