Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Naanagiya Nee

Naanagiya Nee

Ratings: (0)|Views: 178 |Likes:

More info:

Published by: Gowthamy Pilendrarajah on Jul 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2013

pdf

text

original

 
Naanagiya Nee?
அதயய
1
மஹ
 
கணபத
 
மனச
 
மரம
|
மஹ
 
கணபதவசட
 
வம
 
தவத
 
வதத
||
மஹ
 
தவ
 
த
 
க
 
த
|
மற
 
க
 
பரகஷ
 
சத
||
மஹ
 
கய
 
நடக
 
யஷக
 
வஹன
 
மதக
 
ய
||
நட
 
ரகத
 
ஏக
 
 தளத
 
ஜ
 
அறய
 
வளய
 
வத
 
பட
 
கற
 
கல
,
கலவளய
 
சச
 
கப
 
வசன
+
அ
 
மலத
 
கள
 
வசனடஇண
,
வரவபறய
 
அமததத
 
நரயணன
 
கய
 
வதசததள
 
ட
 
மற
 
ரசகவத
.
எபதவ
 
 த
 
கட
 
க
 
எபத
 
க
 

 
அத
 
இனயரல
 
உவஙகன
.
சல
 
நமடஙக
 
கழ
 
உத
 
ஒ
 
னகய
 
சக
,
மன
 
நறத
 
உணவஅவ
 
க
 
வழதப
 
அவர
 
அத
 
நலய
 
 த
 
ஆய
 
மக
 
 தமயத
 
அமதபகண
 
பட
.
அத
 
இனமய
 
அவ
 
வளவர
 
அவகச
 
க
 
அவ
 
அமதக
, “
ஹ
 
 தத
,
யக
 
கள
 
அள
 

 
பச
?
இல
 
யக
 
கள
 
க
 
பண
 
நளமகரஜவட
 
 தசன
 
ப
 /
க
 
வறய
?” 
எ
 
அவள
 
கத
 
கயவற
 
அவ
 
வதத
 
பபர
 
இதப
 
எத
 
அமதவ
….
நம
 
ஹர
 
ஷவமன
 
 தஙக
! “
உன
 
கச
 
அறவலய
?
ந
 
சயத
 
சற
 
எலத
 
ஒர தடவயல
 
சய
 
உனல
 
 த
 

” 
எ
 
 தன
 
சததள
 
அணவ
 
கத
 
 தமயத
. “
ஹ
 
உன
 
இத
 
பப
 
வடம
?
இகக
 
எனட
 
சட
 
பட
 
மய
?” 
எப
 
வதட
 
 தமய
 
வனவ
 “

,
ந
 
பன
 
ப
 
ஒ
 
சன
 
ப
 
வகய
” 
எ
 
 தஙகனகட
 
பதலளத
. “
ஹய
 
எப
 
இவள
 
நலவள
 
மறன
?
த
ச
 
ச
 
நள
 
ப
 
ஓனர
?” 
எ
 
 “
அப
,
பஙகப
 
என
 
ப
 
சற
” 
எ
 
 தமயத
 
சவ
 
மல
 
றபதக
 
வச
 
அவள
 
ர
 
அவள
 
வ
 
வழயலம
 
அணன
 
வ
 
வழவத
 
இகய
 
எப
 
அவன
 
க
 
பலமக
 
இ
 
அகள
 
 தட
 
பதத
.
கணன
 
இ
 
சவஙகள
 
வளய
 
 தளதத
 
நரயண
.
ம
 
இஙக
.
அம
 
வ
 
ர
 
பர
 
லப
 
அ
 
ர
 
வஙக
 
பற
” 
எ
 
ஒ
 
வர
 
நமரன
. “
எஙகள
 
ஒ
 
சலமடஙக
 
நரயண
 
ச
உஙகள
 
 த
ர
 
பரசட
 
பட
 
வ
 
என
 
வக
?
நஙக
 
ககற
 
சல
 
 த
.
ர
 
ப
 
நசறத
 
ககறத
 
இல
” 
அப
 
லப
 
அ
 
ர
 
வஙக
 
பறஙக
” 
எ த
 
ர
 
 ததய
 
சட
 
ஆரப
,
 தய
 
நலவணய
 
ர
 
மற
 
ஒ
 
மரடவத
 
ஷவம
. “
இஙக
 
என
 
மந
?
கட
 
பகவட
?” 
எ
 
பன
 
அதட
 
வததனயலய
 
அங
 
நடத
 
அன
 
எ
 
கத
 
வவட
 
எற
 
சத
 
தகநற
. “
 
அம
” 
என
 
வய
 
வர
 
வ
 
அடகய
 
நரயணன
 
எ
 
உள
 
சவடஎற
 
மக
 
இவ
 
க
 
சப
 
அடஙக
,
ஷ
 
சததள
,
 தமயத
 
அற தச
 
தன
.
அர
 
மண
 
நர
 
பசன
 
நச
 
ஒ
 
அல
 
அலசயவ
 
எ
 
ளக
 
சறஷ
 
வம
 
ஒவ
 
நகம
 
ச
 
ப
 
ளக
 
எகட
 
ப
 
நமடஙகள
(
பவ
 
சர
!)
நலவண
 
கல
 
சமயல
,
நரயண
 
அத
 
மததகன
 
தழ
 
றகதல
,
அவர
 
 தத
 
பளக
 
இவ
 
உய
 
தழமன
 
ரமண
 
ம தஜய
 
க
 
யச
 
சய
,
 தமயதய
 
அத
 
நள
 
மக
 
கயமன
 
கயமனஅவள
 
வஙகல
 
கணவ
 
தன
 
எ
 
யசய
 
ப
 
 தவரமக
 
ஈபத
.
ஜ
 

 
கய
 
பரசத
 
 தட
 
வத
 
ரமண
 
ஹ
 
அமதத
 
மகன
 
கடச
 
சமயலறய
 
வலயகள
 
ஏவகத
 
நலவணய
நல
,
இதமபரசத
.
இன
 
கல
 
சபல
 
தல
 
வச
” 
எ
 
வள
 
 த
 
கயதசகர
 
பஙகல
 
அவட
 
நன
. “
ச
 
மம
.
இப
 
கச
 
கவற
 

 
சஙக
” 
எறவ
 
அவர
 
மப
 
கட
 “
இத
 
ச
 
அற
 
வற
 
வல
 
பஙக
.
அவள
 
 த
 
சட
” 
எ
 
ரஉயத
,
அத
 
வய
 
தத
 
ழதய
 
அடக
 
 த
 
கயத
 
கவற
 
ழ
 
அவரவய
 
நரபன
.
நரயணன
 
 தத
 
நலவணய
 
மமமன
 
 தவள
 
ரமண
 
அவக
 
மகன
 
வட த
 
 தஙகய
 
மக
 
 தஙக
 
பத
 
ஒர
 
ப
 
வமன
 
நலவண
 
ம
 
எபமபய
 
அதக
.
அத
 
கலதலய
 
ப
 
ததரத
 
ப
 
ஈப
 
கடவ
 
எபத
 
எபதட
 
இவள
 
அழக
 
நவக
 
நலவணய
 
 தறமக
 
தழ
 
அவசய
 
எகதயத
 
நலவணய
 
 தஙகள
 
ப
 
தழலன
 
நக
 
வயபரத
 
த
,
மக
 
சகத
 
அன
 
தழ
 
கஙகள
 
மமக
 
மறகமஅறதன
.
 த
 
ஒர
 
மகனன
 
நரயண
 
 த
 
 தஙகய
 
ஒர
 
மகளன
 
நலவணய
 
மணவத
 
ரமண
 
 த
 
அவகள
 
ப
 
தழலன
 
நக
 
வயபரத
 
வக
,
ஒர
 
ஆளஅபக
 
உழ
,
 தஙகத
 
மமற
 
 தன
 
உக
 
சனய
 
பரபலமனநககடக
 
ஒறன
னக
” 
ய
 
நவன
.
அவர
 
மக
 
அத
 
ஒ
 
கடய
 
ஐத
 
பக
,
பரன
 
லடன
 
 தன
 
தழ
 
றபப
 
வ
 
வத
 
கய
 
தழ
 
தல
 
இறஙக
,
ஐத
 
ஏழகயத
 
நதவடம
 
 தமந
 
மற
 
தகள
னக
” 
ய
 
களகள
 
ஐவடகலத
 
நவன
.
அவன
 
வக
 
சல
 
சமயஙகள
 
பத
 
அனவ
 
பயத
 
ஏபதன
 
பலசமயஙகள
 
அவ
 
அவன
 
பலம
 
இதத
 
லசக
 
அவன
 
மபவ
 
பபதநதகடன
.
ரததல
 
ஊறபன
 
தழ
 
எபத
 
அத
 
ப
 
உபனக
 
அனவ
(
பகஉபட
)
 தஙகத
 
பத
 
அத
 
 தரத
 
கணக
 
வலம
 
படதவகளகயதனஎ
 
றன
 
மகயக
!
பக
 
மம
 
பரயகமக
 
 தறகபட
, “
னக
” 
ய
 
கள
 
நவனமன
 “
மனக
” 
ய
 
 த
 
மமகள
 
பப
 
வத
 
ரமணக
 
 த
 
உய
 
உயரனபத
 
 தமயதய
 
தழ
 
த
,
தலளயம
 
அதத
 
அமத
 
பக
 
அவபரவ
 
 த
 
ஆன
 
அத
 
அவ
 
ஒகளவம
!
எனத
 
பத
 
உபனக
 
அனவட
 
கட
 
சற
 
ததக
 
வதசகள
 
க
 
க
 
அலசவ
,
வல
 
பபவகட
 
சற
 
நரஉரயறவ
 
சட
 
பறவவ
.
அவ
 
நரதர
 
அவள
 
அணன
 
ஷவமன
,
அவன
 
பப
 
மஅவன
 
மனத
 
மக
 
நகமன
 
பக
 
ஓவத
 
நகளம
 
அதவஙகவ
 
லஷ
 
ஷ
 
ஒற
 
 த
 
உய
 
நப
 
நமல
 
ச
 
ஆரப
,
அத
 
மக
 
 தறபட
 
நடதவகற
.
இப
 
னகய
 
எநர
 
 தன
 
உடமய
 
பற
 
பக
 
அத
 
பமக
 
 தமயத
 
 தமண
 
நசய
 
சதபத
 
கரணமக
 
நலவணயபபமயன
 
நரஙக
 
 தமண
 
வலகள
 
கரவட
,
தக
 
அவர
 
மபவய
 
இயங
மனக
” 
ய
 
பப
 
ஷவமன
 
பகவயத
 
இத
!
மமக
 
அளத
 
கவற
 

 
உள
 
ச
 
சல
 
வனக
 
 தன
 
பயமனஅனவர
 
பற
 
மமல
 
அவகள
 
தழ
 
வளசய
 
பற
 
ஒ
 
ய
 
அலசநடத
 
தத
 
ரமண
 
ச
.
அதபன
 
நரயணனட
 
சறவ
 
தழ
 
சபதமன
 
பச
 
ஈபட
. “
 தம
,
இ
 
என
 
சற
?
சபட
 
எவ
.
இப
 
இதன
 
பற
 
இடதல
 
எனசய
 
பறய
?” 
எ
 
நலவணய
 
ர
 
 தமயதய
 
அசதத
 
இலய
 
ஆகஇவர
 
ஒ
 
நட
 
வவதத
 
வளக
 
வ
 
ரமணன
 
சப
 
மஜயற
 
நகர
 
வத
.
பத
 
ஏவபட
 
வலய
 
அவ
 
சய
 
ஆரபத
 
சமயத
 
மய
 
வச
 
சதடஅஙக
 
வசத
 
ஷவம
.
அனவ
 
அவகய
 
இடத
 
 தட
 
வ
 
கத
 
ரமண
, “
வட
 
படவ
!
இன
 
என
 
ஒ
 
மணநரதல
 
களப
 
வட
 
மத
 
இ
” 
எ
 
சடவனவன
. “
ஹ
,
அபய
 
ர
?
ந
 
கவனகவ
 
இலய
.
வன
 
இன
 
 தடவளச
 
வரம
?
டல
 
இகன
?” 
எ
 
பரன
 
ர
 
 தவரமன
 
பவதஇத
 
அவன
 
கக
 
சப
 
ச
 
பயதரமண
ஆமட
 
கண
.
இன
 
உகட
 
வ
 
 
ல
 
 
சல
 
பறபகள
 
எணக
 
பதயக
 
 த
 
கவலய
 
இ
.
ந
 
வன
 
ப தப
 
ளய
?” 
எற
 
வபக
.

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
poosarav liked this
Luis Faizal liked this
Luis Faizal liked this
Luis Faizal liked this
kok_oc25 liked this
Luis Faizal liked this
Luis Faizal liked this
eswariraj liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->