Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2-6yas Cocuk Giysi Kaliplari1

2-6yas Cocuk Giysi Kaliplari1

Ratings: (0)|Views: 290|Likes:
Published by Naz Melek

More info:

Published by: Naz Melek on Jul 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2012

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEKÎ E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
G
İ
Y
İ
M ÜRET
İ
M TEKNOLOJ
İ
S
İ
 2–6 YA
Ş
ÇOCUK G
İ
YS
İ
KALIPLARI-I
ANKARA 2006
 
 
 
Milli E
ğ
itim Bakanl
ı
ğ
ı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
 
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ı
ğ
ı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
 Karar 
ı
ile onaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar 
ı
ndakademeli olarak yayg
ı
nla
ş
t
ı
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö
ğ
retim programlar 
ı
nda amaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya yönelik geli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retim materyalleridir (Ders Notlar 
ı
d
ı
r).
 
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ı
ş
,denenmek ve geli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul veKurumlar 
ı
nda uygulanmaya ba
ş
lanm
ı
ş
t
ı
r.
 
Modüller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amaçlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilir veyap
ı
lmas
ı
önerilen de
ğ
i
ş
iklikler Bakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
 
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar 
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine meslekiyeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerindenula
ş
ı
labilirler.
 
Bas
ı
lm
ı
ş
modüller, e
ğ
itim kurumlar 
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarak da
ğ
ı
t
ı
l
ı
r.
 
Modüller hiçbir 
ş
ekilde ticari amaçla kullan
ı
lamaz ve ücret kar 
ş
ı
l
ı
ğ
ı
ndasat
ı
lamaz.
 
 
i
 
AÇIKLAMALAR..................................................................................................................................ii
 
G
İ
İŞ
......................................................................................................................................................1
 
Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
 –1...................................................................................................................3
 
1. 2–6 YA
Ş
SWEATSH
İ
RT KALIBI.....................................................................................................3
 
1.1. 2–6 Ya
ş
Sweatshirt Ölçüleri........................................................................................................3
 
1.2. 2–6 Ya
ş
Sweatshirt Kal
ı
 b
ı
Çizimi................................................................................................5
 
UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
-1............................................................................................................6
 
1.3. Sweatshirt Kesim Talimat
ı
...........................................................................................................8
 
1.4. Sweatshirt Dikim Talimat
ı
...........................................................................................................9
 
1.4.1. Dikim Talimat
ı
Üzerinde Bulunmas
ı
Gereken Bilgiler.........................................................9
 
1.4.2. Ti
ş
ört-Sweatshirt Dikim Talimat
ı
Haz
ı
rlama........................................................................9
 
1.5. 2–6 Ya
ş
Sweatshirt
Ş
ablonu......................................................................................................11
 
UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
-2..........................................................................................................12
 
KONTROL L
İ
STES
İ
........................................................................................................................13
 
Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
 –2.................................................................................................................14
 
2. 2–6 YA
Ş
YELEK KALIBI...............................................................................................................14
 
2.1. 2–6 Ya
ş
Yelek Ölçüleri..............................................................................................................14
 
2.2. 2–6 Ya
ş
Yelek Kal
ı
 p Çizimi......................................................................................................16
 
UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
-1..........................................................................................................17
 
2.3. 2–6 Ya
ş
Çocuk Yelek Kesim Talimat
ı
.......................................................................................20
 
2.4. 2–6 Ya
ş
Çocuk Yelek Dikim Talimat
ı
Haz
ı
rlama.....................................................................20
 
2.5. 2–6 Ya
ş
Çocuk Yelek 
Ş
ablonu..................................................................................................22
 
UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
-2..........................................................................................................23
 
KONTROL L
İ
STES
İ
........................................................................................................................24
 
Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-3..................................................................................................................25
 
3. 2–6 YA
Ş
TAYT KALIBI.................................................................................................................25
 
3.1.2–6 Ya
ş
Tayt Ölçüleri.................................................................................................................25
 
3.2. 2–6 Ya
ş
Tayt Kal
ı
 b
ı
Çizimi.......................................................................................................26
 
UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
-1..........................................................................................................27
 
3.3.2–6 Ya
ş
Tayt Kesim Talimat
ı
.....................................................................................................29
 
3.4. 2–6 Ya
ş
Çocuk Tayt Dikim Talimat
ı
.........................................................................................29
 
3.5. 2–6 Ya
ş
Çocuk Tayt
Ş
ablonu....................................................................................................30
 
UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
-2..........................................................................................................32
 
KONTROL L
İ
STES
İ
........................................................................................................................33
 
Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
 –4.................................................................................................................34
 
4. 2–6 YA
Ş
TAYT SER 
İ
Ç
İ
Z
İ
M
İ
.........................................................................................................34
 
4.1. 2–6 Ya
ş
Çocuk Tayt Seri Farklar 
ı
Tablosu................................................................................34
 
4.2. 2–6 Ya
ş
Tayt S
ı
çrama Oranlar 
ı
..................................................................................................35
 
4.3. 2–6 Ya
ş
Tayt S
ı
çrama Noktas
ı
ve Yönleri.................................................................................36
 
4.4. 2-6 Ya
ş
Tayt Seri Çizimi...........................................................................................................38
 
UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
.............................................................................................................40
 
KONTROL L
İ
STES
İ
........................................................................................................................41
 
MODÜL DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.............................................................................................................42
 
KONTROL L
İ
STES
İ
........................................................................................................................43
 
KAYNAKÇA........................................................................................................................................44
 
İ
Ç
İ
NDEK 
İ
LER 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->