Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
8Activity
P. 1
OPTIČKI KONEKTORI Diplomski rad

OPTIČKI KONEKTORI Diplomski rad

Ratings: (0)|Views: 1,585 |Likes:
Published by cvele8

More info:

Published by: cvele8 on Jul 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2013

pdf

text

original

 
1.
 
UVOD
Prvi moerniji korak u korišdenju moulisanog svetlosnog zraka atira iz 1880. goine, kaa jeBel, pronalazač telefona, napravio bežični telefon koji je nazvao fotofon. Međutim, tek jeotkride lasera, 1960. goine označilo početak moernih optičkih
telekomunikacija.S
vetlost kroz prenosni meijum o stakla može preneti mnogo više informacija na velikeistance nego što električni signali mogu preneti informacije kroz bakarne žice.
 
Do pojave prvih optičkih pr
enosnih sistema dolazi 70
 –
tih godina pr
ošlog
veka u SAD
 –
u. Prvi
put se uvoi pojam optičkog vlakna, a u Bell Labaratories naučnici emonstriraju rapoluprovoničkog
la
sera koji zrači kontinuirano sv
etlo na sobnoj temperaturi. U godinama kojesl
ee ova tehnologija se usavršava u sklau sa potrebama za sve vedim kapacitetom prijenosnih
kanala.
Prvi izazov sa kojim su se suočili naučnici bio je napraviti staklo toliko čisto a se najviše jeanprocenat jačine svetlosti izgubi na kraju jenog kilometra optičkog kabla. U smislu slabljenja,
ovaj
 jean procenat gubitka jačine prenete svetlosti znači 20 B/km slabljenja koje takonapravljeno staklo unosi kao prenosni meijum. Dalji ra na usavršavanju stakla kao prenosnog
medijuma davao je sve bolje rezultate na smanjivanju slabljenja. Prva vlakna su radila u
poručju talasnih užina 800
-
900 nm, ali se kasnije ispostavilo a je poručje minimalnogslabljenja i nulte isperzije materijala u poručju vedih talasnih užina. Rezultati koji su o
danas postignuti na polju smanjenja slabljenja staklenih
optičkih vlakana gotovo a su ostigliteorijske granice, čak i u inustrijskoj proizvonji. Minimalno slabljenje za monomona vlaknaanas je oko 0.35 B/km na talasnoj užini o 1310 nm, a 0.25 B/km na talasnoj užini 1550nm. Može se redi a čistoda stakla kao prenosnog meijuma za optičke signale, koja je o sapostignuta, u kombinaciji sa primenjenim elektronskim sistemima, omoguduje prenosigitalizovanih optičkih signala na aljine o preko 100 km, bez potrebe za pojačanjem. Sa
veoma malim gubicima, malom interferencijom i visokim potencijalom propusnog opsega,
optički kablovi prestavljaju gotovo iealan prenosni meijum.
 
 
2.Optičko vlakno
 
Optička vlakna prenose i
gitalne signale u obliku modulisanih svetlosnih impulsa. Relativno suneosetljiva na elektromagnetski uticaj vanjskih faktora ali i unutar samog kabla. Zauzimaju
manji prostor i lakši su o bakreni
h parica. Isto tako im
aju manje gubitke signala na celoj užini
prenosa, veliki kapacitet te manji rizik od izgaranja instalacija. Osim nabrojanih prednosti
optička vlakna osiguravaju galvansko razvajanje instalacija. Postavljaju se u objektima, uslučajevima kaa se očekuje veliki mrežni promet između razvoa u onosu na centar mreže.
 
Svežanj staklenih vlakana
 Osnovni delovi staklenog vlakna
 
Sa prethone slike je uočljivo kako se stakleno v
lakno sastoji od tri osnovna dela a to su:1.
 
 jezgra (core)
 –
 
to je unutrašnji sloj optičkog vlakna. Olikuje ga visoka čistoda stakla.Kroz jezgru se prostire optički koristan
signal koji nosi informaciju. Ima manji indeks
loma u onosu na plašt.
 2.
 
plašt (claing) –
 
niži stepen
 
čistode stakala. Uloga mu je svetlosne zrake koje napuštaju jezgru vratiti ka osi jezgre. Ovo se postiže različitim ineksima prelamanja jezgre i plašta.
 3.
 
omotač ( buffer
- coating)
 
 –
 
to je izolacioni sloj koji osigurava mehaničku zaštitu i nemora biti optički provoan
.
 2.1. Pod 
ela optičkih vlakana
 
Optička vlakna se mogu podeliti na više načina.
 
 2. 1. 1. Prema materijalu izrade se dele na:
1.
 
stakleni svetlovodi
 – 
 
 jezgro i omotač izrađeni od dopiranog SiO
2
. Imaju male gubitke,veliki propusni opseg i male dimenzije.2.
 
PCS svetlovodi (Plastic
 – 
Clad - Silica)
 – 
jezgro od dopiranog SiO
2
 
a omotač od plastike.Imaju veće slabljenje i manji propusni
opseg od staklenih svetlovoda.3.
 
 plastični svetlovodi – 
c
eli od plastične mase,velikih prečnika, velika slabljenja i mali
propusno opseg
 2. 1. 2. Prema indeksu prelamanja se dele na:
1.
 
svetlovode sa skokovitim indeksom prelamanja (Step - Index)
 – 
indeks prelamanja unutar
 jezgre konstantan a na granici sa omotačem dolazi do skokovitog (naglog smanjenja
indeksa prelamanja)2.
 
svetlovodi sa gradijentnim indeksom prelamanja (Grade - Index)
 – 
indeks prelamanja sepostepeno radijalno smanjuje od centralne ose prem
a omotaču tj. optički zrak se prostireduž svetlovoda tako što se neprestano savija ka osi
.
 2
 . 1. 3. Prema načinu instalacije se dijele na:
 
1. vazdušne
 2. podzemne3. instalacione4. podvodne

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->